บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[INDIA-901] ทัวร์ราชาสถาน เจาะลึกเมืองมหาราชา รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย
เดลี - อัครา ทัชมาฮาล - ชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม - บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง
จัยแซลเมียร์ นครสีทอง ทะเลทรายทาร์ - จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า ป้อมเมห์รานการห์ – วัดอัคชาร์ดาม
(พักอัครา 1 คืน 1 คืน, ชัยปุระ 2 คืน, บิคาเนอร์ 1 คืน, จัยซัลแมร์ 2 คืน และ จ๊อดปูร์ 1 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว)
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมจัยซาแมร์ นครสีทอง
ทัวร์ราชาสถาน
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ราชาสถาน เจาะลึกเส้นทาง เมืองมหาราชา ณ ราชสถาน ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก เมืองชัยปุระ นครสีชมพู เมืองบิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง เมืองจัยซัลแมร์ นครสีทอง เมืองแห่งฟ้าจรดทราย และชม เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน ครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 130 รูปี)
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2559 (ราคาท่านละ 58,900.-บาท...เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เดลี – อัครา
06.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
08.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333 ใช้เวลาบินประมาณ 4.45 ชั่วโมง (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง)
12.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร) ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวอินเดียระหว่างเส้นทาง
ค่ำ
ถึง เมืองอัครา นำท่านเข้าที่พัก (พัก MANSINGH HOTEL หรือเทียบเท่า) พร้อมบริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองอัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท – เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู
เช้า
บริการอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี จากนั้นนำท่านชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ ระหว่างทางแวะชม พระราชวังฟาร์เตห์ปุระสิกรี เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์มหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองอัครา ที่นี่ท่านจะได้เห็นแนวความคิดที่พระเจ้าอัคบาร์มหาราชที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวและพระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม, ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ Fortune Hotel หรือ Ramada Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม : จัยปูร์ นครสีชมพู - พระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท – พาเลซออฟวินด์ พระราชวังแห่งสายลม
เช้า
บริการอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่าน ชม เมืองชัยปุระ หรือ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชาไสวชัยสิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม จัยปูร์เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เพราะในสมัยที่มหาราชารามสิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจัยปูร์ ซึ่งเวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์ มหาราชารามสิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพูอมส้ม ทั้งเมืองเพื่อถวายการต้อนรับ เมืองจัยปูร์จึงได้ชื่อว่านครสีชมพูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นพระราชวังของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่า สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า จากนั้นนำท่านชม ซิตี้พาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม หอดูดาว จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) สร้างในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจสิงห์ พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์นักดาราศาสตร์ จึงทรงสร้างหอดูดาวและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ไว้มากมาย เรียกว่า Jantar Mantar ชม นาฬิกาแดด สูงถึง 28 เมตร ที่ยังเที่ยงตรงอยู่ จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) “พาเลซออฟวินด์” หรือ พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวชัยสิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง คำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู และนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองจัยปูร์กันตามอัธยาศัย
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ Fortune Hotel หรือ Ramada Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
วันที่สี่ : จัยปูร์ – บิคาเนอร์ วัดเชน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิคาเนอร์ (Bikaner) ระยะทาง 320 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) สมัยอดีตยังไม่มีเมืองบิคาเนอร์ บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mawar Land of the Dead พ่อค้าตามเส้นทางสายไหม ยังต้องใช้ผ่านไปมา จึงมีโจรหลายก๊กยึดครองและยังไม่มีใครครอบครองดินแดนแห่งนี้ เจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) ได้นำกองกำลังทหารมาต่อสู้กับพวกโจร และได้สร้างเมืองเมืองบิคาเนอร์ขึ้นมา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองบิคาเนอร์ นำท่านชม วัดเชน Bhandasar Jain Temple สร้างถวายศาสดาของศาสนาเชนองค์ที่ 5 ชื่อว่า สุมาตินารถ วัดนี้สร้างโดยราชวงศ์บันดาชาห์ ฐานวัดนี้ทำปูด้วยเนยและมะพร้าวแห้ง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและวิจิตรบรรจงในการแกะสลักทุกตารางเมตร ตัววัดแบ่งออกเป็น 2 ชั้น
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ Laxmi Niwas Palace ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้า : บิคาเนอร์ ป้อมจูนนาการ์ - จัยแซลเมียร์
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) หรือ ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ วังมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 ถูกสร้างขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ภายในป้อมใหญ่แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal และนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) คือเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น หินเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตาและที่มาของชื่อ “นครสีทอง” และด้วยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ทำให้พ่อค้าในตระกูลดังๆ หลายๆคน ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐี
