บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[SA-03] : เทศกาลดอกซากุระบาน ฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – โอซาก้า – เกียวโต (TG)
ฟุกุโอกะ – สวนไมซูรุ – ยามากุจิ - มิยาจิม่า – หมู่บ้านโอโคโนมิยากิ - รถไฟด่วนชิงคันเซน
โอซาก้าอควาเรี่ยม – เกียวโต – รถไฟสายโทร๊อกโกะ – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - โกเบ
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอนำท่านสัมผัสกับโปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นใน ฤดูซากุระบาน เที่ยว เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานโค้งมหัศจรรย์แห่งแดนซามูไร ชม เสาโทริ แห่งเกาะมิยาจิม่า เต็มอิ่มกับการนั่งรถไฟชินคันเซนเส้นทางยาวจาก ฮิโรชิม่าสู่เมืองโอซาก้า อิ่มอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ อบอุ่นใจกับการบริการจากทีมงานมืออาชีพที่จะคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
: อุณหภูมิ อากาศหนาว เตรียมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยครับ
: เวลา เวลาในประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
: ภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของญี่ปุ่น คือเงินเยน ธนบัตรมี 1,000, 5,000, และ10,000 เยน เหรียญมีตั้งแต่ 1 เยนไปจนถึง 5, 10, 50, 100, และ 500
• เตรียมตัวอย่างไร?.... ก่อนขึ้นเครื่อง คลิ๊กที่นี่ครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2555 (จัดทริปเดียวครับ)
30 มีนาคม 2555 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.300 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
31 มีนาคม 2555 : กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ – สวนไมซูรุ – ยามากุจิ
00.50 น.
เหิรฟ้าสู่ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
06.15 น.
ถึง สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ อิสระให้ท่านได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านค้าบริเวณหน้าวัด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ข้าวหน้าหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่น ทานคู่กับมิโสะซุปอุ่นๆ และเครื่องเคียงผักดองหอมอร่อยชนิดต่างๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว บนความสูง 230 เมตร ณ ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นหอคอยเรือนกระจกเพียงแห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินที่เกิดจากการถมทะเล ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นทั้งทัศนียภาพของเมืองฟุกุโอกะ และวิวทะเลญี่ปุ่นด้านทิศเหนือ อีกทั้งยังสามารถชื่นชมกับหาดทราย ซึ่งเกิดจากการถมทะเลได้อย่างแนบเนียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนไมซูรุ เป็นจุดชมซากุระที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฟุคุโอกะ ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณปราสาทฟุคุโอกะ แต่ปัจจุบันปราสาทนี้ได้ถูกทำลายไปแล้ว แต่ยังคงหลงเหลืออาคารบางส่วนและกำแพงไว้ให้ดูต่างหน้า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมซากุระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยามากุจิ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเกียวโตแห่งฝั่งตะวันตก เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MATSUMASA HOTEL หรือเทียบเท่า
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูไคเซกิ ให้ท่านได้สัมผัสต้นตำรับของอาหารญี่ปุ่น หลากหลายประเภท ทั้งปลาดิบและหม้อไฟ รวมทั้งสลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ หลังอาหารให้ท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
1 เมษายน 2555 : สะพานคินไตเคียว – มิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทซึตุจิม่า – ฮอนโดริ – หมู่บ้านโอโคโนมิยากิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานคินไตเคียว หรือ สะพาน 5 โค้ง เป็นสะพานไม้ที่สร้างโดยไม่ใช้ตะปู ในสมัยโบราณสะพานแห่งนี้เป็นทางเส้นทางข้ามแม่น้ำของเหล่านินจา และในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ซึ่งเป็นเทศกาลที่โด่งดังของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นจุดที่สวยงามที่สุดในการชมดอกซากุระอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจของดอกซากุระไว้เป็นที่ระลึก เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นหรือชิมไอศกรีมหลากหลายรสชาติอันเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ จากมุมของสะพานนี้ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอิวาคุนิ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ปราสาทอิวาคุนิแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1608 โดย คิคคาว่า โฮริอิเอะ ตัวปราสาทสร้างขึ้นเป็น 4 ชั้น 4 ระดับ จากนั้นในปี ค.ศ.1615 ตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงตามนโยบายว่า หนึ่งจังหวัดมีได้แค่หนึ่งปราสาท ของรัฐบาลโทคุกาว่า ตัวปราสาทหลังใหม่นี้ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งในภายหลัง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซูชิ & ข้าวปั้น หลากหลายชนิด ที่ทำจากอาหารทะเลสดๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปลาโอ ปลาหมึกยักษ์ หอยชนิดต่างๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า โดยการนั่งเรือเฟอร์รี่ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง จากนั้น นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าอิทซึคุชิม่า ศาลเจ้าเก่าแก่ของเกาะมิยาจิม่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ในสมัยพระจักรพรรดิสุอิโกะ ต่อมาได้มีการสร้างเพิ่มเติมรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สวยงาม และใหญ่โตมากขึ้น ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ริมทะเล โดยเฉพาะในเวลาที่น้ำขึ้น จะเห็นเสมือนว่าศาลเจ้านั้นล่องลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่น และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ นำท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงคราม ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น พร้อมชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านถนนฮอนโดริ ย่านช้อปปิ้งกลางใจเมืองฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อของมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง เครื่องประดับแฟชั่นนำสมัยต่างๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอโคโนมิมุระ หรือ หมู่บ้านโอโคโนมิยากิ สวรรค์สำหรับคนที่รักพิซซ่าญี่ปุ่น โอโคโนมิยากิ เป็นอาหารพื้นเมืองของฮิโรชิม่า ส่วนผสมหลักคือแป้งและผัก ที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านโอโคโนมิยากิชึ้นชื่อของเมืองฮิโรชิม่ามากมาย
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง โอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นรสต้นตำรับ จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมษายน 2555 : รถไฟด่วนชิงคันเซน – โอซาก้า – โอซาก้าอควาเรี่ยม – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮิโรชิม่า เพื่อ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุนทิ่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 240 ก.ม. / ชม. หนึ่งในไฮเทคโนโลยีของญี่ปุ่นสัมผัสความเร็วกันเต็มที่กับการนั่งป้ายยาว สู่ สถานีรถไฟชินโอซาก้า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์คุชิคัตสึ อาหารขึ้นชื่อที่มีถิ่นกำเนิดที่เมืองโอซาก้าแห่งนี้ อิ่มอร่อยกับ กุ้ง / ปลา / หมู / เนื้อ / หอย / ผักนานาชนิด / ฟักทอง / ข้าวโพด / ชีส ที่นำมาทอด ทานพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดหลากหลายสไตล์ รวมทั้งสลัดมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้าอควาเรี่ยม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลกตั้งอยู่ริมทะเล ศูนย์รวมของสัตว์น้ำกว่า 39,000 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ภายในมีแทงก์น้ำขนาดใหญ่ลึกถึง 9 เมตร ที่สร้างให้สัตว์น้ำหลากหลายชนิดได้อยู่กันอย่างอิสระ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับปลาฉลามวาฬขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากและเพลิดเพลินกับปลาโลมา ปลาอโรวาน่ายักษ์ ปูแมงมุม นากทะเล และนกเพนกวิน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสินค้ามากมายภายในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นของฝากของที่ระลึก กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ ซีดีวอล์กแมน เกมส์เพลย์สเตชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตขาปูยักษ์ ที่ ร้านคะนิโดระคุ (Kani Doraku) ร้านขายปูยักษ์ที่ดังและอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ที่รายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่พลาดที่จะมาประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกัน เสิร์ฟท่านด้วย ขาปูยักษ์ ที่นำมาปรุงในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ สุกี้หม้อไฟ / ขาปูเผา / นึ่ง / ซาชิมิขาปูยักษ์ ที่จะให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกัน จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAMBA ORIENTAL HOTEL ที่พักระดับ 4 ดาว ใจกลางย่านนัมบะ หรือเทียบเท่า
3 เมษายน 2555 : เกียวโต – รถไฟสายโทร๊อกโกะ – สะพานโทเซทซึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคะคุจิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านพักผ่อนหย่อนใจกับวิวของ อาราชิยาม่า จังหวัดเกียวโต ที่ที่ท่านจะสามารถพบกับความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นฤดูที่ดอกซากุระบาน ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติค โทร๊อกโกะ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ ของขุนเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตลอดทางรถไฟสายเก่า และเพลิดเพลินกับการซื้อของท้องถิ่น ณ สถานีปลายทางอาราชิยาม่า พร้อมกับเดินชม สะพานโทเทะซึเคียว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หม้อไฟเต้าหู้ พร้อมเนื้อหมูสไลด์ ผักสดนานาชนิด ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ำทางขวามือดื่มแล้วจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด น้ำสายกลางดื่มแล้วจะทำให้ชีวิตมีความร่ำรวยมั่งคั่ง น้ำทางซ้ายมือทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง จากนั้น นำท่านชม ปราสาททอง คินคาคุจิ บ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคงะ โยชิมิสึ จากการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ชมความงามของตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ว่าสร้างได้อย่างกลมกลืนประณีตสวยงามได้สัดส่วนเป็นที่สุด
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บาร์บีคิว ปิ้งย่าง หลากหลายไปด้วย เนื้อสัน เนื้อหมู ไก่ ไส้กรอก สลัดผักนานาชนิด กิมจิแบบญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มบาร์บิคิวรสเด็ดต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ และเกี๊ยวซ่า ติ่มซำ ไก่ทอด ปอเปี๊ยะทอด ข้าว หน้าแกงกระหรี่ ซุปข้น ซุปมิโสะ ผลไม้ตาม จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก NAMBA ORIENTAL HOTEL ที่พักระดับ 4 ดาว ใจกลาง ย่านนัมบะ หรือเทียบเท่า
