บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ไอ้ไข่วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN-02] ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านตาวัน นาขั้นบันไดสวยที่สุดซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นฟานสีปัน ทะเลสาบคืนดาบ ล่องเรือนิงบิงห์ ล่องเรือฮาลองเบย์
(พักโรงแรมซาปา 1 คืน, ลาวกาย 1 คืน, ฮานอย 1 คืนและฮาลองเบย์ 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนามนำเที่ยวเมืองธรรมชาติ สถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยมาปกครองประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศของ เมืองซาปา ที่สวยงามด้วยนาขั้นบันไดและหมู่บ้านชนเผ่า ล่องเรือฮาลองบก มรดกโลกที่สวยงามด้วยธรรมชาติ และ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ กุ้ยหลินแห่งเวียดนามที่สวยงามด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลและเกาะต่างๆ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• เที่ยวชม นาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุด และชมหมู่บ้านชาวเขาที่หลากหลายชนเผ่าที่ หมู่บ้านตาวัน
• นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานสีปัน หลังคาโลกอินโดจีน
• ชมการแสดงพื้นเมือง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
• ล่องเรือนิงบิงห์ (ฮาลองบก) มรดกโลก
• ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 12 - 16 กรกฏาคม 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 26 - 30 กรกฏาคม 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 13 - 17 กันยายน 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 (ราคาท่านละ 14,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง-ลาวกาย-ซาปา-หมู่บ้านตาวัน-นาขั้นบันไดสวยที่สุด-ตลาดซาปา
04.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.10 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3202
08.20 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลาวกาย โดยทางด่วนสายใหม่ ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง (บริการขนมปัง อาหารว่างบนรถ)
13.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองลาวกาย หลังอาหารนำท่านชม เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขาแบบขั้นบันได การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถเล็กเพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านตาวัน Ta Van Village เป็นหมู่บ้านชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ซึ่งจะเห็นความหลากหลายของคนพื้นเมือง เห็นความแตกต่างของการแต่งกาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแตกต่างกันออกไปและยังมีภาษาพูดเฉพาะเผ่าอีกด้วย ก่อนจะถึงหมู่บ้านท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ นาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดของเมืองซาปา ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย SUNNY MOUNTAIN ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : ซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน – น้ำตกน้ำตกซิลเวอร์ – ภูเขาฮามลอง

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เดินทางสู่ ยอดเขาฟานสีปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ยอดเขาฟานสีปันเป็นยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงาม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูงที่ จุดชมวิวฟานสีปัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตกซิลเวอร์) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหินจากยอดเขา
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานสีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นำท่านชมทัศนียภาพบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวกาย
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พักที่ลาวกาย Aristo International Hotel ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม : ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกซิน - ถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่ วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณของกรุงฮานอย ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่าน ช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำหุ่นกระบอกน้ำ แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุงฮานอย
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : ฮานอย – นิงบิงห์ - ล่องเรือนิงบิงห์ (ฮาลองบก) - ฮาลองเบย์
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทาง เมืองนิงบิงห์ (ระยะทาง 90 กม.) นำท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ นิงบิงห์ ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำ และชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์ ซึ่งสองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองนิงบิงห์ อาทิ กระเป๋าเวียดนามแบบต่างๆ รูปวาด ผ้าปัก ผ้าทอ ไข่มุก งานไม้ (หากท่านจะซื้อของฝากแนะนำให้ซื้อที่เมืองนี้นะครับ ราคาจะถูกมาก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก CROWN HOTEL ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย - สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง เพื่อ ล่องเรือฮาลองเบย์ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ป) ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆมากมาย นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่ง ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลา นำท่านชม เกาะไก่ชน เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD+เมนูพิเศษไวน์แดง ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
13.00 น.   ถึง ท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินฮานอย (4 ชั่วโมง) แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งระหว่างทาง สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
20.50 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3207
22.30 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 14,900.-บาท
ท่านละ 14,900.-บาท
ท่านละ 14,900.-บาท
ท่านละ 13,900.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500.-บาท / สำหรับลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ตามระบุในรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
7.มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (4 วัน รวม 250.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
• การจองครั้งแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมัดจำท่านละ 5,000.-บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
2.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
3.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจำนวนเต็ม
4.ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 1-6 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ท่าน
5.ในระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯได้
• เอกสารเดินทาง
• ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า้)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง (บางครั้งแม่ค้าก็อยากได้เงินไทย บางทีก็อยากได้ดอลล่าร์ครับ)
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว ครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
สะพานเข้าวัดเนินหยก
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย

ซาปา เวียดนาม

ตัวเมืองซาปา เวียดนาม

ทุ่งนาขั้นบันไดหมู่บ้านตาวัน

ชนเผ่าซาปาหมู่บ้านตาวัน
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
สะพานเข้าวัดเนินหยก
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)

ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)

ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
อ่าวฮาลองเบย์
อ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม
เกาะไก่ชน อ่าวฮาลอง
เกาะไก่ชน อ่าวฮาลอง
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
เวียดนาม
ถ้ำสวรรค์ ฮาลองเบย์
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย
ร้านของฝากเวียดนาม
ถนนสามสิบหกสาย ฮานอย
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
       
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์