บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
• ข้อมูลที่พัก โรงแรมชลบุรี

อำเภอเมือง
ชลบุรี ไดมอนด์ พาเลส ๑๒๓ ม๑ ซ.ศุภมิตร โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๒๐๓๗-๘ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
โชคสะอาด ๓๘/๖ ถ.พรหมมาศ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๒๒๙ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ทาวน์ อินน์ ทาวน์ ๒๐๖ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๒๘๑-๙๗, ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๒๒๒๒–๓๓ www.townintown.com จำนวน ๓๖๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท มีนวดตัว นวดเท้า
ไทยวัฒนา ๑๖๘/๗๒ ถ.อัครนิวาศ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๘๔๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๒๐–๑๕๐ บาท
นำชัย ๘๐๒/๔๘-๕๐ ถ.โปษยานนท์ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๗๑๓, ๐ ๓๘๒๘ ๔๙๕๘ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๐๐ บาท
นิวผาสุข ๔๑/๒ ม.๔ ถ.บายพาส โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๒๒๖๔ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๖๐ บาท
บายพาส ๒๔/๕ ม.๖ ถ.บายพาส โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๕๓๓๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๔๐๐ บาท
พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๑๘/๒-๔ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๒๑๒๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๔๖๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๗๖ ๐๐๒๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๗ ๐๘๑๑ www.marriott.com/PYXMC จำนวน ๒๙๓ ห้อง ราคา ๕,๖๐๐-๑๐,๘๐๐ บาท (มีบริการนวดหน้า นวดตัว ขัดหน้า ขัดตัว ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประเภทห้องพักในเมือง จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๔๗)
เมอร์เคียว ชลบุรี ๙๓๔ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๗๘ ๑๓๖๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๗๘ ๑๓๖๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๗ ๐๘๑๐ www.mercure-chonburi.com จำนวน ๑๕๙ ห้อง ราคา ๑,๕๖๘-๔,๑๐๐ บาท
รัตนชล ๖๗๘/๑๗-๑๘ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๖๐๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๕๖๐๗ จำนวน ๒๕๓ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ลิขิต ๗๘๑ ถ.เจตจำนงค์ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๑๐, ๐ ๓๘๒๗ ๑๙๙๖ จำนวน ๑๐๙ ห้อง ราคา ๒๓๐-๔๑๐ บาท
ศรีเมืองชล ๖๙๗/๑๑๕ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๔๓๒ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๘๐-๑๖๐ บาท
สหชัย ๑๖๘/๗๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๖๒๕ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๘๐-๒๐๐ บาท
สุขใจ บังกะโล ๑๗/๒๑๓ ถ.พระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๒๕๕, ๐ ๓๘๒๗ ๘๑๖๐ มีบังกะโล จำนวน ๓๖ หลัง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
แสงทอง ๑๐๘/๕ ถ.อัครนิวาส โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๘๑๗ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
อีสเทิร์น ๘๘๘/๓๔ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๐๐-๔ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อุนากุล ๘๑๖-๘๑๘ ถ.เจตจำนงค์ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๓๒๙, ๐ ๓๘๒๘ ๗๘๘๐ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

บางแสน
กิจเจริญ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๘๔๖, ๐ ๑๗๕๘ ๙๙๔๕ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
แจน แอนด์ เฟย์ เกสต์เฮาส์ ซ.๒ ถ.ชายหาดบางแสน โทร.๐ ๓๘๓๘ ๒๒๘๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แจ๋ว เกสต์เฮาส์ ๒๔/๔ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๙๖๑ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ชื่นจิตต์ ๘๐/๔๔ ม.๓ ชายหาดบางแสน จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
ชื่นใจ ๙๗/๒๕ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๕๘๕๓ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
ซีไซด์ พาเลซ ๙๗/๓ ม.๓ ต.แสนสุข ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๔ โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๐๐๐๘, ๐ ๓๘๓๙ ๐๑๑๗, ๐ ๓๘๓๙ ๑๗๓๘ จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ไดมอนด์ อินน์ ๒๔๕/๓๓ ม.๑๓ ตำบลแสนสุข ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๙๒๓ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท
เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ๔๔/๑ ถ.ชายหาดบางแสน ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๙๒๒๒ www.thetide-resort.com, E-mail: Gm@thetide-resort.com จำนวน ๑๕๔ ห้อง ราคา ๒,๓๐๐–๑๑,๗๐๐ บาท (มีสปา นวดหน้า-ตัว นวดน้ำมัน)
แทมมารีน รีสอร์ท ๒๓/๙ ม.๕ ถ.บางแสน-อ่างศิลา โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๒๑๘-๙ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐ บาท
บรีซ เกสต์เฮาส์ ซ.๑ ถ.ชายหาดบางแสน ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๘๗๙, ๐ ๙๘๓๒ ๒๗๗๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
บางแสน เกสต์เฮาส์ ๕๑๑ ม.๑๓ ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๒๒๗ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บางแสน คอนโดเทล แอนด์ โฮเต็ล ๕๗๐ ม.๑๓ ต.แสนสุข ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๗๐, ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๗๓-๕ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
บางแสน บีช รีสอร์ท ๔๔/๔๘ ม.๑๓ ซ.๑๔ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๒ ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๒๘-๙, ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๗๕-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๓๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๓๗๗๗, ๐ ๒๒๔๘ ๓๒๖๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๓๗๗๗ จำนวน ๒๙ ห้อง มีบังกะโล จำนวน ๑๐๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บางแสน รอยัล บีช คอนโด ๑๔๘ ม.๑๓ ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๙๐๕, ๐ ๓๘๓๘ ๓๕๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๓๕๕๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บางแสน วิลล่า ๑๗๘ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ ต.แสนสุข ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๘๘, ๐ ๓๘๓๘ ๓๓๓๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๓๓๓๓ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๙๕๐-๓,๒๐๐ บาท
บางแสน รีสอร์ท ๓๒๕ ถ.ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๗๗๒, ๐ ๓๘๓๘ ๒๕๓๔, ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๒๑ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๑,๘๐๐ บาท
เบิร์ด เกสต์เฮาส์ ซ.๒ ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๘๐๔, ๐ ๑๑๙๗ ๑๖๙๓ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
เบิร์ด เกสต์เฮาส์ (แหลมแท่น) ๑ ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๗๔ ๘๔๔๕ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๗๐๐ บาท
ปิกนิก เกสต์เฮาส์ ๘๕ ม.๔ ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๑๓-๔ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
เพลิน ๓๐ ซ.๑ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๑๑๖ ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
มนัส เกสต์เฮาส์ ๔๙/๙๕ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๔๑, ๐ ๓๘๓๘ ๒๒๙๐ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
มหานคร เกสต์เฮาส์ ๒๖ ซ.๒ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๒๔๖, ๐ ๓๘๓๘ ๒๗๔๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
ยิ้ม เกสต์เฮาส์ ๕/๙ ซ.๑ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๐๙๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
