บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[WUHAN-541] : เจาะลึก อู่ฮั่น ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง บ้านขงเบ้ง
ภูเขาบู๊ตึ้ง หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน ถนนคนเดินเจียงฮั่น (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
(พักโรงแรมเมืองอี๋ชาง 1 คืน, บู๊ตึ้ง 2 คืน และ อู่ฮั่น 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวชม เมืองประวัติศาสตร์สามก๊ก เมืองอู่ฮั่น หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน ศาลเจ้ากวนอู บ้านขงเบ้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความยิ่งใหญ่และสวยงานของ ภูเขาบู๊ตึ้ง (มรดกโลก) และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• อุณหภูมิ
• เวลา
เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา
ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา
สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
• เครื่องคิดเลข
ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• โปรแกรมการเดินทาง (ช่วงดอกซากุระบานเมืองอู่ฮั่น)
• ออกเดินทางวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2560
วันแรก : กรุงเทพฯ - อู่ฮั่น ศาลเจ้ากวนอู กำแพงเมืองโบราณจิงโจว - เมืองอี๋ชาง
05.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
07.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2568 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง มื้อที่ 1)
11.35 น.   ถึง ท่าอากาศยานเมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายมีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,500ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู เชื่อกันว่าเป็นตำหนักของกวนอยู่ในสมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวาและมีรูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอู เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม HOWARD JOHNSON HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
ทัวร์อู่ฮั่น ตัวเมืองอู่ฮั่น
ตัวเมืองอู่ฮั่น
ทัวร์อู่ฮั่น ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
ทัวร์อู่ฮั่น ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
ทัวร์อู่ฮั่น ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
วันที่สอง : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนเก๋อโจวป้า ช่องแคบซีหลิงเสีย - ภูเขาบู๊ตึ้ง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้าของแม่น้ำแยงซีเกียง ชม เขื่อนเก๋อโจวป้า ซึ่งเป็นเขื่อนต้นแบบและตัวอย่างในการสร้างเขื่อนซานเสียต้าป้า มีทั้งการทำประตูน้ำให้เรือผ่าน หลังจากผ่านช่องประตูน้ำเรือก็วิ่งทวนน้ำมาสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ช่องแคบที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยสามก๊ก ที่ช่องแคบแห่งนี้เองที่เป็นด่านปราการสำคัญของเล่าปีที่มาตั้งกองทัพคอยป้องกันเมือง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซาน ในภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 เขาบู๊ตึ้งมีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ รู้สึกพอใจกับเทือกเขาที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี จึงได้ตั้งสำนักบู้ตึ๊งขึ้นมา กลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชาและเข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋ามาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นที่กำเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง ตามที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตาในนิยายกำลังภายใน เขตโบราณสถานบนเขาบู้ตึ๊ง มีพื้นที่รวม 321 ตร.กม. ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นหมู่ตึกโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม WU DANG SHAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
ทัวร์อู่ฮั่น ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ทัวร์อู่ฮั่น ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เขื่อนเก๋อโจวป้า เมืองอี๋ชาง
ทัวร์อู่ฮั่น ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ด่านเล่าปี่ในสมัยสามก๊ก
ทัวร์อู่ฮั่น ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่สาม : บู๊ตึ้ง ตำหนักทอง วังไท่เหอกง ตำหนักจวนหวิน วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง) วังหนานเหยียน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนั่งรถอุทยานขึ้น ภูเขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซาน (มรดกโลก) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลน์ของเขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตำหนักทอง หรือ วิหารทอง ซึ่งเป็นตำหนักของ เทพเจ้าเจินอู่ต้าตี้ หรือ เฮี้ยงบู๊ซัว (คนไทยรู้จักในชื่อเจ้าพ่อเสือ) ที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลัทธิเต๋า ตำหนักทองจินเตี้ยนสร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร จากนั้นนำท่านชม วังไท่เหอกง ซึ่งเป็นลักษณะการก่อสร้างที่นำศิลปะและธรรมชาติมาผสมผสานกัน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เนินเขาไท่จึพอ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ฟู่เจินกวน ตั้งอยู่บนยอดเขาสิงโต นำท่านชม ตำหนักจวนหวิน หรือ ตำหนักไท่จื่อ ตำหนักโบราณที่มีชื่อเสียงจนได้รับการขยายนามว่าเป็นหอแห่งมายา เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กษัตริย์หย่งเล่อปีที่ 10 (ปี 1412 ) ได้มีพระราชโองการให้สร้างขึ้น และในสมัยราชวงศ์แมนจู กษัตริย์คังซี ได้บูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง ในปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมมาไหว้ขอพรให้ลูกหลานมีสติปัญาเฉลียวฉลาด จากนั้นนำท่านชม วังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง เป็นวังที่ได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สุด เที่ยวชม วังหนานเหยียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เป็นวังที่เหมือนตั้งไว้อยู่ที่หน้าผาเป็นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสี่ยงของบู๊ตึ้ง
