บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
(ET-631) ทัวร์อียิปต์ เที่ยวดินแดนฟาโรห์ กรุงไคโร เมมฟิส ซัคคาร่า มหาพีระมิดกีซ่า อเล็กซานเดรีย
สุสานฝังศพใต้ดิน ป้อมปราการซิทาเดล พิพิธภัณฑ์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ โชว์ระบำหน้าท้อง
(พักโรงแรมกรุงไคโร ระดับ 5 ดาว 3 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ ขอเชิญท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐอียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี โดยทีมงานมัคุเทศที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมาย และการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้ครับ
• ทริปเดินทาง : ออกเดินทางวันที่ ...................
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 แถว Q สายการบินอียิปต์แอร์ โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
วันที่สอง : กรุงเทพฯ - ไคโร เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาพีระมิดกีซ่า – ล่องเรือเฟลุกกะ
01.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดย สายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 (บนเครื่องมีบริการอาหาร 2 รอบ คือตอนเครื่องออกและก่อนลงเครื่อง ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมงครับ)
05.50 น.
ถึง กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ (เวลาของกรุงไคโรช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ กรุงไคโร พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมเป็นทิวแถวตลอดสองข้างทาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันคือ เมืองซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาพีระมิด” 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ชมตัว สฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ทำหน้าเป็นยามเฝ้าสุสานแห่งฟาโรห์ซึ่งเชื่อกันว่าหน้าของสฟิงค์ก็คือหน้าของฟาโรห์นั้นเอง ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมความงดงามของแม่น้ำไนล์ โดยการ นั่งเรือใบเสาเดี่ยว แบบสมัยโบราณ ที่ใช้แรงลมในการให้เรือแล่นไปตามสายน้ำ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุกกะ (Felucca)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...(พักโรงแรม Grand Pyramids Hotel กรุงไคโร หรือระดับ 5 ดาว 3 คืน)
วันที่สาม : อเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดิน – ปอมเปย์พิลาร์ – ป้อมซิทาเดล - ห้องสมุด
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองตากอากาศอันลือชื่อริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึง เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้ปรับปรุงขยายเมืองเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ คือเมืองอเล็กซานเดรีย และเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย จากนั้นนำท่านชม เสาปอมเปย์พิลาร์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร “ปอมเปย์” เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีกและสฟิงซ์อีกสองตัว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก Alexandria Library และเป็นที่รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีหนังสือราว 8 ล้านเล่ม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับกรุงไคโร
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : กรุงไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือแม่น้ำไนล์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดและชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันโด่งดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด รถศึก เก้าอี้บังลังค์ทองคำ สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี (เรามีเวลาให้ท่านได้ชมพิพิธภัณฑ์กันเต็มอิ่ม ซึ่งพิพิธภัณฑ์อียิปต์ใหญ่มากและเก็บรวบรวมวัตถุโบราณมากมายครับ)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำชม โรงงานกระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (Papyrus) ที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางครีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับแบรนด์ดังๆหลายยี่ห้อ
19.00 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 9) พร้อม ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชมและร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ประกอบดนตรี จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย ...ราตรีสวัสดิ์
วันที่ห้า : ป้อมซาลาดิน - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ช๊อปปิ้ง - ตลาดข่านเอลคาริลี่ – กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซาลาดิน (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำมุสลิมซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด ชมวิวทิวทัศน์ของกรุงไคโรและชม สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอเสาโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์-ฝรั่งเศส
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอลคาริลลี่ ซึ่ง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า เช่น อูฐ, ผ้าพันคอ, ปากกาที่ระลึก, แม็คเนท ตามอัธยาศัย
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไคโร
22.40 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS 960 (บนเครื่องมีบริการอาหาร 2 รอบ คือตอนเครื่องออกและก่อนลงเครื่องครับ)
วันที่หก : สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
12.00 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
: ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,900.-บาท (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
: เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 38,900.-บาท (พักกับผู้ปกครอง)
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500.-บาท
: สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาทครับ
• เทศกาลสงกรานต์
เพิ่มท่านละ 5,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสท้องถิ่นปรับอากาศ, ค่าเรือเฟลุกกะ นำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
5.ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
7.ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ + ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามอียิปต์
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์
2.ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ 20 USD, ค่าขี่อูฐ
3.ค่าทิปมัคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 25 USD ตามธรรมเนียมของอียิปต์
• สิ่งที่ควรนำติดตัว 
: กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• การทำวีซ่าอียิปต์
1.ส่งพาสปอร์ต + รูปถ่ายสี 2 รูปมาที่บริษัทฯ (ส่งล่วงหน้าอย่าง 15 วัน)
2.ทางบริษัทฯจะได้ส่งหน้าพาสของท่านไปที่อียิปต์เพื่อขอวีซ่าในการเข้าประเทศ โดยผ่านการรับรองบริษัททัวร์ที่ประเทศอียิปต์เป็นคนดำเนินการให้ครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวอียิปต์ ไกด์ใช้ภาษาอังกฤษครับ แต่เรามีไกด์ภาษาไทยนำเที่ยวตลอกรายการ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีข้อบังคับมากมาย แต่แนะนำว่าแต่งตัวแบบเรียบร้อยทั่วไปจะดีกว่าครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาวครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบ
4.อาหารการกิน อาหารแบบกึ่งอาหารตะวันออกกลาง+ยุโรป อาหารดีครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์ เพราะตามร้านอาหาร โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ครับ
6.ทริปเป็นทัวร์กึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับ
• ข้อมูลอื่นๆ
• เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก และเป็นเมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ในสมัยปกครองประเทศอียิปต์, สุสานโรมันใต้ดิน, สัมผัสบรรยากาศริมทะเล
• พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ, หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำ, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงห้องเก็บมัมมี่
• เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
• เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิด ในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์
• ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสินค้าพื้นเมืองที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอย พรมอาหรับ และของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งสิ้นค้าพื้นเมืองนานาชนิด
• ล่องเรือบนแม่น้ำไนล์ พร้อมบริการอาหารเย็น ชม ระบำหน้าท้องและการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจบนเรือ
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์