บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[XI-AN 815] : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พุทธคีรีอู่ไถซาน ถ้ำหยุนกังสือคู
อารามลอยฟ้า เมืองโบราณผิงเหยา ไท่หยวน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ทัวร์ไม่ลงร้าน)
(พักโรงแรมซีอาน 1 คืน, ไท่หยวน 2 คืน, ต้าถง 1 คืน, อู่ไถซาน 1 คืน และ ผิงเหยา 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
• โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเส้นทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกจีน
• แหล่งท่องเที่ยวของมณฑลส่านซี
• สุสานทหารจิ๋นซี ชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• เจาะลึกแหล่งท่องเที่ยวของมณฑลซานซี
• อารามลอยฟ้า วัดลอยฟ้า ภูเขาอู่ไถซาน อารามจิ้นฉือ เมืองโบราณผิงเหยา ถ้ำหยุนกังสือคู
• ที่นั่งบนเครื่อง ล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้า สะดวกสบายในการเดินทาง
• มีบริการอาหารขาไปบนเครื่อง 1 มื้อ
• ที่พักโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• บินตรงซีอาน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
• ทัวร์ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาลจีน มีเวลาเที่ยวมากขึ้น ทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของจีนคือ หยวน การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม
ทัวร์อู่ไถซาน
รายละเอียดโปรแกรม
ซีอาน
จิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน

ถ้ำหยุนกังสือคู เมืองต้าถง

ถ้ำหยุนกังสือคู เมืองต้าถง

ถ้ำหยุนกังสือคู เมืองต้าถง

อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคง

วัดลอยฟ้าเสวียนคง

อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคง

อารามจิ้นฉือ เมืองไท่หยวน

รูปปั้นสตรีจีนโบราณ

ภูเขาอู่ไถซาน

วัดทิเบต อูไถซาน

ภูเขาอู่ไถซาน ซานซี

ภูเขาอู่ไถซาน ซานซี

เมืองโบราณผิงเหยา ซานซี

เมืองโบราณผิงเหยา ซานซี

เมืองโบราณผิงเหยา ซานซี
ซีอาน
พระถั๋งซำจั๋ง เมืองซีอาน
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง (บินตรงซีอาน...เดือนเมษายน - ตุลาคม ไม่ลงร้านช้อป ร้านรัฐบาล)
• วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2563 (ท่านละ 42,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2563 (ท่านละ 42,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง – เมืองซีอาน
14.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
16.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD588 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารบนเครื่อง)
21.35 น.   ถึง ท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองซีอาน (Xian) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี (shaanxi) ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน (พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL เมืองซีอานหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองไท่หยวน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี (มรดกโลกในปี คศ.1979) สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จิ๋น สุสานหุ่นทหารแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 ได้หุ่นทหารจำนวนกว่า 7,000 ตัว นับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองไท่หยวน (Taiyuan) เมืองหลวงมณฑลซานซี (shanxi) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองไท่หยวนซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโบราณของประเทศจีน” โดยมีวัฒนธรรมเหอตู้และติงชุน มีการค้นพบมนุษย์โบราณสมัยยุคหินเก่าสมัยราชวงศ์เซี่ย ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง ถึง เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองและอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก CONTINETAL HOTEL เมืองไท่หยวนหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : ไท่หยวน – ต้าถง – ถ้ำผาหินแกะสลัก หยุนกังสือคู
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าถง (datong city) เมืองประวัติศาสตร์และประติมากรรมโบราณ อยู่ทางภาคเหนือของมณฑลซานซี เมืองต้าถง เป็นเมืองวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อและเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำผาหยุนกังสือคู (Yungang Grottoes) มรดกโลก ถ้ำผาหยุนกั่ง ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเช่นเดียวกับถ้ำโม่เกา เมืองตุนหวง และถ้ำหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ซึ่งทั้ง 3 แห่งได้รับการขนานนามว่า " ขุมทรัพย์ศิลปะการแกะสลักหินอันลือนาม” และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2544 จัดเป็น 1 ใน 3 แหล่งประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงสุดในจีน ถ้ำผาหยุนกังสือคู อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร ตั้งแต่มีการขุดเจาะถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซัน ที่มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1 กิโลเมตร ปัจจุบัน ค้นพบถ้ำผาขนาดใหญ่ 45 คูหา และช่องเขาใหญ่น้อยซึ่งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญ 209 แท่น มีรูปแกะสลักนูนสูงปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 50,000 ชิ้น ในประติมากรรมรูปสลักนูนสูงเหล่านี้ ขนาดใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร และเล็กสุดสูงเพียง 2 เซนติเมตรเท่านั้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองต้าถง
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก HAWARD JOHNSON JINDI HOTEL เมืองต้าถงหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : ต้าถง - อารามลอยฟ้า เสวียนคงซื่อ – เจดีย์วัดฝอกง - ภูเขาอู่ไถซาน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อารามลอยฟ้า หรือในชื่อว่า “เสวียนคงซื่อ” (Xuankong Temple) มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าสร้างอิงอยู่กับแนวผาสูงชันมีเสาไม้ค้ำเอาไว้ สาเหตุที่สร้างอารามไว้กับหน้าผา ก็มีเหตุว่าฮ่องเต้ต้องการให้ลัทธิเต๋า ขงจื้อและพระพุทธศาสนามาอยู่รวมกันที่วัดเดียวกัน ซึ่งทางลัทธิเต๋านั้นต้องอยู่บนยอดเขาสูง ส่วนพุทธศาสนาอยู่พื้นที่ราบ ดังนั้นจึงมีการเลือกเอาตรงหน้าผากึ่งกลางภูเขามาเป็นที่สร้างวัด และขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณจะสร้างวัดก็มีน้ำท่วมสูงไม่สามารถสร้างบนพื้นราบได้ จึงได้ยกระดับทั้งวัดขึ้นไปแขวนไว้ข้างหน้าผา ให้ท่านได้ไหว้พระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เจดีย์วัดฝอกง (Pagoda of Fogong Temple) เจดีย์ไม้ศากยมุนี เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน เจดีย์วัดฝอกง มีชื่อว่า “เจดีย์ศากยมุนี” (Sakyamuni Pagoda) ตั้งอยู่ในวัดฝอกง สร้างเมื่อปี 1056 โดยจักรพรรดิในราชวงศ์เหลียวโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นว่าเจดีย์มี 5 ชั้น แต่หากเข้าไปชมด้านในจะเห็นว่าถูกแบ่งออกทั้งหมด 9 ชั้น ที่สำคัญเจดีย์วัดฝอกงถูกยกให้เป็นด่านเจดีย์สามองค์ร่วมกับหอไอเฟลและหอเอนเมืองปิซา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาอู่ไถซาน พุทธคีรี 1 ใน 4 ของประเทศจีน ภูเขาอู่ไถซานได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2552
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก HUA HUI SHAN ZHUANG HOTEL อู่ไถซานหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ภูเขาอู่ไถซาน พุทธคีรี 1 ใน 4 ของจีน – ไท่หยวน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเฉี่ยนทงซื่อ (วัดพุทธานุภาพ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาอู่ไถซาน และมีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นวัดพุทธที่ 2 ของจีนรองจากวัดม้าขาวที่เมืองลั่วหยาง ภายในวัดมีวิหารที่ปราศจากขื่อและคานล้วนใช้อิฐในการก่อสร้างทั้งสิ้น ชม วิหารทอง ซึ่งสร้างจากทองเหลือง 50 ตัน นำมาฉาบด้วยทองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า มีพระพุทธรูปประมาณ 10,000 องค์ มีกุฎิและวิหารรวมกว่า 400 แห่งเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้มากที่สุดบนเขาอู่ไถซาน นำท่านไปไหว้พระที่ วัดผู่ซาถิ่ง จากนั้นเที่ยวชม วัดถ่าหยวน โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะมีเจดีย์ขาวองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นมีสัญลักษณ์ของภูเขาอู่ไถซาน วัดแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท และยังมีเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าอู่เอี๋ยเมี่ยว (ว่านฝอเก๋อ-ศาลพระหมื่นองค์)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาไต้หลัว (รวมค่ากระเช้า) ชม วัดไต้โหลวติ่งซื่อ อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย วัดนี้ได้สร้างขึ้นตอนช่วงกลางของภูเขา มีรูปพระโพธิสัตว์ 5 องค์ ซึ่งหมายถึง 5 ภูเขาอู่ซาน สมควรแก่เลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไท่หยวน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก CONTINETAL HOTEL เมืองไท่หยวนหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : ไท่หยวน อารามจิ้นฉือ (Jinchi Temple) – เมืองโบราณผิงเหยา
