สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่าบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ข้อมูลท่องเที่ยว : สิบสองปันนา : เมืองกาหลั่นป้า : สวนลิง วัดป่าเจ : เมืองหล้า : คุนหมิง เขาซีซัน : อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : TOT 19] ลาว - สิบสองปันนา - คุนหมิง อุทยานป่าหิน
ลาว หลวงน้ำทา สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ วัดหลวงเมืองลื้อ
สวนบ้านถิ่น โชว์พาราณสี คุนหมิง เขาซีซัน ประตูมังกร วัดหยวนทง ตำหนักทอง
อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง หมู่บ้านกาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ตลาดไทลื้อ
(พักโรงแรมเมืองเชียงรุ่ง 2 คืน, คุนหมิง 3 คืน, ซือเหมา 1 คืน และเมืองหล้า 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) เที่ยวชม เมืองคุนหมิง นครแห่งใบไม้ผลิต โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ R3A ผ่านแขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองหล้า-สิบสองปันนา มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมาย และการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้ครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย ถนนอังรีดูนังต์ เวลา 18.00 น. บริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ข้างรถเขียนว่า "ชูธรรมการท่องเที่ยว"
: อุณหภูมิ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 5 วันครับ
: เวลา เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.50 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
: เครื่องคิดเลข ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• โปรแกรมการเดินทาง : วันเดินทาง 8 - 17 เมษายน 2554 (ทริปพิเศษ...)
วันที่ 8 เม.ย. 54 : กรุงเทพฯ - เชียงราย
18.00 น.
พร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนังต์ บริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ข้างรถเขียนว่า "ชูธรรมการท่องเที่ยว"
18.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิต ฝั่งขาออก เลยโลตัสรังสิตไปประมาณ 300 เมตร เวลาประมาณ 20.00 น.)
วันที่ 9 เม.ย. 54 : เชียงของ ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) หลวงน้ำทา เชียงรุ่ง สิบสองปันนา
07.30 น.
ถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารลงเรือเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ สู่ เมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนรถเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ นำท่านเข้าที่พัก (พัก โรงแรมเมืองเชียงรุ่ง ห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองสิบสองปันนา สมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 10 เม.ย. 54 : สวนป่าดงดิบ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ วัดหลวงเมืองลื้อ สวนบ้านถิ่น วัดป่าเจ โชว์พาราณสี
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ชม การโชว์เสือและโชว์สิงห์โต นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับ ร้อยๆ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ยาบัวหิมะ และแช่เท้าสมุนไพร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนาและนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสิบสองปันนาและชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้ และนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ซึ่งมียาสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านดู โชว์เมืองพาราณสี... (สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาครับ)
วันที่ 11 เม.ย. 54 : สิบสองปันนา - เมืองโม่เจียง - คุนหมิง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ตามเส้นทาง R3A ที่เจาะอุโมค์ลอดภูเขา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง ผ่านเมืองซือเหมา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองโม่เจียง (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ผ่านเมืองขงเข่อ ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
17.00 น.
ถึง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือ ระดับ 4 ดาว)
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์ 
วันที่ 12 เม.ย. 54 : คุนหมิง เขาซีซัน ประตูมังกร วัดหยวนทง ตำหนักทอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) พิเศษ...สุกี้เห็ด นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินจินหม่าคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิดพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...(พัก KING WORLD HOTEL หรือ ระดับ 4 ดาว)
วันที่ 13 เม.ย. 54 : คุนหมิง - อุทยานป่าหิน - ถ้ำจิ่วเซียง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2 – 3 ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำ ในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านได้แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า ชมการดึงใยไหมรังแฝด
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...(พัก KING WORLD HOTEL หรือ ระดับ 4 ดาว)
วันที่ 14 เม.ย. 54 : คุนหมิง ช้อปปิ้ง ซือเหมา
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากนานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว และของใช้ส่วนตัวราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองซือเหมา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกันต่อ
16.30 น.
