สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่าข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม - รีสอร์ท จ.ขอนแก่น 
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
• เวบโรงแรมจังหวัดขอนแก่น
• ยุโรป เกสเฮ๊าส์
http://www.europe-khonkaen.com
• เจริญธานี ปริ้นเซส
http://khonkaen.royalprincess.com
• โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
http://www.khonkaen-hotel.com
• โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออร์คิด
http://www.sofitelkhonkaen.com

• อำเภอเมือง
แก่นอินน์ ๕๖ ถ.กลางเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๕๔๒๐-๓๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๙๔๕๗ จำนวน ๑๖๐ ห้อง
แกรนด์ลีโอ ๖๒/๖๒/๑ ถ.ศรีจันทร์ โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๔๕-๙ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๕๐ จำนวน ๕๒ ห้อง
แกรนด์ โฮเต็ล ๓๙ ซ.สามัคคีอุทิศ ถ.หลังเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๘๐๕๗, ๐ ๔๓๒๓ ๖๖๙๐ จำนวน ๕๘ ห้อง
แก่นนคร โฮเต็ล ๖๙๐ ถ.ศรีจันทร์ โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๔๒๖๘-๗๑ จำนวน ๑๕๐ ห้อง
ขอนแก่นรื่นรมย์ ๓๓๕ ถ.รื่นรมย์ โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๓๕๒๒-๓, ๐ ๔๓๒๒ ๕๔๔๖-๗ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๐๕๖๗ จำนวน ๗๒ ห้อง
ขอนแก่น โฮเต็ล ๔๓/๒ ถ.พิมพสุต โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๓๒๒๒ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๒๔๕๘ จำนวน ๑๔๐ ห้อง
เจริญธานี ปริ๊นเซส ๒๖๐ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๐๔๐๐-๑๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๐๔๓๘ จำนวน ๓๒๐ ห้อง
ชัยพัช ๑๐๖/๓ ถ.หน้าเมือง โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๓๐๕๕–๖๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๖๐ จำนวน ๑๒๘ ห้อง
ชี แกรนด์ วิว ถ.มิตรภาพ (ติดสะพานแม่น้ำชี) โทร. ๐ ๙๗๑๐ ๙๙๐๔, ๐ ๙๗๑๒ ๙๙๐๕ จำนวน ๔ หลัง
ชุดาปาร์ค รีสอร์ท & โฮเต็ล ๑๔๕ ม.๕ ต.บ้านค้อ ถ.เลี่ยงเมือง-อุดรธานี โทร. ๐ ๖๕๘๐ ๐๕๓๕ จำนวน ๕๐ ห้อง
โซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น ๙/๙ ถ.ประชาสำราญ โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๒๑๕๕ โทรสาร ๐ ๔๓๓๒ ๒๑๕๐ จำนวน ๓๐๐ ห้อง
ดีมาโฮเต็ล ๑๑๓ ถ.ชีท่าขอน โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๑๕๖๒-๕ โทรสาร ๐ ๔๓๓๒ ๑๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ ห้อง
ต้นหว้า รีสอร์ท ๘๘/๑๐๓ ถ.เหล่านาดี ซ.๑๐ (ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร) โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๒๖๑๓, ๐ ๔๓๓๒ ๒๖๑๔ โทรสาร ๐ ๔๓๓๒ ๒๓๙๑ จำนวน ๕๔ ห้อง
ธานี บังกะโล ๓๐๐ ถ.รื่นรมย์ โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๔๒๘ จำนวน ๘๖ ห้อง
บ้านตูม การ์เด้นท์ ๒๘๗ ม.๙ ถ.บ้านตูม-ดอนบม ต.เมืองเก่า โทร. ๐ ๔๓๓๔ ๐๗๘๗-๘ โทรสาร ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๔๒ จำนวน ๒๘ ห้อง
เป็นหนึ่ง โฮเต็ล ๑๐๕ ถ.ชัยณรงค์ โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๒๐๘๑-๕ โทรสาร ๐ ๔๓๓๒ ๑๒๓๔ จำนวน ๒๑๑
พีพี โฮเต็ล ๙๘ ถ.ดรุณสำราญ โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๖๕๐๐-๑๐ โทรสาร ๐ ๔๓๓๒ ๑๗๕๖ จำนวน ๑๕๐ ห้อง
ภูอินน์ ๒๖/๓๔ ถ.สถิตยุติธรรม โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๓๑๗๔-๖ จำนวน ๙๗ ห้อง
รสสุคนธ์ ๑/๑๑ ถ.กลางเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๘๕๗๖-๙ โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๘๕๗๙ จำนวน ๗๓ ห้อง
โรมา โฮเต็ล ๕๐/๒ ถ.กลางเมือง โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๔๔๔๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๒๔๕๘ จำนวน ๑๙๗ ห้อง
ลาวัลย์ เพลส ถ.ชาตะผดุง ซ.๕ (หลังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๖) โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๘๓๕๓ จำนวน ๗๔ ห้อง
วิลลา ๗๙ ถ.กลางเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๑๕๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๗๗๒๐ จำนวน ๖๔ ห้อง
สวัสดีโฮเต็ล ๐ ๔๓๒๒ ๑๖๐๐-๑๗๙, ๐ ๔๓๒๒ ๒๔๓๓ ถ.หน้าเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๖๐๐, ๐ ๔๓๒๒ ๒๔๓๓ จำนวน ๗๐ ห้อง
สุขสวัสดิ์ ๔/๓ ถ.กลางเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๔๗๒ จำนวน ๓๘ ห้อง
แสนสำราญ ๕๕-๕๙ ถ.กลางเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๙๖๑๑, ๐ ๔๓๓๓ ๒๙๘๕-๗ จำนวน ๕๒ ห้อง
อัมรินทร์พลาซ่า ๑๘๑/๑ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๑๖๖๐-๖๑ จำนวน ๖๐ ห้อง

