สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่าบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 02-969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 02-944 0825, 02-969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
(TG-654) เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานโหมวหนีโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน
ล่องเรือ ศูนย์หมีแพนด้า ถนนโบราณจิ๋นหลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
(พักโรงแรมตูเจียงเยี่ยน 1 คืน, โรงแรมจิ่วจ้ายโกว 2 คืน, โรงแรมเฉิงตู 2 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานโหมวหนีโกว ในบรรยากาศท่ามกลางหิมะตกอันสวยงาม และนมัสการ พระใหญ่เล่อซาน ขอพร พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้างเผือก ที่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• เที่ยวจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน มีเวลาเที่ยวในจิ่วจ้ายโกวได้มากขึ้นและนอนจิ่วจ้ายโกว 2 คืน
• ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย และ โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
• ลงร้านช้อปของรัฐบาล 3 ร้าน มี ร้านผ้าไหม ร้านยาบัวหิมะ ร้านยางพารา
• ทำกรุ๊ปขนาด 16 - 20 ท่าน สะดวกในการเดินทาง
• เส้นทาง เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง เพราะเส้นทางวิ่งตามซอกไหล่เขา ลัดเลาะตามแม่น้ำและลอดอุโมงค์มากมาย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• อุณหภูมิ : เช็คอุณหภูมิและสภาพอากาศ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน คลิ๊กที่นี่
• เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา :สกุลเงินของจีนคือ หยวน การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 30 กิโลกรัม
• จิ่วจ้ายโกวหน้าหนาว บรรยากาศแบบหนาวๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ยังมีใบไม้เปลี่ยนสีให้ดู มีหิมะตก น้ำตกก็มีหิมะ ต้นสนสีเขียว มีหิมะตกเกาะตามต้นไม้ เส้นทางเดินก็จะมีหิมะ ทะเลสาบสีฟ้า บางทะเลสาบก็เป็นสีฟ้าขาว ถ้าชอบดูหิมะ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ
• โปรแกรมการเดินทาง (การบินไทย รับกรุ๊ปละ 16 -20 ท่าน)
• วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2560 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2560 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2560 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2560 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2560 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2560 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 19 - 24 มกราคม 2561 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 24 - 29 มกราคม 2561 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 17 - 22 มีนาคม 2561 (ท่านละ 22,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ – เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ตูเจียงเยี่ยน
08.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.15 น.   ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.   ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า จากนั้นเดินทางไป เมืองตูเจียงเยี่ยน
18.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : ตูเจียงเยี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี – อุทยานโหมวหนีโกว - จิ่วจ้ายโกว
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารเที่ยวชม อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ของ ภูเขา ผืนป่า ลำธาร น้ำตก ที่มีความสวยงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวนและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีวิวทิวทัศน์ของขุนเขาอันสวยงาม
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม JINLONG INTER HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เที่ยวเต็มวัน)
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมความสวยงามของภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยมากมาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” ชม น้ำตกตะวันลับฟ้า น้ำตกที่หลดหลั่นตามหน้าผาที่สวยงาม ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพและชมธรรมชาติที่สวยสดงดงาม ชม ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบนกยูง และ ทะเลสาบดอกไม้ 5 สี
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในอุทยาน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมความงดงามของ น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุกและสายธารน้อยใหญ่มากมาย ชม ทะเลสาบ 5 สี ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิต ดั่งภาพวาดในจินตนาการ แวะชม หมู่บ้านทิเบต หมู่บ้านของชาวทิเบตในเขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว ในระหว่างทางท่องเที่ยวท่านอาจได้พบกับหิมะตกเป็นละอองแบบปุ้ยฝ้ายรวมทั้งตามเส้นทางท่องเที่ยวก็จะมีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม JINLONG INTER HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : จิ่วจ้ายโกว – เมืองเก่าซงพาน - เมืองเม่าเสี่ยน – เฉิงตู
