บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[Tibet-51] : ทัวร์ทิเบต ลาซา ถนนแปดเหลี่ยม พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง
นอร์บุหลิงฆา วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok Tso รถไฟสายหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว

(พักโรงแรมคุนหมิง 2 คืน, ทิเบต 3 คืนและรถไฟ 1 คืน)
• ทิเบต..ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า หลังคาโลก ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก ชมดินแดนที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน
•
เส้นทางรถไฟสายทิเบต-ชิงไห่ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลก สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ 2548 และเริ่มทดลองใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้น จากเมืองซีหนิง (เมืองเอกมณฑลชิงไห่) ถึง เมืองลาซา (เมืองเอกเขตปกครองตนเองทิเบต) โดยส่วนหนึ่งของเส้นทางที่มีความยาวราว 960 กิโลเมตรได้สร้างอยู่บนความสูงมากกว่า 4,000 เมตรจนถึงสูงสุด 5,072 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ส่วนใหญ่เป็นเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัยและอากาศหนาวเย็น
• หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคปอดและโรคความดัน เพราะเราต้องไปอยู่บนที่ราบสูงทิเบตที่อยู่สูงจากระดับน้ำ 3,650 เมตร หากไม่แน่ใจกรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนทำการตัดสินใจและขอให้ท่านศึกษาโปรแกรมให้รอบคอบก่อนทำการจอง
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา :สกุลเงินของจีนคือ หยวน การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 10 - 16 เมษายน 2561(ท่านละ 65,995.-บาท...เปิดลงชื่อจองไว้ก่อนได้ครับ...รอเปิดเร็วๆนี้)
• กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป โปรดสอบถามราคานะครับ
วันแรก : กรุงเทพฯ – คุนหมิง
18.30 น.   สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15 - 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.55 น.   ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5078
00.15 น.   ถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคาร บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...(พัก LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : คุนหมิง – วัดหยวนทง – ลาซา ทิเบต
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง เพื่อเดินทางต่อไปเมืองลาซา ทิเบต
15.10 น.   ออกเดินทางสู่ นครลาซา ทิเบต โดยเที่ยวบินที่ MU5094 (เครื่องบินตรงนครลาซา บนเครื่องมีบริการอาหาร)
18.05 น.   ถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร อ๊อกซิเจนที่ลาซาจึงค่อนข้างจะเบาบาง ปัจจุบันทิเบตเป็นเขตปกครองตนเองเทียบเท่ามณฑลหนึ่งของประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1951 ทางประเทศจีนได้ใช้กำลังทหารจากเมืองเฉินตูบุกเข้ายึดครองทิเบต ทำให้องค์ดาไลลามะ ต้องอพยพออกจากทิเบตพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกประมาณ 5 หมื่นคนและได้ไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ของตนเองในประเทศอินเดียและเนปาล นำท่านเดินทางเข้าที่พัก บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ GANGJIAN HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : พระราชวังโปตาลา – ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - วัดเซรา
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้ (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลามะเป็นผู้ปกครองประเทศ ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ในสมัยของดาไลลามะที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645 - 1693 พระราชวังโปตาลา ได้เป็นพระราชวังฤดูหนาว ภายในพระราชวังได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส เป็นส่วนของพระราชวัง, สีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลืองใช้สำหรับเก็บพระไตรปิฎก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อย ๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ จากนั้นนำท่านชม วัดเซร่า (Sera Monastery) ภาษาจีนเรียก ซึราซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ ดาไลลามะที่ 1) อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต ปัจจุบันมีพระจำวัดอยู่ประมาณ 300 รูป
19.00 น.  
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ GANGJIAN HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : ทะเลสาบ Yamdrok Tso ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ แห่งสรวงสวรรค์ - วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบที่สวยที่สุดของทิเบต ทะเลสาบ Yamdrok Tso ทะเลสาบสีเทอควอยซ์แห่งทิเบต เป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งของทิเบต (อีก 3 แห่งคือ Lhama La-tso , Manasarovar และ Man-tso) ทะเลสาปนี้เป็นแหล่งรวมน้ำจาก Yarlung Tsangpo หรือแม่น้ำพรหมบุตร (Brahamaputra) ทะเลสาปนี้มีสีฟ้าเป็นสีเทอควอยซ์ที่มองไปกว้างไกลสุดตา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับนครลาซา ชมวิวระหว่างเส้นทาง ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต วัดโจคังสร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้านกันปู้ (อยู่ในปีค.ศ.620-649) เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี ชาติจีนและเนปาล ที่นำเข้ามายังทิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและอินเดีย นอกจากนี้พระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นำมาจากประเทศจีน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงของจีนที่ทำลายทุกอย่างในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน ก็ยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้ ในตอนเย็นๆ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ GANGJIAN HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ลาซา พิพิธภัณฑ์ทิเบต – รถไฟสายหลังคาโลก - ซีหนิง - หลานโจว
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทิเบต ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวทิเบต (ชาวจ้าง) วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวจ้าง
11.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สถานีรถไฟ ขบวน T226 นำท่านขึ้น รถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก (เมืองจีน) พักผ่อนบนรถไฟ (พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 คน 4 เตียง)
13.00 น.   ขบวนรถไฟออกจาก สถานีลาซา ข้ามสะพานแม่น้ำลาซาและอำลาพระราชวังโปตาลา อันเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตและวัดเดรปุงที่อยู่เชิงเขา ก่อนลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง ที่มีทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ภูเขาหิมะและสัตว์ในทุ่งหญ้า
17.23 น.   รถไฟจอดให้ชมวิวในบริเวณ ทะเลสาบนัมซัว (สูงจากระดับน้ำทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำกว้าง 400 ตารางกม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเชียงถัง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา ละมั่ง แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์สวยๆของทะเลสาป ทุ่งหญ้าและภูเขาหิมะ
