บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[FD-CH2] : ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า
(พักบนเรือ 3 คืน และ โรงแรม 1 คืน ระดับ 5 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เช็คอุณหภูมิและสภาพอากาศ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน คลิ๊กที่นี่
• เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา :สกุลเงินของจีนคือ หยวน การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม
• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2560
• ออกเดินทางวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2560
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฉงชิ่ง หงหยาต้ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
08.30 น.   ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตู 2-3 ) เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) เที่ยวบินที่ WE684
14.50 น.   ถึงสนามบิน เมืองฉงชิ่ง ฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่หนึ่งในสี่ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามว่าเป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเที่ยวชม หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง มีร้านจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม นำท่านไปช้อปปิ้งที่ย่านศูนย์การค้าบน ถนนเจี่ยฝ่างเปย เพื่อเลือกซื้อสินค้า ราคาถูกมากมาย ของกินของที่ระลึก หรือซื้อเป็นของฝาก
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารเตรียมลงเรือสำราญ
20.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองฉงชิ่ง เตรียมลงเรือสำราญ New Century Diamon หรือ sun ระดับ 5 ดาว หรูหราเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องพักภายในเรือ รวมทั้งห้องอาหาร, ห้องสันทนาการ, ห้องเสริมสวย และร้านขายของที่ระลึก
21.30 น.   เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือพัก (พักบนเรือสำราญ New Century Diamon หรือ New Century sun เรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) หลังอาหารพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ ชมความงามและธรรมชาติอันใสบริสุทธิ์ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง อิสระพักผ่อน เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมบนเรือตามอัธยาศัย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
14.00 น.   นำท่านขึ้นสู่ฝั่ง เที่ยวชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านกลับขึ้นสู่เรือ
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ)
21.00 น.   ชมการแสดงต้อนรับที่ทางเรือจัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า
วันที่สาม : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบฉวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย เสิ่นหนี่วซี
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของสองฟากฝั่งลำน้ำอันสวยงาม
10.00 น.   เรือแล่นผ่าน ช่องแคบฉวีถังเสีย มีความยาวสั้นที่สุดยาวเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่า ประตูขุยเหมิน กระแสน้ำเชี่ยวกรากมาก เรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่ง จากนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูสีย ซึ่งมีความยาว 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบในแม่น้ำแยงซีเกียง มีภูเขาหวูซันที่มีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ มียอดเขา 12 ลูก ยืนเด่นตระหง่านอย่างสวยงาม
11.45 น.   เรือแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) เป็นช่องแคบที่สวยที่สุด ผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากเป็นชั้นบนยอดเขาปกคลุมด้วยหมอกสีขาว
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
13.30 น.   นำท่าน ลงเรือเล็ก เพื่อชมความงามของ เสิ่นหนี่วซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง มีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่ง อำเภออู่ซัน เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียง ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่ง ความใสบริสุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดี โดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่า ธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกัน อีกทั้งยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถูกขนานนามว่า “ธารน้ำนางฟ้า (เสินหนี่วซี)” จากนั้นนำท่านกลับขึ้นสู่เรือ เรือแล่นเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุดมีความยาวถึง 76 ก.ม. ที่เด่นเป็นพิเศษคือมีหาดมากมายและน้ำไหลเชี่ยวกราก
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ชมการแสดงบนเรือที่ทางเรือจัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า
วันที่สี่ : เมืองอี๋ชาง เขื่อนซานเสียต้าป้า - ฉงชิ่ง
06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
07.30 น.   นำท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชาง เก็บสัมภาระขึ้นรถบัสปรับอากาศ นำท่านเที่ยวชมอภิมหาโปรเจ็คต์ระดับโลกที่ได้รับการบันทึกกินเนสบุ๊ค เขื่อนซานเสียต้าป้า โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีนและเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง การออกแบบเขื่อนทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทั้งหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 เร็กเตอร์
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง ขบวนรถไฟที่ D........
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันสบาย (พัก Le Meridien Chongqing Nan'an หรือระดับ 5 ดาว เมืองฉงชิ่ง)
วันที่ห้า : พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – ศาลาประชาคม – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย (วันจันทร์ปิด) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขื่อนซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง จากนั้นนำท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและบันทึกภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่งนายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 ภายในจุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.10 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) เที่ยวบินที่ WE685
18.30 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 28,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 7,900.-บาท
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาท / เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี)
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าที่พัก 4 คืนและค่าล่องเรือ (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว + ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าวีซ่าจีน
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
8.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวน รวมทั้งทริป 100 หยวน)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันลม
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป เปิดใบหน้าชัดเจน เห็นคิ้ว เห็นใบหูชัดเจน (รูปขนาด 1.5 X 2 นิ้ว เท่านั้น ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบราชการ ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ราตรีเมืองฉงชิ่ง

ราตรีเมืองฉงชิ่ง

เรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง

ห้องอาหารบนเรือ

ห้องปาร์ตี้บนเรือ

ช่องแคบอูเสีย แยงซีเกียง

เสี่ยวซันเสีย แม่น้ำแยงซีเกียง

เสี่ยวซันเสีย แม่น้ำแยงซีเกียง
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเมืองฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• อู่ฮั่น เที่ยวเมืองอู่ฮั่น รูปล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า เขื่อนใหญ่ที่สุดในโลก
• แม่น้ำแยงซีเกียง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565

ทัวร์นรวัด • KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หนองเขียว
       
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์