บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[MHN-436]  :  ไหว้พระธาตุล้านนา ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
พระธาตุบ้านตาก พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุจอมทอง
พระธาตุดอยกองมู พระธาตุดอยสุเทพ ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ปาย
(พักโรงแรม จอมทอง 1 คืน, แม่ฮ่องสอน 1 คืน และ พัก ปาย 1 คืน)
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

พระธาตุบ้านตาก

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

สวนสนบ่อแก้ว

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

แม่ฮ่องสอน

วัดจองกลาง

พระธาตุดอยกองมู
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ปาย แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุหริภุญชัย
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง  (เที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว)
วันแรก : กรุงเทพฯ – ตาก พระบรมธาตุบ้านตาก – ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง
06.30 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
07.00 น.   นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ จ.ตาก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวปีกไม้ (มื้อที่ 1)
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) เดิมที่วัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมือง มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน แล้วหยุดพักบริเวณแห่งนี้ วัดพระบรมธาตุยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหงที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอดบนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก ๓๒ นิ้ว ที่สร้างและลงรักปิดทองคำเปลวเสร็จภายในวันเดียวและมีความเชื่อว่า ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ให้ท่านไหว้พระพระขอพรกันตามอิสระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง นำท่านเข้าที่พักที่ อ.จอมทอง
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อ 2) หลังอาหารท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม อ.จอมทอง)
วันที่สอง : พระธาตุจอมทอง สวนสนบ่อแก้ว แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน พระธาตุดอยกองมู
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด) เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นท่านเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง แวะชม สวนสนบ่อแก้ว แวะถ่ายรูปกับป่าสนสามใบที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาว
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 4)
13.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
16.30 น.   ถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่สวยงามที่ วัดจองคำ จากนั้นนำท่านไปชมบรรยากาศยามเย็นและวิวทิวทัศน์ของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ วัดพระธาตุดอยกองมู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2403 ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าภายในพระธาตุได้บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ เป็นวัดที่ชาวแม่ฮ่องสอนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน (พักโรงแรมแม่ฮ่องสอน)
หมายเหตุ ช่วงเดือนพฤศจิกายน มีโปรแกรมเพิ่ม แวะชมทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอ
วันที่สาม : ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ปาย วัดน้ำฮู บ้านสันติชน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)
08.00 น.   ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามรอบๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย หมู่บ้านเล็กๆที่มีความสวยงามมากๆ โอบล้อมด้วยภูเขา ชาวบ้านที่นี่ปลูกชาเป็นวิถีชีวิต ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนยูนนาน นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนาน ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่ลี ไวน์ รักไทย (มื้อที่ 6)
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย แวะชมวิวระหว่างเส้นทาง นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย เที่ยวชม หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองปาย จากนั้นพักผ่อนกันตามสบาย (พักรีสอร์ทเมืองปาย)
วันที่สี่ : ปาย - เชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพ – พระธาตุหริภุญชัย – สนามบินเชียงใหม่
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศยามเช้าที่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ถ่ายรูปวิวทะเลหมอกตัดสลับกับวิวทิวเขาเล็กใหญ่สลับกัน แถมชาวบ้านที่นี่เค้าทำสถานที่ไว้รองรับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป
08.00 น.   บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ่ายรูปกับ สะพานบุญโขกู้สุ่ย สะพานไม้แห่งศรัทธานี้เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวอยู่กลางทุ่งนา จากนั้นนำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)
13.00 น.   นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย (พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา) ที่ จ.ลำพูน
17.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ (ระยะทาง 31 กม.)
17.30 น.   ส่งสมาชิกทุกท่านที่ สนามบินเชียงใหม่
• ไฟลท์ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ไฟลท์หลังเวลา 18.30 น.
• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถ
17.00 น.   นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นกันตามอิสระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)
02.00 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
จำนวน
กรุ๊ป 6-7 ท่าน
กรุ๊ป 8 ท่าน
กรุ๊ป 9 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาท่านละ
7,990.-บาท
6,990.-บาท
6,590.-บาท
1,400.-บาท
• กรณีเป็นชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับ
• ท่านสามารถเที่ยวแบบ ไปรถ-กลับเครื่อง / ไปรถ-กลับรถ หรือ ไปเครื่อง-กลับเครื่องได้นะครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำเที่ยว
2.ค่าที่พัก 3 คืน (พักตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

•
สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
- แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
- วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์