สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[ORISSA-415] โอริสสา มหานครแห่งกลิงคะ พระเจ้าอโศกมหาราช
รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี วิหารโคนาร์ค มรดกโลก (AIR INDIA)

(พักโรงแรมเมืองรัตนคีรี 1 คืน, เมืองภูวเนศวร 2 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์โอริสสา เส้นทางนำเที่ยว เมืองโอริสสา มหานครแห่งกลิงคะ มหาสงครามของพระเจ้าอโศกมหาราช เที่ยวชม สามเหลี่ยมเพชรพุทธศาสนา รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี ชม วิหารโคนาร์ค มรดกโลก โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานและที่พักมาตรฐาน
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 130 รูปี)
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 30 กิโลกรัม
• โปรแกรมการเดินทาง (บินตรงโอริสสา)
• ออกเดินทางวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 (ท่านละ 28,995.-บาท...เปิดลงชือจองแล้วครับ)
• ออกเดินทางวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท...เปิดลงชือจองแล้วครับ)
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – ภูวเนศวร – สามเหลี่ยมเพชรพุทธศาสนา รัตนคีรี
03.20 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
05.40 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินบิจูแพตเนค เมืองภูวเนศวร (Bhubaneshwar) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 339 ใช้เวลาบินประมาณ 2.50 ชั่วโมง
07.00 น.   ถึง สนามบินบิจูแพตเนค เมืองภูวเนศวร (Bhubaneshwar) หลังจากตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเข้าสู่ เมืองภูวเนศวร หรือ เมืองบูบาเนสชวา (Bhubaneshwar) เมืองหลวงแห่งรัฐโอริสสาหรือแคว้นกาลิงคะในสมัยพระพุทธกาล ซึ่งเป็นสถานที่ทำสงครามครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาอันมาจากสาเหตุแห่งสงครามกาลิงคะ ที่พระองค์ทรงยกทัพมาโดยหวังยึดครองแผ่นดินแห่งนี้ จนทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศอินเดีย มีผู้บาดเจ็บล้มตายเรือนแสน เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาจากพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธนั้น ทำให้ศาสนาพุทธเข้ามาสู่ยุครุ่งเรืองสูงสุด มีการก่อสร้างเทวสถาน พระพุทธรูป รวมไปถึงการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีป รวมไปถึงการส่งศาสนทูตมายังดินแดนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิ ประเทศจีน ประเทศศรีลังกา ประเทศมองโกเลีย เอเชียกลาง ประเทศอิหร่าน รวมไปถึงประเทศกรีซ จากนั้นบริการอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัตแทค เมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 2 รองจากเมืองภูวเนศวร เพื่อนำท่านชมเหล่าพุทธโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 - 12 (พุทธศตวรรษที่ 6 - 18) อันได้รับสมญานามว่า “สามเหลี่ยมเพชรแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาของรัฐโอริสสา” อันเนื่องมาจากเป็นสถานที่ตั้งของพุทธโบราณสถานที่สำคัญ 3 แห่งอันได้แก่ รัตนคีรี ลลิตคีรี และอุทัยคีรี
11.30 น.   ถึงโรงแรมเมืองรัตนคีรี นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม หมู่พุทธสถานรัตนคีรี (Ratnagiri) เป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบซากปรักหักพังของวัดขนาดใหญ่จำนวน 2 วัด และสถูปขนาดใหญ่ 1 องค์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์คุปตะ ในสมัยพระเจ้านราสิงหะคุปตะ พารัตติยา (Narasimha Gupta Baladitya) ในสมัยศตวรรษที่ 6 (พุทธศตวรรษที่ 11) โดยมีการคาดการณ์ว่าพุทธสถานแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายตันตระยานหรือวัชรยาน เนื่องจากสถาปัตยกรรมต่างๆที่ถูกขุดพบ อันประกอบไปด้วยซุ้มประตูแกะสลักที่มีความวิจิตรประณีต รวมไปถึงรูปหินปั้น แกะสลักในแบบวัชรยาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะและสถาปัตยกรรมที่นาลันทามหาวิหารในรัฐพิหาร จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งรัตนคีรี ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกขุดพบบริเวณหมู่พุทธสถานแห่งรัตนคีรี ซึ่งจัดแสดงให้ผู้เข้าชมทั้งหมด 4 ห้อง โดยภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะปรากฏต้นแบบพระเครื่องทำจากสำริดที่ถ่ายทอดมาถึงยุคปัจจุบัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมที่รัตนคีรี)
