สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ภูฏานบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[TG-652] : คุนหมิง ต้าหลี่ สะพานจีน-พม่าหลงเจียง เถิงชง อุทยานภูเขาไฟ
หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองโบราณเหอซุ่น อุทยานบ่อน้ำร้อน ล่องเรือทะเลสาบเป๋ยไห่

(สายการบินไทย TG บินภายใน เถิงชง-คุนหมิง ไม่ลงร้านช้อป)
(พัก เมืองต้าหลี่ 1 คืน, เมืองเถิงชง 2 คืน และ คุนหมิง 1 คืน ระดับ 4-5 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศจีน สะพานหลงเจียง เส้นทางจีน-พม่าแห่งมณฑณยูนนาน เที่ยวชม คุนหมิง นครแห่งใบไม้ผลิต ต้าหลี่ เมืองหลากวัฒนธรรม เมืองเถิงชง เมืองชายแดนจีน-พม่า และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• อุณหภูมิ : เช็คอุณหภูมิ ตรวจสอบอุณหภูมิคุนหมิง
• เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา :สกุลเงินของจีนคือ หยวน การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม
• โปรแกรมการเดินทาง (สายการบินไทย TG บินภายใน เถิงชง-คุนหมิง ไม่ลงร้านช้อป)
• วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560 (ท่านละ 29,900.-บาท...ชมใบไม้เปลี่ยนสี เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2560 (ท่านละ 29,900.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 (ท่านละ 31,900.-บาท...เร็วๆนี้)
วันแรก : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่
08.30 น.   สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.55 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น.   ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น
19.00 น.   บริการอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Landspace Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : ต้าหลี่ โรงถ่ายภาพยนต์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณต้าหลี่ - สะพานหลงเจียง เมืองเถิงชง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ จากนั้นนำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า พร้อมชมโชว์ที่มีชื่อเสียง 5 ชุด โชว์เปิดประตูเมือง โชว์โยนลูกบอล โชว์ไม้ต่อเท้า โชว์กายกรรม และ โชว์ตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคล วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองต้าหลี่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง เจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้เป็นรูปอาม่าแก่ๆ จากนั้นเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ ชมประตูเมืองด้านใต้ที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางตามทางสู่ เมืองเถิงชง (ระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร) เส้นทางเป็นทางด่วนเลียบภูเขา วิวทิวทัศน์สวยงามตื่นตาตลอดเส้นทาง ผ่านอุโมงค์มากมายระหว่างเส้นทาง เดินทางผ่าน เมืองเป่าซาน จากนั้น ข้ามสะพานลอยฟ้าหลงเจียง สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวทัวทัศน์อันสวยงามของสะพานหลงเจียง สะพานหลงเจียง มณฑลยูนนาน ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปีเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำหลงเจียง (แม่น้ำสาละวิน) แม่น้ำสายหลักในมณฑลยูนนาน ตัวสะพานมีความยาว 8,100 ฟุต สะพานใหม่นี้จะเชื่อมการคมนาคมจากเมืองเป่าซานและเมืองเถิงชง เพื่อผ่านตรงไปยังประเทศพม่า โดยเป็นสะพานที่จัดว่ามีความยาวมากที่สุดในเอเชียและอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในเอเชียด้วย หอสะพานความสูงระดับ 3,924 ฟุต พื้นสะพานอยู่สูง 920 ฟุตเหนือหุบเขาเบื้องล่าง สถิติฯ เป็นรองแค่สะพานโกลเด้นเกต ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสะพานและวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่ โรงแรม Empark Hotel เมืองเถิงชง หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : อุทยานภูเขาไฟ - หมู่บ้านแปะก๊วย - เมืองโบราณเหอซุ่น
