สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม - รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

เวบโรงแรมจังหวัดชัยภูมิ
• บ้านไร่อิงดอย ภูงาม-น้ำใส
http://www.baanraiingdoi.net
• ภูเทพพิมาน
http://www.phutheppiman.com
• ไร่ภูเงิน http://www.geocities.com/poongoen
• เทพวลัญช์ สเต็กเฮ้าส์
http://fakt.us/thepwalan
• บ้านสวนชมบุญ
http://www.baansuanchomboon.com
• บ้านเจริญรัตน์
http://www.charoenrat.net
• ภูสวย น้ำใส รีสอร์ท
http://www.phusuaygroup.com
• สายรุ้ง รีสอร์ท
http://www.sairung.net
• เจษฎา บ้านตอไม้รีสอร์ท
http://www.jesada.info
• ไร่กันยรัตน์
http://www.gunyarat.com

• อำเภอเมือง
เจริญโฮเต็ล ๑๙๖/๘-๙ ถ.ยุติธรรม โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๙๔-๕, ๐ ๔๔๘๓ ๐๖๒๕ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๕๐–๔๖๐ บาท
ชัยภูมิแกรนด์ ๓๔๙/๒๕-๓๙ ถ.อนันตกูล โทร. ๐ ๔๔๘๓ ๐๒๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๔๔๘๓ ๐๒๗๗ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๒๕๐–๘๐๐ บาท
รัตนศิริ ๖๗๗/๑๑ก ถ.โนนม่วง โทร. ๐ ๔๔๘๒ ๑๒๕๘-๖๐ โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๑๒๖๑ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ไร่ใบเตย ๑๐๕/๔ ถ.เลี่ยงเมือง โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๖๓๑๔ ๐ ๔๔๘๑ ๒๐๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เลิศนิมิตร ๔๔๗ ถ.นิเวศรัตน์ โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๕๒๒-๓ โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๓๓๕ จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๙๐๐ บาท
ศิริชัยโฮเต็ล ๕๖๕/๑ก ถ.โนนม่วง โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๔๖๑, ๐ ๔๔๘๑ ๑๕๔๓, ๐ ๔๔๘๑ ๒๘๒๔ โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๒๒๙๙ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๒๔๐–๑,๐๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ติดต่อส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๐๐๒๐-๑ บ้านพัก ๙ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๐๐๐ บาท

• อำเภอเทพสถิต
บ้านไร่อิงดอย (ภูงามน้ำใส) ๒๒๔ ม.๙ ต.บ้านไร่ ใกล้ อช.ป่าหินงาม โทร. ๐ ๔๔๘๙ ๐๐๓๓, ๐ ๙๘๑๔ ๙๔๒๙ จำนวน ๑๖ หลัง ราคา ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท www.baanraiingdoi.net
ภูเทพพิมาน ๑๑๑ หมู่ ๑ ต.บ้านไร่ ๘ กิโลเมตรจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. ๐ ๑๒๑๓ ๙๕๘๑ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๕๔ ๑๓๑๑-๓ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๖๐๐ -๗๐๐ บาท ต่อคน
เทพวลัญสเต็กเฮ้าส์ ๔๐๔ ถ.เทพสถิต-นายางกรัก โทร.๐ ๔๔๘๕ ๗๑๓๐, ๐ ๙๘๘๒ ๐๐๙๙, ๐ ๙๙๔๘ ๖๖๑๘ บ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๑,๕๐๐–๒,๐๐๐ จำนวน ราคา ๕๐๐–๖๐๐ บาท
ไร่จ่าเทพ ๑๓ หมู่ ๙ ต.บ้านไร่ ๗๐๐ กิโลเมตรจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. ๐ ๑๔๘๐ ๘๗๓๐, ๐ ๑๙๘๙ ๔๙๗๐ , ๐ ๖๘๐๐ ๘๑๓๓ หรือติดต่อสำนักงานที่นครปฐม โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๓๖๐๓ บ้าน ๖ หลัง เรือนแถว ๑๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ไร่เอ๋ยฝุ่น ๑๒๑ ใกล้อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต.บ้านไร่ โทร. ๐ ๑๙๓๖ ๔๒๗๙ บ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๑,๒๐๐- ๒,๐๐๐ บาท
ไร่เอ็นวี รีสอร์ท ๑๕๕ ม.๓ ใกล้อุทยานป่าหินงาม ต.บ้านไร่ โทร. ๐ ๖๗๖๙ ๘๖๓๘, ๐ ๖๘๐๓ ๕๘๑๙ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ติดต่อตู้ปณ.๒ ปทจ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๓๐ โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๐๒๒๒ จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑,๐๐๐–๒,๐๐๐ บาท