วันที่สอง : สามเหลี่ยมเพชรพุทธศาสนา - ลลิตคีรี - อุทัยคีรี - ช้างหินแกะสลัก - เขาเดาลีคีรี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่พุทธสถานแห่งลลิตคีรี (Lalitgiri) ซึ่งเป็นพุทธสถานที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐโอริสสา ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่1 (พุทธศตวรรษที่ 6) ซึ่งมีหลักฐานปรากฏตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งได้จารึกถึงพุทธสถานแห่งนี้ แต่กลับมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปคือ “ปุษปาคีรีมหาวิหาร” ที่ระบุถึงสถูปองค์ใหญ่บนยอดเขาลลิตคีรีและพระวิหาร อารามต่างๆ รวมไปถึงสถูปน้อยใหญ่จำนวนมากมาย โดยปัจจุบันพุทธสถานแห่งนี้ยังปรากฏร่องรอยตามจารึกอันได้แก่สถูปสร้างด้วยก้อนอิฐที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งบริเวณบันไดทางขึ้นลลิตคีรีจะปรากฏพบเห็นพระพุทธรูปแกะสลักของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รวมไปถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลัก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งลลิตคีรี ที่จัดแสดงผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ทำจากทองคำที่ขุดพบในสถูปหินองค์ใหญ่รวม ไปถึงโบราณวัตถุขนาดน้อยใหญ่จำนวนมากที่ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปหินปางต่างๆ และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและนับถือในเรื่องพญานาคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังที่ปรากฏพระพุทธรูปปางนาคปรก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี (Udayagiri) หรือ “มัทวะปุระมหาวิหาร” พุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใ นรัฐโอริสสา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่พระพุทธศาสนาในรัฐโอริสสามีความเจริญสูงสุด ในช่วงศตวรรษ ที่ 7 – 12 (พุทธศตวรรษที่ 12 - 17) ซึ่งมีการขุดพบสถูปขนาดใหญ่วิหาร 2 แห่ง รวมไปถึงศิลาจารึกหิน พระพุทธรูปจำนวนมากและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลักที่บางส่วนยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน โดยบริเวณเนินเขาจะปรากฏสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีทาง บันไดลงไปซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาในการจัดสรรทางน้ำที่มีมาแต่ยุคโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเดาลี หรือ เดาลี คีรี (Dhauligiri) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธ ภายหลังจากศึกสงครามกาลิงคะที่สร้างความสูญเสียกับชีวิต เหล่ามวลทหาร และประชาราษฎร์เป็นจำนวน มหาศาล โดยบริเวณเนินเขาเดาลีคีรีนั้นจะปรากฏหลักก้อนหิน ช้างหินแกะสลัก ที่ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของโลกที่แสดงถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยศิลาจารึกอักษรพราหมณ์มี ที่เป็นบัญญัติ14 ประการของพระเจ้าอโศกที่เผยแผ่ พระธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนา จากนั้นท่านขึ้นบน ยอดเขาเดาลีคีรี เพื่อสักการะ เจดีย์สันติภาพหรือเจดีย์ศานติ (Shanti Stupa) บนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งเจดีย์ถูกสร้างขึ้นโดยดำริของท่านฟูจิ ผู้นำนิกายนิปปอนซัน เมียวจิโดยเจดีย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นสีขาว มีเสา 5 ที่ เชื่อมไปถึงบริเวณยอดที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวบานอันสื่อถึงศีล 5 ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน บริเวณรอบองค์พระเจดีย์มีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานและมีภาพหินแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติและราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในเมืองภูวเนศวร)
วันที่สาม : วิหารโคนาร์ค มรดกโลก – เมืองปูรี - เมืองภูวเนศวร
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารโคนาร์ค (ระยะทาง 67 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูรี เมืองฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล นำท่านชม เทวสถานพระสุริยะเทพ หรือ วิหารโคนาร์ค (Sun Temple) มรดกโลกทางสถาปัตยกรรม วิหารโคนาร์ค (Sun Temple) ได้รับเป็นมรดกโลกในปี 1984 และยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของอินเดียอีกด้วย สร้างโดยกษัตริย์นราสิงหะเทวาที่ 1 แห่งราชวงศ์คงคาตะวันออก ในปีคริสต์ศักราชที่ 1250 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะดั้งเดิม เทวสถานแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันสื่อถึงการบูชาพระสุริยาในยามรุ่งอรุณและสักการบูชาพระอาทิตย์ โดยมีสถาปัตยกรรมแห่งนี้ลักษณะคล้ายกับรถม้าศึกที่มีการแกะสลักล้อหินที่ประณีตงดงามจำนวน 12คู่ ที่สามารถใช้สำหรับการนับช่วงฤดูกาลและการนับเวลาในรูปแบบเดือน ซึ่งหนึ่งวงล้อจะมีความหมายถึงรายปักษ์หรือครึ่งเดือน ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์แกะสลักซึ่งคร่อมรูปปั้นช้าง อันแสดงถึงทัศนคติของผู้ออกแบบที่มีต่อศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ซึ่งฮินดูศาสนิกชนในยุคนั้นมีความประสงค์ให้ศาสนาฮินดูในแคว้นกาลิงคะกลับมารุ่งเรืองเหนือศาสนาพุทธอีกครั้ง รูปปั้นดังกล่าวตัวสิงห์นั้นมีความหมายถึงประเทศอินเดียหรือศาสนาฮินดู ส่วนช้างนั้นสื่อถึงศาสนาพุทธ บริเวณผนังขององค์ประธานของเทวสถานจะปรากฏภาพหิน แกะสลักลวดลายกามาสุตราเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งโคนาร์ค (Konark