บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[CODE : LAO 8] หนองคาย เวียงจันทน์ วัดพระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว
วัดศรีเมือง ตลาดเช้าเวียงจันทน์ เชียงคาน ล่องแก่งคุ้คคู้ พระพุทธบาทภูควายเงิน
(พักโรงแรมเวียงจันทน์ 1 คืนและโรงแรมดิโอ เชียงคาน 1 คืนครับ)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว เยี่ยมชมบ้านพี่-เมืองน้อง เมืองหลวงประเทศลาวที่ นครเวียงจันทน์ เที่ยวชมบรรยากาศริมโขงที่ เชียงคาน โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน และบริการอาหารแบบเมืองไทยครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 13 – 16 ธ.ค. 2555
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2556
วันแรก : กรุงเทพฯ - หนองคาย
19.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ (สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
19.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่สู่ จ.หนองคาย บริการของว่างและน้ำดื่มบนรถ
(สำหรับท่านที่อยู่ย่านบางเขน-รังสิต สามารถขึ้นที่หน้าห้างโลตัสรังสิตได้ครับ)
วันที่สอง : หนองคาย เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว ตลาดเช้า
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ จ.หนองคาย บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ด่านต.ม.ไทย-ลาว ที่ ด่านท่าเสด็จ ตรวจเอกสารผ่านแดน เดินทางสู่ กรุงเวียงจันทร์ นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแม่โขง หลังอาหารนำท่านชม หอพระแก้ว แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ของลาว และรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาวไว้ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง รวมถึงศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี จากนั้นนำท่านเข้าช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกช้อบปิ้งได้อย่างจุใจ ทั้งผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ต่างๆ
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดอนจันทร์กุ้งเผา หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมราตรีเมืองเวียงจันทน์ตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในตัวเวียงจันทร์)
วันที่สาม : วัดศรีเมือง ดิวตี้ฟรี เชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้ วัดพระศรีคุณเมือง ถนนคนเดินเชียงคาน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านนมัสการ วัดศรีเมือง เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนชาวลาว ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษีที่ ร้านดิวตี้ฟรี สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแดงแหนม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงคาน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง (แก่งคุดคู้) ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมโขง (ใช้เวลาล่อง 45 นาที) และนำท่านช้อปปิ้งของดีเชียงคานบริเวณริมแก่งคุดคู้ อาทิ มะพร้าวแก้ว กล้วยเบรกแตก ฯลฯ จากนั้น นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปปูนปั้นนาคปรก ปางสมาธิ ที่ วัดพระศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นศิลปะล้านช้างผสมอยุธยาและเที่ยวชมบรรยากาศริมโขงยามเย็น นำท่านเข้าที่พัก (ดิโอ เชียงคาน ห้องละ 2 ท่าน)
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารระเบียงโขง หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงคาน รวมรวบของแฮนเมดน่ารักๆมากมาย ของที่ระลึกต่างๆ กระเป๋า เสื้อผ้า หรือจะเลือกถ่ายรูปบรรยากาศบ้านเก่าริมโขง ที่ได้ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ตักบาตรข้าวเหนียว พระพุทธบาทภูควายเงิน - กรุงเทพฯ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า และชมบรรยากาศยามเช้าเมืองเชียงคาน จากนั้นบริการอาหารเช้า หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปเมืองเชียงคานกันตามอัธยาศัย
10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ณ ยอดภูควายเงิน นำท่านสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดดอยแห่งนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารกลางวันที่ สวนอาหารทานตะวัน และแวะซื้อของฝากกลับบ้านที่ จ.สระบุรี
21.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,500.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,200.-บาท
• กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ราคาท่านละ 7,700.-บาท, ท่านที่ 9 ราคา 6,900.บาท
• หมายเหตุ : สำหรับชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามความเป็นจริง
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 200.-บาทครับ
• ค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ พร้อมทีวี วีซีดี
• ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
• ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
• ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
• มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการไม่รวม
• ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ (30-40 USD.) แนะนำให้ไปทำที่สถานฑูตลาว+รูปถ่าย 2 รูปครับ
• ค่าทิปไกด์ลาว (100.-บาท)
• ค่าทิปไกด์ไทย (ตรงนี้ตามความพึงพอใจ...ตามอัธยาศัยครับ)
• หมายเหตุแจกหมวกเดินทางทุกที่นั่งครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• เอกสารเดินทาง
1.ผู้ใหญ่ใช้บัตรประจำตัวประชาชน, เด็กใช้สำเนาสูติบัตร 1 ชุด + รูปถ่าย 2 รูป (นำไปในวันเดินทาง)
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 25 August, 2012    
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์