บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[MOR-851] ทัวร์โมร็อกโก คาซาบลังกา ราบัต เมคเนส โวลูบิลิซ เฟซ มาราเกช โชว์โมร็อกโก
(พักโรงแรมเมืองราบัต 1 คืน, เมืองเฟส 1 คืน, เมืองมาราเกช 2 คืน และ คาซาบลังกา 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์โมร็อกโก นำเที่ยว ราชอาณาจักรโมร็อกโก ดินแดนที่เชื่อต่อของแอฟริกาตะวันตกกับยุโรป ที่มีวัฒนธรรมโบราณมาอย่างยาวนาน เต็มไปด้วยลวดลายสีสันที่เรารู้จักกันในนาม กระเบื้องโมเสก นำท่านเที่ยวชม คาซาบลังกา เมืองแห่งตำนานภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชม เมืองมาราเกช มหัศจรรย์แห่งเมืองโอเอซิสบนลุ่มน้ำเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ อัลโมราวิด เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น A City of Drama ชม เมืองเฟส เมืองที่คงเสน่ห์ความเป็นโมร็อกโกไว้ได้อย่างดีเยี่ยม การเดินเล่นในเมืองเก่าให้ความรู้สึกเหมือนการย้อนเวลาสู่อดีต ที่ท่านให้ท่านซึมซับบรรยากาศในเมืองเก่าอย่างแท้จริง ซึ่งไม่มีที่ใดจะเสมอเหมือนได้ ชม เมืองเอลจาดีดา เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนอ่าวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสของชาวโมร็อกโก
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: อุณหภูมิ
เช็คอุณหภูมิ เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก คลิ๊กที่นี่
: เวลา
เวลาในประเทศโมร็อกโก ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 150 รูปี)
• สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 : ราคาท่านละ 59,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 : ราคาท่านละ 59,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 : ราคาท่านละ 62,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2558 : ราคาท่านละ 65,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 23 - 30 มกราคม 2558 : ราคาท่านละ 59,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 : ราคาท่านละ 59,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2558 : ราคาท่านละ 59,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
• ทริปวันที่ 8 - 15 เมษายน 2558 : ราคาท่านละ 65,900.-บาท (เปิดจองแล้วครับ)
วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เค้าท์เตอร์ Q15-16 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์
(บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
วันที่สอง : ไคโร - คาซาบลังกา - กรุงราบัต พระราชวังหลวง สุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง)
05.40 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อไป เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก
09.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังกา เที่ยวบิน MS847 CAI CMN 0910-1245 (บินต่ออีกประมาณ 6 ชั่วโมง)
12.45 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมร็อกโก (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.) นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองราบัต (Rabat) ชมเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1956 นำท่านชม สุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมร็อกโกจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ จากนั้นนำท่านชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพ มีหีบพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สำเร็จและพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ เมดิน่า ตลาดพื้นเมือง
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในเมืองราบัต ระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : กรุงราบัต - เมคเนส - เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส - เฟส
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองเมคเนส (Meknes) แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต ผ่านชม เมืองมูเล ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิ์สิทธิของชาวมุสลิมในโมร็อกโก ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบได้กับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย เมคเนสเป็นเมืองหลวงในสมัยโบราณ ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟส เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเสน่หอันแสนสุดประทํบใจ แวะชมกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมเมืองเฟส ระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : เฟส - เมดินา เมืองเก่าเฟส - มาราเกช
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองเฟส (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมร็อกโก นำท่านชม เมดินาเมืองเก่าเฟส ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง ในเขตเมดิน่า ซึ่งเป็นเมืองเก่า มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมาย มีตรอกซอยต่างๆนับ 10,000 ซอย มีตลาดสด ขายอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) แวะชม สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมร็อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ พาท่านไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโกและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (เข้าภายในได้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) จากนั้นนำท่านเดินชมย่านเครื่องหนัง ชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเบนี เมลลัล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองเบนี เมลลัล หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง เมืองมาราเกชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองมาราเกชเป็นโอเอซิสเป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมร็อกโก ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละคร
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมเมืองมาราเกซ ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : มาราเกช สวนจาร์ดิน สวนเมนารา พระราชวังบาเฮีย - โชว์โมร็อกโก
