บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[INDIA-706] ทัวร์อินเดีย มุมไบ – ปูเน่ ไหว้พระพิฆเนศวรยาตราอัษฎวินายัก
วัดสิทธิวินายัก วัดศรีวรัถวินายัก วัดศรีบัลลาเลศวา องค์ทัคฑูเสฐ วัดศรีจินดามณี
วัดศรีโมเรศวา วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีสิทธิวินายัก วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมา
(พักโรงแรมเมืองปูเน่ 3 คืน และโรงแรมเมืองมุมไบ 2 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ร่วมกับ อาจารย์แบงค์ สเก็ตกรรม (ขยำกระดาษพยากรณ์) ขอเสนอโปรแกรมเส้นทางไหว้พระพิฆเนศวรยาตราอัษฎวินายัก “มหาเทพแห่งความสำเร็จ” เพื่อให้ทุกท่านได้ไปสักการะขอพรเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเกิดสิริมงคลในชีวิต โดยทีมงานมัคคุเทศก์ชำนาญงาน โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานครับ
• สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 5 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: อุณหภูมิ เช็คอุณหภูมิและสภาพอากาศ เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย คลิ๊กที่นี่
: เวลา เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
: ภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่า ได้ประมาณ 40-42 รูปี) แนะนำให้เตรียมเงินดอลล่าไปแลกเงินรูปีที่สนามบินเดลีหรือแลกที่โรงแรมที่เดลีก็ได้ครับ (กรุณาเตรียมเงินดอลล่าใบละ 1 ดอลล่าไปด้วยเผื่อว่าใช้ในการทิปหรือซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ได้)
• เตรียมตัวอย่างไร?.... ก่อนขึ้นเครื่อง คลิ๊กที่นี่ครับ
• โปรแกรมการเดินทาง ปี 2556
• วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556
วันแรก : กรุงเทพฯ – มุมไบ
12.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบิน Jet Airway เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่องนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ)
14.55 น.
ออกเดินทางสู่ นครมุมไบ ประเทศอินเดีย โดย สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W69
17.50 น.
เดินทางถึง เมืองมุมไบ หรือ บอมเบย์ เมืองการค้าและเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : มุมไบ – มาฮัท วัดศรีวรัถวินายัก – ปาลี วัดศรีบัลลาเลศวา - ปูเน่
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาฮัท (Mahad) ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง (วันนี้เดินทางไกลหน่อยนะครับ)
12.00 น.
แวะบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัถวินายักแล้ว จะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งมาจากตำนานว่า พ่อของเด็กน้อยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นใบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้องพิการอยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระพิฆเนศจึงจะหาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) ที่ เมืองปาลี เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีบัลลาเลศวาแล้ว จะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอจากองค์มหาเทพ ตามตำนานเล่าว่า เด็กน้อยนามบัลลา อาศัยอยู่ในเมืองปาลี ได้สักการะก้อนหินที่ตนเชื่อว่าเป็นรูปของพระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาอย่างแรงกล้า พระพิฆเนศจึงได้เนรมิตพระศรีบัลลาเลศวาให้เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จึงเชื่อกันว่าผู้ที่มาสักการะองค์พระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาจะได้รับพรจากพระองค์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองปูเน่ เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอินเดีย ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฎร์ นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก (พัก PRIDE HOTEL เมืองปูเน่ หรือระดับ 4 ดาว)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : ปูเน่ องค์ทัคฑูเสฐ องค์คเณศดาร์ชาน – เธอูร์ วัดศรีจินดามณี – โมเร่กาวน์ วัดศรีโมเรศวา
