บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[Esan-1] : ไหว้พระธาตุ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต มหาสารคม – ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น
พระธาตุนาดูน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระธาตุยาคู พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร
(พัก โรงแรมร้อยเอ็ด การ์เด้นท์ 1 คืน, โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 1 คืน หรือระดับเดียวกัน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวแผ่นดินอีสาน ดินแดนแห่งวัฒนธรรม นำท่านนมัสการพระธาตุ 4 เมือง เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : กรุงเทพฯ – มหาสารคาม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี - ร้อยเอ็ด
06.00 น.   พร้อมกันที่ (จุดนัดหมาย) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่น ๆ
06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง สู่ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เส้นทางหลักหมายเลข 2 พร้อมบริการอาหารเช้าแบบปิกนิคพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร อ.นาดูน จ.มหาสารคาม หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาและพัฒนาการของเมืองโบราณนครจำปาศรี จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อานิสงส์ที่ได้รับ “เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดีบารมีแดนอีสาน” และนำท่านชม บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมหาสารคามมีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำพญานาคและนิยมเอาน้ำมาทำน้ำพระพุทธมนต์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมร้อยเอ็ด การ์เด้นท์หรือเทียบเท่า นำสัมภาระเข้าเก็บ พักผ่อน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารริมบึง หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง : ร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระธาตุยาคู พิพิธภัณฑ์สิรินธร – ขอนแก่น
06.00 น.   นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองร้อยเอ็ดและชิมอาหารเช้าแบบดั้งเดิมเมืองร้อยเอ็ด และชมความงามของ บึงพลาญชัย ยามเช้า
08.30 น.   ออกเดินทางสู่ วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.หนองพอก เที่ยวชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ พระมหาเจดีย์ฯที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อานิสงส์ที่ได้รับ “เสริมมงคลให้ชีวิต อลังการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า”
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เที่ยวชม พระธาตุยาคู อ.กลมาไสย จ.กาฬสินธุ์ กราบนมัสการพระธาตุยาคู เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง สมัยทวารวดี อานิสงส์ที่จะได้รับ “ร่มเย็นเป็นสุข สักการะพระธาตุโบราณ เบิกบานร่มเย็น อัศจรรย์บูชาพระธาตุโบราณ ชีวิตเบิกบาน สมบูรณ์พูนสุข”
15.30 น.   ออกเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร สถานที่รวบรวมและจัดแสดงฟอสซิลที่ค้นพบจากแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ชมซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ซึ่งมีมากกว่า 700 ชิ้น พร้อมเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น หรือเทียบเท่า
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารบัวหลวง บึงแก่นนคร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร – กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) กราบนมัสการพระธาตุขามแก่นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เมืองขอนแก่น อานิสงส์ที่จะได้รับ “เรื่องร้ายกลายเป็นดีดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยไม่มี หลีกลี้ห่างหาย” จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร (เจดีย์ 9 ชั้น) อานิสงส์ที่จะได้รับ “ก้าวหน้ารุ่งเรือง สักการะพระธาตุ 9 ชั้น ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากกลับบ้านที่ อ.มวกเหล็ก
21.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
กรุ๊ป 6 - 7 ท่าน
8 - 9 ท่าน
พักเดี่ยว
ท่านละ 6,500.-บาท
ท่านละ 5,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,000.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะสอบถามราคาได้นะครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้หรือโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมา อย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ

พระธาตุนาดูน

พระธาตุยาคู

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

พระธาตุนาดูน

พระธาตุขามแก่น

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาธาตุแก่นนคร
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวไหว้พระธาตุ 4 เมือง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์