สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์พม่าบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[CODE : FD-642] : เจาะลึก เซี่ยงไฮ้ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเกาะผู่โถวซาน หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
อู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน ซูโจว วัดฉงหยวน เมืองโบราณโจวจวง
เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก ถนนนานกิง โชว์กายกรรม ERA
(พักโรงแรมเมืองหังโจว 2 คืน, เมืองอู๋ซี 1 คืน, ซูโจว 1 คืนและเซี่ยงไฮ้ 1 คืน ระดับ 4 ดาวครับ)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรม ไหว้พระเสริมสร้างมงคลชีวิต ในเทศกาลตรุษจีน ณ ประเทศจีน เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ พร้อมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ผู่โถวซาน เที่ยวเมืองหังโจว เมืองซูโจว เมืองโจวจวง และ เมืองอู๋ซี และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย
: สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (Charter Flight)
: อุณหภูมิ
: เวลา
เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาจีนกลาง
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.00 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่ายในประเทศจีน ใช้เงินหยวนครับ (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
: เครื่องคิดเลข
ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
: หมายเหตุ
เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย อากาศหนาวครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2555 (เปิดจองแล้ว มีที่นั่งจำกัดครับ)
วันแรก : กรุงเทพฯ - หังโจว
17.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น.
ออกเดินทางโดยสู่ เมืองหังโจวโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD... (เครื่องเหมาลำ)
00.10 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พัก HANGZHOU STAY IN SHANGGAO HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : หังโจว - ผู่โถวซาน – เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านนั่งเรือเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล นำท่านชมดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่า "เป็นที่อยู่ของเทพยดา" นมัสการพระพุทธรูปที่ วัดเฉียนซื่อ เป็นวัดสำคัญที่สร้างถวายแด่เจ้าแม่กวนอิม เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง มีวิหาร 9 แห่ง ใน วิหารต้าหยวนทง มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 32 องค์ แต่ละองค์จะมีโฉมหน้าและการแต่งกายที่ต่างกัน ซึ่งปั้นขึ้นตามคำบรรยายในเทพนิยาย จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) เป็นเจ้าเแม่กวนอิมปางยืนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ หันพระพักตร์ออกทะเล ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถบันดาลโชคลาภและดูแลปกปักรักษาดินแดนแห่งทะเลใต้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม วัดจื่อจูหลิน (วัดไผ่สีม่วง) ชมต้นไผ่สีม่วงมากมายภายในวัด จากนั้นนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของเกาะผู่โถซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 916 สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีน เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมจากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ เมื่อเรือจะแล่นออกจะเกาะแห่งนี้ ได้เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือ ครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิมมาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบายนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พัก SHANGGAO HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – วัดจี้กง - เมืองอู๋ซี
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู พร้อมฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน” ชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชม วัดจิ้งฉือ หรือ วัดจี้กง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.954 ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทิศใต้ของซีหู ให้ท่านได้กราบไหว้ ขอพรพระจี้กง กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาหลงจิ่งฉา (ชาบ่อมังกร) ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ให้ท่านชิมชาและช้อปปิ้งของฝากกันตามสบาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Magnotel Jinjiang Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ – ซูโจว – วัดฉงหยวน - SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ผ่านชมทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในยุคราชวงศ์โจวและฉิน นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ที่ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร ให้ท่านไหว้พระขอพรตามกันอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองแห่งสวนและคูคลองที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยวเมืองซูโจว และได้สาวงามเจียงหนานไปเป็นมเหสีและนางสนมในสมัยนั้น นำท่านเที่ยวชม วัดฉงหยวน อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง โดยเฉพาะอุโบสถ มีเนื้อที่ภายในถึง 2,400 ตารางเมตร ถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน จากนั้นนำท่านชม SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก E-CENTER HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ซูโจว – เมืองโบราณโจวจวง – เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – โชว์กายกรรม ERA
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองโจจวง เมืองโบราณหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจีนโบราณ สนุกสนานกับการนั่งเรือ ฟังเพลง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโบราณบรรยากาศย้อนยุค
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” นำท่านเที่ยวชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่ด้านเหนือของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อแห่งวัดผู่โถวซานได้อัญเชิญพระหยกขาวพม่า 5 องค์มาจากประเทศจีนและประดิษฐานพระหยก 2 องค์ ณ วัดพระหยก ในปี ค.ศ. 1928 พระหยกปางสมาธิ เนื้อหยกขาวสูง 1.9 เมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นล่าง หน้าห้องรับแขก ให้ท่านนมัสการกราบไหว้พระขอพร เพื่อความป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก ของเซี่ยงไฮ้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ รูปแบบใหม่ ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด กงล้อมิลเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ นำท่านเข้าที่พัก (พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน – ขึ้นหอไข่มุก – รถไฟเลเซอร์ – ถนนนานกิง - หังโจว – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชมการสาธิตการนวดเท้าและซื้อยาบัวหิมะ ที่ ร้านยาบัวหิมะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร นำท่านนั่ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตรและนำท่านขึ้น หอไข่มุก (หอหมิงจู) ที่มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองหังโจว
00.50 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD... (เครื่องเหมาลำ)
04.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 25,900.-บาท
ท่านละ 25,900.-บาท
ท่านละ 24,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• หมายเหตุ : ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 120 หยวน)
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• ทริปนี้เข้าร้านช้อป : ร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก และ ร้านชา
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
3.พาสปอร์ตพร้อมรูปถ่ายสี 3 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• อัตราค่าวีซ่าจีนด่วน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• เมืองอู๋ซี นมัสการขอพร พระใหญ่หลิงซาน ที่บันดาลโชคลาภให้แก่เมืองนี้และทุกคนที่ไปขอพร
• เมืองซูโจว เมืองแห่งสาวงามและเมืองแห่งเทคโนโลยี
• นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในอดีตเป็นเขตเช่าของชาวตะวันตกในสมัยการล่าอาณานิคม ชมนครที่ยังคงกลิ่นไอแบบตะวันตกกับอาคารบ้านเรือนที่มีการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก+ตะวันตก และชมชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย
• เมืองหังโจว เมืองทีได้ชื่อฉายาว่าเป็นสวรรค์บนดิน เพราะมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมความงดงามโดยรอบด้วยการล่องเรือทะเลสาบซีหู
• เกาะผู่โถวซาน เป็นเกาะที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 พุทธคีรีของประเทศจีน และเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดและเป็นที่อยู่ขององค์เจ้าแม่กวนอิม หากใครที่เคารพนับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่เกาะนี้ ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและทรัพย์สิน
       
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน   
ทัวร์โปรโมชั่น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com

รับข่าวสารท่องเที่ยว
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์โอริสสา
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันเดินทาง 2 - 4 มีนาคม 2561
• วันเดินทาง 13 - 15 เมษายน 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ลาวใต้
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์แคชเมียร์
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์