Museum) เปิดให้บริการเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1968 และได้รับการดูแลจากทางกรมโบราณคดีแห่งประเทศอินเดีย โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้องจัดแสดงให้ผู้เข้าชมทั้งหมด 4 ห้องที่มีโบราณวัตถุรวม 260 ชิ้น โดยจัดแสดงรูปแกะสลักพระสุริยะเทพที่ทำจากหินทรายรูปแกะสลักล้อหินของรถม้าศึก รูปแกะสลักพระนารายณ์ในอวตารต่างๆ และรูปแกะสลักแบบกามาสุตราที่ทำแกะสลักจากหินทราย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองชายทะเลของเมืองปูรี เมืองตากอากาศของรัฐโอริสสา ชมวิวทิวทัศน์เมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย เมืองปูรีในอดีตเป็นเมืองท่าของรัฐโอริสสาที่ปรากฏหลักฐานการทำการค้าและธุรกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเป็นจุดที่พระธรรมทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ออกเดินทางเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองภูวเนศวร
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในเมืองภูวเนศวร)
วันที่สี่ : เทวาลัยราชรานี - เทวาลัยมุกเตศวร - พิพิธภัณฑ์โอริสสา - เมืองภูวเนศวร – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เทวาลัยราชรานี (Rajarani Temple) สร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษที่ 11 (พุทธศตวรรษที่ 16) ในอดีตจะรู้จักในนามของ “เทวาลัยอินเดรศวร” อันมีความหมายว่า “เทวาลัยแห่งความรัก” อันมีที่มาจากภาพแกะสลักรูปผู้หญิงและคู่รักจำนวนมากภายในเทวาลัยแห่งนี้ เทวาลัยราชรานีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบพนาห์กราถา (Pnahcratha) ซึ่งมีลักษณะการสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง 2 จุดบนฐานเดียวกัน จากนั้นนำท่านชม เทวาลัยมุกเตศวร (Mukteshwara Temple) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ ที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 15) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน เทวาลัยที่มีขนาดเล็กที่สุดในเมืองภูวเนศวร แต่ด้วยความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีการแกะสลักได้อย่างอลังการ ทำให้เทวสถานแห่งนี้ ได้รับสมญานามว่า “อัญมณีแห่งโอริสสา” โดยจุดที่น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมและการแกะสลักบริเวณซุ้มประตูที่มีลักษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่งอื่นในเมืองภูวเนศวร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐโอริสสา (Odisha State Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญที่สุดในรัฐโอริสสาที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของรัฐ บอกเล่าความรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งพระพุทธรูปแกะสลักและสิ่งของเครื่องใช้ของคนยุคโบราณ เงินตราของเมืองปูรี
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองภูวเนศวร
15.45 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 338
20.16 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
28,995.-บาท 28,995.-บาท 27,959.-บาท 3,500.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• รับจัดกรุ๊ปส่วนตัวหมู่คณะ 4 ท่านขึ้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
• กรณีพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดท่านละ 1,800.-บาท
• ทริปอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีอินเดีย
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพรอมานาด (แฟชั่นไอส์แลนด์2) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 – 8 – 46860 – 1
2. ธนาคารยูโอบี สาขาอโศกมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 – 363 – 047 – 2
3. ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 – 1 – 07414 – 5
4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 – 2 – 18666 – 8
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทั้งทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทางที่เกิดขึ้น
• ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

ช้างสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

สถูปบนยอดเขาตอลีคีรี

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

วิหารโกนาร์ค มรดกโลก

งานท่องเที่ยวโอริสสา

เทวาลัยมุกเตศวร

เทวาลัยมุกเตศวร

เทวาลัยโอริสสา
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวโอริสสา ประเทศอินเดีย  
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามรายการทัวร์ทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันเดินทาง 2 - 4 มีนาคม 2561
• วันเดินทาง 13 - 15 เมษายน 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดียการบินไทย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์แคชเมียร์
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี เดลี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์