บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[ORISSA-415] โอริสสา มหานครแห่งกลิงคะ พระเจ้าอโศกมหาราช
รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี วิหารโคนาร์ค มรดกโลก (บินตรงโอริสสา)

(พักโรงแรมเมืองภูวเนศวร 3 คืน ระดับ 4 ดาว)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์โอริสสา เส้นทางนำเที่ยว เมืองโอริสสา มหานครแห่งกลิงคะ มหาสงครามของพระเจ้าอโศกมหาราช เที่ยวชม สามเหลี่ยมเพชรพุทธศาสนา รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี ชม วิหารโคนาร์ค มรดกโลก โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานและที่พักมาตรฐาน
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 130 รูปี)
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

ช้างสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

สถูปบนยอดเขาตอลีคีรี

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

เทวาลัยมุกเตศวร

เทวาลัยมุกเตศวร

เทวาลัยโอริสสา
• โปรแกรมการเดินทาง (บินตรงโอริสสา)
• ออกเดินทางวันที่ 19 - 23 มกราคม 2562 (ท่านละ 24,995.-บาท...เปิดจองแล้วครับ)
• ออกเดินทางวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ท่านละ 25,995.-บาท...เปิดจองแล้วครับ)
• ออกเดินทางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2562 (ท่านละ 26,995.-บาท...เร็วๆนี้)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง – ภูวเนศวร โอริสสา
20.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น)
22.35 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินบิจูแพตเนค เมืองภูวเนศวร (Bhubaneshwar) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 112 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้า)
23.55 น.   ถึง สนามบินบิจูแพตเนค เมืองภูวเนศวร (Bhubaneshwar) หลังจากตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเข้าสู่ เมืองภูวเนศวร หรือ เมืองบูบาเนสชวา (Bhubaneshwar) เมืองหลวงแห่งรัฐโอริสสา นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักที่โรงแรม VITS HOTEL เมืองภูวเนศวร ระดับ 4 ดาว)
• เมืองโอริสสาหรือแคว้นกาลิงคะในสมัยพระพุทธกาล ซึ่งเป็นสถานที่ทำสงครามครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาอันมาจากสาเหตุแห่งสงครามกาลิงคะ ที่พระองค์ทรงยกทัพมายึดครองแผ่นดินแห่งนี้ จนทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศอินเดีย มีผู้บาดเจ็บล้มตายเรือนแสน เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาจากพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธแล้ว ทำให้ศาสนาพุทธเข้ามาสู่ยุครุ่งเรืองสูงสุด มีการก่อสร้างเทวสถาน พระพุทธรูป รวมไปถึงการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีป มีการส่งศาสนทูตไปยังดินแดนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิ ประเทศจีน ประเทศศรีลังกา ประเทศมองโกเลีย เอเชียกลาง ประเทศอิหร่าน รวมไปถึงประเทศกรีซ
วันที่สอง : วิหารโคนาร์ค มรดกโลก – เมืองปูรี - เมืองภูวเนศวร
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารโคนาร์ค (ระยะทาง 67 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูรี เมืองฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล นำท่านชม เทวสถานพระสุริยะเทพ หรือ วิหารโคนาร์ค (Sun Temple) มรดกโลกทางสถาปัตยกรรม วิหารโคนาร์ค (Sun Temple) ได้รับเป็นมรดกโลกในปี 1984 และยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของอินเดียอีกด้วย สร้างโดยกษัตริย์นราสิงหะเทวาที่ 1 แห่งราชวงศ์คงคาตะวันออก ในปีคริสต์ศักราชที่ 1250 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะดั้งเดิม เทวสถานแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สื่อถึงการบูชาพระอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณ โดยมีสถาปัตยกรรมแห่งนี้ลักษณะคล้ายกับรถม้าศึกที่มีการแกะสลักล้อหินที่ประณีตงดงามจำนวน 12 คู่ ที่สามารถใช้สำหรับการนับช่วงฤดูกาลและการนับเวลาในรูปแบบเดือน ซึ่งหนึ่งวงล้อจะมีความหมายถึงรายปักษ์หรือครึ่งเดือน ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์แกะสลักซึ่งคร่อมรูปปั้นช้าง อันแสดงถึงทัศนคติของผู้ออกแบบที่มีต่อศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ซึ่งชาวอินเดียในยุคนั้นมีความประสงค์ให้ศาสนาฮินดูในแคว้นกาลิงคะกลับมารุ่งเรืองเหนือศาสนาพุทธอีกครั้ง รูปปั้นตัวสิงห์ทับช้าง ตัวสิงห์หมายถึงประเทศอินเดียหรือศาสนาฮินดู ส่วนช้างนั้นสื่อถึงศาสนาพุทธ บริเวณผนังขององค์ประธานของเทวสถานจะปรากฏภาพหินแกะสลักลวดลายกามาสุตราเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งโคนาร์ค (Konark Museum) เปิดให้บริการเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้องจัดแสดงให้ผู้เข้าชมทั้งหมด 4 ห้องที่มีโบราณวัตถุรวม 260 ชิ้น โดยจัดแสดงรูปแกะสลักสุริยะเทพที่ทำจากหินทรายรูปแกะสลักล้อหินของรถม้าศึก รูปแกะสลักพระนารายณ์ในอวตารต่างๆ และรูปแกะสลักแบบกามาสุตราที่ทำแกะสลักจากหินทราย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองชายทะเลของเมืองปูรี เมืองตากอากาศของรัฐโอริสสา ชมวิวทิวทัศน์เมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย เมืองปูรีในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญของรัฐกาลิงคะที่ปรากฏหลักฐานการทำการค้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นจุดที่พระธรรมทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชออกเดินทางเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองภูวเนศวร
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่โรงแรม VITS HOTEL เมืองภูวเนศวร ระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : สามเหลี่ยมเพชรพุทธศาสนา รัตนคีรี - ลลิตคีรี - อุทัยคีรี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัตแทค เมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 2 รองจากเมืองภูวเนศวร เพื่อนำท่านชมเหล่าพุทธโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 - 12 (พุทธศตวรรษที่ 6 - 18) อันได้รับสมญานามว่า “สามเหลี่ยมเพชรแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาของรัฐโอริสสา” อันเนื่องมาจากเป็นสถานที่ตั้งของพุทธโบราณสถานที่สำคัญ 3 แห่งอันได้แก่ รัตนคีรี ลลิตคีรี และอุทัยคีรี นำท่านชม หมู่พุทธสถานรัตนคีรี (Ratnagiri) เป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบซากปรักหักพังของวัดขนาดใหญ่จำนวน 2 วัด และสถูปขนาดใหญ่ 1 องค์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์คุปตะในสมัยพระเจ้านราสิงหะคุปตะ พารัตติยา (Narasimha Gupta Baladitya) ในสมัยศตวรรษที่ 6 (พุทธศตวรรษที่ 11) โดยมีการคาดการณ์ว่าพุทธสถานแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายตันตระยานหรือวัชรยาน เนื่องจากสถาปัตยกรรมต่างๆที่ถูกขุดพบอันประกอบไปด้วยซุ้มประตูแกะสลักที่มีความวิจิตรประณีต รวมไปถึงรูปหินปั้นแกะสลักในแบบวัชรยาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะและสถาปัตยกรรมที่นาลันทามหาวิหารในรัฐพิหาร จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งรัตนคีรี ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกขุดพบบริเวณหมู่พุทธสถานแห่งรัตนคีรี ซึ่งจัดแสดงให้ผู้เข้าชมทั้งหมด 4 ห้อง โดยภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะปรากฏต้นแบบพระเครื่องทำจากสำริดที่ถ่ายทอดมาถึงยุคปัจจุบัน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่พุทธสถานแห่งลลิตคีรี (Lalitgiri) ซึ่งเป็นพุทธสถานที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐโอริสสา ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่1 (พุทธศตวรรษที่ 6) ซึ่งมีหลักฐานปรากฏตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งได้จารึกมายังพุทธสถานแห่งนี้ แต่กลับมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปคือ “ปุษปาคีรีมหาวิหาร” ที่ระบุถึงสถูปองค์ใหญ่บนยอดเขาลลิตคีรีและพระวิหารอารามต่างๆ รวมไปถึงสถูปน้อยใหญ่จำนวนมากมาย โดยปัจจุบันพุทธสถานแห่งนี้ยังปรากฏร่องรอยตามจารึกอันได้แก่สถูปสร้างด้วยก้อนอิฐที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งบริเวณบันไดทางขึ้นลลิตคีรีจะปรากฏพบเห็นพระพุทธรูปแกะสลักของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รวมไปถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลัก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งลลิตคีรี ที่จัดแสดงผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ทำจากทองคำที่ขุดพบในสถูปหินองค์ใหญ่ รวมไปถึงโบราณวัตถุขนาดน้อยใหญ่จำนวนมากที่ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปหินปางต่างๆและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและนับถือในเรื่องพญานาคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังที่ปรากฏพระพุทธรูปปางนาคปรก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี (Udayagiri) หรือ “มัทวะปุระมหาวิหาร” พุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐโอริสสา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่พระพุทธศาสนาในรัฐโอริสสามีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษ ที่ 7 – 12 (พุทธศตวรรษที่ 12 - 17) ซึ่งมีการขุดพบสถูปขนาดใหญ่วิหาร 2 แห่ง รวมไปถึงศิลาจารึกหิน พระพุทธรูปจำนวนมากและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลักที่บางส่วนยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน โดยบริเวณเนินเขาจะปรากฏสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีทางบันไดลงไปซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาในการจัดสรรทางน้ำที่มีมาแต่ยุคโบราณ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่โรงแรม VITS HOTEL เมืองภูวเนศวร ระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : