สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CHI 641] : เซี่ยงไฮ้ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเกาะผู่โถวซานหังโจว อู๋ซี ซูโจว
พระใหญ่หลิงซาน วัดพระหยกขาว
วัดซีหยวน ล่องเรือทะเลสาบซีหู
วัดจี้กง
เมืองโบราณโจวจวง หอไข่มุก รถไฟเลเซอร์ ถนนนานกิง โชว์กายกรรม ERA
(พักโรงแรมหนิงโป 1 คืน, อู๋ซี 1 คืน, ซูโจว 1 คืน และ เซี่ยงไฮ้ 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรม ไหว้พระเสริมสร้างมงคลชีวิต ในเทศกาลตรุษจีน ณ ประเทศจีน เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เกาะผู่โถวซาน ชมสวนสวยเมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหูเมืองซูโจว ไหว้พระใหญ่หลิงซานเมืองอู๋ซี และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• คุณไผ่ โทร.086 702 1611 / E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณเล็ก โทร.089 457 9494 / E-mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณโอม โทร.081 371 5558 / E-mail : ohmguide@live.com
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• อุณหภูมิ
เช็คอุณหภูมิและสภาพอากาศ คลิ๊ก : ตรวจสอบอุณหภูมิเซี้ยงไฮ้
• เวลา
เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา
ภาษาจีนกลาง
• ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา
สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.00 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่ายในประเทศจีน ใช้เงินหยวนครับ
• เครื่องคิดเลข
ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• หมายเหตุ
เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย อากาศหนาวครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2557 (ราคาท่านละ 29,900.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• ออกเดินทางวันที่ 10 - 15 เมษายน 2558 (ราคาท่านละ 29,900.-บาท...เร็วๆนี้)
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
23.30 น.
พร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 17 - 20 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง : กรุงเทพ ฯ – เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่โถวซาน – เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ – วัดผู่จี้ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หนิงโป
01.55 น.
ออกเดินทางโดยสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU548
07.05 น.
ถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านทำภารกิจที่สนามบิน จากนั้นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ ท่าเรือไปเกาะผู่โถวซาน (บริการอาหารเช้าแบบปิกนิคบนรถ มื้อที่ 1) นำท่านนั่งเรือเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล นำท่านชมดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่า "เป็นที่อยู่ของเทพยดา" นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเฉียนซื่อ เป็นวัดสำคัญที่สร้างถวายแด่เจ้าแม่กวนอิม เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง มีวิหาร 9 แห่ง ใน วิหารต้าหยวนทง มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 32 องค์ แต่ละองค์จะมีโฉมหน้าและการแต่งกายที่ต่างกัน ซึ่งปั้นขึ้นตามคำบรรยายในเทพนิยาย จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) เป็นเจ้าเแม่กวนอิมปางยืนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ หันพระพักตร์ออกทะเล ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถบันดาลโชคลาภและดูแลปกปักรักษาดินแดนแห่งทะเลใต้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม วัดจื่อจูหลิน (วัดไผ่สีม่วง) ชมต้นไผ่สีม่วงมากมายภายในวัด จากนั้นนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ที่ วัดผู่จี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของเกาะผู่โถซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 916 สมัยราชวงศ์ถัง เป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีน เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมจากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ เมื่อเรือจะแล่นออกจะเกาะแห่งนี้ ได้เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือ ครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิมมาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Victori Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม : หนิงโป หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - วัดจี้กง - ไร่ชาหลงจิ่ง - อู๋ซี
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู พร้อมฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน” ชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชม วัดจิ้งฉือ หรือ วัดจี้กง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.954 ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทิศใต้ของซีหู ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรพระจี้กงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว จากนั้นนำท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ผ่านชมทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) อาหารพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Wuxi International Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ซูโจว - วัดซีหยวน
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ที่ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร ให้ท่านไหว้พระขอพรตามกันอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองแห่งสวนและคูคลองที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยวเมืองซูโจว และได้สาวงามเจียงหนานไปเป็นมเหสีและนางสนมในสมัยนั้น นำท่านเที่ยวชม วัดซีหยวน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูโจว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลิวหยวน ซึ่งเป็นสวนโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาลูกของเจ้าของสวนได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งของสวนให้วัด จึงได้เห็นวัดที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ภายในวัดมี วิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ วิหารพระอรหันต์ 500 องค์ และ "เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา"