เย็นรุ่ง เกสต์เฮาส์ ๗๐ ซ.๑ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๙๒๕๐ ๔๔๕๐ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ลุงหยอย ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๙๙๓๔ ๒๔๙๑, ๐ ๙๐๙๗ ๘๓๔๓ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาท
สกาย เกสต์เฮาส์ ๔๔ ซ.๒ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๕๘๔-๕ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
สองเรา ๒๘/๗ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๑๓๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
สุขุมวิท ๑๓๖/๑๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๙๗๑ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๘๐-๑๖๐ บาท
สุขใจ เกสต์เฮาส์ ๔๙/๑๑๗ ซ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๔๓๘๗, ๐ ๙๕๔๒ ๓๖๑๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
สุขใส ๙ ม.๑๕ ซ.๔ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๙๒๕ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
สุมาลี ๔๘/๓๓ ซ.๑ ม.๑๒ ถ.ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๕๓๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
แสนสุข รีสอร์ท ๒ ม.๑๓ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๐๙ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๓,๕๐๐ บาท
แสนดี ซ.๑ ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๖๕๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๐๐ บาท
แสนสบาย บังกะโล ๖๔ ถ.เลียบชายหาดบางแสน สาย ๒ ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๖๓ จำนวน ๕๖ หลัง ราคา ๔๐๐-๓,๐๐๐ บาท
สัญชัย ๔๘/๑๕ ถ.เลียบชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๑๑๖ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถ.ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๗๔ ๕๙๐๐ ต่อ ๔๓๑๐-๑๑ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๐๓๐๙ www.uniserv.buu.ac.th พักได้ ๒-๔ คน จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
อัมพร เกสต์เฮาส์ ๒๔/๒ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๗๑๐ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
อู๋ เกสต์เฮาส์ ๒๗ ม.๑๓ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๔๗๘๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
เอราวัณ เกสต์เฮาส์ ๔๙/๓๓ ม.๒ ซ.หาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๑๐๓-๔, ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๒๗-๘ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
เอส เอส บางแสน บีช ๖๘ ม.๑๓ ถ.ชายหาดบางแสน สาย ๑ ติดชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๒๒๖, ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๗๐, ๓๘๓๘ ๓๕๗๕-๖ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
แฮปปี้ อินน์ ๗๘2๔ ม.๔ ซ.แสนสบาย ชายหาดบางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๕๗๘ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

อำเภอศรีราชา
แกรนด์ บังกะโล ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๐๗๙ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
เขาเขียว แคมป์ปิ้ง แอนด์ กรีน รีสอร์ท ๑๑๔/๔ ม.๕ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๘๒๖ ๓๕๒๕, ๐ ๑๙๔๐ ๑๐๒๖, ๐ ๙๙๓๙ ๓๒๙๐ มีบ้านพัก ๒๓ หลัง ราคา หลังละ ๘๕๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ ราคา ๑๐๐ บาท/คน/คืน
คานารี่ เบย์ ศรีราชา ๑๗/๒-๓ ซ.เจิมจอมพล ๑ โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๑๓๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๕๖๘๐-๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๓๔๓๓ ต่อ ๑๒๓ www.kanarybay.com จำนวน ๑๙๔ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๔,๕๐๐-๕,๘๐๐ บาท
คาราเวล ๔/๓, ๔/๔ ถ.สุรศักดิ์ ๒ โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๑๓๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๐๒๕๗ www.kanarybay.com ราคา ๑,๐๐๐-๑,๗๐๐ บาท
คามีโอ เฮาส์ ๓๕ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๔๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๑๑๑ www.kanarybay.com ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท
คริสตัล เบย์ กอล์ฟ ลอดจ์ ๕๐๒ ม.๑๐ ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๙๒๐๓, ๐ ๓๘๓๔ ๙๓๗๐-๘๐ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เดอะซิตี้ โฮเต็ล ๖/๑๒๖ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๗๐๐-๒๘ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๒๗๓๙-๔๐ จำนวน ๒๑๗ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๖,๐๐๐ บาท
เดอะ กอล์ฟ ลอดจ์ ๑๐๖ ม.๔ ต.บึง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๒๒๗๓ www.laemchabanggolf.com จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒,๙๐๐-๗,๗๐๐ บาท
แนชเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ ๕๐๒ ม.๑๐ ถ.สุขุมวิท บางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๙๒๐๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๔ ๙๓๖๕ จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๖๐๐ บาท
บางพระ อินเตอร์ เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ ๔๕ ม.๖ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๔๙-๕๐ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๓๐๐ บาท
วิลล่า อินน์ ๓๑๒ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๑๕๒๘,๐ ๓๘๓๒ ๒๔๖๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ศิริวัฒนา บังกะโล ๓๕ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๐๓๗ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๖๐–๕๐๐ บาท
ศรีราชา ๓๙/๔ ถ.สุรศักดิ์ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๐๙๘, ๐ ๓๘๓๑ ๗๐๓๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ศรีราชา ลอดจ์ ๔ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๖๐๙, ๐ ๓๘๓๑ ๑๖๔๗ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๑๔๒๑ จำนวน ๘๔ ห้อง มีบังกะโล จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๖๐๐ บาท
ศรีวิชัย ๓๘ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๒๔๐ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๒๐ บาท
สายธาร รีสอร์ท ๒๗๔/๘๓ ม.๒ บางพระ โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๖๓๐๙-๑๑ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แหลมฉบัง ซิตี้ ๕๓ ม. ๙ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๓ ๐๖๓๔-๖, ๐ ๓๘๓๓ ๐๓๙๐-๑ จำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
แหลมทอง ๑๓๙/๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๘๘๘-๙๐๙ จำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๙๖๓-๒,๓๕๔ บาท
แหลมทอง เรสซิเด้นซ์ ๑๓๕/๙ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๘๘๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๒๘๘๕ จำนวน ๗๖ ห้อง
ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท
แหลมทอง เรสซิเด้นซ์ ๑๓๕/๙ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๘๘๖ โทรสาร ๐ ๓๘๗๗ ๓๗๔๘ จำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท
สามชัย ๓ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๑๓๔, ๐ ๓๘๓๑ ๑๘๐๐ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑๙๐-๕๕๐ บาท

อำเภอเกาะสีชัง
กรีนเฮาส์ บังกะโล ๘๔ ม.๖ ต.ท่าเทววงษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๐๒๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
แชมป์ บังกะโล ๗๔ ม.๑ ต.ท่าเทววงษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๐๕ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
ถ้ำพัง บีช รีสอร์ท ๑๖๔ ม.๓ ต.ท่าเทววงษ์ ริมหาดถ้ำพัง โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๗๙, ๐ ๑๙๔๙ ๐๘๖๐, ๐ ๑๘๖๐ ๗๓๖๐ E-mail: chalarak@hotmail.com จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๔๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ทิวไผ่ ปาร์ค รีสอร์ท ๘ ม.๒ ต.ท่าเทววงษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๐๘๔, ๐ ๓๘๒๑ ๖๕๖๕, ๐ ๑๙๔๗ ๐๕๗๓ www.tiewpai.com บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
บ้านพักอารีย์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๐๒๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
