สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[MM-431] : พม่า มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอร์ อมรปุระ
ล่องเรือ สะพานไม้อูเบง เจดีย์มิงกุน พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ พิธีล้างหน้าพระมหามุนี
(พักโรงแรมที่พุกาม 1 คืน และ โรงแรมมัณฑะเลย์ 2 คืน)
• โปรแกรมการเดินทาง (บินภายใน 2 ไฟลท์)
• ทริปเดินทาง : วันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2560 (ท่านละ 22,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอร์ ยอดเขามัณฑะเลย์
09.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.50 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 244 (บริการอาหารบนเครื่อง)
12.15 น.   ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าตัว เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมงครับ) นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง วิหารชเวนันดอร์ วิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกและได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตรสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
18.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์ (พัก Hotel Shwe ingin / Shwe phyu / Hazel Hotel หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง : มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ธรรมยังยี วัดติโลมินโล เจดีย์ชเวซันดอร์
06.00 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
07.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบิน.....
08.00 น.   ถึง สนามบินพุกาม นำท่านชมเมืองดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ของเมืองพุกามที่มีอายุกว่า 200 ปี ชม มิงกาลาเจดีย์ ชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกาม ให้ท่านนมัสการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เจดีย์ชเวสิกองนี้เป็นเจดีย์แห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าอนอรธา วีรกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ นำท่านชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี นำท่านชม วัดติโลมินโล ชมวัดที่มีความสวยงามแบบพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติซีตู นำท่านชม วัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม มหาเจดีย์ธรรมยังยี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม นำท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม นำท่านชม บูพญาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ลักษณะดอกบัวตูมอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ที่ เจดีย์ชเวซันดอร์ ชมความงามของทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามยามเย็น (วันนี้เที่ยวชมเมืองเก่าของพุกามเต็มวันครับ)
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตามสบาย...(พัก Gracious Bagan / Famous Hotel / Bagan Airport Hotel หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม : พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวเม (เมี๊ยะเต็งดาน) วัดพระมหามุนี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม
11.20 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน……
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือ สู่ เจดีย์มิงกุน เป็นหลักฐานและร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุงที่หลังจากที่พระองค์เคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชนะ ท่านได้นำพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ได้สำเร็จ นำท่านชม ระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างจนสำเร็จ เพื่ออุทิศถวายแก่เจดีย์มิงกุน จึงมีขนาดที่คู่ควรกัน ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน ไม่ไกลจากระฆังมิงกุน เป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่ได้ชื่อว่าสวยมากแห่งหนึ่งเรียกว่า เจดีย์ชินพิวเม (เมี๊ยะเต็งดาน) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาของพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักต่อพระมหาเทวีชินพิวเม ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร และได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาล แห่งลุ่มน้ำเอยาวดี” ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย์
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Hotel Shwe ingin / Shwe phyu / Hazel Hotel หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม : พิธีล้างหน้าพระมหามุนี - เมืองอมรปุระ – กรุงเทพฯ
04.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็นประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิมาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (แนะนำไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีตอนเช้าตรู่แล้ว นำท่านกลับสู่โรงแรม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี ของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 ชม สะพานไม้อูเบง (U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีท่าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
12.45 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 (บริการอาหารบนเครื่อง)
15.00 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 22,900.-บาท
ท่านละ 21,900.-บาท
ท่านละ 20,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 5,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน มัณฑะเลย์ - พุกาม - มัณฑะเลย์
3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
4.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน รักษาสูงสุด 500,000 -บาท/ท่าน กรณีเสียชีวิต 1,000,000.-บาท/ท่าน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
9. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
: ค่าทิปไกด์พม่าและคนขับรถ (ค่าทิปวันละ 100 บาท 4 วันก็ 400 บาท แบบว่าเป็นน้ำใจครับ)
: ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ค่าทิปวันละ 50 บาท 4 วันก็ 200 บาท หรือตามความพึงพอใจค่ะ )
• หมายเหตุ
: ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
: ราคานี้เป็นราคา ไม่รวมภาษีทุกชนิด
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
********************************************************************
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวพม่า เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่องบ้างครับ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย แต่ถ้าเข้าเที่ยวชมวัด ให้แต่งตัวเรียบร้อย ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงหรือกางเกงขายาวก็ได้ ผู้ชายสวมกางเกงขายาวหรือโสร่งก็ได้ครับ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้า ถุงน่อง ถุงเท้าครับ
3.ที่พักที่ย่างกุ้ง : โรงแรมระดับมาตรฐาน มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน : มีน้ำอุ่นครับ เพราะอากาศเย็นตลอดปี
5.อาหารการกิน เน้นกุ้งเยอะหน่อยครับ : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลาง อาหารดีครับ
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนตามในตลาดของฝากใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ได้ครับ
7.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการเที่ยวชมวัด เป็นทัวร์กึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับ
********************************************************************

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

ทะเลสาบตองตะมาน

ท่องเที่ยวพม่า สะพานอูเบ็ง

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

แม่น้ำอิระวดี มัณฑะเลย์

หมู่บ้านมิงกุน มัณฑะเลย์

เจดีย์มิงกุน

ระฆังมิงกุน

เจดีย์ชินพิวมิน มิงกุน

พระมหามุนี มัณฑะเลย์

พระมหามุนี มัณฑะเลย์
วัดพระมหามุนี
วัดพระมหามุนี มัณฑะเลย์

พระมหามุนี มัณฑะเลย์

บูพญาเจดีย์ พุกาม

วัดเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง พุกาม

วัดติโลมินโล เมืองพุกาม

วัดติโลมินโล เมืองพุกาม

พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์

ทะเลเจดีย์พุกาม

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางมัณฑะเลย์ พุกาม
• วัดกุโสดอว์์ วัดชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์
• พุกาม
• มัณฑะเลย์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
 

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561
• วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์พม่า
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
• วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย เนปาล
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2562
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-871: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2562
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2562
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์