บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36  LINE : @oceansmiletour
Hotline : 093-6468915, 082-3656241  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)
(India101) เจาะลึกราชสถาน เส้นทางเมืองมหาราชา
ชัยปุระ นครสีชมพู - ไบคาเนอร์ นครสีแดง - ไจซาเมอร์ นครสีทอง
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า - อุไดปูร์ – จิตตอร์การห์ - พุชการ์ – อัจเมอร์
(พักชัยปุระ 2 คืน, ไบคาเนอร์ 1 คืน, จ๊อดปูร์ 2 คืน อุไดร์ปูร์ 1 คืน และ พุชการ์ 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
• เจาะลึก 8 เมืองสุดสวยน่าเที่ยวของรัฐราชสถาน
1.จัยปูร์หรือชัยปุระ (Jaipur) เมืองสีชมพู เมืองเอกของรัฐราชสถาน
2.ไบคาเนอร์ (Bikaner) เมืองแห่งป้อมสีแดงกลางทะเลทราย
3.ไจซาเมอร์ (Jaisalmer) นครสีทองกลางทะเลทรายธาร์
4.จ๊อดปูร์หรือจูดห์ปุระ(Jodhpur) นครสีฟ้าและป้อมปราการอันยิ่งใหญ่
5.อุไดปูร์หรืออุเดเปอร์ (Udaipur) เมืองโรแมนติกแห่งมนตรามหานที
6.จิตตอร์การห์ (Chittorgarh) เมืองแห่งป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
7.พุชการ์ (Pushkar) เมืองศักดิสิทธิ์แห่งตำนานเทพพระพรหม
8.อัจเมอร์ (Ajmer) เมืองต้นกำเนิดหลากหลายอารยะธรรมอินเดีย
• อาหารดี - โรงแรมที่พักดี ระดับ 4 ดาว
• ไม่ลงร้านช้อปร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่มีขาย Option เสริม ไม่เก็บเงินเพิ่มราคาทัวร์
ทัวร์ราชสถาน
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
เที่ยวราชสถาน
แอมเบอร์ฟอร์ท เมืองชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ราชสถาน
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
ราชสถาน-ซิตี้พาเลซ
พระราชวังซิตี้พาเลซ ราชสถาน

ไบคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง

บิคาเนอร์ จูนนาการ์ฟอร์ท

ไบคาเนอร์ จูนนาการ์ฟอร์ท

จูนนาการ์ฟอร์ท เมืองไบคาเนอร์
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
ป้อมไจซาเมอร์ นครสีทอง
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
ป้อมไจซาเมอร์ นครสีทอง
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
ป้อมไจซาเมอร์ นครสีทอง
ทัวร์ราชสถาน-ทะเลสาบกาดซิซาร์
ทะเลสาบกาดซิซาร์
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
ราชสถาน นครสีทอง
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
ราชสถาน นครสีทอง
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
เมืองไจซาเมอร์ นครสีทอง
ราชสถาน-ทะเลทรายทาร์
ทะเลทรายทาร์ ราชสถาน
ทัวร์ราชาสถาน-นครสีฟ้า
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน-ป้อมเมห์รานการห์
ป้อมเมห์รานการห์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ จ๊อดปูร์
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ จ๊อดปูร์
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ จ๊อดปูร์
ซิตี้พาเลซ
ซิตี้พาเลซ พระราชวังฤดูหนาว
ซิตี้พาเลซ
ซิตี้พาเลซ เมืองอุไดร์ปูร์
ตัวเมืองอุไดร์ปูร์
ตัวเมืองอุไดร์ปูร์
ซิตี้พาเลซ พระราชวังฤดูหนาว
ซิตี้พาเลซ เมืองอุไดร์ปูร์
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2566
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ชัยปุระ
17.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
19.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน Thai AirAsia - FD 130
22.05 น. ถึง สนามบินชัยปุระ (JAI) เมืองชัยปุระ (นครแห่งชัยชนะ) คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชาไสวชัยสิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม จัยปูร์เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เพราะในสมัยที่มหาราชารามสิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจัยปูร์ ซึ่งเวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์ มหาราชารามสิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพูอมส้มทั้งเมืองเพื่อถวายการต้อนรับ เมืองจัยปูร์จึงได้ชื่อว่านครสีชมพูตั้งแต่นั้น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่โรงแรม (พักโรงแรม FERN SESIDENCY หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : ชัยปุระ- แอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลซ – พระราชวังสายลม - ตลาด Chowk Market
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถจิ๊บ เดินทางไปชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นพระราชวังของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่า สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชม ซิตี้พาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) “พาเลซออฟวินด์” หรือ พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวชัยสิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง คำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองจัยปูร์ ที่ ตลาด Chowk market อาทิ ผ้าปัก ย่าม ผ้าทอ งานศิลปะ
ค่ำ   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม FERN SESIDENCY หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : เมืองชัยปุระ – บ่อน้ำโบราณแบบขั้นบันได – เมืองไบคาเนอร์
เช้า   บริการอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม พานนา มีนา กา คุนด์ สเต็ปเวล (Panna Meena Ka Kund Step Wells) บ่อน้ำโบราณแบบขั้นบันได บ่อน้ำโบราณแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนอินเดียโบราณ ในการทำบันไดแคบๆ เป็นแนวทแยงซ้าย-ขวา จากปากบ่อลงไปด้านล่างของบ่อ นับเป็นสถาปัตยกรรมสวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไบคาเนอร์ (Bikaner) (ระยะทาง 335 ก.ม. ใช้เวลา 5.30 ชม.)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง เมืองไบคาเนอร์ (Bikaner) สมัยอดีตบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mawar Land of the Dead พ่อค้าตามเส้นทางสายไหม ยังต้องใช้ผ่านไปมา จึงมีโจรหลายก๊กยึดครอง ต่อมาเจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) ได้นำกองกำลังทหารมาต่อสู้กับพวกโจรและได้สร้างเมืองเมืองไบคาเนอร์ขึ้นมา จึงทำให้พื้นที่แถบนี้สงบสุข