เบ็นส์ บังกะโล ๘๐ ม.๓ ถ.อัษฏางค์ ต.ท่าเทววงษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๐๙๑ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท มีบังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๖๐๐ บาท
ริมทะเล รีสอร์ท ๑๓๐ ม.๓ ต.ท่าเทววงษ์ ตรงข้ามวังจุฑาธุชราชฐาน โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๑๖, ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๓๗ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ห้องพักเป็นรูปเรือ, มีนวดตัว, นวดฝ่าเท้า)
ศรีพิษณุ บังกะโล ๒๘/๒ ม.๓ ต.ท่าเทววงษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๓๓๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๖๓๓๖ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ติดต่อมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๘๑๖๘www.arri.chula.ac.th ห้องพัก พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท
สีชัง พาเลซ รีสอร์ท ๘๑ ม.๑ ถ.อัษฏางค์ ต.ท่าเทววงษ์ (อยู่ใกล้ตลาด) โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๗๖–๘๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๖๐๓๐ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๘๑๐-๑,๒๐๐ บาท
สีชัง วิว รีสอร์ท ๙๑ ม.๖ ต.ท่าเทววงษ์ (อยู่ริมทะเล) ตรงข้างช่องเขาขาด โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๑๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๑๑ www.sabai.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๔๐๐ บาท
สีชัง ชายเขา รีสอร์ท ๑๐๐ ม.๑ ต.ท่าเทววงษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๑๖-๗ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐บาท
เกาะขามใหญ่ นั่งเรือจากเกาะสีชัง ประมาณ ๕ นาที มีโฮมสเตย์ ๓ หลัง คนละ ๒๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน ติดต่อโครงการโฮมสเตย์ อบต.ท่าเทววงศ์ โทร. ๐ ๑๒๖๙ ๐๓๕๑, ๐ ๑๓๓๐ ๓๖๕๒, ๐ ๑๗๘๑ ๓๐๑๘
เกาะค้างคาว นั่งเรือ ๓๐ นาที จากเกาะสีชัง กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๘๔ ๑๔๕๔ ๐ ๑๓๔๑ ๔๖๙๓, ๐ ๙๗๗๑ ๙๑๗๐ www.Mak-my.com/tour มีบ้านพัก จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๖–๑๕ คน แพ็กเก็จทัวร์ ราคา ๑,๔๕๐ บาท

อำเภอสัตหีบ
โกลเด้นท์ บีช ๕/๑ ม.๒ ถ.สุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๕๔ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๕๙๐-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๘๔๕๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐ บาท
คุ้มเดช ๔๗๒ ถ.บ้านนา โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๐๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท
คิง รีสอร์ท ๑๑๒-๑๑๓ ม.๗ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๘๒๕ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๗๕๐ บาท
จอมเทียน ๓๗/๒-๑๑ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๑๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๑ ๔๖๘๘ www.panaclehotels.com จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๑๐๐ บาท
ซันเซท วิลเลจ ๘๙/๕ ม.๘ ซ.ซันเซท ๔ จอมเทียน ชายหาดเสม็ด กม.ที่ ๑๖๒.๕ ถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๔๐, ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๗๙-๘๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๖๗๐๐-๑ www.sunsetvillage.co.th, E-mail: sunset@ji-net.com จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓,๒๐๐-๑๐,๔๐๐ บาท
ซันเซท ปาร์ค ๙๙/๑๙ ซ.๒ หาดตะวันรอน ถ.สุขุมวิท นาจอมเทียน กม.ที่ ๑๖๑.๕ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๗๐ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท (มีบริการนวดตัว ขัดตัว นวดน้ำมัน)
ทาซาน ฮัท รีสอร์ท ๕๙/๑ ม.๑ ซ.นาจอมเทียน ๔ สุดหาดนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๑๓-๔ บังกะโล จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒,๔๐๐-๓,๒๐๐ บาท
บ้านน้ำเมา รีสอร์ท ๘/๑ ม.๒ นาจอมเทียน ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๔๓๑, ๐ ๓๘๒๕ ๕๙๓๗, ๐ ๓๘๒๕ ๕๔๓๑ จำนวน ๗๘ ห้อง บังกะโล จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บางเสร่ รีสอร์ท ๑๗๑ ม.๘ ต.บางเสร่ โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๗๑๕๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๗๐๐ บาท
บ่อนไก่ รีสอร์ท สัตหีบ ๓๑/๓ ซ.บ่อนไก่ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๑๒๐ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
บางเสร่ วิลล่า ๒๔/๒ ต.บางเสร่ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๑๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
โบตานี บีช รีสอร์ท ๒๔๕/๓ ม.๔ ถ. สุขุมวิท นาจอมเทียน ติดชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๑๓๐-๔, ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๕๐-๒ www.botanybeach.com E-mail: botanybeach@hotmail.com จำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๑,๙๕๐-๗,๒๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๒,๙๕๐-๓,๖๐๐ บาท
เบสท์ อินน์ ๑๘/๘๘ ม.๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๖๕ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๔๐๐ บาท
ปาล์ม รีสอร์ท ๕๑/๑๗ ม.๘ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๖๐๗ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
พัทยา ซี แซนด์ ซัน ๗๘/๔ ม.๓ กม.ที่ ๑๖๓ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๑๖๓, ๐ ๓๘๔๒ ๕๑๗๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐ บาท
พีนาเคิล โกลเด้นท์ บีช รีสอร์ท ๕/๑ ม.๒ นาจอมเทียน ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๕๙๐-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๕๕๙๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๘๔๕๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๒๐๐ บาท
พีนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๗/๒-๑๑ ม.๒ นาจอมเทียน ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๑๐๐, ๐ ๓๘๒๕ ๙๑๑๑ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๙๑๒๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๑ ๔๖๘๘-๙๓ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๔๖๙๕ www.pinnaclehotels.com จำนวน ๒๔๕ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
แพนมารีน ฟิชชิ่ง ลอดจ์ ๔๒ ม.๕ บ้านบางเสร่ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๐๒๑, ๐ ๓๘๔๓ ๖๘๐๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๕๒๐๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๗๐๐ บาท
พลูหลวง ๓๓/๓๓ ม.๑ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๐๕๕, ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๗๗ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
เล็กเจริญ รีสอร์ท ๑๗๑/๖๐ ม.๒ ถ.เทศบาล ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๐๔๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
วงศ์ดารินทร์ ๔๖๙ ม.๒ ถ.บ้านนา โทร.๐ ๓๘๔๓ ๗๙๙๖ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๕๐ บาท
สวนไผ่ รีสอร์ท ๓๓ ม.๖ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๔๙๕, ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๔๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๕๐ บาท สากล บังกะโล ๕/๑๔ ม.๑๔ ต.แสมสาร โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๓๖๘-๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
สวนนงนุช กม.ที่ ๑๖๓ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๒๑, ๐ ๓๘๒๓ ๘๐๖๑, ๐ ๓๘๗๐ ๙๓๕๘-๖๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๒๑๖๑, ๐ ๒๒๕๒-๑๗๘๖ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒-๙๙๗๕ www.nongnoochtropicalgarden.com จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๙๘๐-๑๒,๖๔๐ บาท (มีบริการนวดตัว นวดเท้า)
แสมสาร พิชชิ่ง บริดจ์ บ้านช่องแสมสาร โทร. ๐ ๑๗๑๔ ๔๙๕๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
แสมสาร พิชชิ่ง ลอดจ์ บ้านช่องแสมสาร โทร. ๐ ๑๒๑๑ ๔๖๙๕ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แสมสาร รีสอร์ท ๒/๔ ม.๑ แสมสาร โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๕๖๑ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
