บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[Esan-1] : ไหว้พระธาตุ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต มหาสารคม – ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น
พระธาตุนาดูน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระธาตุยาคู พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร
(พัก โรงแรมร้อยเอ็ด การ์เด้นท์ 1 คืน, โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 1 คืน หรือระดับเดียวกัน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวแผ่นดินอีสาน ดินแดนแห่งวัฒนธรรม นำท่านนมัสการพระธาตุ 4 เมือง เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 (เปิดจองแล้ว)
• ทริปเดินทาง : วันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2560 (เปิดจองแล้ว)
• ทริปเดินทาง : วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 (เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ – มหาสารคาม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี พระธาตุนาดูน วัดป่าประชาสามัคคีธรรม - ร้อยเอ็ด
06.00 น.   พร้อมกันที่ หน้า 7 ELEVEN ในปั้ม ปตท.ถนนวิภาวดี-รังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระอื่น ๆ
06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง สู่ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เส้นทางหลักหมายเลข 2 พร้อมบริการอาหารเช้าแบบปิกนิคพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร อ.นาดูน จ.มหาสารคาม หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาและพัฒนาการของเมืองโบราณนครจำปาศรี จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อานิสงส์ที่ได้รับ “เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดีบารมีแดนอีสาน” และนำท่านชม บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมหาสารคามมีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำพญานาคและนิยมเอาน้ำมาทำน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความมหัศจรรย์ของสมบัติพญานาคมากมายและสวยงามที่ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม นำท่านนมัสการ หลวงปู่บุญส่วน จันทวัณโณ (พระครูสิริรัตนคุณ) รับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค 4 สกุล รวมทั้งแหล่งที่มาของสมบัติพญานาค สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมร้อยเอ็ด การ์เด้นท์หรือเทียบเท่า นำสัมภาระเข้าเก็บ พักผ่อน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารริมบึง หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง : ร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระธาตุยาคู พิพิธภัณฑ์สิรินธร – ขอนแก่น
06.00 น.   นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองร้อยเอ็ดและชิมอาหารเช้าแบบดั้งเดิมเมืองร้อยเอ็ด และชมความงามของ บึงพลาญชัย ยามเช้า
08.30 น.   ออกเดินทางสู่ วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.หนองพอก เที่ยวชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ พระมหาเจดีย์ฯที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อานิสงส์ที่ได้รับ “เสริมมงคลให้ชีวิต อลังการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า”
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เที่ยวชม พระธาตุยาคู อ.กลมาไสย จ.กาฬสินธุ์ กราบนมัสการพระธาตุยาคู เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง สมัยทวารวดี อานิสงส์ที่จะได้รับ “ร่มเย็นเป็นสุข สักการะพระธาตุโบราณ เบิกบานร่มเย็น อัศจรรย์บูชาพระธาตุโบราณ ชีวิตเบิกบาน สมบูรณ์พูนสุข”
15.30 น.   ออกเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร สถานที่รวบรวมและจัดแสดงฟอสซิลที่ค้นพบจากแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ชมซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ซึ่งมีมากกว่า 700 ชิ้น พร้อมเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น หรือเทียบเท่า
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารบัวหลวง บึงแก่นนคร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร – กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) กราบนมัสการพระธาตุขามแก่นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เมืองขอนแก่น อานิสงส์ที่จะได้รับ “เรื่องร้ายกลายเป็นดีดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยไม่มี หลีกลี้ห่างหาย” จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร (เจดีย์ 9 ชั้น) อานิสงส์ที่จะได้รับ “ก้าวหน้ารุ่งเรือง สักการะพระธาตุ 9 ชั้น ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากกลับบ้านที่ อ.มวกเหล็ก
21.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 4,900.-บาท
ท่านละ 4,500.-บาท
ท่านละ 4,000.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า หรือสมาชิกที่พาแม่หรือพาครอบครัวไปเที่ยว ลดท่านละ 200.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้หรือโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
2.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
3.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมา อย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ

พระธาตุนาดูน

พระธาตุยาคู

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

พระธาตุนาดูน

พระธาตุขามแก่น

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาธาตุแก่นนคร
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวไหว้พระธาตุ 4 เมือง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562
• วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2563
ฮานอย ซาปา
ทัวร์ฮาบิ้น
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 26 ธันวาคม - 2 มกราคม 2653
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2653
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
• TG-519 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวหลง โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์พม่า
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 1 - 8 เมษายน 2563
• วันที่ 11 - 18, 12 - 19 เมษายน 2563
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์