บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน
• วีซ่าไต้หวัน เตรียมตัวเที่ยวไต้หวัน

ตึกไทเป 101 ไต้หวัน

ตึกไทเป 101 ไต้หวัน

ตัวเมืองไทเป ตึกไทเป 101

ตึกไทเป 101 ไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
• วีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa)
• ไต้หวันไม่มีสถานฑูตในประเทศไทย เราต้องทำวีซ่าผ่านตัวแทนของไต้หวัน ที่มีชื่อว่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand)
• การขอวีซ่าไต้หวัน
• เนื่องด้วยนโยบายจีนเดียวที่ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกรองรับ จีนแผ่นดินใหญ่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน - People's Republic of China - PRC) มากกว่า ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งบ้านเราด้วย ไม่มีสถานฑูตหรือสถานกงศุลไต้หวันในประเทศเลย แต่เรามี สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เหมือนสถานฑูตทุกประการแทน
• สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำเนา 1 ชุด + ตัวจริง)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ชุด + ตัวจริง)
4. บัตรประชาชน (สำเนา 1 ชุด + ตัวจริง)
5. หนังสือรับรองการทำงาน และสลิปเงินเดือน / ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการมาแสดง (สำเนา + ตัวจริง)
6. หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา 1 ชุด + ตัวจริง)
7. แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
• ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า คนละ 1,800 บาท เป็นวีซ่าที่มีอายุ 3 เดือน อยู่ที่ไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วันอ่ะ
• ข้อมูลเพิ่มเติม
• ถ้าเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
• ถ้าเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย
• สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าของประเทศ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, สหภาพยุโรป (เชงเก้น), ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันที่สำนักงาน สามารถใช้วีซ่านี้เข้าไต้หวันได้เลย
• หมายเหตุ
• ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองพร้อมหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้อง
• ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน และหลักฐานการทำงาน
• ประเภทวีซ่า
• วีซ่าท่องเที่ยว
- หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
- โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน
• วีซ่าเยี่ยมญาติ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่(ARC)หรือ บัตรพำนักถาวร(PR)ของญาติในไต้หวัน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
• วีซ่าธุรกิจ
- จดหมายชี้แจงรายละเอียดการไปประกอบธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
• ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทย
ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 6700200-1 โทรสาร 02 6700220
อีเมล์ tecovisa(at)i-net.com เว็บไซต์ http://www.roc-taiwan.org/th
• เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) 09.00 - 11.30 น. (รับยื่นวีซ่า) 13.30 - 15.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

แหล่งช้อปปิ้งไต้หวัน

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไต้หวัน

ช็อปปิ้งซีเหมินติง ไต้หวัน

ช็อปปิ้งซีเหมินติง ไต้หวัน
วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน
วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน

วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน

วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน

วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน

วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน
• ประกาศ
1.ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน
2.ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้นสามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็ปไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3.คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็ปไซด์ มีดังนี้
• เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
• ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือจุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
• ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไต้หวัน

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซำจั๋ง

วัดกวนอู ไต้หวัน

วัดกวนอู ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน ไต้หวัน
• สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน  
ไต้หวัน
• ไต้หวัน เป็นเขตปกครองหนึ่งของประเทศจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิก มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน อยู่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 760 เมตร
ทัวร์ไต้หวัน
• ทัวร์ไต้หวัน กรุงไทเป อุทยานทาโรโกะ เที่ยวไต้หวันตอนที่ 1 กรุงไทเป ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ วัดจงไถฉานซื่อ ช้อปปิ้งกรุงไทเป
รถไฟไต้หวัน
• รถไฟหัวจรวดไต้หวัน สวนเกษตร การมาเที่ยวไต้หวันสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการมาทดลองนั่งรถไฟหัวจรวด ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงที่สะดวกสบาย เหมาะกับการเดินทาง
เที่ยวไต้หวัน
• เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวไต้หวันตอนที่ 2 หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู สวนผลไม้ไต้หวัน
อาหารไต้หวัน
• อาหารไต้หวัน โรงแรมไต้หวัน ไต้หวันเป็นประเทศที่เป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายประเภท มีตั้งแต่อาหารท้องถิ่นต้นตำหรับและอาหารต่างชาติ ส่วนโรงแรมก็มีทุกระดับ
ของฝากจากไต้หวัน
• ของฝากจากไต้หวัน ไต้หวันเป็นแหล่งที่มีอาหารและขนมอร่อย ขนมที่ขึ้นชื่อของไต้หวันก็เป็นขนมเค้กสับปะรด ส่วนของฝากก็พวกปะการังแดง
วีซ่าไต้หวัน
• วีซ่าไต้หวัน เตรียมตัวเที่ยวไต้หวัน เที่ยวไต้หวันเราต้องทำวีซ่าก่อน ไต้หวันไม่มีสถานฑูตในไทย เราต้องทำวีซ่าผ่านตัวแทนของไต้หวันที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์