บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[MHN 9]  :  วงกลมทัวร์แม่ฮ่องสอน ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
ปาย บ้านสันติชน ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่ ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
สวนสนบ่อแก้ว
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
(พักโรงแรมแม่ฮ่องสอน 1 คืน และ พัก ปาย 1 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน นำเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธ์และสวยงามของดินแดนแห่งขุนเขา ชมวัฒนธรรมล้านนา-ไทยใหญ่-พม่าอันสวยงาม ชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำแก้วโกมล ชมความสวยงามและบรรยากาศอันหนาวเย็นที่ ปางอุ๋ง และนำท่านนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 (ท่านละ 7,590.-บาท เปิดจองแล้ว)
• ทริปเดินทาง : วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564 (ท่านละ 7,590.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น.พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนนวิภาวดี เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)

19.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แวะบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)
(สำหรับท่านที่อยู่ย่านบางเขน-รังสิต สามารถขึ้นที่หน้าห้างโลตัสรังสิตได้ครับ)
วันที่สอง : ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล พระธาตุดอยกองมู
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ออบหลวง ชมแกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชมสวนสนสามใบที่ สวนสนบ่อแก้ว และนำท่านชมความสวยงามของ วัดจองสูง และ วัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเรียงมาช้านาน
12.00 น.
   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ ถึง จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น.
   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย......
วันที่สาม : ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ปาย วัดน้ำฮู บ้านสันติชน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง
12.00 น.  
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหมู่บ้านรักไทย (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย เที่ยวชม หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love
19.00 น.   บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปายกันตามสบาย (พัก รีสอร์ท ปาย) ห้องละ 2 ท่าน ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ปาย สะพานประวัติศาสตร์ ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่ ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปาย บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมบรรยากาศของขุนเขา
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในฟาร์มกล้วยไม้ (มื้อที่ 9) หลังอาหารให้ท่านชมกล้วยไม้นานาชนิดภายในฟาร์ม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองเชียงใหม่ สมควรแก่เวลานำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา ที่ จ.ลำพูน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.ลำปาง (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
04.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 7,590.-บาท
ท่านละ 7,590.-บาท
ท่านละ 7,000.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,200.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามความเป็นจริง
• ค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำเที่ยว
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักตามรายการระบุ)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
- ค่าล่องเรือ, มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

•
สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
- แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
- วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ของฝากบ้านรักไทย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
สะพานประวัติศาสตร์ปาย
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำฮู ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน  
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์