สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลโรงแรม - รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
(ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมือง
กรุงทอง ๔๑๒ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๓๓, ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๑๒ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๔๐ บาท
เชียงราย ๕๑๙ ถ.สุขสถิตย์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๖๖ จำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๑๓๐-๑๘๐ บาท
เชียงราย คันทรี่ โฮม แอนด์ รีสอร์ท ๑๓๖ ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๑๗๕, ๐ ๕๓๗๑ ๗๖๗๐
เชียงราย อินน์ ๖๖๑ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๗๐๐-๓ จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๗๓ บาท
ดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท ๑๑๒๙ ถ.ไกรสรสิทธิ์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๗๗๗-๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๖
๓๓๓๓ จำนวน ๑๘๖ ห้อง ราคา ๓,๓๘๘-๑๖,๐๐๐ บาท
ธิมา อินน์ ๒๑/๙ ถ.ราชโยธา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๒๔๘ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๖๕๐-๙๐๐ บาท
บ้านสวนนางแล ๒๙๘ หมู่ ๕ ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๔๙๐-๑ จำนวน ๒๐ หลัง ราคา ๖๐๐-๖,๐๐๐ บาท
บ้านศิลป์ ๒๖๐/๔๔ ถ.สันโค้งน้อย โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๓๓๕-๖ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
บ้านอิงดอย รีสอร์ท ๖๐๓ หมู่ ๑๔ ดอยเขาควาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๘๔๔-๖, ๐ ๕๓๗๑ ๕๘๘๓ จำนวน ๓๕ หลัง ราคา ๖๕๐-๑,๕๐๐ บาท
เผ่าวัฒนา ๑๕๐ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๗๒๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
พี เค ฮ็อทสปา รีสอร์ท หมู่ ๖ บ้านผาเสริฐ ต.ดอยฮาง โทร. ๐ ๕๓๗๕๙ ๑๑๗, ๐ ๑๒๒๔ ๗๐๔๖ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เพชรสยาม พาเลส ๑๒๔ หมู่ ๑๗ ซ.รวมใจ ถ.สันโค้งน้อย โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๔๐๕๗-๖๑, ๗๕๔๐๗๘-๙ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๕๖๐-๑,๐๕๐ บาท
ราชภัฏเชียงราย อินน์ สถาบันราชภัฏเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๓๔๖๘ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ริมกก รีสอร์ท ๖ หมู่ ๔ ถ.เชียงราย-ท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๔๔๕-๖๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๐๑๐๒, ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๕๐
เรืองนคร ๒๕ ถ.เรืองนคร โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๕๖๖-๗ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
เรือนทิพย์ ๕๕๕ ถ.พหลโยธิน (ตรงข้ามทางเข้าฐานบินเชียงราย) โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๔๑๗๙-๘๘ จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๙๐๐ บาท
ลานคำ ๖๔๘/๕ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๒๕๓-๙ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ลิตเติ้ลดั๊ก ๑๙๙ ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๒๐-๓๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๑ ๕๙๔๑-๖ จำนวน ๓๓๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท
วอเตอร์ฟอร์ด ๓๓๓ หมู่ ๕ ต.ป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๓๔๒๕-๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒,๑๕๐-๒,๔๐๐ บาท
วังคำ ๘๖๙/๘๘ ถ.เปมะวิภาต โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๐๐, ๐ ๕๓๗๑ ๓๘๔๑-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๖๐, ๐ ๒๒๕๔ ๘๗๗๓-๔ จำนวน ๒๑๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๐๐๐ บาท
เวียงอินทร์ ๘๙๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๕๓๓, ๐ ๕๓๗๑ ๑๕๔๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๘๐๔-๕ จำนวน ๒๕๘ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๘,๐๐๐ บาท
วาย.เอ็ม.ซี.เอ ๗๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๗๘๕-๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ศิริวัฒนา ๔๘๕ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๖๖, ๐ ๕๓๗๑ ๒๙๐๖ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๐๐ บาท
สุขนิรันดร์ ๔๒๔/๑ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๕๕ จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
สยาม ๕๓๑/๖-๘ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๗๗ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๑๗๐-๒๒๐ บาท