• อำเภอบ้านไผ่
บ้านไผ่โฮเต็ล ๓๙๖ ถ.จันทร์ประสิทธิ์ โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๒๑๑๙, ๐ ๔๓๒๗ ๓๖๑๗
ชูเจริญ ๓๓๑-๓ ถ.ราชนิกูล โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๒๑๒๖, ๐ ๔๓๒๗ ๒๒๑๔ จำนวน ๔๘ ห้อง
วันชัย ๓๘๑/๑-๓ ถ.สุขาภิบาล ๒ โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๒๐๓๓ จำนวน ๔๔ ห้อง
ไฮเวย์ ๗๙๖/๑๒ ถ.สุขาภิบาล ๒ โทร. ๐ ๔๓๓๗ ๔๙๙๔-๗ จำนวน ๕๒ ห้อง

• อำเภอชุมแพ
ควีนส์ ๒๐๗ ถ.มะลิวัลย์ โทร. ๐ ๔๓๓๑ ๑๓๒๐ จำนวน ๕๐ ห้อง
ชีวิน พาเลซ ๓๓๓ ถ.มะลิวัลย์ โทร. ๐ ๔๓๓๑ ๑๕๗๗-๘ จำนวน ๖๒ ห้อง
ศรีสุพรรณแกรนด์ รอยัล ๑๑๔ ม. ๑๐ ถ.ชุมแพ-สีชมพู โทร. ๐ ๔๓๓๘ ๕๐๓๑-๓ โทรสาร ๐ ๔๓๓๘ ๕๐๓๔ จำนวน ๕๐ ห้อง
สุขใจ ๘๑๖/๑ ถ.มะลิวัลย์ โทร. ๐ ๔๓๓๑ ๑๒๒๑ จำนวน ๒๘ ห้อง
สุขสันต์ ๑๐๔-๑๐๗ ถ.มะลิวัลย์ โทร. ๐ ๔๓๓๑ ๑๑๒๕, ๐ ๔๓๓๑ ๑๑๔๓ จำนวน ๔๒ ห้อง

• อำเภออุบลรัตน์
กรีน เลควิว รีสอร์ท บ้านท่าเรือ โทร. ๐ ๔๓๓๗ ๒๒๙๓, ๐ ๑๘๗๓ ๘๔๐๘ จำนวน ๕ หลัง
บ้านพักการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ทำการเขื่อนอุบลรัตน์ โทร. ๐ ๔๓๔๔ ๖๒๓๑, ๐ ๔๓๒๒ ๔๑๒๙ ต่อ ๒๘๖๔ กรุงเทพฯ โทร. ๔๓๖-๓๒๗๑-๒ บ้านพัก ๕ หลัง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท แฟลต ๙๐ ห้อง
พานคำรีสอร์ท ๑๖ ม.๑๑ บ้านผักแว่น ต.บ้านดง โทร. ๐ ๑๖๗๐ ๘๕๖๔ จำนวน ๑๒ หลัง
ราชา รีสอร์ท ๒๒๘ ริมหาดบางแสน ๒ โทร. ๐ ๔๓๓๗ ๒๑๓๒, ๐ ๑๗๐๙ ๒๑๗๑ จำนวน ๙ หลัง

