บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[SA-02] : เทศกาล ดอกซากุระบาน โตเกียว – โอซาก้า (TG)
วัดอาซากุซะ สวนอุเอโนะ อุทยานฮาโกเน่ ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ
รถไฟชินคังเซน นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิตสึ ปราสาททองคินคาคุจิ โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระบาน โอซาก้า เกียวโต ฮาโกเน่ โตเกียว และ นาริตะ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
: อุณหภูมิ อากาศหนาว เตรียมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยครับ
: เวลา เวลาในประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
: ภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของญี่ปุ่น คือเงินเยน ธนบัตรมี 1,000, 5,000, และ10,000 เยน เหรียญมีตั้งแต่ 1 เยนไปจนถึง 5, 10, 50, 100, และ 500
• เตรียมตัวอย่างไร?.... ก่อนขึ้นเครื่อง คลิ๊กที่นี่ครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที 2 - 8 เมษายน 2555
2 เมษายน 2555 : สนามบินสุวรรณภูมิ - นาริตะ (โตเกียว)
20.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
22.35 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
3 เมษายน 2555 : นาริตะ วัดอาซากุซะ ดอกซากุระบานสวนอุเอโนะ คามาคุระ หลวงพ่อโตคามาคุระ
06.15 น.
ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดอาซากุซะ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยมี ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ ตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่บ้าน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ข้าวหน้าหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่น ทานคู่กับมิโสะซุปอุ่นๆ และเครื่องเคียงผักดองหอมอร่อยชนิดต่างๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียว เพื่อให้ท่านได้ชมความงามของ ดอกซากุระบาน ดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่จะพากันผลิดอกบานกันเต็มต้นเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิแรกของปี โดยภายในสวนนั้น จะมีต้นซากุระปลูกไว้อยู่มากมายนับหมื่นต้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ จะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้มี วัด ศาลเจ้า และอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย นำทุกท่านนมัสการ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายในวัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ที่สร้างจากสำริด ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ สามารถบนบาน ขอให้ประสบความสำเร็จต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการงาน ความรัก สุขภาพ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก KAMAKURA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูไคเซกิ ให้ท่านได้สัมผัสต้นตำรับของอาหารญี่ปุ่น อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือนบนชุดจานชามลวดลายสวยงามแบบดั้งเดิม ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลายประเภท ทั้ง ปลาดิบ และหม้อไฟ รวมทั้งสลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาว และหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่น
4 เมษายน 2555 : คามะคุระ อุทยานฮาโกเน่ ล่องทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ อาบน้ำแร่
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน ล่องทะเลสาบอาชิ ที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ เป็นทะเลสาบห้าแห่งที่โอบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ชมวิวของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน นำท่านชม บ่อน้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ พร้อม ชิมไข่ดำ โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ แชมพูดำ โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตเทมปุระ อาหารขึ้นชื่อที่สุดอีกชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนเฮย์วะ หรืออีกนามว่า สวนสันติภาพ สวนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในสงครามเกาหลี โดยภายในเป็นที่ตั้งของวัด และเป็นสวนสาธารณะที่ได้ปลูกต้นซากุระเอาไว้เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงลังกา โดยฐานเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูป และสิงโตประจำชาติต่างๆ รวมทั้งของประเทศไทยด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ GOTEMBA FACTORY OUTLET ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าของเมือง GOTEMBA และเมืองใกล้เคียง ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ ของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI SUNRISE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ เมนูขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น!! หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆตามอัธยาศัย
5 เมษายน 2555 : ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ รถไฟชินคังเซน นาโกย่า
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตซูชิ & ข้าวปั้น หลากหลายชนิด ที่ทำจากอาหารทะเลสดๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปลาโอ ปลาหมึกยักษ์ หอยชนิดต่างๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์และเลือกซื้อพายปลาไหลที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝากและทานเล่น จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ทดลองนั่ง รถไฟชินคังเซน หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ รถไฟหัวกระสุน ที่มีความเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นที่ 3 รองจากรถไฟของฝรั่งเศสและเซี่ยงไฮ้