แสนภู ๓๘๙ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๓๐๐-๘ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท
อินคำ ๑๗๒/๖ ถ.ราษฎร์บำรุง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๘๕๐-๕๙ จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๖๐๐ บาท
อินอร ๑ ๓๖/๖ ถ.แควหวาย ซอย ๓ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๕๗๗-๘ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
อมร อินน์ รีสอร์ท สุด ถ.สนามบิน (ทางไปสนามบินเก่า) โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๐๔๑-๓ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
อยู่สุข วิลล่า ๙๕๒/๑๓ ถ.ร่วมจิตถวาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๑๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๙๕ บาท
ฮอลิเดย์ พาร์ค ๒๑๖/๒ ม. ๑๙ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๒๔๓ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๖๔๒-๘๕๖ บาท
เกาะลอย ริเวอร์ เฮ้าส์ ๔๘๕ ถ.ท่าน้ำ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๐๘๔ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
คันทรี เกสท์เฮ้าส์ ๓๘๙ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๐๑-๓ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๒๐ บาท
เชียรเฮ้าส์ ๑๗๒ ถ.เกาะลอย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๓๘๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐-๑๕๐ บาท
เดอะ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล อินน์ ๕๙๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๓๙ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท
ตักคำ เลค วิว ๑๓๔ หมู่ ๓ บ้านสันหนอง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๔๒๔ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
ทัวริส อินน์ ๑๐๐๔/๔-๖ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๖๘๒ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
ธนภัทร เกสท์เฮ้าส์ ๔๗๓ ถ.สิงหไคล โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๔๙๒ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
นภา ลอร์ด ๔๒๐/๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๓๔๕ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
บ้านขุนยม ๑๕๕ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๒๑๖ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
บ้านทิวสน ๑๘๑ ถ.๑๘ มิถุนา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๗๙๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
บังอรคอร์ท ๒๒๖/๕๐-๕๑ ถ.สันโค้งน้อย ซ. ๓ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๒๙๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
บุญบันดาล เกสท์เฮ้าส์ ๑๐๐๕/๑๓ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๐๔๐ จำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๕๐ บาท
ประสิทธิ์ วิลล่า ๑๐๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๖๔ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
แป้นเกร็ด วิลล่า ๔๘๑ หมู่ ๔ ดอยเขาควาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๕๕๒ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๘๐-๖๕๐ บาท
มาลีน่า วิลล์ ๘๖๓ ถ.วัดพระนอน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๙๓๑ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
วังดิน เพลส รีสอร์ท ๓๔๑ ถ.แควหวาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๓๖๓ จำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๘๐๐ บาท
อำเภอแม่จัน
ดอยคำ รีสอร์ท ๑๙๑/๑-๒ หมู่ ๗ ต.แม่ไร่ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๐๙๒ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ผึ้งหลวง รีสอร์ท ๒๑๙ บ้านป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๐๑๕-๖ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แม่คำ วิลล่า ๒๕๕ บ้านแม่คำใหม่ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๕๗๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท
แม่จัน รีสอร์ท แอนด์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค ๕๘ หมู่ ๑๑ บ้านโป่งน้ำร้อน โทร. ๐ ๑๙๕๑ ๙๖๔๒ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ริมจัน รีสอร์ท ๑๗ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๐๒๓-๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๕ ๘๓๓๕ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
บ้านพักริมธาร โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๓๗๙ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๒๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สวัสดีแม่สลอง ๕๐ หมู่ ๑๐ ต.ป่าซาง โทร. ๐ ๑๒๒๔ ๖๖๕๑ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