• อำเภอภูเขียว
ภูสวย น้ำใส รีสอร์ท ริมอ่างเก็บน้ำหนองผักปัง ๑๘๙ หลังโรงเรียนภูเขียว โทร. ๐ ๔๔๘๔ ๔๒๑๒, ๐ ๑ ๔๗๐๔๐๑๖ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท

• ร้านอาหาร (รหัสทางไกล 044)
• อำเภอเมือง
ครัวคุณพลอย ถนนบรรณาการ โทร. 811335ม 812578
ครัวน้องตาล ถนนสนามบิน โทร. 812947
ครัวน้องแพร ถ.ชัยประสิทธิ์ โทร. 812057
คุ้มเสวย ถนนนิเวศน์รัตน์ โทร. 833209
โชคชัยเฮ้าส์ 292 ถนนยุติธรรม ดทร. 811235
บ้านสวนโชคชัย 86 ถนนนิเวศรัตน์ โทร. 821836
เฟิร์นเนื้อย่างเกาหลี ถนนชัยประสิทธิ์ โทร. 836984
ลานไทร ในโรงแรมเลิศนิมิตร ถนนนิเวศน์รัตน์ โทร. 811522-3
ลูกตาล ถ.หฤทัย โทร. 812728
ศิริชัยคาเฟ่ ในโรงแรมศิริชัย ถนนโนนม่วง โทร. 811464
สวนอาหารเงาไม้ กิโลเมตรที่ 5 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว โทร. 821708
สวนอาหารดอนละนาม กิโลเมตรที่ 10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว โทร. 822338 ต่อ 131, (01) 463-0958
สวนอาหารบัวทอง ถนนเลี่ยงเมือง โทร. 811271
หม่องเนื้อย่างเกาหลี ถนนชัยประสิทธิ์ โทร. 830708
อินโดจีน ถนนบูรพา โทร. 822319
เอ็ม.ดี.สุกี้ ในห้างเดอะเกรท ถนนสนามบิน โทร. 812103
• ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (รหัสทางไกล 044)

อำเภอเมือง
นิลทวดี 290/7 ถนนนิเวศรัตน์ (หลังป้อมตำรวจทางหลวง) โทร. 812054 จำหน่ายเครื่องประดับ อัญมณี
พรงาม 258 ถนนราชทัณฑ์ โทร. 811879
ยุวดีไหมไทย 397/184-6 ถนนหฤทัย โทร. 811319, 812032
ศิริเพิ่มพูนไหมไทย 64 ถนนหฤทัย (หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชัยภูมิ) โทร. 811701
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ ถนนราชทัณฑ์ หลังศาลากลางจังหวัด โทร. 812516
สุรชัยฝ้าย-ไหมไทย 273 ก/57-58 ถนนยุติธรรม โทร. 811661, 821973
อำเภอบ้านเขว้า
กฤษณาไหมไทย 9 หมู่ 2 ถนนตลาดเย็น โทร. 839179
จรูญไหมไทย ถนนเทพนิมิตร โทร. 891086
ภูวนาไหมไทย อำเภอบ้านเขว้า โทร. 891052
แม่หล่าไหมไทย 169 หมู่ 1 บ้านเขว้า โทร. 891069
เรณูไหมไทย ถนนเทพนิมิตร โทร. 891033
ศิริพรผ้าไหม 566 หมู่ 1 ถนนเทพนิมิตร โทร. 891076
ศูนย์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ 690 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า โทร. 891082
สุกานดาไหมไทย อำเภอบ้านเขว้า โทร. 891133
อนุชิตไหมไทย 411/1 หมู่ 13 ถนนเทพนิมิตร โทร. 891074
อรุณีไหมไทย 155/7 หมู่ 1 ถนนเทพนิมิตร โทร. 891079
อำเภอภูเขียว
กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา 12/11 หมู่ 11 ตำบลหนองตูม โทร. (01) 967-7951
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมภูเขียว 19/7-8 หมู่ 1 ข้างธนาคารออมสิน ต.ผักปัง โทร. 861273
อำเภอหนองบัวแดง
ศูนย์ศิลปชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย 5 กิโลเมตรจากตัวอำเภอหนองบัวแดง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงแรมชัยภูมิ ป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว
ชัยภูมิทิวทัศน์สวย  รวยป่าใหญ่  มีช้างหลาย  ดอกไม้งาม  ลือนามวีรบุรุษ  สุดยอดผ้าไหม  พระใหญ่ทวาราวดี
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์