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บาร์บีคิว ปิ้งย่าง หลากหลายไปด้วย เนื้อสัน เนื้อหมู ไก่ ไส้กรอก สลัดผักนานาชนิด กิมจิแบบญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มบาร์บิคิวรสเด็ดต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ และเกี๊ยวซ่า ติ่มซำ ไก่ทอด ปอเปี๊ยะทอด ข้าว หน้าแกงกระหรี่ ซุปข้น ซุปมิโสะ ผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านเลือกสรรแบบไม่อั้น จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมษายน 2555 : เกียวโต วัดคิโยมิตสึ ปราสาททองคินคาคุจิ โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียว นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิตสึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ำทางขวามือดื่มแล้วจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด น้ำสายกลางดื่มแล้วจะทำให้ชีวิตมีความร่ำรวยมั่งคั่ง น้ำทางซ้ายมือทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง
เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หม้อไฟเต้าหู้ พร้อมเนื้อหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด หลังอาหารนำท่านชม ปราสาททอง คินคาคุจิ บ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคงะ โยชิมิสึ จากการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ชมความงามของตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองท่าสำคัญที่เคยเป็นแหล่งพักอาศัยของชาวต่างชาติ นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสินค้ามากมายภายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของที่ระลึก กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ เกมส์เพลย์สเตชั่น ซีดีวอล์กแมน และอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAMBA ORIENTAL HOTEL ที่พักใจกลาง ย่านนัมบะ หรือเทียบเท่า
7 เมษายน 2555 : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช้อปปิ้ง Kansai Aeon – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วก้องโลก ไม่ว่าจะเป็น จูราสิค พาร์ค ขี่จักรยานตามหาเพื่อนรักไปกับ อี.ที. ช่วยกันดับไฟในภาพยนตร์เรื่องแบ็คดราฟท์ ทะลุมิติกับคนเหล็ก อาร์โนลด์ หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์ ตามสไปเดอร์แมนปฏิบัติภารกิจอย่างใกล้ชิด ไปกับเครื่องเล่นสิมูเลเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นตัวอื่นๆ ที่สนุกแต่แนะนำไม่หมดอีกหลายอย่างให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัส จุใจกับเครื่องเล่นทุกอย่างได้แบบไม่อั้น จะกี่เครื่องเล่นและกี่รอบก็ได้
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) ช่วงบ่ายให้ท่านเพลิดเพลินต่อภายในสวนสนุก จนได้เวลาพอสมควร นำท่านช้อปปิ้งที่ KANSAI AEON SHOPPING CENTER ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี ร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก
เย็น
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
8 เมษายน 2555 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.30 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
05.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 65,900.-บาท
ท่านละ 63,900.-บาท
ท่านละ 61,900.-บาท
ท่านละ 58,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยและ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.ค่าโรงแรม 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
4.ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
7.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
8.ค่าวีซ่าญี่ปุ่นและค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
9.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
10.ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม 
: ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 4 ดอลล่า รวม 20 ดอลล่า)
: ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
: ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
3.พาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 * 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
2.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 2 * 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 – 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3.ยกเลิกน้อยกว่า 10 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
• เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ปญี่ปุ่น (กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน)
1.หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” รูปถ่ายที่ร้านนะครับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อผู้เดินทาง)
4.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตรสำหรับผู้เดินทางอายุไม่ถึง 15 ปี
5.ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
6.หลักฐานการเงิน
6.1.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น
7.หนังสือรับรองการทำงาน
7.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7.2 กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่งและเงินเดือน จากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
8.กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา
8.1 นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.2 นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
• หมายเหตุ : กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน เพื่อใช้ในการขอวีซ่า
• กรุณาส่งหนังสือเดินทาง
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 7 January, 2012
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์