แสมสาร วิลล่า ๒๓ ม.๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๐๗๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท
สัตหีบ ๔๙๖/๑-๒ ถ.บ้านนา โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๓๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๙๐–๑๔๐ บาท
สัตหีบ รีสอร์ท ๓๘ ม.๒ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๔๔๗ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
อาคารรับรอง การท่าเรือสัตหีบ (หาดนางรำ) สำรองที่พัก โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๒๖๑, ๐ ๓๘๔๓ ๑๓๔๙-๕๐ ต่อ ๓๓๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ๓๐๐-๖๐๐ บาท เต็นท์ ราคา ๒๐๐ บาท
เอส ที เอส บีช รีสอร์ท จอมเทียน ๒๑๕ ถ.สุขุมวิท กม.ที่ ๑๕๙ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๘๓-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๘๘ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๕,๖๐๐ บาท
เอส วาย การ์เด้น บีช ๕/๒๖-๒๙ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๓๐๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๘๕๐-๑,๒๕๐ บาท
แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ๒๑/๑๐ ถ.สุขุมวิท กม.ที่ ๑๕๕ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๕๐๑-๔๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๐๔๔๔ www.ambassadorcityjomtien.com จำนวน ๔,๒๑๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐–๖๕,๐๐๐ บาท
โอเซียน มาริน่า ยอร์ช คลับ ๒๗๔/๑-๙ กม.ที่ ๑๕๗ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๑๐-๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๒๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๖๘๐๐ ต่อ ๓๐๑-๔ www.oceanmarinayachtclub.com จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕,๗๐๐–๑๓,๙๐๐ บาท
ฤทัย ลอดจ์ ๓๖ ม.๘ ต.สัตหีบ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๔๑๓, ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๘๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
๒๔ เตาถ่าน ๓๓ /๑ ม.๘ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๗๑๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท

อำเภอบางละมุง
กาสะลอง รีสอร์ท ๒๕๘/๑๑-๑๒ ม.๒ ต.นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๒๓๐๕, ๐ ๓๘๗๐ ๒๕๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๗๐ ๒๔๕๕ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๙๐-๑,๙๐๐ บาท
ชบา ฮัท รีสอร์ท ๖๔/๑๐๑ ม.๙ ซ.บัวขาว ต.หนองปรือ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๐๘๔๙-๕๑ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท บ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
เอวาราณา สปา รีสอร์ท ๑๓๐/๑ ม.๑๒ ถ.ชัยพฤกษ์ ต.หนองปรือ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๓๒๓๓, ๐ ๓๘๒๓ ๓๗๒๑-๒ www.eravana.com, E-mail: reservation@erarana.com จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท (มีบริการสปานวดอโรมา นวดหน้า นวดตัว)

เมืองพัทยา
• โรงแรมและเกสต์เฮาส์ในเขตเมืองพัทยา
การ์เด้น บีช รีสอร์ท ๔๔๕/๕ ม๔ ซ.วงศ์อมาตย์ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๑๙๔๐-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๔ ๑๙๔๙ จำนวน ๓๙๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๕,๙๐๐ บาท
การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท ๒๘๒/๓ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๖๐๗๐–๘๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๖๐๖๙ www.gardenseaview.com จำนวน ๓๗๔ ห้อง ราคา ๒,๘๐๐–๑๗,๖๕๕ บาท
กรีน ปาร์ค รีสอร์ท ๒๔๐/๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๘ จำนวน
๑๔๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๔๐๐ บาท
กัลฟ์ สยาม ๓/๒๐ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๒๒, ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๐๑๘๖ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๘๔๐-๑,๔๐๐ บาท
การ์เด้น ลอดจ์ ๑๗๐ ม.๕ ถ.นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๒๐, ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๐๙ www.gardenlodgepattaya.com โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๒๑ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๗๕๐–๑,๒๕๐ บาท
โกลเด้น คลิฟ เฮาส์ ๓๕๒/๕๕ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๐๖๕, ๐ ๓๘๒๕ ๐๑๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๑๐๗๕ www.goldencliff.com จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐–๗,๐๐๐ บาท
โกลเด้น บีช ๕๑๙/๒๗ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๓๓๑-๒, ๐ ๓๘๔๒ ๕๙๓๕, ๐ ๓๘๗๒ ๐๓๕๖ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๓๕๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๕๑๐๒-๓, ๐ ๒๒๕๔ ๒๘๐๕ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๕๑๐๑ www.goldenbeachpattaya.com จำนวน ๓๓๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท มีนวดตัว นวดฝ่าเท้า นวดน้ำมัน
โกลเด้น เกสต์เฮาส์ ๔๓๗/๘๖–๙๑ ซ.๖ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๒๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๖๘ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
แกรนด์ ๑๐๓ ม.๑๐ ซ.๑๔ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๔๙, ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๘๖, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๙๖ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๕๐๐–๑,๕๐๐ บาท
แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ๓๕๖ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๔๐๕-๘, ๐ ๓๘๒๓ ๑๖๑๑-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๔๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๔๐๕๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๓๖๑๓ จำนวน ๓๓๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๘,๐๐๐ บาท
แกรนด์ โซเล่ ๓๗๐ ม.๙ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๕๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๕๕๐ www.grandsolehotel.com จำนวน ๒๓๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท
คาเมลอท ๓๗๓/๑๗ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๖๓-๔ จำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๗,๐๐๐ บาท
คาร์ลตัน พัทยา ๑๗๒/๒ ม.๙ ซ.๕ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาแหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๕๕๖-๘, ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๙๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๕๓ จำนวน ๘๕ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
ควอลิตี้ รีสอร์ท จอมเทียน ๓๗/๒-๑๑ ม.๒ นาจอมเทียน ถ.สุขุมวิท จำนวน ๑๗๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๒,๒๙๕ บาท
คอนเนอร์ อินน์ ๒๘๔/๑-๒ ซ.๑๒ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๔๙๖-๗ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท
คริสเตียน ๔ ๕๒๘/๒๘ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๑๗๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
คริส เกสต์เฮาส์ ๑๘๕ ซ.๑๓ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
คิง เกสต์เฮาส์ ๒๑๖/๙ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๐๕๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑๐๐–๑๕๐ บาท
ควีน พัทยา ๓๕๖/๔ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๗๙๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๒๔ จำนวน ๑๑๘ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๓๐๐ บาท
คลีนส์ เฮาส์ ๕๑๙/๒๕๒-๒๕๓ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๒๘๒ จำนวน ๑๑ ห้อง ๑๕๐-๓๕๐ บาท
เค เค อินน์ ๔๘๖ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
แคบเบจ แอนด์ คอนด้อม รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง ๓๖๖/๑๑ ม.๑๒ พระตำหนัก ๔ ต.หนองปรือ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๐๓๕, ๐๓๘๒๕ ๐๕๕๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๐๓๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๙ ๔๖๑๑ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐–๑๒,๐๐๐ บาท