คุ้มนายพล รีสอร์ท ๕๘ หมู่ ๑ ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๐๑-๔ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
แม่สลอง วิลล่า ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๑๔-๙ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
แม่สลอง รีสอร์ท ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๑๔-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๐๐๒๐ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บ้านพักต้นน้ำ ๓๑ พระตำหนักดอยตุง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๗๐๐๓, ๐ ๑๘๓๔ ๗๕๘๕ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อำเภอแม่สาย
ท็อปนอร์ท ๓๐๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๙๕๕ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
ไททอง ๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๙๗๕-๖ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท
นอร์ทเทิน เกสท์เฮ้าส์ ๔๐๒ ถ.ถ้ำผาจม โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๕๓๗ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านตายาย ๑๖๔ ต.เกาะช้าง ถ.เหมืองแตง โทร. ๐ ๑๘๒๕ ๑๑๕๙ E-mail: wipha2000@hotmail.com http://member2.mweb.co.th/wipha2001/chiangrai-maesai บังกะโล ๓ หลัง (หลังละ ๓ ห้องนอน) ราคา ๕๐๐ บาท/คืน/หลัง
แม่สาย เกสท์เฮาส์ ๖๘๘ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๐๒๑ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
แม่สาย พลาซ่า ๓๘๖/๒ ถ.สายลมโชย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๒๓๐, ๐ ๕๓๗๓ ๒๘๖๗ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
ยูนนาน ๑๔๒ หมู่ ๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๒๑๖๙-๗๐ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
วังเงิน ๘๙ หมู่ ๔ ถ.ป่ายางใหม่ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๕๘๙ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
วังทอง ๒๙๙ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๓๓๘๘-๙๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๒๙๘-๙ จำนวน ๑๔๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท
สินวัฒนา ๒๔ หมู่ ๑๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๙๕๐, ๐ ๕๓๗๓ ๑๐๐๓ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
อำเภอเชียงแสน
เจ.เอส เกสท์เฮาส์ ๑๙๒ หมู่ ๒ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๐๖๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
เชียงแสน เลคฮิลล์ รีสอร์ท บ้านหมู่ ๓ ต.โยนก ถ.แม่จัน-เชียงแสน กม.๗ โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๕๙๙, ๐ ๕๓๗๑ ๖๙๗๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
ดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท ๒๒๒ บ้านสบรวก โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๐๑-๕ จำนวน ๗๓ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท
เลอ เมอริเดียน บ้านโบราณ ๒๒๙ หมู่ ๑ บ้านสบรวก โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๘๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๒๒๐๑-๗ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐-๗,๐๐๐ บาท
เอส.วี.เพรส ถ.แม่สาย-เชียงแสน โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๒๖-๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
อำเภอเชียงของ
โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล ๘๙ ถ.เชียงแสน ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๙๙๖ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๖๕๐ บาท
เชียงของ โฮเต็ล ๖๘/๑ ถ.สายกลาง ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๔๒, ๐ ๕๓๗๙ ๑๑๘๒ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
บ้านตำมิละ ๑๑๓ หมู่ ๘ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๓๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
แบมบู ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮาส์ ๗๑ หมู่๑ หัวเวียง เชียงของ โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๖๒๑ E-mail address: Saweepatts@hotmail.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๗๐-๒๕๐ บาท
ปลาบึก รีสอร์ท ๑๒๒/๒ ถ.สายกลาง ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๘๑ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เรือนไทย โสภาพรรณ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๐๒๓ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
อำเภอแม่สรวย
เชียงราย คันทรี่ ฮิลล์ รีสอร์ท ๑๙๘ หมู่ ๔ ถ.แม่สรวย-ฝาง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๖๐๘๐ จำนวน ๑๙ หลัง ราคา ๗๐๐-๕,๔๐๐ บาท