ถึง เมืองซือเหมา เมืองที่มีการปลูกชาปู๋เอ่อ ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดและเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เที่ยวชมบรรยากาศของเมืองกลางหุบเขา อากาศแบบเย็นสบาย นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ SHENG AN DI HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 18) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...
วันที่ 15 เม.ย. 54 : ซือเหมา กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ตลาดไทลื้อ เมืองหล้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ เมืองซือเหมา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาหลันป้า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองกาหลั่นป้า (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิถีชวิตที่ ตลาดไทลื้อ และนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักโรงแรมจิ่งซิ่ว เมืองหล้า)
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 21) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์ 
วันที่ 16 เม.ย. 54 : เมืองหล้า - หลวงน้ำทาง - เชียงของ - พะเยา - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 22) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทาง นำท่านเที่ยวชมวิถีชิวิตของชาวลาวพร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
16.30 น.
ถึง เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตม.เชียงของ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พะเยา
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมกว๊านพะเยา (มื้อที่ 24) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 17 เม.ย. 54 : กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 17,900.-บาท
ท่านละ 17,900.-บาท
ท่านละ 16,900.-บาท
ท่านละ 15,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000.-บาท
: สำหรับลูกค้าเก่า รับส่วนลดท่านละ 400.-บาทครับ
: รับที่เชียงของ - ส่งเชียงของ ราคาท่านละ 15,900.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
• ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ครับ)
• ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
• ค่าบริการวีซ่าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
• ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี (800.-บาท)
• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ที่พัก : โรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน (วันละ 10 หยวน/คน รวม 8 วัน 160 หยวน)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง 1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้เดือนธันวาคม - เมษายน
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
• สิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา เป็นปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
1.ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้าง
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
3.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ
4.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลยครับ
5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไปนะครับ เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้ครับ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมากครับ
8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขาครับ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 16 December, 2010
• ดูรูปท่องเที่ยวทริปที่ผ่านมา
• รวมรูป ทัวร์สิบสองปันนา ตามรอยวัฒนธรรมชนชาติไทย รวมรูป 4 วัน 3 คืน
• รวมรูปทริปเที่ยวเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ครับ
• คุนหมิง-สิบสองปันนา15-21 เม.ย. 52 : เอ๊ะ • สิบสองปันนา 6-11 ก.พ. 52 : ดิว
• สิบสองปันนา 30 ธ.ค.-4 ม.ค. 52 : ดิว • สิบสองปันนา 4-9 ธันวาคม 52 : เบียร์
• สิบสองปันนา 27-31 ตุลาคม 2551 : น้องเอ๊ะ+เคน • สิบสองปันนา 22-27 ตุลาคม 2551 : เล็ก
• สิบสองปันนา 15-19 สิงหาคม 2551 : ป๊อบ • สิบสองปันนา 4-8 สิงหาคม 2551 : เล็ก
• สิบสองปันนา 15-18 พฤษภาคม 2551 : เล็ก • สิบสองปันนา 21-24 กุมภาพันธ์ 2551 : เล็ก
• คุนหมิง สิบสองปันนา 11-15 ม.ค. 51 : Mr.โจ้ • สิบสองปันนา 17-20 ธันวาคม 2550 : เล็ก
• สิบสองปันนา 28-31 กรกฏาคม 2550 : Mr.โจ • สิบสองปันนา 6-10 กรกฎาคม 2550 : Mr.โจ้
• สิบสองปันนา 6-10 มิถุนายน 2550 : Mr.โจ้ • สิบสองปันนา 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 50 : Mr.โจ้
ทัวร์โปรโมชั่น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457 9494, 088-832 1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758 7773, 083-768 3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596 7088, 087-044 2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828 3886, 099-247 5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758 7776, 086-702 1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com

สอบถามทัวร์ทาง Line
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เลห์ลาดัก
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ถูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์