ค่ำ   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม LALLGARH PALACE หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : เมืองไบคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์ – เมืองไจซาเมอร์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) หรือ ป้อมสีแดงแห่งเมืองไบคาเนอร์ วังมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 ถูกสร้างขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู้กับชนพื้นเมืองและเหล่าโจรผู้ร้าย จนสามารถตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองขึ้นมา แม้ว่าถูกการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้งแต่ความกล้าหาญของนักรบและทะเลทรายที่อยู่รอบด้าน ช่วยให้เมืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองไจซาเมอร์ (Jaisalmer) นครสีทอง ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกลางทะเลทรายธาร์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของรัฐราชสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์ในยามเย็น พื้นผิวของหินทรายเหล่านี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตา เมืองไจซาเมอร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ส่งผลให้พ่อค้าวาณิชย์ในตระกูลดังๆ หลายๆ คนร่ำรวยกันอย่างมหาศาล กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมโหฬาร (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลา 5ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักที่ Fort Rajwada Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ป้อมไจซาเมอร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐทะเลทรายทาร์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ป้อมไจซาเมอร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่อยู่บนเขาทิตรีกูฏท่ามกลางทะเลทรายล้อมรอบ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ในปี ค.ศ. 1156 โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สร้างลำดับที่ 2 ของรัฐราชสถาน ภายในป้อมมีบ้านพักของชาวบ้านที่อยู่อาศัยมานานนับร้อยปี นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองจากจุดชมวิวบนป้อม จากนั้นนำท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดี Nathmal Ji Ki Haveli สูง 5 ชั้น ที่สร้างราว ค.ศ.ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก ที่สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยการฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อนและบ้าน Patwon ki Haveli ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไจซาเมอร์ซึ่งภายในจะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลทรายที่สร้างโดยมหาราชา วาลกาดซี ราว ค.ศ.ที่ 14 ซึ่งทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบเห็นนกนานาชนิดโดยรอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่าน ขี่อูฐสู่ ทะเลทรายทาร์ ชม Sam Sand Dunes อยู่ห่างจากตัวเมือง 45 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เย็น บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ Fort Rajwada Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : เมืองไจซาเมอร์ – เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า – พระราชวังอุเมดพาวัน
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) นครสีฟ้าสมญานามเมืองโรแมนติก เมืองจ๊อดปูร์ หรือ เมืองโยธะปุระ นครแห่งนักรบที่ทั่วทั้งเมืองทาสีบ้านหลังคาเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐราชสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor (ระยะทางประมาณ 260 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังอุเมดพาวัน (Umaid Bhawan Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1929 ตามพระประสงค์ของ Maharaja Umain Singh (มหาราชา อุเมด ซิงห์) ภายในมีห้องมากถึง 347 ห้อง สร้างจากหินทรายสีน้ำตาลอ่อน ใช้เวลาสร้างนานถึง 15 ปี ด้วยความที่พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคที่อินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สถาปนิกผู้ออกแบบพระราชวังแห่งนี้ จึงเป็นคนอังกฤษ 2 คน สถาปัตยกรรมของพระราชวังจึงเป็นการผสมผสานสไตล์อินโดโคโลเนียล ที่มีความเป็นอินเดียผสมอังกฤษอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Old Town ของเมืองจ๊อดปูร์ ชมวิถีชีวิตของผู้คนใน ย่านเมืองเก่า ตัวอาคารโบราณที่ฉาบสีฟ้า-น้ำเงิน สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
เย็น บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม PARK PLAZA หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : เมืองจ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ – เมืองอุไดปูร์ - ทะเลสาบพิโคลา - ตลาดบาราบาซาร์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด รวมทั้งยังเป็นจุดชมวิวชมเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด ไม่มีป้อมปราการแห่งไหนในรัฐราชสถานเด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort มหาปราการหินถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) ว่าพระองค์ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์รานการห์นี้ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ตำหนัก Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal จากนั้นนำท่านชม Jaswant Thada ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังเป็นที่ฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh ที่สองและสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองอุไดปูร์ (Udaupur) เมืองแห่งมนตรามหานทีเป็นราชธานีแห่งที่สองอาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านความโรแมนติกและเพียบพร้อม ไปด้วยความงามของทะเลสาบพระราชวังและน้ำพุที่สวยงามทำให้บรรยากาศของอุไดปูร์ค่อนข้างเขียวชอุ่มต่างจากเมืองอื่นๆในรัฐราชสถาน นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดบาราบาซาร์ (Bara Bazaar) อาทิ ผ้าปัก สินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับเงิน (ระยะทาง 250 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม GOLDEN TULIP หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่แปด : เมืองอุไดปูร์ – ทะเลสาบพิโชลา - ซิตี้ พาเลซ – เมืองจิตตอร์การห์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม City Palace Udaipur พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในรัฐราชาสถาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1559 โดยมหารานาอุดัย สิงห์ ที่ 2 เพื่อเป็นที่ประทับของเหล่ามหารานา หรือกษัตริย์แห่งอาณาจักรเมวาร์ ภายในพระราชวังประกอบไปด้วย ส่วนของพระราชวัง พระตำหนัก ห้อง และสวนขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนแกะสลัก รวมไปถึงงานกระจกสีต่างๆ ที่ตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงาม ปัจจุบัน City Palace ได้ปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบพิโชลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบ ภายในทะเลสาบมีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwas เป็นที่ตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองจิตตอร์การห์ (Chittorgarh) นครแห่งป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม GOLDEN TULIP หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เก้า : ป้อมจิตตอร์การห์ ป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีน – เมืองพุชการ์
เช้า   บริการอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ป้อมจิตตอร์การห์ (Chittorgarh Fort) ป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่เหนือเนินเขาสูงประมาณ 180 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะ หรือ เมารยะ มีประตูหลักๆอยู่ 7 ประตู เป็นป้อมโบราณที่สวยงามที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด (มรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี 2013)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพุชการ์ (Pushkar) เมืองโบราณและเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์กลางขุนเขาที่ห้อมล้อมด้วยทะเลทรายธาร์ แหล่งรวมวัฒนธรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมของชาวอินเดีย พุชการ์เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในจังหวัดอัจเมอร์ (Ajmer) มีงานเทศกาลอูฐ (Camel Fair) ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นมายาวนาน (ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม PUSHKAR PALACE หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สิบ : ทะเลสาบพุชการ์ – วัดพระพรหม – อัจเมอร์ พิพิธภัณฑ์ Swarna Nagari - เมืองชัยปุระ
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศยามเช้าของ ทะเลสาบพุชการ์ ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตและความเชื่อถือเป็นสถานที่รวมจิตวิญญาณเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งจะเดินทางมาแสวงบุญ มีวัดฮินดูมากมายกว่า 500 วัดกระจายอยู่รอบทะเลสาบ ทะเลสาบพุชการ์ เปรียบเหมือนการชำระล้างบาปที่แม่น้ำคงคา ตามตำนานเชื่อกันว่าเมืองพุชการ์เป็นจุดที่มหาเทพได้ทำดอกบัวร่วงลงมาบนพื้นโลกและกลายเป็นพระพรหมจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ นำท่านขอพรพระพรหมที่ วัดพระพรหม (Brahma Temple) เทพเจ้าผู้สร้างโลกตามความเชื่อของชาวอินเดีย จากนั้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากในแบบหลากสีสันสวยงามและราคาถูก (เมืองนี้สินค้าราคาถูกมาก) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอัจเมอร์ (Ajmer) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม วัดนาริยัน (Nasiyan Jain Temple) วัดเชนที่สวยงามชม พิพิธภัณฑ์ Swarna Nagari ที่สร้างแบบจำลองเมืองอโยธยาขนาดใหญ่สถาปัตยกรรมสีทองทั้งหมดอยู่ภายในห้องกระจก (เที่ยวเฉพาะส่วนพิพิธภัณฑ์) จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ (JAI)
22.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai AirAsia - FD 131
วันที่สิบเอ็ด : สนามบินดอนเมือง
04.20 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมค่าทิปและค่าบริการต่างๆแล้วครับ)
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
1 - 11 ธันวาคม 2566
65,900-บาท
62,900.-บาท
12,000.-บาท
• ทริปอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามโปรแกรมทัวร์ระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกัน วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.ค่าวีซ่าอินเดีย+ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (รวม 50 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 5 วัน รวม 500 บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 15,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.สแกนหรือถ่ายหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว (ไม่เอารูปถ่ายข้าราชการ)
4.กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าตามที่บริษัทส่งไปให้ (ไม่ยุ่งยากครับ)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทั้งทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทางที่เกิดขึ้น
• ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย  
• เส้นทางรัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)