บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[LAO-2]  สบายดีหลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง
เวียงจันทน์ วังเวียง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง น้ำตกตาดกวางสี
(พัก โรงแรมวังเวียง 1 คืนและโรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน )
ทัวร์หลวงพระบาง
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

ตักบาตรเช้าหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ถ้ำติ่ง หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี

NightMarket หลวงพระบาง

วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว

พระธาตุหลวง เวียงจันทร์

ประตูชัย เวียงจันทร์
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรม นั่งรถไฟความเร็วสูงเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือ เมืองวังเวียง ชมบรรยากาศแห่งทะเลขุนเขาและสายน้ำซองและเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศลาวในปัจจุบันที่ กรุงเวียงจันทน์ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : หนองคาย – เวียงจันทน์ ประตูชัย วัดพระธาตุหลวง – วังเวียง ถ้ำจัง ล่องแม่น้ำซอง ถนนคนเดิน
08.00 น.   พร้อมกันที่ ด่านสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านแดน จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศฝั่งประเทศลาว สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ใช้สร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้ากราบนมัสการ วัดพระธาตุหลวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ
12.00น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ใช้ทางด่วน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) เมืองวังเวียงเมืองธรรมชาติอันสวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีแม่น้าซองและเทือกเขาสูง จนได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว นำท่านเที่ยวชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามและยังเป็นถ้ำที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านชมสระน้ำจืดสีมรกตหรือที่เรียกว่า บลู ลากูน (Blue Lagoon) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ให้ท่านได้พักผ่อนกับธรรมชาติอันสวยงาม จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม แม่น้ำซอง พายเรือแคนู ล่องห่วงยาง เล่นน้ำพักผ่อน ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมน้ำ (รวมค่าเรือแคนูไว้แล้ว)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารพูอ่างคำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองวังเวียง กันตามสบาย....
วันที่สอง : รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ไนท์มาร์เก็ต
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองวังเวียง
09.04 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
09.56 น.   ถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศสู่ น้ำตกตาดกวางสี ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเวียงตาดแก้วมงคล (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านนั่งรถรางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ชมความงดงามของน้ำตกที่มีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง นำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชปี ค.ศ. 1503 – 1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบางและเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า "บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง"
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารปากห้วยมีไช (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม NIGHT MARKET ถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ายามราตรีกันตามอัธยาศัย
วันที่สาม : บ้านซ่างไห ล่องแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณพูมา
05.00 น.   นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง
08.00 น.  
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางสู่ บ้านซ่างไห ชมหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานาน มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโท และเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ, กระเบื้องเคลือบเก่า วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องเรือ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านวิภาวรรณ (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูปในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของลาวและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตทุกพระองค์อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมือง นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดิน ที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมชม สิม หรือ โบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณพูมาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก
19.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านขมุ (มื้อที่ 8) หลังอาหารอิสระกับการช้อปปิ้งหรือพักผ่อนกันตามสบาย
วันที่สี่ : พระราชวังหลวง บ้านผานม - รถไฟความเร็วสูง - เวียงจันทน์ - ด่านหนองคาย
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเข้าชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นเดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
11.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านแบมบู (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟหลวงพระบาง
13.39 น.   รถไฟออกจากหลวงพระบางเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
15.19 น.   ถึง สถานนีนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางกลับด่านหนองคายให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟรี กันตามอิสระ
17.00 น.   ส่งท่านที่ ด่านหนองคาย จบโปรแกรมทัวร์โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
• โรงแรม 3 ดาว วังเวียง : โรงแรมทวีสุข / หลวงพระบาง : โรงแรมอ่างทอง
จำนวนท่าน
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
15 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาต่อท่าน
14,900.-บาท
14,400.-บาท
13,600.-บาท
12,200.-บาท
2,000.-บาท
• โรงแรม 4 ดาว วังเวียง : โรงแรมทีมาร์ค / หลวงพระบาง : โรงแรมหลวงพระบางวิว
จำนวนท่าน
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
15 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาต่อท่าน
16,500.-บาท
16,000.-บาท
15,200.-บาท
13,600.-บาท
3,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• กรุป 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรม 3 คืน (โรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน, วังเวียง 1 คืน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
3.ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.มัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยว
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า
2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ (400.-บาท)
3.ค่าประกันสุขภาพ 350 บาท/ท่าน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วรถไฟและทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
• ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนหลวงพระบาง
• วังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ จะมีชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนกัน ส่วนที่พักเมืองวังเวียงจะเล็กๆครับ
• เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว เที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอารามและรายการช้อปปิ้งครับ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวเหนือ
1.โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ เดี๋ยวนี้สบายครับ เรื่องภาษาก็พูดภาษาเดียวกัน
2.การท่องเที่ยวลาวเหนือ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวเหนือ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและทัวร์ศิลปะวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565

ทัวร์นรวัด • KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หนองเขียว
       
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์