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย จากนั้นนำท่านชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม สวนเมนารา (Menara Garden) ซึ่งแต่เดิมสร้างเป็นบ่อเก็บน้ำ และล้อมรอบด้วยต้นมะกอกและสน มีตัวอาคารที่งดงามและเทือกเขาแอตลาสเป็นฉากหลัง เป็นสวนต้นแบบที่ราชวงศ์โมรอคโคนิยมกันในเวลาต่อมา นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น (Stucco) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า (Old Market) ที่อยู่รายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ
บริการอาหารเย็นพร้อมดูโชว์ Fantasia โชว์โมร็อกโก ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่และสีสันของชาวโมรอคกันที่ต้อนรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง (พักโรงแรมเมืองมาราเกซ ระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : มาราเกช – ป้อมเอลจาดีดา อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - คาซาบลังกา ช้อปปิ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอลจาดีดา (El Jadida) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง เมืองนี้เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนอ่าวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโมร็อกโกที่ทำการค้ากับชาวฟินีเชียน ต่อมาปี ค.ศ. 1502 ชาวโปรตุเกสขึ้นฝั่งที่นี่และได้สร้างป้อมปราการ เรียกว่า El Brijia El Jaida หลังจากมีการสร้างเมืองขึ้นในปี ค.ศ. 1506 ได้เรียกเมืองว่ามาซากัน ซึ่งกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญของชาวโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาระหว่างค.ศ.1580 - 1640 ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวสเปนและกลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครั้ง ชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและโมร็อกโกที่ ป้อมเอลจาดีดา (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004) ชม อ่างเก็บน้ำใต้ดิน ในสมัยโปรตุเกสและเป็นคลังเก็บอาวุธสงคราม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังกา หมายถึง บ้านสีขาว เมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca (โดยที่ไม่ได้ถ่ายทำในคาซาบลังก้าเลย) เป็นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้คาซาบลังก้าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมร็อกโกที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน
นำท่านเที่ยวชม โบถส์ชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา ชม จัตุรัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมืองย่านธุรกิจสำคัญ
นำท่านช้อปปิ้งหาซื้อของฝากก่อนกลับบ้านที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมเมืองคาซาบลังกา ระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : คาซาบลังกา สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - ไคโร - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคาซาบลังกา
13.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS848
20.55 น.
ถึง สนามบินกรุงไคโร ต่อเครื่องเพื่อเดินทางต่อกลับกรุงเทพฯ
23.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960
วันที่แปด : กรุงเทพฯ
18.35 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 59,900.-บาท
ท่านละ 59,900.-บาท
ท่านละ 58,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 6,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทริปนี้รวมกลุ่มแบบคอนโซเตี้ยมช่วยกันขายครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน อียิปต์แอร์ ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินตามระบุ
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวพูดไทย
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ $ 3 ดอลลาร์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ $ 18 ยูเอส ดอลลาร์)
3.พนักงานขับรถ ท่านละ $ 2 ดอลลาร์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ $ 12 ยูเอส ดอลลาร์)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ $ 3 ดอลลาร์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ $ 24 ยูเอส ดอลลาร์)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
3.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
4.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องขีดคร่อมหรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร)
• หลักฐานการงาน
•
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนของเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง) และจะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ
•
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ
•
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
•
หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร (ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
• พาสปอร์ต : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้ครับ
กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนเไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางโมร็อกโก 
ทัวร์โมร็อกโก
เมืองคาซาบลังกา
ทัวร์โมร็อกโก
ชายทะเลคาซาบลังกา
ทัวร์โมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
ทัวร์โมร็อกโก
ราชวงศ์โมร็อกโก
ทัวร์โมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา
ทัวร์โมร็อกโก
อ่างเก็บน้ำในป้อมเอลจาดีดา
ทัวร์โมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
ทัวร์โมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
ทัวร์โมร็อกโก
ป้อมไอดูยะ กรุงราบัต
ทัวร์โมร็อกโก
ประตูเมืองเก่าเฟส
เที่ยวทัวร์โมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
ทัวร์โมร็อกโก
บ่อย้อมสีเครื่องหนัง
ทัวร์โมร็อกโก
เมืองมาราเกช โมร็อกโก
ทัวร์ประเทศโมร็อกโก
สวนจาร์ดีน มาจอแรล
ทัวร์โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
ทัวร์ประเทศโมร็อกโก
โชว์โมร็อกโก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์