บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : VN 762] ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี โบสถ์นอร์ทเธอดาม
ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบนถัน เวียดนามกลาง เมืองเว้ ล่องเรือถ้ำฟองยา วัดเทียนหมู่
ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ ล่องเรือฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกน้ำ
(พักโรงแรมฮาลองเบย์ 1 คืน, กรุงฮานอย 1 คืน, เว้ 1 คืน, ฮอยอัน 1 คืน, หวุ่งเต่า 1 คืน, โฮจิมินห์ 1 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว ประเทศเวียดนาม ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศแบบย้อนยุค อดีตราชธานีแห่งเวียดนาม และเที่ยวชมเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการสู้รบ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• คุณเบียร์ โทร.084-082 2888 / E-mail : chabeer@hotmail.com
• คุณหนิง โทร.087-098 3946 / E-mail : ningbkk_1982@hotmail.com
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
: เอกสารสำคัญ ให้นำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) นะครับ
: อุณหภูมิ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
: เวลา เวลาในเวียดนามเท่ากับประเทศไทย
: ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 450 – 500 ด็อง (ไปแลกที่ด่านเวียดนามได้เลยครับ) การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร์
: เครื่องคิดเลข : ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
: น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ – อุโมงค์กู่จี - ตลาดเบนถัน - ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน
09.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.20 น.
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 600
12.50 น.
ถึง สนามบินเตินเซิดเยิด โฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโฮจิมินห์ ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย
19.30 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ(มื้อที่ 1) พร้อมนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน ชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักที่โรงแรม Winsor Hotel ระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรณีย์กลาง - เมืองเว้
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านชมชม ทำเนียบอดีตประธานาธิบดี ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเวียดนามใต้ เมื่อกองทัพแดงบุกไซ่ง่อนรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวกันจึงตั้งชื่อให้ใหม่เป็น “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกรวมชาติกันอีกครั้ง ชมห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโฮจิมินห์ ชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากนั้นชม โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกชม ชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1374
16.10 น.
ถึง สนามบินเมืองเว้ เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม เมืองเว้เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหวียน ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดงเหย
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองโดงเหย 4 ดาว)
วันที่สาม : โดงเหย – ถ้ำฟองยา - เมืองเว้ วัดเทียนหมู่ ล่องเรือแม่น้ำหอม
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำฟองยา มรดกโลกแห่งที่ 5 ของเวียดนาม (มรดกทางธรรมชาติ) ผ่านเส้นทางโฮจิมินห์เป็นเส้นทางนำทัพสมัยสงคราม นำท่านลงเรือ ล่องเรือแม่น้ำ Song ซึ่งไหลไปถึงภายในถ้ำ ชมถ้ำน้ำลอดฟองยาซึ่งยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ (14 กม.) ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น ผู้หญิงผมยาว, มังกร, แม่อุ้มลูกตาม ฯลฯ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับเมืองเว้ เที่ยวชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอาน้ำมันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลโงดินเดียมห์ที่บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่มรณะภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่สถูปทองคำภายในวัด
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศ คีตดนตรีชาววัง ฟังเพลงกลางแม่น้ำหอม บรรเลงเพลงและฟ้อนรำ โดยสาวชาวเว้ ซึ่งในอดีตเป็นเพลงถวายจักรพรรดิและราชสำนัก สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม HUONG GIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : นครเว้ นครจักรพรรดิ สุสานไคดิงห์ – ฮานอย
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ จากนั้นนำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยที่ ตลาดดองบา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเว้
15.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1542
16.30 น.
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Boss Hotel ระดับ 3 ดาว)
วันที่ห้า : สุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ทหาร - ฮาลองเบย์ Night Market
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (เมืองที่ 12) หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมเรื่องราวการต่อสู้สงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา การประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของเวียดนามและชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ยังคงเก็บรักษาไว้ รวมทั้งภูมิปัญญาของชาวเวียดกงที่คิดประดิษฐ์กับดักชนิดต่างๆ และอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับข้าศึกในสมัยสงครามเวียดนาม ชมวีดีโอและภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการสู้รบของเหล่าทหารหาญในสมรภูมิสงครามเวียดนาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าที่พัก
18.30 น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย.... (พัก โรงแรม Halong Spring Hotel หรือระดับ 4 ดาวครับ)
วันที่หก : ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ – ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดเนินหยก หุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าฮาลอง พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 15)
13.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) หลังอาหารพักผ่อนหรือเที่ยวชมเมืองฮานอยยามราตรีตามสบาย (พักโรงแรม Boss Hotel ระดับ 3 ดาว)
วันที่เจ็ด : ฮานอย – วิหารวรรณกรรม ชอปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโต (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโฮไต หรือ West Lake ชม เจดีย์เตริ่นกว็อก
12.00 น.
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด
16.15 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613
18.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 32,900.-บาท
ท่านละ 32,900.-บาท
ท่านละ 31,900.-บาท
ท่านละ 29,90.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ : ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ
• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือฮาลองเบย์
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)
• หมายเหตุ : น้ำหนักของสัมภาระเดินทางไม่เกิน 15 กิโลกรัม/ท่าน
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าทิปไกด์และคนขับรถเวียดนาม (ค่าทิปวันละ 50 บาท 3 วันก็ 350 บาท แบบว่าเป็นน้ำใจให้ครับ)
• ที่พัก : โรงแรมระดับมาตราฐาน แอร์ ทีวี ตู้เย็นพร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครันครับ
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ : กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง 1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
3.หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
• เอกสารเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า้)
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง (บางครั้งแม่ค้าก็อยากได้เงินไทย บางทีก็อยากได้ดอลล่าร์ครับ)
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว บางวันในตัวเมืองฮานอยหนาวครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 30 - 50 % นะครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยว : เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม
•  ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 29 November, 2011   
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์