4 เมษายน 2555 : โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งย่านดัง หรือ สนุกสนานกับ โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโอซาก้า ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่างๆ ของฝากของที่ระลึก เครื่องสำอางค์ ของมือ2 ของว่าง ขนมต่างๆ เชิญได้ที่ ย่านนัมบะ ย่านชินไซบาชิ หรือ ย่านอุเมดะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุด หรือจะสัมผัสวัฒนธรรมของปราสาทโอซาก้า รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้า สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ทีมพาร์คชื่อดังของญี่ปุ่นทีมพาร์คที่แรกที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลแห่ง ภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,600 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง) พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้น มาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วก้องโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิค พาร์ค ขี่จักรยานตามหาเพื่อนรักไปกับอี.ที. ช่วยกันดับไฟในภาพยนตร์เรื่องแบ็คดราฟท์ ทะลุมิติกับคนเหล็กอาร์โนลด์ หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์ ตามสไปเดอร์แมนปฏิบัติภาระกิจอย่างใกล้ชิดไปกับเครื่องเล่นสิมูเลเตอร์ ดูหนังสี่มิติ ชมความน่ารักสดใสของผองเพื่อนเซซามี่ สตรีท หรือเชร็คตัวเขียว กับเจ้าหญิงและเพื่อนลาคู่ใจ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นตัวอื่นๆ ที่สนุกแต่แนะนำไม่หมดอีกหลายอย่างให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัส (มีไกด์แนะนำวิธีการเดินทางโดยละเอียดโดยท่านไม่ต้องกลัวหลง)
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) ตอนบ่ายให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อตลอดทั้งช่วงบ่าย
เย็น
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAMBA ORIENTAL HOTEL ที่พักระดับ 4 ดาว ใจกลาง ย่านนัมบะ หรือเทียบเท่า
5 เมษายน 2555 : โกเบ – นั่งเคเบิลคาร์รอกโกะ – ริงกุเอ้าเลท – ช้อปปิ้งอิออน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ จุดชมวิวบนภูเขาร็อคโกะ แนวเขามีความสูงถึง 600 – 930 เมตร ภูเขาร็อคโกะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโกเบ โดยด้านบนจะมีสวนร็อคโกะ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นท่านจะได้ชมวิวที่สวยงามของเมืองโกเบ ท่านจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองโกเบ ที่มีความเจริญและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 12 ปี หลังจากที่เมืองโกเบประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดใน ปีค.ศ.1995 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่นี่กว่า 500 หลังคาเรือน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย KOBE STEAK HOUSE สุดยอดเมนูสเต๊กของโกเบ หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ RINKU OUTELT สินค้าแบรนด์ระดับโลกกว่า 165 แบรนด์ดัง อาทิ Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo, Boss Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ริงกุ ทาวน์ แวะซื้อขนมของฝาก ของที่ระลึกที่ ห้างอิออน ก่อนเดินทางสู่สนามบิน
เย็น
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
6 เมษายน 2555 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.30 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
05.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 79,900.-บาท
ท่านละ 77,900.-บาท
ท่านละ 74,900.-บาท
ท่านละ 71,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยและ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.ค่าโรงแรม 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ระดับ 4 ดาวครับ)
4.ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
7.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
8.ค่าวีซ่าญี่ปุ่นและค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
9.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
10.ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม 
: ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 4 ดอลล่า รวม 24 ดอลล่า)
: ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
: ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
3.พาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 * 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
2.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 2 * 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 – 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3.ยกเลิกน้อยกว่า 10 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
• เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ปญี่ปุ่น (กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน)
1.หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” รูปถ่ายที่ร้านนะครับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อผู้เดินทาง)
4.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตรสำหรับผู้เดินทางอายุไม่ถึง 15 ปี
5.ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
6.หลักฐานการเงิน
6.1.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น
7.หนังสือรับรองการทำงาน
7.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7.2 กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่งและเงินเดือน จากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
8.กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา
8.1 นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.2 นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
• หมายเหตุ : กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน เพื่อใช้ในการขอวีซ่า
• กรุณาส่งหนังสือเดินทาง
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 7 January, 2012
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์