โคซี่ บีช ๔๐๐ ม.๑๒ ซ.ราชวรุณ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๐๐-๓, ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๐๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๙๙-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๕๔๙๔, ๐ ๒๖๖๓ ๐๔๐๐-๐๓ www.cosybeachhotel.com จำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๗,๔๐๐ บาท
จอมเทียน ๔๐๓/๒๘ ม.๑๒ ถ.ทัพพระยา โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๐๖-๗ จำนวน ๑๘๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๙๐๐ บาท
จอมเทียน การ์เด้น รีสอร็ท ๓๑/๗๑ ม.๑๒ ต.หนองปรือ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๒๓-๒๗ โทรสาร ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๓๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๖๑๕๒-๕๘ www.jomtiengarden.com จำนวน ๑๙๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๕๐๐ บาท
จอมเทียน โคซี่ อินน์ ๒๙/๑๔ ซ.จอมเทียน ๑๔ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๒๕-๗ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๕๙๐-๑,๒๐๐ บาท
จอมเทียน ธานี ๗๕/๒๖๑ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๙๙๐-๔ จำนวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๑,๓๕๔-๓,๗๐๐ บาท
จอมเทียน บริการ รีสอร์ท ๔๔/๑๔ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๖๑๕๒-๕๘ โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๖๑๕๙ จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๒,๘๐๐-๓,๘๕๐ บาท
จอมเทียน บีช เดอะ เฮาส์ แอนด์ สปา ๓๓๔/๑๑๘ ม. ๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๗๐๗๐ www.tanyarak-silver@yahoo.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
จอมเทียน เบย์ วิว ๑๙๒ ม.๑๒ หาดจอมเทียน พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๘๘๙-๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๓๓๔ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
จอมเทียน โบ้ท เฮาส์ ๓๘๐/๕-๖ ม.๑๒ ซ.๘ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๑๔๓ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท
จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๔๐๘ ม.๑๒ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๕๐–๖๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๑๘๖๔-๗ www.jomtien-palmbeach.com จำนวน ๗๒๓ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๗,๕๐๐ บาท
จอมเทียน ลอดจ์ ๔๔/๑๖-๑๙ ม.๑๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๑๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๑๐๒ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
จอมเทียน ออร์คิด ๓๓ ม.๑๒ ถ.ทัพพระยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๓๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๒๒๓ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๖๖๐-๘๖๐ บาท
จอมเทียน โฮเต็ล ๔๐๓/๒๘ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน พัทยา โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๐๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๐๙๗ จำนวน ๙๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
จอม เฮาส์ ๓๙๔/๒๔ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
จันทรา เกสต์เฮาส์ ๗๕/๒๙ ม.๑๒ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๗๓๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท
จัสมิน ๕๔๗/๓๔ ม.๑ ถ.พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๐-๒ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
จิราพร อินน์ ๓๖/๓ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๖๙ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
จี พี เกสต์เฮาส์ ๑๔๔/๑๒๖-๑๒๘ ถ.ชายหาดจอมเทียน พัทยาใต้ โทร. ๐ ๙๖๔๘ ๕๘๐๕ จำนวน ๔๐๐-๖๐๐ บาท
จูลี่ คอมเพล็กซ์ ๒๓๕/๕ ห.๑๐ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๖๖๙, ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๖๘, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๑๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๕๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เจ บี เกสต์เฮาส์ ๗๕/๑๔ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๘๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๘๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๕๐–๖๐๐ บาท
เจ เอ วิลล่า ๓/๒๔๑ ม.๖ ถ.พัทยา สาย ๓ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๔๗๒-๗ www.javillapattaya.com จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๙๕๐-๒,๑๕๐ บาท
เจ เฮาส์ ๕๙๕/๒-๓ ม.๑๐ ถ.ชายหาด โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๕๒, ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๕๒ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๕๕๐-๖๕๐ บาท
เจพี อินน์ ๑๖๔/๗ ซ.๗ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๐๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
แจน เกสต์เฮาส์ ๙๘ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๘๙๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท
ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ๑๙ ม.๑ ต.นาเกลือ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๑๘๕๔-๖, ๐ ๓๘๗๐ ๒๗๗๗ โทรสาร ๐ ๓๘๗๐ ๒๗๗๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๕๖ www.pattayaresort.com จำนวน ๓๗๖ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-๑๘,๐๐๐ บาท
ชินะ เฮาส์ ๕๑๙/๘๕-๘๖ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๔๓๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ชาร์มมิ่ง อินน์ ๑๑๙/๑ ม.๙ ซ.๓ ถ.ชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๘๙๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๗๗ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ชาร์คกี้ ๕๙/๑ ม.๑๒ ซ.นาจอมเทียน ๔ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๑๓-๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒,๔๐๐-๓,๒๐๐ บาท
ชูการ์ ปาล์ม บีช ๔๕/๑๖ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ หาดตงตาล โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๘๖, ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๘๙ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๗๑๓ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๖๕๐-๙๕๐ บาท
ชูการ์ โฮม ๕๐๑/๓ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๖๘๗ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
เชอราตัน พัทยา ๔๓๗ ถ.พระตำหนัก โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๘๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๙๘๙๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๙ ๑๗๓๔-๕ www.sheraton.com/pattaya E-mail: infosheraton.com จำนวน ๑๕๖ ห้อง ราคา ๑๔๐-๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ มีนวดแผนโบราณ
เชียร์ อินน์ ๘๗/๔๑ ม.๙ ถ.พัทยา ๓ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๑๘-๙ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๗๐๐ บาท
เชอร์รี่ อินน์ ๒๗๐/๓ ม.๑๐ ซ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๑๖-๗ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เชอร์รี่ ลอดจ์ ๔๑๓/๒ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๙๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๑๘ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
แชมป์ ๕๖๑ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๘๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๘๒ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ซันบีม ๒๑๗/๒๗ ม.๙ ซ.๘ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๒๐-๙ www.sunbeamhotel.net จำนวน ๒๕๔ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๖,๔๗๔ บาท
ซันไลท์ ๔๔/๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๐๘ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ซันไชน์ ๒๑๗/๑ ม.๑๐ ซ.๘ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๔๗, ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๑๐ www.sunshinepattaya.com จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๗๗๐-๑,๕๔๐ บาท
