สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ภูฏานบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN-545] ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-นาขั้นบันได
นั่งกระเช้าขึ้นฟานสีปัน เดียนเบียนฟู มกโจว ไมโจว ชมวิถีชีวิตชาวไทดำ-ไทขาว
(พักโรงแรมซาปา 1 คืน, ไลโจว 1 คืน, เดียนเบียนฟู 1 คืน, มกโจว 1 คืน)
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์และเมืองแห่งธรรมชาติ
•
เมืองซาปา สถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยมาปกครองประเทศเวียดนาม
•
นั่งกระเช้ายอดเขาฟานสีปัน กระเช้าสายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 ก.ม. ฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูง 3,143 เมตร
•
เมืองไลโจว เมืองที่อยู่ในหุบเขาติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเมืองนี้ชื่อเมืองแถง (เมืองแถน) เมืองต้นกำเนิดของชาวไทดำ
•
เมืองเดียนเบียนฟู หมู่บ้านชาวไทดำ ซึ่งที่นี้สามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนาได้บ้างและเมืองสมรภูมิรบในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก (พ.ศ. 2489 - 2497)
•
เมืองมกโจว เมืองชายแดนเวียดนาม-ลาว เป็นเมืองที่สวยงามด้วยสวนดอกไม้และไร่ชา อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ
•
เมืองไมโจว ชม หมู่บ้านลัก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทยขาวที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแถบนี้
•
ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 26 - 30 กรกฏาคม 2561 (ราคาท่านละ 19,995.-บาท...เปิดลงชื่อจองไวก่อนนะครับ)
• ทริปเดินทาง : วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2561 (ราคาท่านละ 19,995.-บาท...เปิดลงชื่อจองไวก่อนนะครับ)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ลาวกาย - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - นาขั้นบันได - ตลาดซาปา
04.30 น.   สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD642 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
08.40 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวกาย โดยทางด่วนสายใหม่ ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง (บริการขนมปัง อาหารว่างบนรถ)
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองลาวกาย หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เขตชายแดนเวียดนาม-จีน ที่มีแม่น้ำแดงกั้นระหว่าง 2 ประเทศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูป จากนั้นนนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขาแบบขั้นบันได การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ถึง เมืองซาปา นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถเล็กเพื่อเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ระหว่างการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย SUNNY MOUNTAIN (ระดับ 3 ดาว+ อยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง กลางเมืองซาปา)
วันที่สอง : ซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน – น้ำตกน้ำตกซิลเวอร์ – ภูเขาฮามลอง