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อุทยานภูเขาไฟ เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีภูเขาไฟ 3 ลูก ชมปากปล่องภูเขาไฟและวิวทิวทัศน์ของขุนเขา (ภายในอุทยานภูเขาไฟ มีกิจกรรมขี่ม้าขึ้นยอดเขาหรือนั่งบอลลูนหรือเครื่องร่อน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟได้ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแปะก๊วย ซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานภูเขาไฟประมาณ 15 กิโลเมตร หมู่บ้านแปะก๊วย เป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ริมเชิงเขา บ้านทุกหลังมีพื้นที่ลานบ้านกว้างใหญ่ มีกำแพงบ้านแบบโบราณสวยงามและมีการปลูกต้นแปะก๊วยไว้ทุกหลัง จึงเป็นหมู่บ้านที่มีต้นแปะก๊วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ที่ร้านอาหารในหมู่บ้านท่ามกลางต้นแปะก๊วย (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ่ายรูป หมู่บ้านแปะก๊วย ซึ่งทุกบ้านจะปลูกต้นแปะก๊วยทั้งหมู่บ้าน ไม่ว่าตามถนนหนทางตามบ้าน ตามตรอกซอยซอยต่างๆ (ในเดือนตุลาคม ใบแปะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอร่ามเป็นหมู่บ้านที่เต็มเป็นด้วยสีสันสวยงาม) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเหอซุ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณกว่า 600 ปี บ้านแต่ละหลังมีประวัติความเป็นมายาวนาน ภายในหมู่บ้านมี หอสมุดประจำหมู่บ้าน มีโรงเตี้ยมในสมัยโบราณ รวมทั้งการจัดแบบผังบ้านของชาวจีนในสมัยโบราณตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่ โรงแรม Empark Hotel เมืองเถิงชง หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว)
วันที่สี่ : อุทยานบ่อน้ำร้อน – ล่องเรือทะเลสาบเป๋ยไห่ - คุนหมิง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อุทยานบ่อน้ำพุร้อน เป็นอุทยานที่มีทั้งน้ำตกและน้ำพุร้อนที่อยู่ควบคู่กัน มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่มากมายและมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำเดือดถึง 90 องศา เที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ภายในอุทยานบ่อน้ำพุร้อน มีการตกแต่งจัดสวนและเส้นทางเดินชมบ่อน้ำร้อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป๋ยไห่ ทะเลสาบที่อยู่กลางหุบเขา ทะเลสาบเป๋ยไห่หรือทะเลสาบแห่งทุ่งหญ้า ภายในทะเลสาบจะมีทุ่งหญ้าลอยน้ำ มีสัตว์ป่าและนกหลากหลายชนิดที่มาอาศัยอยู่ นำท่าน ล่องเรือพาย ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบที่ตัดกับภูเขาสูง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเถิงชง เพื่อต่อเครื่องภายในประเทศเดินทางกลับคุนหมิง
16.00 น.   ออกเดินทางกลับ คุนหมิง โดยสายการบินภายในประเทศ
17.00 น.   ถึงสนามบินคุนหมิง นำท่านเดินทางเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) พิเศษ...สุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Lond Way Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : คุนหมิง ตำหนักทอง - กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักทองแห่งนี้สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่าตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้าน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย คุนหมิง
15.20 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 27,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 5,500.-บาท
• สำหรับโรงแรมประเทศจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาทครับ
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีน
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• หมายเหตุ
1.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 120 หยวน)
2.สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางอย่างเดียว)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์สะพานหลงเจียง
เมืองต้าหลี่
ทัวร์สะพานหลงเจียง
โรงถ่ายภาพยนต์ เมืองต้าหลี่
ทัวร์สะพานหลงเจียง
วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองต้าหลี่
ทัวร์สะพานหลงเจียง
เจดีย์ 9 ชั้น เมืองฉู่สง
เส้นทางไปเมืองเถิงชง
เส้นทางสู่เมืองเถิงชง
ทัวร์สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
ทัวร์สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
อุทยานน้ำพุร้อน
อุทยานน้ำพุร้อน
ทัวร์สะพานหลงเจียง
เมืองโบราณเหอซุ่น
ทัวร์สะพานหลงเจียง
ทะเลสาบเป๋ยไห่
อุทยานภูเขาไฟ
บอลลูนในอุทยาน
อุทยานภูเขาไฟ
ปากปล่องภูเขาไฟ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง-ต้าหลี่-สะพานหลงเจียง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561
• วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์พม่า
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
• วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย เนปาล
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2562
• INDIA-871: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2562
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2562
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์