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) เมนูพิเศษ ! ขาหมูซูโจว หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พัก Tianing Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ซูโจว - ล่องเรือเมืองโบราณโจวจวง - เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว - โชว์กายกรรม ERA
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันให้ท่านได้ล่องเรือชมความงดงามของเมืองโจวจวง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” นำท่านชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่ด้านเหนือของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อแห่งวัดผู่โถวซานได้อัญเชิญพระหยกขาวพม่า 5 องค์มาจากประเทศจีนและประดิษฐานพระหยก 2 องค์ ณ วัดพระหยก ในปี ค.ศ. 1928 พระหยกปางสมาธิ เนื้อหยกขาวสูง 1.9 เมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นล่าง หน้าห้องรับแขก ให้ท่านนมัสการกราบไหว้พระขอพร เพื่อความป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองและครอบครัว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ รูปแบบใหม่ ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด กงล้อมิลเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก CrystalJindali (yitel) Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่หก : เซี่ยงไฮ้ - หอไข่มุก - รถไฟเลเซอร์ - หาดว่ายทาน - ถนนนานกิง - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชมการสาธิตการนวดเท้าและซื้อยาบัวหิมะที่ ร้านยาบัวหิมะ จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอไข่มุก สัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหอส่งสถานีโทรทัศน์ที่สูงสุดที่เอเชียและสูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ด้วยความสูงถึง 468 เมตร ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ในมุมสูง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเป่า หลังอาหารนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร และนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้

21.40 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU547
00.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 27,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถ (20 หยวนต่อวัน 5 วัน รวมทั้งทริป 100 หยวน)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท (รวมทั้งทริป 250 บาท/คน)

• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• ร้านช้อปรัฐบาลจีน : ร้านผ้าไหม ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก ร้านไข่มุก
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
3.พาสปอร์ตพร้อมรูปถ่ายสี 3 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4.สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ หน้าวีซ่าจีนที่เคยใช้แล้วระหว่างปี 2011-2012
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• อัตราค่าวีซ่าจีนด่วน
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• เมืองอู๋ซี นมัสการขอพร พระใหญ่หลิงซาน ที่บันดาลโชคลาภให้แก่เมืองนี้และทุกคนที่ไปขอพร
• เมืองซูโจว เมืองแห่งสวนสวย สาวงามและเมืองแห่งเทคโนโลยี
• นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในอดีตเป็นเขตเช่าของชาวตะวันตกในสมัยการล่าอาณานิคม ชมนครที่ยังคงกลิ่นไอแบบตะวันตกกับอาคารบ้านเรือนที่มีการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก+ตะวันตก และชมชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย
• เมืองหังโจว เมืองทีได้ชื่อฉายาว่าเป็นสวรรค์บนดิน เพราะมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมความงดงามโดยรอบด้วยการล่องเรือทะเลสาบซีหู
• เกาะผู่โถวซาน เป็นเกาะที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 พุทธคีรีของประเทศจีน และเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดและเป็นที่อยู่ขององค์เจ้าแม่กวนอิม หากใครที่เคารพนับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่เกาะนี้ ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและทรัพย์สิน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน   
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน
เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน
เจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน
เจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน
เกาะผู่โถวซาน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว
วัดพระหยกขาว เซี่ยงไฮ้
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว
วัดพระหยกขาว เซี่ยงไฮ้
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ กายกรรมERA
กายกรรมเซี่ยงไฮ้
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ กายกรรมERA
กายกรรมเซี่ยงไฮ้
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว
เมืองซูโจว
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว
วัดซีหยวน เมืองซูโจว
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี
วัดพระใหญ่ อู๋ซี
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว
เจดีย์วัดจินซาน เมืองหังโจว
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว
ทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว
วัดพระจี้กง เมืองหังโจว
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว
วัดพระจี้กง เมืองหังโจว
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ 2557
ทัวร์โปรโมชั่น
"ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวจากททท. ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายนะครับ"บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์