18.30 น.   บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารบนรถไฟ หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
หมายเหตุ : บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติ มีหมอและห้องพยาบาลบริการ
วันที่หก : ซีหนิง มณฑลชิ่งไห่ หลานโจว สะพานจงซาน อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - คุนหมิง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนรถไฟ รถไฟที่ราบสูงทิเบต สู่ เมืองซีหนิง (Xining) เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ได้ชื่อว่า “จงกั๋วเชี่ยตู” หรือ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน เพราะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,291 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชิงจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) ซีหนิงเป็นเมืองบนเส้นทางสายไหมสายใต้ อายุเก่าแก่ราว 2,100 ปี และเป็นเส้นทางเชื่อมดินแดนจีนสมัยราชวงศ์ถังกับดินแดนทิเบต รถไฟวิ่งสู่ เมืองหลานโจว
12.49 น.   ถึง เมืองหลานโจว เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศจีน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองหลานโจว เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต นำท่านชม จงซานเถี่ยเฉียว สะพานจงซาน เป็นสะพานแรกที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำหวงเหอในประเทศจีน มีขนาดความกว้างประมาณ 8 เมตร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 250 เมตร และชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิง” เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกวา 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลานโจว เพื่อเดินทางต่อไปเมืองคุนหมิง (จัดอาหารกล่อง ขนมปังเบอเกอร์)
19.20 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2249 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
21.35 น.   ถึง สนามบินคุนหมิง นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : คุนหมิง - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักทองแห่งนี้สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปิ้งของฝากจากเมืองคุนหมิงที่ ถนนซุนซีลู่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU741
19.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 65,995.-บาท
ท่านละ 65,995.-บาท
ท่านละ 64,995.-บาท
ท่านละ 9,900.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน (มีไกด์เดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง)
• แจก ยาหงจิ่งเทียน เพื่อปรับสภาพร่างกายเมื่ออยู่บนที่ราบสูงทิเบตคนละ 1 กล่อง (กล่องละ 500 บาท มี 10 ขวด) ฟรี
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถไฟตู้นอนวีไอพีและค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,500.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์จีน (พูดภาษาไทย)
11.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 9 วัน 180 หยวน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามอัธยาศัยของท่าน
• ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
3.พาสปอร์ต+ พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เพื่อทำวีซ่าจีนและวีซ่าทิเบต
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป เปิดใบหน้าชัดเจน เห็นคิ้ว เห็นใบหูชัดเจน (รูปขนาด 1.5 X 2 นิ้ว เท่านั้น ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบราชการ ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
5.ที่อยู่สถานที่ทำงาน (กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องใส่)
6.เด็กต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (หากต่ำกว่า6 ขวบใช้เอกสารตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก / สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
7.เด็กต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้หนังสือยินยอมออกนอกประเทศตัวจริง ออกเอกสารจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ (ใช้ทั้งกรณีเดินทางกับพ่อแม่และไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่)
8.กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลแนบมาด้วย
9.กรณีชื่อ-นามสกุล พ่อหรือแม่ในสูติบัตรไม่ตรงกับหน้าพาสปอร์ต ต้องแนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และสำเนาใบสมรสแนบมาด้วย
10.ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมา อย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทั้งทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทางที่เกิดขึ้น
•
ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวนครลาซา ทิเบต
1.การท่องเที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ทิเบต ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย แต่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้าและของใช้ส่วนตัวไปด้วย เพราะอากาศหนาวครับ
2.เส้นทางท่องเที่ยว เป็นเส้นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงต้องเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายและกันความหนาวได้ด้วย
3.อาหาร ทริปนี้เรื่องอาหารบนทิเบต อาจทานไม่ค่อยถูกปากคนไทยนะครับ
4.ถนนหนทาง เป็นถนนลาดยางและเส้นทางจากคุนหมิง-แชงกรีล่า เดินทางไกลครับ
5.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานระดับ 4 ดาวครับ
6.สำหรับท่านที่กลัวความสูง โปรแกรมนี้การเดินทางของเราค่อยๆเดินทางจากคุนหมิงสู่แชงกรีล่าซึ่งสูง 3,300 เมตร แล้วนั่งเครื่องบินสู่นครลาซา ทิเบต ซึ่งสูง 3,650 เมตร เรื่องการปรับสภาพร่างกาย โปรแกรมนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วครับ
7.สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคหอบหืด หากไม่แน่ใจกรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนทำการตัดสินใจและขอให้ท่านศึกษาโปรแกรมให้รอบคอบก่อนทำการจองทัวร์นะครับ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 
ทัวร์ทิเบต
วัดโจคัง วัดทิเบต
ทัวร์ทิเบต
วัดโจคัง วัดทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตำหนักนอร์บุหลินฆา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตำหนักนอร์บุหลินฆา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
พระราชวังโปตาลา
ทัวร์ทิเบต
พระราชวังโปตาลา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
กงล้อมนตรา วัดเซร่า
ทัวร์ทิเบต
ทะเลสาบ Yamdrok Tso
ทัวร์ทิเบต
ของฝากทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตลาดแปดเหลี่ยม ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
โชว์ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตู้นอนวีไอพี รถไฟทิเบต
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565

ทัวร์นรวัด • KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หนองเขียว
       
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์