• อำเภอพล
สวนสนมิตรภาพรีสอร์ท & โฮเต็ล ๘๙ ม.๙ ต.หนองแวงนางเป้า โทร. ๐ ๔๓๒๑ ๐๐๐๐-๒ จำนวน ๑๓ หลัง

• อำเภอเขาสวนกวาง
สวนกวาง รีสอร์ท กม.๑๙ โทร. ๐ ๔๓๔๔ ๙๑๖๒ โทรสาร ๐ ๔๓๓๒ ๗๗๓๔ จำนวน ๒๒ หลัง

• อำเภอภูเวียง
บ้านภูเวียง รีสอร์ท ๑๕๓ ม.๑๒ บ้านหนองดู่ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๓๔๓ ๘๐๓๒ จำนวน ๔ หลัง

• อำเภอกระนวน
กุลนรี ๕๕๔ ม.๖ ถ.มิตรเมือง โทร. ๐ ๔๓๒๕ ๑๗๕๙ โทรสาร ๐ ๔๓๒๕ ๒๘๙๖ จำนวน ๔ๆ ห้อง
ปราสาท ฮาวเชาว์ รีสอร์ท ถ.ฮาวเชาว์ โทร. ๐ ๔๓๒๕ ๒๖๑๙, ๐ ๙๔๑๗ ๘๕๐๔ จำนวน ๒๓ หลัง

• ข้อมูลภัตตาคาร - ร้านอาหาร จังหวัดขอนแก่น
ไก่ย่างรสวิเศษ ถ.มิตรภาพ (ภายในปั๊มน้ำมันวิเชียรบริการ) โทร. 225004
ไก่ย่างป้าพอง ถ.กลางเมือง (ข้างโรงแรมรสสุคนธ์)
ครัวเว้ 1/1-1/2 ถ.กลางเมือง (ติดธนาคารกรุงเทพ สาขาหน้าเมือง) โทร. 321074
แคนหลวง 24/1-4 ถ.หน้าเมือง โทร. 241922
ช้อนเงิน 86/1 ถ.ศรีนวล ใกล้บึงแก่นนคร โทร.224817
บ้านหน้าไม้ 42/14 ถ.อำมาตย์ โทร. 239958, 246288
ภัตตาคารมังกรหลวง 169/7 ถ.มะลิวัลย์ (ตรงข้ามประตูศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โทร. 237638, 236996, 333781
เรียม ถ.รอบบึงแก่นนคร โทร. 221095
ลุงอิน ถ.รอบบึง โทร. 220669
สวนหรรษา 162/1 ถ.มิตรภาพ โทร. 242236-7
สวนอาหารชายทุ่ง ถ.มะลิวัลย์ (ทางไปชุมแพ) โทร. (01)416-0246
สวนอาหารบัวหลวง ถ.รอบบึงแก่นนคร โทร.222504
อัมพรแหนมเนือง 87/14-15 ถ.กลางเมือง โทร.243373
พิซซ่า แอนด์ เบค สาขา 2 6/5 ถ.กลางเมือง โทร. 238883
เดอะแพรอท 175 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง โทร. 244692
เฟิร์สท ช้อยส์ 18/8 ถ.พิมพสุต อ.เมือง โทร. 241283
ร้านปลาป้าน้อย ถ.รอบบึงแก่นนคร อ.เมือง โทร. 222504
ชิงช้าไม้ ถ.หน้าเมือง อ.เมือง โทร. 320711
ดอกคูณภัตตาคาร (ในเนตรไนท์บาซาร์) 6/100 ถ.กลางเมือง อ.เมือง โทร. 236239
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยว ขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงแรมขอนแก่น
• เพิ่มเติมข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เลห์ลาดัก
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ถูเขาสี่ดรุณี

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์