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณ เมืองเก่าซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต ชม กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ด้านหน้าประตูเมืองเก่ามีรูปของกษัตริย์ซงจ้านก้านปู้ กษัติย์แห่งทิเบตและองค์หญิงเหวินเฉิง พระราชนัดดาจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังซึ่งเป็นชาวฮั่นในสมัยโบราณ เป็นการอภิเษกสมรสเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างจีนกับทิเบต พระนางมีชื่อเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวทิเบตว่า กยาโม-บซา
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองเม่าเสี่ยน (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู แวะ ร้านยาบัวหิมะ ให้ท่านได้นวดเท้าและซื้อผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ (ระยะทางจากเฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว หรือ จิ่วจ้ายโกว-เฉิงตู ประมาณ 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง เพราะเส้นทางวิ่งตามซอกไหล่เขา ลัดเลาะตามแม่น้ำและลอดอุโมงค์มากมาย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม RAYFONT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : เฉิงตู – ล่องเรือ - หลวงพ่อโตเล่อซาน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ชมผ้าไหมจากเมืองเฉิงตู จากนั้นแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา หรือผลิตภัณฑ์จากยางพารา จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มือที่ 12) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน มีลักษณะคล้ายพระนอนกลางทะเล ชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี (สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก (พักโรงแรม RAYFONT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนที่อยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก เป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา โรงเตี๊ยม โรงงิ้ว และมีของที่ระลึกเกี่ยวกับสามก๊กขายเยอะมาก ร้านอาหารหลายร้านตกแต่งเป็น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มีของกินข้างทางอร่อยๆ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) เมนูพิเศษอาหารสมุนไพรจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู
15.30 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 22,995.-บาท
ท่านละ 22,995.-บาท
ท่านละ 22,995.-บาท
ท่านละ 21,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500.-บาท
• สำหรับโรงแรมประเทศจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาทครับ
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 30 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
11.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 6 วันรวมทั้งหมด 120 หยวน จ่ายกับไกด์จีนครับ)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท
• หมายเหตุ : ทริปนี้มีลงร้านช้อปของรัฐบาล 3 ร้าน มี ร้านผ้าไหม ร้านยาบัวหิมะ ร้านยางพารา
• กรณีสมาชิกต้องการรถเหมาเที่ยวแบบส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปของเรา เที่ยวแบบเต็มวัน จ่ายเพิ่มท่านละ 280 หยวน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, อุปกรณ์กันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางอย่างเดียว)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หมีแพนด้า เฉิงตู
หมีแพนด้า เฉิงตู
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเตี๋ยซี
ทะเลสาบเตี๋ยซี
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉิงตู
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เมืองซงพาน
เมืองซงพาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว กำแพงเมืองซงพาน
กำแพงเมืองซงพาน
เที่ยวจิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบน้ำแข็งจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว

น้ำตกหิมะจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว น้ำตกจิ่วจ้ายโกว
น้ำตกจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว น้ำตกจิ่วจ้ายโกว
น้ำตกจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว น้ำตกจิ่วจ้ายโกว
น้ำตกธารไข่มุก จิ่วจ้ายโกว

ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว

น้ำตกจิ่วจ้ายโกว

ทะเลสาบเตี๋ยซี
วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ้
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว แม่น้ำเล่อซาน
แม่น้ำเล่อซาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน
หลวงพ่อโตเล่อซาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ถนนคนเดินจิงหลี่
ถนนคนเดินจิงหลี่
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ถนนคนเดินจิงหลี่
ถนนคนเดินจิงหลี่
ทัวร์โปรโมชั่น
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
 

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2561
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ดาลัด
• VN-541 : เวียดนามโรแมนติด ดาลัด หุบเขาแห่งความรัก โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายสีแดง อุโมงค์กู่จี (บินตรงดาลัด)
• วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561
• วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้า อุทยานหวงหลง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG 6 วัน)
• วันที่ 18 - 23, 19 - 24 ตุลาคม 2561
• วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2561
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
ทัวร์เลห์ลาดัก
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561
• วันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2562
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์