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม WU DANG SHAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
ทัวร์อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ทัวร์อู่ฮั่น เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
ทัวร์อู่ฮั่น เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
ตำหนักทองจินเตี้ยน บู๊ตึ๊ง
ทัวร์อู่ฮั่น เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
วันที่สี่ : ภูเขาบู๊ตึ้ง บ้านขงเบ้ง เมืองเซียงฝาน กำแพงเมืองโบราณ อู่ฮั่น ถนนคนเดินเจียงฮั่น
06.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กู่หลงจง บ้านขงเบ้ง ที่ ภูเขาโงลังกั๋ง (ภูเขา มังกรซ่อนกาย) เที่ยวชมบ้านขงเบ้ง สถานที่สามพี่น้อง เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มาเชิญขงเบ้งไปช่วยงานบ้านเมือง ภายในกู่หลงจงมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดเท่าตัวจริง ขงเบ้งหรือจูกัดเหลียง เดิมเป็นคนซานตงเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ เลยตามอาไปอยู่ที่เมืองเกงจิ่ว กู่หลงจง อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย มีเนื้อที่ 209 ตร กม. มีประวัติยาวนานหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าปี
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียงฝาน เมืองโบราณในสมัยสามก๊ก เป็นเมืองอยู่ระหว่างทางจากเมืองอู่ฮั่นไปภูเขาบู๊ตึ๊ง นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณเซียงฝาน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งบน ถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม HOWARD JOHNSON HOTEL WUHAN หรือระดับ 4 ดาว)
ทัวร์อู่ฮั่น กู่หลงจง บ้านขงเบ้ง
ขงเบ้งที่กู่หลงจง
ทัวร์อู่ฮั่น กู่หลงจง บ้านขงเบ้ง
กู่หลงจง (เขาโงลังกั๋ง)
ทัวร์อู่ฮั่น กู่หลงจง บ้านขงเบ้ง
เขาเบ้งที่เขาโงลังกั๋ง
ทัวร์อู่ฮั่น กู่หลงจง บ้านขงเบ้ง
ขงเบ้งที่กู่หลงจง
วันที่ห้า : หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน - กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชม หอกระเรียนเหลือง (หวงเฮ่อโหลว) เป็นหอ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงของจีนมีชื่อเสียงพอๆกับหอเอี้ยหยางของมณฑลหูหนาน และหอเถิงหวังเก๋อของเมืองหนานชางมณฑลเจียงซี เดิมปี ค.ศ.223 หอแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เหมืองหูเป่ยอู่ชางเสอซัน และได้รับการบูรณะอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันรวมเป็นครั้งที่ 4 อาคารโดยรอบได้รับการบูรณะใหม่ในลักษณะของอาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก หอแรกสร้างขึ้นในยุคคริสตศตวรรษที่ 3 ถูกทำลายและบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจนสุดท้ายในปีค.ศ.1884 หอนี้ได้ถูกไฟไหม้จนหมด และปัจจุบันหอนี้เป็นที่จัดแสดงงานเขียนอักษรจีนและงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงหลายยุคสมัย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ เมืองใหม่อู่ฮั่น
18.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอู่ฮั่น
21.10 น.   เหินฟ้าบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD....
24.00 น.   ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์อู่ฮั่น หอนกกระเรียนเหลือง
หอนกกระเรียนเหลือง
ทัวร์อู่ฮั่น หอนกกระเรียนเหลือง
หอนกกระเรียนเหลือง
ทัวร์อู่ฮั่น วัดกุยหยวน
วัดกุยหยวน เมืองอู่ฮั่น
ทัวร์อู่ฮั่น วัดกุยหยวน
วัดกุยหยวน เมืองอู่ฮั่น
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 30,959-บาท
ท่านละ 30,959-บาท
ท่านละ 28,959-บาท
เพิ่มท่านละ 4,500.-บาท
: สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว + ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าวีซ่าจีน + ค่าชมโชว์
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
8.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนนำเที่ยว (พูดไทยครับ)
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• หมายเหตุ
: ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 5 วัน รวม 100 หยวน)
: ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 5 วัน วันละ 50 บาท รวม 250.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป เปิดใบหน้าชัดเจน เห็นคิ้ว เห็นใบหูชัดเจน (รูปขนาด 1.5 X 2 นิ้ว เท่านั้น ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบราชการ ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนเไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวเมืองอู่ฮั่น
1.การท่องเที่ยวอู่ฮั่น ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย
2.เส้นทางท่องเที่ยว : เป็นเส้นทางธรรมชาติ จึงต้องเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายเพราะมีการเดินเยอะหน่อย
3.ความลำบาก : ทริปนี้เรื่องต้องเดินขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊งครับ อาจลำบากบ้างครับ
4.ถนนหนทาง: เป็นถนนลาดยางและเส้นทางไกล
5.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2562
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพาราณสี)
• วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เนปาล ภูฏาน สิกขิม
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก

ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์หนานหนิง
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์