ซันไซน์ การ์เด้นท์ ๒๔๐/๓ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๓๐๐-๑, ๐ ๓๘๔๒ ๕๕๐๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๒๙ www.sunshienehotelresort.com จำนวน ๑๓๓ ห้อง ราคา ๖๕๐-๘๐๐ บาท
ซันไชน์ อินน์ ๑๑๗/๑๒-๑๓ นาเกลือ ซ.๑๔ ถ.พัทยา- นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๓๐๙ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๓๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
ซันไชน์ เรซิเดนต์ ๓๑๕ ม.๑๐ ซ.๘ ถ.ชายหาด โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๗๑๔-๙ www.sunshinevista.com จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๑,๐๕๐-๓,๕๐๐ บาท
ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนต์ ๒๑๗/๑ ม.๑๐ ซ.๘ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๔๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๓๐๒ จำนวน ๑๘๘ ห้อง ราคา ๘๕๐-๒,๒๐๐ บาท
ซัมเมอร์ บีช อินน์ ๑๔๑ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๗๗๗–๘๐ E-mail: summerbeachinn@yahoo.com จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ซิกม่า รีสอร์ท คลับ ๖๔ ม.๑ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๒๖-๓๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๔๕๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๑-๖๗๗๐-๒ www.sigmaresort.com จำนวน ๒๑๔ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๖,๐๐๐ บาท
ซิลเวอร์ เพลส ๓๙๔/๑๑๐ ม.๙ ถ.พัทยา สาย ๓ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๗๔๘ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ซิลเวอร์แซนด์ วิลล่า ๙๗ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๓๐, ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๔๙๑ จำนวน ๑๐๗ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
ซี เค ๑๑๕/๑๕-๑๖ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๔๘๗, ๐ ๓๘๔๒ ๔๑๐๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๙๘๖ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๕๐ บาท
ซีวิว รีสอร์ท ๕๐๐/๑๙ ม.๕ ซ.๑๘ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๒๕-๗ โทร ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๖๘ จำนวน ๑๕๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ซีบรีซ ๓๔๗/๕ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๕๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๕๙ www.seabreezehotelpattaya.com จำนวน ๑๑๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท มีนวดฝ่าเท้า
ซีพ้อยท์ รีสอร์ท ๒๗๙/๗๑-๗๒ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๓๓๒ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ซีรีน ๕๖๔ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๙๕๒, ๐ ๓๘๔๒ ๓๓๐๔, ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๓๒-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๙๕๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๕๐ บาท
ซีซัน เกสต์เฮาส์ ๓๓๔/๑๑๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๘๕๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๑๐๐ บาท
ซีซาร์ พาเลช พัทยา ๑๗๖ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๒๔, ๐ ๓๘๔๒ ๒๒๖๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๑๔๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๔ ๙๖๕๕ www.caesarpattaya.com จำนวน ๒๒๐ ห้อง ราคา ๑,๕๓๐-๖,๐๐๐ บาท
เซิร์ฟ บีช ๗๕/๑ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๒๕-๖ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
เซิร์ฟ เฮาส์ ๔๔/๔๕ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๒๕-๙ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เซ็นทรัล วงศ์อมาตย์ บีช รีสอร์ท ๒๗๗-๘ ซ.๑๘ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๙๙๐-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๙๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๑๒๓๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๑๐๘๗ www.centralhotelsresorts.com จำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๗,๙๐๙ บาท
เซ็นทรัล พัทยา ๕๔๑/๑๐ ม.๑๐ ถ.พัทยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๕๕๕, ๐ ๓๘๓๖ ๔๕๖๗ www.centralpattaya.com จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เซ็นทรัล การ์เด้น รีสอร์ท ๗๘/๖๒–๖๓ ม.๙ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๐๒๙, ๐ ๓๘๓๗ ๐๒๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๑๐๒๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แซนดาเลย์ ๓๘๙ ม.๙ ซ.๒ ถ.ชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๖๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๖๔ จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๑,๗๖๖-๓,๘๘๕ บาท
แซนดี้ สปริง ๔๙๔ ซ.๑๓ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๗๕๒ จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท
โซเฟีย รีสอร์ท ๖๘ ม.๑ ชายหาดจอมเทียน จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ดารี เฮาส์ ๓๓๔/๑๑๒ ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๘๕๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ดรากอน บีช รีสอร์ท ๔๑๑ ม.๑๒ ถ.หาดจอมเทียน พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๖๔-๗ จำนวน ๖๓ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ดี ดี เฮาส์ ๑๓/๑๘-๑๙ ซ.วัดบุญกาญจนาราม จอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๐๑-๒ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ดุสิต รีสอร์ท พัทยา ๒๔๐ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๑๑-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๓๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๑๖๙๙, ๐ ๒๖๓๖ ๓๓๓๓, ๐ ๒๖๓๖ ๓๖๐๐ www.dusit.com จำนวน ๔๕๗ ห้อง ราคา ๗,๓๐๐-๕๓,๐๐ บาท
เดนมาร์ก ๗๕/๑๖๐ ม.๑๒ ซ.ไวท์เฮาส์ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๘๗ โทรสาร ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๘๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เดอ ลา แมร์ ๘๙ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๑๐๐๕-๖ www.hoteldelamer.net จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เดอะกรีน ๒๑๗/๑๐ ม.๑๐ ซ.๙ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๐๐๓๙, ๐ ๓๘๔๒ ๓๕๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๔๔ E-mail: greenhot@loxinfo.co.th จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
เดอะ จอมเทียน ทเวลฟ์ ๒๔๐/๑๓ ม.๑๒ ซ.๑๒ ถ.จอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๘๖๕-๖ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๔๐๐ บาท
เดอะ บีช การ์เด้น รีสอร์ท ๑๖๔/๙ ม.๕ ซ.๒๐ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๑๒๐๐ www.thebeachgardenresort.com จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๒๖๐ บาท มีนวดตัว นวดหน้า นวดน้ำมัน
เดอะ ปริ๊นซ์ ๒๑๗/๓ ซ.๘ ถ.ชายหาด จำนวน ๒๓๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
เดอะ ปาร์ค โฮเต็ล ๕๑๐/๑ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๔๓๕๕-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๔๓๖๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
เดอะ พรินซ์ ๒๑๗/๓ ซ.๘ ถ.ชายหาด โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๕๑๙ E-mail: princehotelpattaya@hotmail.com จำนวน ๒๓๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
เดอะพัทยา การ์เด้นท์ ๑๕๗/๗๗ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๗๗๕–๘๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๑๓ www.hotelsthailand.com จำนวน ๔๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๖๐๐ บาท
เดอะเฟิร์ส เฮ้าส์ ๒๑๐/๓๓ ม.๙ ซ.บัวขาว พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๘๙๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๔๖ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๕๐ บาท