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เดินทางสู่ ยอดเขาฟานสีปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ยอดเขาฟานสีปันเป็นยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงาม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูงที่ จุดชมวิวฟานสีปัน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตกซิลเวอร์) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหินจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไลโจว (Lai Chau) ระยะทาง 72 กม. สภาพเส้นทางเป็นทางลงจากภูเขา เมืองไลโจวเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเมืองนี้ชื่อเมืองแถง (เมืองแถน) เมืองต้นกำเนิดของชาวไทดำและเรื่องราวของพญาแถนต่อสู้กับพญาคันคาก (ค้างคก) ในพิธีขอฝน รวมทั้งตำนานแห่งผีแถนผีฟ้า
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Lai Chau Hotel ระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม : ไลโจว – เดียนเบียนฟู - พิพิธภัณฑ์ทหาร- สนามสู้รบ - หมู่บ้านชาวไทดำ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien) ระยะทาง 200 กม. เมืองเดียนเบียนฟูเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศลาว ห่างจากชายแดนลาวเพียง 35 กิโลเมตร มีด่านเข้าแขวงเมืองอุดมไชย ประเทศลาว เมืองเดียนเบียนฟู มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และเป็นสมรภูมิรบอันลือลั่นในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก (พ.ศ. 2489 - 2497) ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพฝ่ายต่อต้านการครอบครองของชาวเวียดนาม นำโดยโฮจิมินห์ ที่เรียกว่ากองทัพเวียดมินห์ การสู้รบครั้งนี้สิ้นสุดด้วยการพ่ายแพ้อย่างไม่น่าเชื่อของกองทัพฝรั่งเศส ที่มีทั้งกำลังคนและอาวุธทันสมัยกว่าและยังได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในเมืองเดียนเบียนฟู หลังอาหารเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ซึ่งจะมีการแสดงการสู้รบสมัยสมรภูมิสงครามเดียนเบียนฟูกับฝรั่งเศส และวิธีที่ชาวเวียดนามสามารถรบชนะสงคราม จากนั้นนำท่านชม ฐานปฎิบัติการ A1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้อย่างจริงจังและฝรั่งเศษก็คิดไม่ถึงว่าเวียดนามจะยึดได้ จากนั้นนำท่านชม สนามสู้รบ ที่เคยเป็นสนามรบที่ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดทำให้คนไทเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และนำท่านไปพบปะสังสรรค์กับ หมู่บ้านชาวไทดำ ซึ่งที่นี้สามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนาได้บ้าง
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันหรือเที่ยวชมบรรยากาศเมืองเดียนเบียนฟูกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Dien Bien Hotel ระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : เดียนเบียนฟู - ตลาดเช้าชาวไทดำ – เมืองเซินลา – เมืองมกโจว – สวนดอกไม้ - ไร่ชารูปหัวใจ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าชาวไทดำ ชมวิถีชิตแบบเรียบง่าย ภายในตลาดจะมีพืชผักต่างๆ ผลไม้ รวมทั้งกุ้งหอยปูปลา นำมาวางขาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซินลา (Son La) ระยะทาง 155 กม. ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง ซึ่งมีหมู่บ้านของชาวไทดำ ชาวไทยขาวให้เห็นตลอดเส้นทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองเซินลา หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองมกโจว (Moc Chau) ระยะทาง 110 กม. เมืองมกโจวเป็นเมืองชายแดนเวียดนาม-ลาว ซึ่งสามารถเดินทางเข้าด่านนาแมว มาเมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน ประเทศลาวได้ เมืองมกโจว เป็นเมืองที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ มี ทุ่งนา ไร่ชา และสวนดอกไม้ โอมล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองมกโจว ก็คือ ใบชา ผลไม้เมืองหนาวและนมวัว ซึ่งเมืองมกโจวเป็นแหล่งผลิตนมวัวที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม นำท่านเที่ยว สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองมกโจว สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด จากนั้นนำท่านชม ไร่ชารูปหัวใจ ที่กว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาและทุ่งนา จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็น ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองมกโจว
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนหรือเที่ยวชมบรรยากาศเมืองมกโจวกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Moc Chau Hotel ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : เมืองมกโจว - เมืองไมโจว - หมู่บ้านลัก หมู่บ้านชาวไทขาว – สนามบินนอยไบ – ดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม สวนสนโรแมนติก ในบรรยากาศคล้ายกับสวนสนเมืองดาลัด มีทะเลสาบ สนุกสนานกับการปั่นจักรยานชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไมโจว (Mai Chau) ระยะทาง 60 กม. เมืองไมโจวเป็นเมืองหมู่บ้านชาวไทขาว ที่ดำรงค์ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ มีท้องทุ่งนาท่ามกลางภูเขา นำท่านชม หมู่บ้านลัก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทยขาวที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแถบนี้ ซึ่งจะมีชาวต่างชาติยุโรปและตะวันตกมาเที่ยวกันเยอะ ภายในหมู่บ้านมีของฝากของขายมากมาย มีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ๆไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งมีกลุ่มคนไท 5 เผ่าอาศัยอยู่ ที่มีเอกลักษณ์รักษาประเพณีแบบดั้งเดิม รวมทั้งภาษาพูดคล้ายๆกับภาษาลาว
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่หมู่บ้านลัก หลังอาหารนำท่านชม บ้านไม้เรือนไทยของชาวไทขาว ที่สร้างไว้อย่างสวยงาม ท่านสามารถขึ้นชมบ้านชาวไทขาว พบปะพูดคุย เดินถ่ายรูปรอบๆหมู่บ้านกันตามสบาย จากนั้นนำท่าน นั่งรถกอล์ฟ เที่ยวชมหมู่บ้านชาวไทขาว 8 หมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้ๆกัน ชมวิถีชีวิตและบ้านชาวไทอันสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย (ระยะทาง 160 กม.) ทานอาหารเย็นในสนามบินตามอิสระ
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 19,995.-บาท
ท่านละ 19,995.-บาท
ท่านละ 18,995.-บาท
ท่านละ 17,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500.-บาท
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 300.-บาทครับ
• รับจัดกรุ๊ปส่วนตัวหมู่คณะ 4 ท่านขึ้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางต่อ ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียตามระบุในรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
7.มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (4 วัน รวม 250.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
• การจองครั้งแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมัดจำท่านละ 5,000.-บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
2.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
3.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจำนวนเต็ม
4.ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 1-6 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ท่าน
5.ในระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯได้
• เอกสารเดินทาง
• ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา เดียนเบียนฟู เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว ครับ
6.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
7.ทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชนเผ่า สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม  

ซาปา เวียดนาม

ตัวเมืองซาปา เวียดนาม

ทุ่งนาขั้นบันได ซาปา

ชนเผ่าซาปา

ตลาดเช้าเดียนเบียนฟู

ตลาดเช้าเดียนเบียนฟู

พิพิธภัณฑ์ทหาร

พิพิธภัณฑ์ทหาร

ไร่ชาเมืองมกโจว

ไร่ชาเมืองมกโจว

ไร่ชาเมืองมกโจว

ไร่ชาเมืองมกโจว

ไร่ชาเมืองมกโจว

หมู่บ้านลัก เมืองไมโจว

ชาวไทขาว หมู่บ้านลัก

หมู่บ้านลัก เมืองไมโจว

หมู่บ้านลัก เมืองไมโจว

หมู่บ้านลัก เมืองไมโจว

หมู่บ้านลัก เมืองไมโจว

หมู่บ้านลัก เมืองไมโจว
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561
• วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์พม่า
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
• วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย เนปาล
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2562
• INDIA-871: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2562
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2562
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์