บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 02-969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 02-944 0825, 02-969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
(TG-656) : เฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน เมืองโบราณหวงหลงซี
หลวงพ่อโตเล่อซาน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง วัดเป้ากั๋ว หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ทัวร์ไม่ลงร้าน)
(พักโรงแรมเม่าเสี้ยน 2 คืน, โรงแรมเฉิงตู 1 คืน, โรงแรมง้อไบ้ 2 คืน ระดับ 4-5 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน เมืองโบราณหวงหลงซี หลวงพ่อโตเล่อซาน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง มณฑลเสฉวน ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของภูเขาหิมะ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• ทัวร์ไม่ลงร้าน เที่ยวครบ จบโปรแกรม อาหารดี ที่พักหรู
• เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• ไม่ลงร้านช้อป – ร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของจีนคือ หยวน การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม

รายละเอียดโปรแกรม

อุทยานต๋ากู่ปิงชวน

อุทยานต๋ากู่ปิงชวน

นั่งกระเช้าต๋ากู่ปิงชวน

ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน

ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน

จุดชมวิวต๋ากู่ปิงชวน

จุดชมวิวต๋ากู่ปิงชวน

ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ถนนคนเดินจิงหลี่
ถนนคนเดินจิงหลี่
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ถนนคนเดินจิงหลี่
ถนนคนเดินจิงหลี่
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ศาลเจ้าสามก๊ก
เล่าปี่ ศาลเจ้าสามก๊ก

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉิงตู

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉิงตู
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว แม่น้ำเล่อซาน
แม่น้ำเล่อซาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน
หลวงพ่อโตเล่อซาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ้
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ้
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หมีแพนด้า เฉิงตู
หมีแพนด้า เฉิงตู
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง (ทัวร์ไม่ลงร้าน รับกรุ๊ปละ 16 -20 ท่าน)
• วันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2563 (ท่านละ 34,995.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564 (ท่านละ 36,995.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู - เม่าเสี่ยน
08.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.15 น.   ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.   ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม XIQXIAN INTER HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : เม่าเสี้ยน - นั่งกระเช้า อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” อุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความสวยงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูเขาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้ ระหว่างเส้นทางแวะถ่ายรูปกับ หมู่บ้านทิเบต มีธงมนตราเรียงรายระหว่างเส้นทาง ซึ่งชาวทิเบตแถวนี้เป็นชาวทิเบตนิกายหมวกแดง (นิงมาปา)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก (เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก) สู่ จุดชมวิว 4860 เมตร ชมความงดงามของภูเขาหิมะที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับ จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ชม ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก และ ทะเลสาบต๋ากู่ (ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร) เพราะชาวทิเบตมีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้จะทำให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยก ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะน้ำแข็ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่าเสี้ยน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม XIQXIAN INTER HOTEL
หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : เม่าเสี่ยน - เมืองโบราณหวงหลงซี - เล่อซาน – ล่องเรือ - หลวงพ่อโตเล่อซาน – เขาง้อไบ๊
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี Huang Long Xi Old Town ที่มีความสวยงามและบรรยากาศคล้ายคลึงกับเมืองโบราณลี่เจียงที่ได้รับมรดกโลก นำท่านย้อนยุคกลับสู่เมืองจีนสมัยก่อนท่านจะหลงใหลไปกับความสวยงาม
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มือที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท ถึง เมืองเล่อซาน นำท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน มีลักษณะคล้ายพระนอนกลางทะเล ชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี (สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองในหมอก”
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม GRADEN CITY HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : เขาง้อไบ๊ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจินติ่ง – วัดเป้ากั๋ว
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาง้อไบ๊ "เอ๋อเหมยซาน" ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน, ผู่ถอซาน, อู่ไถซาน และ จิ่วหวงซาน เขาง้อไบ้เป็นสถานที่มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมาย มีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูป ที่เขาง้อไบ้แห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมที่งดงาม มีพืชพันธุ์ รวมทั้งสัตว์หายากอีกหลายชนิด นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นำท่านนมัสการ พระสมันตภัทธโพธิสัตย์ ซึ่งชาวจีนจะเรียกว่า เซี่ยนผู่ซา หรือ โผวเฮี้ยงผ่อสัก ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัตว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา (คัมภีร์มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) เพราะถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทน ซึ่งองค์พระนี้มีความสูง 48 เมตร ตั้งอยู่ภายใน วัดว่านฝอ หรือ วัดหมื่นปี วัดนี้เป็นวัดที่เกิดจากพระประสงค์ของ ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถัง ที่อยากแสดงความกตัญญูให้พระมารดา จึงสร้างวัดนี้ให้เป็นของขวัญ โดยตั้งชื่อเป็นมงคลให้มารดามีอายุหมื่นปีเช่นเดียวกัน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา (มือที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปีและเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม GRADEN CITY HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : เฉิงตู – หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู ชมวิถีชีวิตระหว่างทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มือที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย
18.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก (พักโรงแรม ACME HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : เมืองเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิงหลี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ถนนโบราณจิงหลี่ ถนนสายวัฒนธรรมที่มีขายสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆ เป็นจำนวนมาก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) เมนูพิเศษอาหารสมุนไพรจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู
15.30 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
5 - 10 ธันวาคม 2563
34,995.-บาท
33,995.-บาท
32,995.-บาท
5,000.-บาท
29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564
36,995.-บาท
35,995.-บาท
34,995.-บาท
5,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
11.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 6 วัน 120 หยวน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท (6 วัน รวม 300.-บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารใช้ยื่นวีซ่าจีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง อายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับของโปรแกรมที่เดินทาง) มีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
2.ระบุที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน+เบอร์ติดต่อ (กรณีเกษียณอายุแล้ว ระบุสถานที่ทำงานเก่า)
3.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป
• รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5x2 นิ้ว
• แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเครื่องแบบราชการ ไม่สวมเสื้อสีขาวหรือสีคล้ายคลึง แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีเข้มค่ะ เป็นเสื้อมีแขนค่ะ
• ไม่สวมแว่นตา
• ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด หมายรวมถึง กิ๊บสีติดผม ต่างหู และสร้อยพระ
• เปิดหน้า เห็นคิ้ว และหูทั้งสองข้างชัดเจน (สุภาพสตรีแนะนำให้รวบผมขึ้น)
4.กรณีเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี
4.1 เดินทางกับพ่อหรือแม่
• สำเนาสูติบัตรของเด็ก
• สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร - ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา
4.2 เดินทางกับบุคคลอื่น ที่พ่อและแม่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
• สำเนาสูติบัตรของเด็ก
• เอกสารรับรองจากสำนักงานเขต ระบุชื่อพ่อและแม่ อนุญาตให้เด็ก(ระบุชื่อ) เดินทางกับบุคคลที่3 โดยระบุชื่อบุคคลที่3และความสัมพันธ์กับเด็กอย่างชัดเจน พร้อมลงลายเซ็นของพ่อแม่ บุคคลที่3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
• สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรณีชื่อหรือนามสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร
• ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา
5.ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
** กรณีถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมค่ะ **
• หมายเลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทางที่เกิดขึ้น
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์