เดอะ ฮอร์สชู พอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ ๑๐๐ ม.๙ ต.โป่ง พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๕๐๕๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๗๓ ๕๐๕๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๐๘๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๔๖๕๑ www.horseshoepoint.com จำนวน ๑๔๗ ห้อง ราคา ๔,๓๐๐-๗,๕๐๐ บาท มีนวดตัว นวดฝ่าเท้า
ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท ๒๐๙/๑๑๒ ม.๖ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๒๑๒-๓ www.dianapattaya.co.th, E-mail: dianagroup@loxinfo.co.th จำนวน ๒๑๙ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๓๐๐ บาท
ไดน่า อินน์ ๒๑๖/๖-๒๐ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๗๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๗๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๖๖ www.dianapattaya.co.th จำนวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๗๐๐ บาท
ไดมอนด์ บีช ๔๙๙ ม.๑๐ พัทยาใต้ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๘๕-๖, ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๘๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๔๑๓๓ www.diamond-beach.comจำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๘๕๐-๑,๘๐๐ บาท
ไดร์ฟ อินน์ ๔๐๐/๒ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๗๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๕๐-๖๕๐ บาท
ทรอปปิคาน่า ๙๘ ม.๙ ถ.ชายหาด ต.หนองปรือ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๔๕-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๐๓๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๒๒๗๘ www.tropicanathailand.com, www.tropicanapattaya.com จำนวน ๑๘๒ ห้อง ราคา ๒,๘๒๕-๕,๕๐๐ บาท
ทวิน ปาล์ม รีสอร์ท ๔๒๙ ม.๙ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๘๐ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท
ทิวลิป เฮาส์ ๓๔๔/๓ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๑๓๔, ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๔๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๐๗๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
ทัมรินทร์ ทรี เฮาส์ ๑๓๓ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๗๓ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ท็อปไทย ๔๑๕/๑ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๓๐-๑ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ไทย พาเลส ๒๑๒ ม.๙ ซ.๑ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๐๖๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๙๘ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ไทยทอง อินน์ ๑๔๔/๑๑-๑๒ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๖๘ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
ไทย การ์เด้นท์ รีสอร์ท ๑๗๙/๑๖๘ ม.๕ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๖๑๔-๘, ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๐๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๙๘ www.thaigarden.com จำนวน ๑๘๒ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๘๕๐ บาท
นาเกลือ บีช รีสอร์ท ๘๘/๑๗-๑๘ ม.๕ ถ.นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๖๒๔๑-๔ www.gardenseaviewresort.com/nakluabeach จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
นอร์ท พัทยา วิว รีสอร์ท ๒๕๖/๒๔ ถ.พัทยา-นาเกลือ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
นอติคอล อินน์ ๑๐/๑๐ ม.๑๐ ซ.๑๑ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๑๐, ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๑๖ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
นิวสตาร์ ๕๐๒/๑๐ ม. ๑๐ ซ.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๘๗ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๔๐๐–๕๖๐ บาท
นิว สตาร์ อินน์ ๑๖๘/๑-๘ ม.๕ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๓๐๗๖-๗ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
นิว ไฟร์ เฮาส์ ๑๗๕/๕๑ ซ.๑๕ พัทยาใต้ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
แนชเชอรัล บีช ๒๑๖ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๔๒๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๕๐ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๙๕๐-๑,๒๕๐ บาท
แนชเชอรัล พาร์ค บีช รีสอร์ท ๔๑๒ ม.๑๒ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๖๑-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๖๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๒๒ ๑๔๐๑-๔ www.naturalparkresort.com จำนวน ๑๒๘ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๙,๗๐๐ บาท
ไนซ์ ๑๑๕/๑๑ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๗๗๑-๒, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๔๐๙ จำนวน ๖๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
ไนท์ อินน์ ๓๓๔/๑๑๘ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๔๗๕-๖ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๗๐-๗๕๐ บาท
โนวา ลอดจ์ ๑๓๗ ม.๙ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๑๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๓๗๓๔, ๐ ๒๖๕๑ ๒๘๑๖-๗ จำนวน ๑๔๖ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๐๐๐ บาท
บงกช เพลส ๑๘๘/๑ ซ.บงกช พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๖๑๘, ๐ ๓๘๔๒ ๓๔๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๒๖๒ จำนวน ๙๕ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
บ้านวังหิน ๒๓๑/๙ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๙๐ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐ บาท
บัวขาว ๒๑๐/๑๐ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๐๙๓, ๐ ๓๘๔๒ ๗๓๐๖ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
เบลล่า วิลล่า ๘/๘๒ ม.๖ ถ.พัทยาสาย ๓ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๔๑๐-๑๒ www.bellavilla-pattaya.com จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
เบลล่า วิสต้า ๒๑๗/๒๙-๓๒ ซ.๗ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๒๑๓๒-๙ www.bellahotel@hotmail.com ราคา ๕๐๐-๙๐๐ บาท
เบลล่า วิลล่า คาบาน่า ๕๕/๗ ม.๑ ถ.สุขุมวิท นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๓๒๐๕-๖ E-mail: cabana@bellavillapattaya.com จำนวน ๑๐๓ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๗,๐๐๐ บาท
เบเวอร์ลี่ พลาซ่า ๕๙/๓๕ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๗๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๒๓๒๘ www.hotelbeverlyplaza.com จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
เบย์บรีส ๕๐๓/๒ ม. ๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๘๓-๔, ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๓๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๓๗ จำนวน ๘๓ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เบส อินน์ ๔๒๐/๔๒ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๒๔๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๗๔๓ จำนวน ๔๒ห้อง ราคา ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท
เบาร์นอร์เก ๒๑๙/๑๒ ซ.ยามาโมโต พัทยาใต้ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
บีเจ ฮอลิเดย์ ลอดจ์ ๑๑๕/๗ ม.๙ ซ.๓ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยาเหนือ โทร.๐ ๓๘๔๘ ๘๕๗๒-๔ E-mail: bjpty@loxinfo.co.th จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บี อาร์ อินน์ ๒๒๔/๒๖ ม.๑๐ ซ.๑๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๔๙ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บูเลอวาร์ด คาเฟ่ อินน์ ๑๗๕/๒๙ ม.๑๓ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๕๐๔ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บูทเชอร์ อินน์ ๓๔๔/๑๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๑๙ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ใบหยก พัทยา โฮเต็ล ๕๕๗ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๓๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๒๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๖ ๓๐๐๐ www.baiyokehotel.com, www.baiyoke.co.th/baiyokepatthaya จำนวน ๑๓๖ ห้อง ราคา ๘๐๐–๑,๖๐๐ บาท
