บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ไอ้ไข่วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[CZ659] : ไหว้เจ้า ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม แต้จิ๋ว วัดไคหยวน
บ้านดินโบราณจีนแคะ เซี่ยะเหมิน เกาะเปียโน สวนซูจวงหยวน วัดหนานผู่โถว กวางเจา
(พัก โรงแรมซัวเถา 2 คืน, แต้จิ๋ว 1 คืน และ เซี่ยะเหมิน 2 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศจีน ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลที่ เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน กวางเจา และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้ครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เวลา 23.45 น.
• อุณหภูมิ
อากาศเย็นสบาย เตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมนะครับ
• เวลา
เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา
ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา
สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
• เครื่องคิดเลข
ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2556
วันแรก : กรุงเทพฯ – ซัวเถา – ถนนคนเดินฮัวเฉียว
09.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 (เคาน์เตอร์ U3 – 8) สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 376
15.30 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเจี๋ยหยาง สนามบินแห่งใหม่ อำเภอเจี๋ยหยาง เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในมณฑลกวางตุ้งรองจากสนามบินไป๋หยุนในนครกวางเจาและสนามบินเป่าอันที่เมืองเซินเจิ้น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อันประกอบไปด้วย เซินเจิ้น , จูไห่ , เซี่ยะเหมิน และซัวเถา ผ่านชม จัตุรัสประชาชน เป็นจัตุรัสที่อยู่ใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินฮัวเฉียว ที่มีซื้อผ้าและของพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ LONG HU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : เฮียงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – เกาะมาสือ – ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของลัทธิเต๋าที่ใหญ่โต ให้ท่านได้นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะประสบแต่ความสำเร็จทางด้านการค้าและทำธุรกิจจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลไต่ฮงกง ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยาง แต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ เป็นศาลเจ้าที่มาขอพรเรื่องสุขภาพ และเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พิเศษ...อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ LONG HU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – วัดไทย – สะพานเซียงจื่อ – จางโจว – หมู่บ้านไป๋ฮัว – วัดหนานซัน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ด้านเหนือของซัวเถา 30 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้ง จากนั้นนำท่านชม วัดไทย ตั้งอยู่ติดวัดไคหยวน ซึ่งเจี่ยฮุ่ยหยูได้รวมเงินสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใช้สมบัติส่วนตัว สร้างวัดไทยขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่อัญเชิญมาจากประเทศไทย ในวัดมีวิหาร เจดีย์ทรงไทย ออกแบบโดยช่างไทย จากนั้นนำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลฝูเจี้ยน (ฮ๊กเกี้ยน) โดยทิศเหนือติดกับเมืองเซี่ยเหมินและทิศใต้ติดกับมณฑลกวางตุ้ง เป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจของจีน ทั้งยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของจีนอีกด้วย แวะ "ร้านผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ไผ่" จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านไป๋ฮัว ตั้งอยู่ที่เมืองจางโจว เดิมมีชื่อเรียกว่า ถังเป่ยชุน และ ฉางฝูชุน จนเมื่อปี ค.ศ 1963 ท่านจูเต๋อ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตอนใต้ ได้เดินทางมาสำรวจบริเวณนี้และพบว่าที่แห่งนี้มีการปลูกดอกไม้นานาชนิดไว้มากมายแทบจะเป็นร้อยชนิด จึงทำให้ท่านเกิดแนวความคิดเปลี่ยนชื่อเป็น "หมู่บ้านดอกไม้ร้อยชนิด" จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหนานซัน อันเป็นวัดเก่าแก่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง และมีการบูรณะขึ้นใหม่ในราชวงศ์หมิง ภายในประกอบด้วย วิหาร พระอุโบสถที่ประดิษฐาน พระตรีโลกนาศ ซึ่งหมายถึง โลกอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต , พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรพันเนตร , พระสังกัจจายน์ให้ท่านได้กราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล อีกทั้งยังมีหอไตรที่ยังคงเก็บรักษาพระคัมภีร์ของยุคสมัยราชวงศ์หมิง
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) พิเศษ...หมี่แห้งพื้นเมืองจางโจว (โซ่วจัวเมี่ยน) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย (พักที่ ZUAN SHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ จางโจว – ฮัวอัน – บ้านดินถู่โหลว – เซี่ยะเหมิน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวอัน นำเที่ยวชม หอดินโบราณ (ถูโหลว) ของชาวฮากกาหรือจีนแคะ ที่อพยพจากภาคเหนือและภาคกลาง สร้างที่อยู่เป็นชุมชนในตัวเอง และเป็นปราการป้องกันพวกโจร นำเข้าชม หอดินเอ้ออี๋โหลว สร้างในปี ค.ศ. 1740 ในเนื้อที่ 9,300 ตร.ม. เป็นรูปกลม 2 รอบ มี 5 ชั้น แบ่งเป็น 16 หน่วย มีห้องทั้งหมด 213 ห้อง นับเป็นหอดินที่มี กำแพงหนาที่สุด วางผังดีที่สุด รักษาไว้ได้ดีที่สุด และน่าอยู่ที่สุด ถูกยกย่องเป็น “ราชาแห่งหอดิน”
