บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN-02] ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านกั๊กกั๊ต นาขั้นบันได
นั่งกระเช้าฟานสีปัน ทะเลสาบคืนดาบ ล่องเรือนิงบิงห์ ล่องเรือฮาลองเบย์ (ทัวร์ไม่ลงร้าน)
(พักโรงแรมซาปา 2 คืน, นิงบิ่งห์ 1 คืนและฮาลองเบย์ 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนามนำเที่ยวเมืองธรรมชาติ สถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยมาปกครองประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศของ เมืองซาปา ที่สวยงามด้วยนาขั้นบันไดและหมู่บ้านชนเผ่า ล่องเรือฮาลองบก มรดกโลกที่สวยงามด้วยธรรมชาติ และ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ กุ้ยหลินแห่งเวียดนามที่สวยงามด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลและเกาะต่างๆ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
ทัวร์ดาลัด
รายละเอียดโปรแกรม

ซาปา เวียดนาม

ซาปา เวียดนาม

ซาปา เวียดนาม
ซาปา เวียดนาม
ตัวเมืองซาปา เวียดนาม
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)

ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)

ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
อ่าวฮาลองเบย์
อ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม
เกาะไก่ชน อ่าวฮาลอง
เกาะไก่ชน อ่าวฮาลอง
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
เวียดนาม
ถ้ำสวรรค์ ฮาลองเบย์
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย
ร้านของฝากเวียดนาม
ถนนสามสิบหกสาย ฮานอย
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• ไฮไลท์ของโปรแกรม
• เที่ยวชม นาขั้นบันได และชมหมู่บ้านชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
• นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานสีปัน หลังคาโลกอินโดจีน
• ชมการแสดงพื้นเมือง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
• ล่องเรือนิงบิงห์ (ฮาลองบก) มรดกโลก
• ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
• เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย
• พักโรงแรมบนซาปา 2 คืน
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2563 (ราคาท่านละ 22,995.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2563 (ราคาท่านละ 22,995.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย - ซาปา - ตลาดเมืองซาปา
05.30 น.   สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.45 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี
11.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลาวกาย โดยทางด่วนสายใหม่ ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม เขตชายแดนเวียดนาม-จีน ที่มีแม่น้ำแดงกั้นระหว่าง 2 ประเทศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูป จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขาแบบขั้นบันได การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ถึง เมืองซาปา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย SUNNY MOUNTAIN (ระดับ 3 ดาว+ อยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง กลางเมืองซาปา)
วันที่สอง : ซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน – น้ำตกซิลเวอร์ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-นาขั้นบันได-ตลาดเมืองซาปา

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เดินทางสู่ ยอดเขาฟานสีปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ยอดเขาฟานสีปันเป็นยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงาม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูงที่ จุดชมวิวฟานสีปัน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตกซิลเวอร์) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหินจากยอด จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถเล็กเพื่อเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ระหว่างการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก SUNNY MOUNTAIN ระดับ 3 ดาว+ อยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง กลางเมืองซาปา)

วันที่สาม : ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกซิน - ถนน 36 สาย
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
13.00 น.   บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่ วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณของกรุงฮานอย ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่าน ช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทาง เมืองนิงบิงห์ (ระยะทาง 90 กม.)
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พัก NINH BINH DINH HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สี่ : นิงบิงห์ - ล่องเรือนิงบิงห์ (ฮาลองบก) - ฮาลองเบย์ - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ นิงบิงห์ ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำ และชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์ ซึ่งสองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบิงเลห์ พระราชวังโบราณเมื่อ 1,000 ปี ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงมายังกรุงฮานอย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองนิงบิงห์ อาทิ กระเป๋าเวียดนามแบบต่างๆ รูปวาด ผ้าปัก ผ้าทอ ไข่มุก งานไม้ (หากท่านจะซื้อของฝากแนะนำให้ซื้อที่เมืองนี้นะครับ ราคาจะถูกมาก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม นำท่านชม โชว์ระบำหุ่นกระบอกน้ำ แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดงเป็นเอกลักษณ์
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก (พัก HALONG HERIATGE HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย - สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง เพื่อ ล่องเรือฮาลองเบย์ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ป) ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆมากมาย นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่ง ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลา นำท่านชม เกาะไก่ชน เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD+เมนูพิเศษไวน์แดง ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
13.00 น.   ถึง ท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินฮานอย (4 ชั่วโมง) แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งระหว่างทาง สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
20.25 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 656

22.15 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 22,995.-บาท
ท่านละ 22,995.-บาท
ท่านละ 21,995.-บาท
ท่านละ 20,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500.-บาท / สำหรับลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามระบุในรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
7.มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (5 วัน รวม 250.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
** กรณีถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมครับ **
• เอกสารเดินทาง
• ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง (บางครั้งแม่ค้าก็อยากได้เงินไทย บางทีก็อยากได้ดอลล่าร์ครับ)
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว ครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์