บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[MU-654] : ทัวร์เต๋อชิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะเหมยหลี่ โชว์จางอีโหมว
วัดลามะตงจู๋หลิน ภูเขาหิมะไป๋หมาง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ
(พัก โรงแรมลี่เจียง 2 คืน, แชงกรีล่า 2 คืน และ เต๋อชิง 1 คืน ระดับ 4-5 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศจีน ลี่เจียง เมืองโบราณ จงเตี้ยน แชงกรีล่า เมืองแห่งธรรมชาติ เต๋อชิง เมืองแห่งภูเขาหิมะ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: อุณหภูมิ
แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 5 วันครับ
: เวลา
เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
: เครื่องคิดเลข
ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• โปรแกรมการเดินทาง (โปรโมชั่น ทริปบินตรง...เมืองลี่เจียง)
• ออกเดินทางวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
• ออกเดินทางวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2557
• ออกเดินทางวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2557
• ออกเดินทางวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2557
• ออกเดินทางวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
• ออกเดินทางวันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2557
วันแรก : กรุงเทพฯ – ลี่เจียง
15.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15 - 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.50 น.
ออกเดินทางโดยสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU...
21.50 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองลี่เจียง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงครับ) เมืองลี่เจียงเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาว หน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก GUANFANG LIJIANG GARDEN VILLA หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : โชว์จางอวี้โหมว - ยอดเขาหิมะมังกรหยก (ขึ้นกระเช้าใหญ่) – ร้านนวดเท้า - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ สู่ ยอดภูเขาหิมะ สูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสยอดเขาหิมะที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของยอดเขาหิมะมังกรหยก (กรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมและกระเช้าใหญ่ขึ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 มื้อนี้ทานอาหารสายหน่อยครับ เพราะมีคนขึ้นกระเช้ากันเยอะ) หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้า ให้ท่านได้ซื้อ “บัวหิมะ” โรงงานเป่าฝู่ถัง และนำท่านแวะเลือกซื้อ สาหร่ายเกลียวทอง เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก GUANFANG LIJIANG GARDEN VILLA หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - แชงกรีล่า (จงเตี้ยน)
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านชา แวะชิมชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ฉางเจียงตี่ยี่วาน” (โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี” นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” นำท่านแวะ ร้านหินทิเบต ที่มีหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก ZHAXIDELE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : จงเตี้ยน - เต๋อชิง วัดลามะตงจู๋หลิน ภูเขาหิมะไป๋หมาง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ทิศเหนือของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต–ยูนนาน–เสฉวน สู่ เมืองเต๋อซิง หรือ ตี๋ชิง ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม วัดตงจู๋หลิน ซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง ที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ซึ่งอยู่ห่างจากจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ประมาณ 105 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1667 มีพระลามะ 200 กว่ารูป ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูง ภายใต้อาคารเป็นเสาสีแดงจำนวน 108 ต้น ประดิษฐานพระพุทธรูปจากนครลาซา ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ให้ท่านได้ไปไหว้พระขอพรกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะไป๋หมาง อันเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ชมจุดชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ถึง เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต เมืองเต๋อชิง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป๋หมาง เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยูนนาน นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาหิมะเหมยหลี่และธารน้ำแข็งหมิงหย่ง อันงดงาม
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่ GUANJINGTIANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้า : เต๋อชิง – ภูเขาหิมะเหมยหลี่ – ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมขี่ม้า) – วัดเฟยไหล – จงเตี้ยน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวลงมาจากหลังคาโลกทิเบต ยอดเขาเหมยหลี่เป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองเต๋อชิงประมาณ 20 กิโลเมตร ภูเขาหิมะเหมยหลี่มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหมิงหย่ง เป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สนุกสนานกับการขี่ม้าไปชม ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี ธารน้ำแข็งหมิงหย่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการทับถมของหิมะบนยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางอันสวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานกว่าพันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังทิเบตในช่วงแรก เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด โดยในวัดจะมีสถูปที่ใช้เป็นเตาเผาดอกไม้ เพื่อเป็นการสักการะต่อสิ่งศักด์สิทธิ์ และที่วัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก ZHAXIDELE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : ลี่เจียง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) พิเศษ...สุกี้ปลาแซลม่อน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจีย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.50 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU7601
16.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่ม
ท่านละ 25,900.-บาท
ท่านละ 25,900.-บาท
ท่านละ 23,900.-บาท
ท่านละ 4,500.-บาท
• หมายเหตุ ทริปนี้เป็นทริปจอยทัวร์ครับ
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่อง กระเป๋าท่านละ 2 ใบ / ใบละ 23 กิโลกรัม รวมเป็น 46 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์จีน (พูดภาษาไทย) นำเที่ยว
11.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• หมายเหตุ
1.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 120 หยวน)
2.สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง 1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• เงื่อนเไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เต๋อชิง
สระมังกรดำ เมืองลี่เจียง
ทัวร์เต๋อชิง
เมืองโบราณลี่เจียง
ทัวร์เต๋อชิง
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง
ทัวร์เต๋อชิง
โชว์จาง อวี้โหมว ลี่เจียง
ทัวร์เต๋อชิง
ช่องแคบเสือกระโจน
ทัวร์เต๋อชิง
จงเตี้ยน แชงกรีล่า
ทัวร์เต๋อชิง
อุทยานน้ำหยก เมืองลี่เจียง
ทัวร์เต๋อชิง
เมืองโบราณลี่เจียง
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์