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ Fort Rajwada Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
วันที่หก : จัยแซลเมียร์ นครสีทอง - ทะเลสาบกาดซิซาร์ – ขี่อูฐ Sam Sand Dunes
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ ป้อมจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ในปีค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สร้างลำดับที่ 2 ของรัฐราชสถาน ชมความสวยงามของปราสาททรายที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายในป้อมมีบ้านพักของชาวบ้านที่พำนักอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองจัยแซลเมียร์โดยรอบ จากนั้นนำท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดีหลังแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli สูง 5 ชั้น ที่สร้างโดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก ที่สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยการฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อนและอีกหลังคือ Patwon ki Haveli ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจัยแซลเมียร์ ซึ่งภายในจะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลทราย ซึ่งทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของเมืองจัยแซลเมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบเห็นนกนานาชนิดโดยรอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายทาร์ ห่างจากตัวเมืองออกไปราว 45 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังใน จัยแซลเมียร์ สนุกสนานกับการ ขี่อูฐ ชม Sam Sand Dunes ในยามเย็น
เย็น
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ Fort Rajwada Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
วันที่เจ็ด : จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า - ป้อมเมห์รานการห์
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางจากสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองจ๊อดปูร์ หรือ เมืองโยธะปุระ นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor
เที่ยง
ถึง เมืองจ๊อดปูร์ บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด รวมทั้งยังเป็นจุดชมวิวชมเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด ไม่มีป้อมปราการแห่งไหนในราชาสถานเด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort มหาปราการหินถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) พระองค์ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์รานการห์นี้ ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ตำหนัก Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal
เย็น
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ Marugarh Hotel Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
วันที่แปด : เมืองจ๊อดปูร์ – เมืองเดลลี วัดอัคชาร์ดาม
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านชม วัดมหามันดีร์ ซึ่งหมายถึงวัดที่มีขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้นเมื่อปี 1812 ชมความงดงามของการแกะสลักเสาหิน 84 เสา เสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักอย่างงดงามมาก ชมภาพแกะสลักการฝึกโยคะที่มีชื่อเสียง จากนั้นบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจ๊อดปูร์
14.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดย สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI476
15.50 น.
ถึง เมืองเดลลี นำท่านเที่ยวชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของวัดฮินดูที่ วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิก จำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันสวยงามตามแบบฮินดูสถาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 23) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก RADISON BLU HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เก้า : เดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 24) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ ให้ท่านทานอาหารกลางวันที่สนามบินกันตามอัธยาศัย
13.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI332
19.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมค่าทิปและค่าบริการต่างๆแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 58,900.-บาท
ท่านละ 58,900.-บาท
ท่านละ 57,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 12,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 500.-บาท
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• หมายเหตุ : สำหรับอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปต่างๆไว้ให้แล้วครับ ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 9 วัน รวม 45 ดอลล่า)
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินสายการบินแอร์อินเดียตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรม 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 9 วัน รวม 45 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 9 วัน รวม 450 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่าอินเดีย
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
• พาสปอร์ต : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ราชสถาน
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง
ทัวร์ราชาสถาน
บิคาเนอร์ จูนนาการ์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมจัยซาแมร์ นครสีทอง
ทัวร์ราชาสถาน
ราชสถาน เมืองจัยซาแมร์
ทัวร์ราชาสถาน
ราชสถาน เมืองจัยซาแมร์
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
เมห์รานการห์ฟอร์ท จ๊อดปูร์
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย  
• เส้นทางรัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
• วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ฮานอย ซาปา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์