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อารามจิ้นฉือหรือวัดจิ้นฉือ (Jinchi Temple) สร้างในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ด้านหน้าของภูเขา Hanging Jar เดิมชื่อวัด Tang Shuyu วัดจิ้นฉือเป็นสุดยอดศิลปะและสถาปัตยกรรมจีนโบราณแห่งหนึ่งเพราะการรวมเอาลัทธิขงจื้อ พุทธศาสนา และลัทธิเต๋ามาปะปนกันอยู่ นำท่านชมสามมหัศจรรย์ของวัดจิ้นฉือคือ ต้นสนพันปี ตาน้ำที่ไม่มีวันหมด และ ปติมากรรมรูปปั้นของสตรีจีนโบราณ ซึ่งมีศิลปะที่เป็นเพชรน้ำเอกของจีน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณผิงเหยา นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองโบราณ ซึ่งมีร้านค้าของฝากของขายมากมาย เที่ยวชม เมืองโบราณผิงเหยา มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณผิงเหยาเป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 2,700 ปี ยังคงรักษาโครงสร้างบ้านเมืองแบบชาวฮั่นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง (ราวค.ศ. 1368–1911) ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองผิงเหยามีชื่อเสียงมาจากกำแพงเมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีและได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ในสมัยราชวงศ์ชิง เมืองผิงเหยาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศจีน นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองเก่า แรกสร้างขึ้นในสมัยโจวตะวันตก (827 – 782 ปีก่อนคริสตศักราช) ชม ศูนย์กลางตลาดค้าเงิน ต้นแบบธุรกิจการธนาคาร ในระหว่างช่วงกลางและปลายยุคศตวรรษที่ 19 เมืองผิงเหยาถือเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์รวมของธุรกิจการค้าเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้น
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนหมิง-ชิง ซึ่งมีของฝากของขายมากมายอยู่ภายในเมืองเก่า (พัก PINGYAO HONGHANYI NARADA RESORT เมืองผิงเหยาหรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : เมืองผิงเหยา – นั่งรถไฟความเร็วสูง - ซีอาน กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองซีอาน(Xian) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋ง มาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองซีอาน
18.30 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซีอาน
22.50 น.   เหินฟ้าบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589
วันที่แปด : สนามบินดอนเมือง
01.45 น.   ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
10 - 17 พฤษภาคม 2563
42,995.-บาท
41,995.-บาท
40,995.-บาท
6,000.-บาท
11 – 18 ตุลาคม 2563
42,995.-บาท
41,995.-บาท
40,995.-บาท
6,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับโรงแรมประเทศจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าวีซ่าจีน + ค่าชมโชว์
8.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนนำเที่ยว (พูดไทยครับ)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน (รวมทั้งทริป 200 หยวน)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท (รวมทั้งทริป 400 บาท/คน)
• หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่คุ้มครองกรณีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องชำรุดเสียหายทุกกรณี
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารใช้ยื่นวีซ่าจีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง อายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับของโปรแกรมที่เดินทาง) มีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
2.ระบุที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน+เบอร์ติดต่อ (กรณีเกษียณอายุแล้ว ระบุสถานที่ทำงานเก่า)
3.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป
• รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5x2 นิ้ว
• แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเครื่องแบบราชการ ไม่สวมเสื้อสีขาวหรือสีคล้ายคลึง แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีเข้มค่ะ เป็นเสื้อมีแขน
• ไม่สวมแว่นตา
• ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด หมายรวมถึง กิ๊บสีติดผม ต่างหู และสร้อยพระ
• เปิดหน้า เห็นคิ้ว และหูทั้งสองข้างชัดเจน (สุภาพสตรีแนะนำให้รวบผมขึ้น)
4.กรณีเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี
4.1 เดินทางกับพ่อหรือแม่
• สำเนาสูติบัตรของเด็ก
• สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร - ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา
4.2 เดินทางกับบุคคลอื่น ที่พ่อและแม่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
• สำเนาสูติบัตรของเด็ก
• เอกสารรับรองจากสำนักงานเขต ระบุชื่อพ่อและแม่ อนุญาตให้เด็ก(ระบุชื่อ) เดินทางกับบุคคลที่3 โดยระบุชื่อบุคคลที่3และความสัมพันธ์กับเด็กอย่างชัดเจน พร้อมลงลายเซ็นของพ่อแม่ บุคคลที่3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
• สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรณีชื่อหรือนามสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร
• ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา
5.ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
** กรณีถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมค่ะ **
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทางที่เกิดขึ้น
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวซีอาน-ซานซี
1.การท่องเที่ยวซีอาน ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย
2.เส้นทางท่องเที่ยว : เป็นเส้นทางธรรมชาติ จึงต้องเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายเพราะมีการเดินเยอะหน่อย
3.ความลำบาก : ทริปนี้เรื่องห้องน้ำอาจลำบากบ้าง เพราะเป็นเส้นทางระหว่างเมือง
4.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน - ซานซี
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์