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ และเป็นพระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสักการะ องค์คเณศดาร์ชาน (Ganesh Darshan) หรือที่รู้จักกันในนาม Akhil Mandai Mandal พระพิฆเนศประทับนอนชิงช้าเสวยสุข มีพระแม่สุรัสวดีเทพีแห่งปัญญาประทับเคียงข้างคอยปรนนิบัติ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อปัญญาในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ง่ายได้ และเสวยสุขดุจมหาเทพ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) เมืองเธอูร์(Theur) ตามตำนานเชื่อกันว่า เจ้าชายกานาโอรสของกษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้วจินดามณี (แก้วสารพัดนึก) จากฤาษีกาปิละ ฤาษีกาปิละจึงอ้อนวอนขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อฤาษีกาปิละ รบชนะแล้วได้นำแก้วจินดามณีกลับคืนมา จึงอธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และถวายแก้วจินดามณีนั้นประดับแด่องค์พระพิฆเนศ จึงเชื่อกันว่าเมื่อสักการบูชา องค์ศรีจินดามณี จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) เมือง โมเรกาวน์ (MOREGOAN) คำว่า “โมเร” มีความหมายว่านกยูง และ “กาวน์” หมายถึงหมู่บ้าน เพราะในอดีตหมู่บ้านแถบนี้มีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก อีกทั้งรูปร่างของหมู่บ้านก็คล้ายกับรูปนกยูงด้วย ตามตำนานเล่าว่า พระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรกเพื่อสังหารเจ้าชายสินธุ โอรสของกษัตริย์จันทระปานี ซึ่งถือตัวว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบนหลังนกยูงเสด็จลงมาสังหารเจ้าชายสินธุ หลังจากนั้นเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองค์เองขึ้นที่นี่ เมื่อสักการบูชาองค์ศรีมยุเรศวร จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆ ทั้งปวง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก PRIDE HOTEL เมืองปูเน่ หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : ปูเน่ – โอซาร์ วัดศรีวิฆเนศวา – เลนยาดรี วัดศรีคีรีจัตมา – มุมไบ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองรันยันกาวน์ (Ranjangoan) นำท่านสักการะ องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ (Sri Mahaganapati) เทวะตำนานเล่าว่า ขณะที่ฤาษีคฤตสมาช นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมารน้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กุมารน้อยบำเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปีทำให้พระพิฆเนศพอใจเป็นอย่างมากจึงประทานพรให้ แต่กุมารขอให้ตนเองมีอำนาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศให้ตามที่ขอโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาททองคำ ประสาทเงิน ประสาทโลหะและตรัสว่า “ต่อไปนามของเจ้าคือ ตรีปุระ ในวันใดที่เจ้าชั่วร้าย ประสาทเหล่านี้จะถูกทำลายและเจ้าจะถูกทำลายด้วยศรของพระศิวะ บิดาของข้า” ต่อมาตรีปุระลำพองตนรุกรานทั้ง 3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบและหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ แล้วพระศิวะก็ปราบตรีปุระได้สำเร็จ จึงเชื่อว่าเทวะสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณปติจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเตก(Siddhatek) วัดตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชน ตามตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดที่พระพรหมสร้างโลก และเป็นสถานที่พระวิษณุปราบมาธุสูรและไกตสูร ที่มาก่อกวนพระพรหมขณะกำลังสร้างโลก ศรีสิทธิวินายักเป็นองค์เดียวในอักษฏวินายักที่งวงของพระพิฆเนศหันไปทางขวามือของพระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นเทวลักษณะที่หายากและปรากฎขึ้นเพียงแห่งเดียว ผู้ที่สักการบูชาองค์ศรีสิทธิวินายกะ จะประสบความสำเร็จในเรื่องงานทุกประการ
เย็น
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก PRIDE HOTEL เมืองปูเน่ หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ปูเน่ – โอซาร์ วัดศรีวิฆเนศวา – เลนยาดรี วัดศรีคีรีจัตมา – มุมไบ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ (Ozhar) เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย ตำนานเล่าว่า กษัตริย์อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไปทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่วิฆนาสูรกลับทำลายพิธีและทำลายทุกอย่างทั้งหมด ทำให้ธรรมะหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบวิฆนาสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจทั้งหมดของวิฆนาสูร ทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตน และขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่วิฆนาสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่นี่จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำการนั้นได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) เมืองเลนยาดรี (Lenyadri) ตั้งอยู่ในถ้ำบนภูเขาริมแม่น้ำกุกดี ซึ่งครั้งหนึ่งถ้ำที่ภูเขาแห่งนี้ ได้ขุดเจาะเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรืองและภายในถ้ำแห่งนี้ก็เกิดปาฏิหารย์ มีพระพิฆเนศเกิดขึ้นมาทำให้ชาวฮินดูขึ้นมายาตรามหาเทพ จึงทำให้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นถ้ำของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้นบันได 283 ขั้น เทวะตำนานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่อุมาเทวีอยากมีโอรสมาก จึงได้เดินทางมาที่ถ้ำคีรีจัตมาเพื่อมาทำพิธีปันยากพรต (บุญยักวริตะ) ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนำของพระศิวะเป็นเวลาหนึ่งปี ทำให้พระวิษณุโปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปกำเนิดเป็นบุตรของพระแม่อุมาเทวี จึงเชื่อกันว่า พระพิฆเนศที่ถ้ำแห่งนี้เป็นอวตารปางหนึ่งของพระกฤษณะด้วย การยาตรามายังถ้ำเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี้ก็เพื่อขอบุตร ซึ่งผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะทำให้ผู้ที่ยังไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่จะประสบความสำเร็จสมหวังเสมอ จะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลมเหมือนดังองค์พระคเนศ ที่บริเวณถ้ำแห่งนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรีได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมุมไบ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย(พัก HOLIDAY INN HOTEL เมืองมุมไบหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : มุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดสิทธิวินายัก (SIDDHIVINAYAK) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) นักแสดง นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก องค์พระพิฆเนศที่นี่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นตรงที่งวงหันไปทางขวา ผู้คนที่นับถือพระพิฆเนศทั้งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสักการะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ Lalbaugcha Raja ราชาแห่งลาบ็อก ซึ่งเป็นอีกองค์หนึ่งที่มีผู้คนมาบูชากราบไหว้ขอพรอย่างมากเพื่อความเจริญและยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน ให้ท่านได้สักการะกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม ประตูอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำในย่านอพอลโลบันเดอร์ ประตูชัยนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบัร ในปี ค.ศ. 1911 วัสดุที่ใช้สร้างเป็นหินทรายสีน้ำผึ้ง ยามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแสงอาทิตย์จะกระทบลงมาที่ประตูเปลี่ยนสีจากสีทองเป็นสีส้มและจากสีส้มเป็นสีชมพูซึ่งสวยงามมาก ผ่านชมย่าน ถนนมารีนไดรฟว์หรือเรียกอีกชื่อว่าถนนเนตาจีสุภาษ เป็นถนนเชื่อมเขามะละบาร์เข้ากับย่านฟอร์ตและโกลาบา ตัวถนนทอดยาวโค้งไปตามแนวกำแพงกั้นน้ำทะเล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดคอฟฟอร์ด ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมุมไบ
วันที่เจ็ด : มุมไบ - กรุงเทพฯ
01.55 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airway เที่ยวบินที่ 9W62
07.40 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 52,900.-บาท
ท่านละ 52,900.-บาท
ท่านละ 50,900.-บาท
ท่านละ 63,900.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ สำหรับทัวร์อินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้น ทริปนี้จะรวมค่าทิปต่างๆไว้ให้แล้วครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรม 5 คืน ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 100 รูปี รวมทริปนี้ 600 รูปี)
9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง 1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• เอกสารเดินทาง 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมหัด

วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี

วัดศรีจินดามณี เมืองTheur

วัดศรีโมเรศวา เมืองMorgaon

วัดศรีสิทธิวินายัก เมืองSiddhatek

วัดศรีมหาคณปติ

วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์

วัดศรีคีรีจามา เมืองเลนยาตรี

วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมหัด

วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี

วัดศรีจินดามณี เมืองTheur

ของฝากที่วัดศรีสิทธิวินายัก

วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์

วัดศรีมหาคณปติ

วัดศรีคีรีจามา เมืองเลนยาตรี

วัดศรีคีรีจามา เมืองเลนยาตรี
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์