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) พิเศษ... อาหารพื้นเมืองชาวฮากกา (จีนแคะ) หลังอาหารนำท่านเข้าชม หอดินตงหยางโหลว สร้างในปี ค.ศ. 1817 โดยนายเจี๋ยงจงซื่อ หลานของนายเจี๋ยงซื่อฉง ผู้สร้างหอดินเอ้ออี๋โหลว มีเนื้อที่ 2,200 ตร.ม. เป็นหอดินที่อยู่สบายที่สุด เพราะห้องโถง ห้องครัว และห้องน้ำใหญ่มาก นำท่านเข้าชม หอดินหนานหยางโหลว สร้างในปีเดียวกัน โดยนายเจี๋ยงจิงปาง หลานอีกคนหนึ่งของนายเจี๋ยงซื่อฉง มีเนื้อที่ 3,100 ตร.ม. มี 4 หน่วย ทั้งหมด 96 ห้อง สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมลฑลฟูเจี๋ยน อยู่ตรงข้ามกับมลฑลไต้หวัน เป็นหัวเมืองสำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน สัญลักษณ์ คือ นกกระยางขาว เป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน จากนั้นเชิญชิม "ชาอวู่หลง" และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ มีรูปแกะสลักหินสวยงามมากมาย พร้อมชม การเต้นระบำพื้นเมืองของชาวฮุ่ยอัน
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พัก WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า เกาะกู่ลั่งยี่ (เกาะเปียโน) – สวนซูจวงหยวน – วัดหนานผู่โถว – ช้อปปิ้งถนนจงซาน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านข้ามเรือยนต์สู่ เกาะกู่ลั่งยี่ (เกาะเปียโน) เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซี่ยะเหมิน ชมทัศนียภาพของเกาะกู่ลั่งยี่ (รวมนั่งรถกอล์ฟ) ซึ่งมีบ้านพักทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงศุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เกาะเปียโน” ท่านจะได้ชม สวนซูจวงหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเลที่มีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว วัดสำคัญขนาดใหญ่ของเมืองเซี่ยะเหมิน เป็นวัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดิษฐาน พระสังกัจจาย และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่าวเตี้ยน ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ที่ฐานดอกบัวสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และ การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซำจั๋ง นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิดที่ ถนนจงซาน ซึ่งเป็นย่านห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง บนถนนนี้จะมีห้างร้านตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก มีสินค้าให้เลือกซื้อเกือบทุกประเภท
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) พิเศษ... อาหารทะเล หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พัก WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่หก เซี่ยะเหมิน – กวางเจา – ช้อปปิ้งไป๋หยุน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเซี่ยะเหมิน
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3724
10.45 น.
ถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ห้างไป๋หยิน ศูนย์เครื่องหนังขายส่งและปลีกบนอาคาร 3 ชั้นใหญ่โต หลากหลายแบบ มีให้เลือกละลานตา ราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หวิน
19.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 361
21.30 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 28,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 4,500.-บาท
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์จีน (พูดภาษาไทย) นำเที่ยว
11.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• ร้านช้อป : ร้านชา / ร้านบัวหิมะ / ร้านผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ไผ่
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน (รวมทั้งทริป 120 หยวน)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4.สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ หน้าวีซ่าจีนที่เคยใช้แล้วระหว่างปี 2011-2012
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยว
1.การท่องเที่ยว ซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย
2.เส้นทางท่องเที่ยว : เป็นเส้นทางธรรมชาติและการเข้าวัด จึงต้องเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบาย
3.อาหารการกิน : ทริปนี้เรื่องอาหารเป็นอาหารจีนคล้ายๆกับเมืองไทย ทานได้ครับ
4.ถนนหนทาง: เป็นถนนลาดยางและเส้นทางไกลครับ
5.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา - แต้จิ๋ว - เซี่ยะเหมิน

ศาลเฮียงบู้ซัว เมืองซัวเถา

เฮียงบู้ซัว (เจ้าพ่อเสือ)

ศาลไต่ฮงกง เมืองซัวเถา

ศาลไต่ฮงกง เมืองซัวเถา

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซัวเถา

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซัวเถา

วัดไทย เมืองแต้จิ๋ว

บ้านดินถู่โหลว เมืองหย่งติ้ง

วัดไคหยวน เมืองแต้จิ๋ว

วัดไคหยวน เมืองแต้จิ๋ว

สวนซูจวงหยวน เกาะเปียโน

วัดหนานผู่โถว เซี่ยะเหมิน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
       
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์