เลาลี รีสอร์ท ต.วาวี โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๑๒๒๐ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท
สวนจริน รีสอร์ท ๘๓ หมู่ ๑ ถ.หลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๒๗๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
สวนทิพย์วนา รีสอร์ท ๔๙ บ้านป่าเหียง หมู่ ๔ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ท่าก๊อ กม. ๑๐๗ โทร. ๐ ๑๒๒๔ ๖๙๘๔-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๙ ๐๓๖๓-๔, ๐ ๒๖๑๙ ๐๓๖๘-๙ www.suanthipresort.com E-mail : rsvn@suanthipresort.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๒,๔๒๐ บาท
อำเภอเวียงป่าเป้า
คอนดอม คอทเทจ ๑๕๓ หมู่ ๖ บ้านเมาะ ต.ป่างิ้ว โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๒๓๑๒-๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
อำเภอพาน
เชียงรุ่ง ๑๒๖๕ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๒๓๒๒ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓๒๐-๖๐๐ บาท
อำเภอเวียงแก่น
ที่พักบนดอยผาตั้ง
ร่มฟ้าสยามฮิลล์ โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๓๑๗ ราคา ๔๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
ผาตั้งฮิลล์ โทร. ๐ ๑๒๒๔ ๗๐๑๙ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
อาซาเลีย การ์เด้นส์ โทร. ๐ ๑๙๕๐ ๓๙๔๘ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
ยี่กว่าง โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๕๔๔ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
เจ๊ยง โทร. ๐ ๑๖๗๒ ๒๓๑๙ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
บุญทวี โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๐๐๒ มีบ้านพัก และเต็นท์ ราคา ๑๕๐-๘๐๐ บาท
อำเภอเทิง
ที่พักเชิงภูชี้ฟ้า
บ้านคุณลักษณ์ บ้านร่มฟ้าไทย โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๕๕๒ บ้านพัก ๖ หลัง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ภูขี้ฟ้า รีสอร์ท บ้านร่มฟ้าไทย โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๖๗๖ บ้านพัก ๑๕ หลัง ราคา ๓๕๐ บาท รวมอาหารเช้า-เย็น
ภูชี้ฟ้า ฮิลล์ ๓๗ หมู่ ๑๘ บ้านร่มฟ้าทอง โทร. ๐ ๑๘๑๖ ๕๔๕๒, ๐ ๑๓๑๗ ๕๐๙๑ โทรสาร
๐ ๒๙๘๐ ๑๗๗๕ ต่อ ๐ www.24.brinkster.com\phucheefah E-mail: phucheefah@yahoo.com บ้านพัก ๔ หลัง พักได้หลังละ ๘ คน ราคาคนละ ๔๐๐ บาท รวมอาหาร มีบริการเต็นท์ให้เช่า ราคา ๓๐๐ บาท/คน รวมอาหาร ๒ มื้อ
ภูหมอก แค้มปิ้ง จากอำเภอเทิงอยู่ก่อนถึงภูชี้ฟ้าประมาณ ๔ กม. บ้านพัก ๑๑ หลัง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
อุกฤษ ฟาร์ม ใกล้กับภูหมอก แค้มปิ้ง โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๓๑๗ บ้านพัก ๑๓ หลัง ราคา ๔๕๐ บาท รวมอาหารเช้า-เย็น
บ้านร่วมสรรสร้าง โทร. ๐ ๑๙๙๓ ๓๗๐๘ ราคา ๔๐๐ บาท/คน รวมอาหารเช้า-เย็น
หมายเหตุ เบอร์โทรศัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยแม่สลอง
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า
• ภูชี้ฟ้า สุดยอดทะเลหมอกเมืองไทย ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงาม อยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ติดกับประเทศลาว
ดอยตุง
• ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง ดอยตุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย มีตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล พาต้าโกลด์ อะวอร์ด (PATA GOLD AWARDS )
ดอยผาตั้ง • ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้งเป็นจุดชมวิวไทย-ลาวและชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า พระธาตุดอยตุง • พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน คำไหว้พระธาตุดอยตุง : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ) พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
ดอยแม่สลอง
• ดอยแม่สลอง ดินแดนแห่งไร่ชาและซากุระ ดอยแม่สลองในอดีตเป็นที่ตั้งของกองทัพของรัฐบาลจีน ภาคใต้ของจอมพลเจียง ไค เช็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจีนที่ส่งมารักษาชายแดนจีน-พม่า ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตชาที่ขึ้นชื่อ
วัดร่องขุ่น
• วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน วัดร่องขุ่น สร้างพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ "ความตายเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะหยุดเสรีภาพแห่งจินตนาการของผมได้ครับ"
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เหนือสุดในสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สัปปะรดนางแล
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
ทัวร์สิกขิม
ทัวร์ทิเบต

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์