เทวาลัยราชรานี - เทวาลัยมุกเตศวร - พิพิธภัณฑ์โอริสสา - ช้างหินแกะสลัก - เขาเดาลีคีรี – สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เทวาลัยราชรานี (Rajarani Temple) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 (พุทธศตวรรษที่ 16) ในอดีตจะรู้จักในนามของ “เทวาลัยอินเดรศวร” อันมีความหมายว่า “เทวาลัยแห่งความรัก” อันมีที่มาจากภาพแกะสลักรูปผู้หญิงและคู่รักจำนวนมากภายในเทวาลัยแห่งนี้ เทวาลัยราชรานีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบพนาห์กราถา (Pnahcratha) ซึ่งมีลักษณะการสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง 2 จุดบนฐานเดียวกัน จากนั้นนำท่านชม เทวาลัยมุกเตศวร (Mukteshwara Temple) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 15) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทวาลัยที่มีขนาดเล็กที่สุดในเมืองภูวเนศวร แต่ด้วยความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีการแกะสลักได้อย่างอลังการทำให้เทวสถานแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า “อัญมณีแห่งโอริสสา” โดยจุดที่น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมและการแกะสลักบริเวณซุ้มประตูที่มีลักษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่งอื่นในเมืองภูวเนศวร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐโอริสสา (Odisha State Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญที่สุดในรัฐโอริสสาที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของรัฐ บอกเล่าความรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งพระพุทธรูปแกะสลักและสิ่งของเครื่องใช้ของคนยุคโบราณ เงินตราของเมืองปูรี
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาตอลี หรือ เดาลี คีรี (Dhauligiri) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาฮินดูมาเป็นพุทธศาสนาภายหลังศึกสงครามกาลิงคะที่สร้างความสูญเสียมากมายมหาศาล โดยบริเวณเนินเขาเดาลีคีรีจะปรากฏหลักก้อนหิน ช้างหินแกะสลัก ที่ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของโลกที่แสดงถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยศิลาจารึกอักษรพราหมณ์มี ที่เป็นบทบัญญัติ 14 ประการของพระเจ้าอโศกที่เผยแผ่พระธรรมครั้งยิ่งใหญ่ จากนั้นท่านขึ้นบน ยอดเขาเดาลีคีรี เพื่อสักการะ เจดีย์สันติภาพหรือเจดีย์ศานติ (Shanti Stupa) บนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งเจดีย์ถูกสร้างขึ้นโดยดำริของท่านฟูจิ ผู้นำนิกายนิปปอนซัน เมียวจิ โดยเจดีย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นสีขาว บริเวณยอดที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวบานอันสื่อถึงศีล 5 ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน บริเวณรอบองค์พระเจดีย์มีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานและมีภาพหินแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติและราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองภูวเนศวร
วันที่ห้า : ภูวเนศวร โอริสสา – สนามบินดอนเมือง
00.25 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 113
04.30 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ ยกเว้นวีซ่า)
ผู้ใหญ่
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
24,995.-บาท
24,995.-บาท
23,959.-บาท
4,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• ทริปอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• วีซ่าประเทศอินเดีย
1.วีซ่าสถานฑูต ราคาวีซ่า 3,500.-บาท เข้าอินเดียกี่ครั้งก็ได้ (มีอายุ 1 ปี)
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพรอมานาด (แฟชั่นไอส์แลนด์2) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 – 8 – 46860 – 1
2. ธนาคารยูโอบี สาขาอโศกมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 – 363 – 047 – 2
3. ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 – 1 – 07414 – 5
4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 – 2 – 18666 – 8
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทั้งทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทางที่เกิดขึ้น
• ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวโอริสสา ประเทศอินเดีย  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 13 - 15 เมษายน 2562
• วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-871: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2562
• วันที่ 13 - 20 เมษายน 2562
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพาราณสี)
• วันที่ 13 - 17 เมษายน 2562
• วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์เนปาล ภูฏาน สิกขิม
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์สิกขิม
ทัวร์หนานหนิง
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์