แปซิฟิค ปริ๊นซ์ พัทยา ๔๒๕/๙ ม.๙ ถ.พัทยากลาง สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๓๑๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๙๗ จำนวน ๒๔๖ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ปาล์ม วิลล่า โฮเต็ล ๔๘๕ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๕๓, ๐ ๓๘๔๒ ๙๐๙๙ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ปาล์ม การ์เด้น ๒๔๐/๑ ม.๕ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาเหนือ โทร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๖๐, ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๘๖, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๕๔ โทรสาร ๐ ๒๘๔๒ ๙๑๘๘ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๖๓๐-๑,๒๐๐ บาท
ป็อบ อินน์ ๓๖๒ ม.๑๐ ถ.จอมเทียน พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๕๓๗ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
พร เกสต์เฮาส์ ๒๑๙/๗๘-๙๐ ม.๑๐ ซ.ยามาโต้ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๒๕ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๘๐ บาท
พาราไดซ์ อินน์ ๑๒ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๑๐-๒, ๐ ๓๘๗๑ ๓๕๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๑๒ จำนวน ๙๙ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
พาเมล่า เพลส รีสอร์ท ๒๙/๓๘ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๒๕-๗ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๖๙๐ บาท
พัชยา อินน์ ๓๘๖/๑๘ ม.๑๐ ซ.๖ ถ.พระตำหนัก โทร. ๐ ๓๘๓๐ ๖๔๐๐๕-๖ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๕๘๐-๗๕๐ บาท
พัทยา เซ็นเตอร์ ๒๔๐ ม.๑๐ ซ.๑๒ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๔๙๒-๓, ๐ ๓๘๔๒ ๕๘๗๗-๘ www.pattayacenterhotel.com, E-mail: pattaya240@hotmail.com จำนวน ๒๕๘ ห้อง ราคา ๑,๘๘๔-๔,๒๓๐ บาท
พัทยา เลเบน ๑๒๔/๗ ม.๙ พัทยาเหนือ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๘๐๐ บาท
พัทยา แลนด์ ๕/๔๒-๔๕ ม.๙ ซ.๑๓/๓ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๕๖๙ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
พัทยา อินน์ ๒ ๔๙๐/๑๔ ม.๑๐ ซ.บีเจ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๗๘๑, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๗๘๑ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท ๓๔๕ ม.๑๒ ถ.ทัพพระยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๒๐๑-๘, ๐ ๓๘๓๖ ๔๑๑๐–๒๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๖๑๒-๔, ๐ ๒๙๔๑ ๒๐๕๕-๖ www.pattayapark.com จำนวน ๗๑๘ ห้อง ราคา ๑,๙๘๐-๖,๐๐๐ บาท
พัทยานพเก้า ๑๐/๑๗ ม.๖ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๕๘๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๐๕๘๕ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
พัทยา ฮิลล์ รีสอร์ท คอนโดเทล ๓๒๙/๑๔ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๒๖๑-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๒๗๐ www.mutipletravelclub.com จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๔,๙๕๐ บาท
พัทยา เบย์ ๒๘๖/๔ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๗๔ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
พัทยา บีช อินน์ ๔๓๗/๑๖๐-๑๖๓ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๒๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๔๕๘ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
พัทยา พลาซ่า ๑๑๖/๔ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๔๕ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
พีเจ อินน์ ๒๔๓/๒๐ ซ.สุขฤดี ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๒๖๗-๘, ๐ ๓๘๔๒ ๓๗๒๔ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท
พี อาร์ เกสต์เฮาส์ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๓๔๐๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
พีเอ็น อินน์ ๓๔๒ ม.๑๐ ซอยโรงแรม พี ๗๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๘๒, ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๒๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
พีเอส ๒๑๙/๕ ม.๑๐ ซ.ยามาโมโต้ พัทยาใต้ โทร. ๓๘๔๒ ๑๑๗๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๔๗ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
พี 72 ๔๑๒/๑๐ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๘๑ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
พรีม่า วิลล่า ๑๕๗/๒๒–๒๓ ม.๕ นาเกลือ ซอย ๑๘ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๗๐๕-๗, ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๙๘ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๐๒๘๕ จำนวน ๗๕ ห้อง มีบังกะโล จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
พีช รีสอร์ท ๑๗๙/๔๐ ม.๑๕ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๐๖, ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๐๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๐๗ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๑๐๐ บาท
เพ้นท์เฮาส์ ๓๒๕/๖๑ ม.๕ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๓๙ จำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๖๗๐ บาท
เพชร พัทยา อินน์ ๔๔๐/๕๓ ถ.นาเกลือ จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ฟลามิงโก ๒๐/๑๘๒ ม.๑๐ ซ.๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๖๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๑๕๒๑ www.flaminggothailand.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๑,๔๕๐ บาท
ฟลอริด้า ๕๑๙/๑๖ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๒๗ E-mail: florida-hotel@hotmail.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ฟูราม่า บีช ๑๖๔ ม.๙ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๐ จำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท
ฟลิปเปอร์ ลอดจ์ ๕๒๐/๑ ซ.๘ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๖๕๕, ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๐๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๐๓ www.Flippergrop.com จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ฟลิปเปอร์ เฮาส์ ๒๑๓/๓ ม.๙ ถ.ชายหาด พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๖๖๗-๗๑ โทรสาร ๐๓๘๓๖ ๑๖๗๒ จำนวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๕๐๐ บาท
ฟูราม่า จอมเทียน บีช ๑๒๕/๑๖-๑๗ ม.๑๒ ถ.ชายหาดพัทยา โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๔๕, ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๖๙-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๗๓ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๓๐๐ บาท
ภูพญา รีสอร์ท ๑๗๑/๑๒ ม.๑๐ ซ.๑๗ ถ.พัทยา สาย ๓ พัทยาใต้ จำนวน ๑๖๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๔๐๐ บาท
มาร์คแลนด์ พัทยา บีช ๔๓๖/๕๔๑ ถ.ชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๒๐๓-๒๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๑๒๒๑ E-mail: markland@pttyo.loxinfo.co.th จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๒,๖๐๐-๘,๘๐๐ บาท
มาแบลล์ ๒๗๒ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๕๖-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๖๐ จำนวน ๙๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๗๐๐ บาท
มณเทียร พัทยา ๓๖๙ ม.๙ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยากลาง สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๕๕-๖โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๑๕๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๗๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๒๑๘–๙๐ www.montien.com, E-mail: pattaya@montien.com จำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๔,๗๐๐–๒๔,๐๐๐ บาท นวดตัว นวดเท้า
มาลิบู เกสต์เฮาส์ ๑๘๓/๘๒–๘๔ ม.๑๐ ซ.ไปรษณีย์ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๖๗ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
มาริน่า อินน์ ๒๘๔/๕๔ ม.๕ ซ.๑๒ ถ.นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๑๓๔-๕, ๐ ๓๘๒๒ ๕๘๖๕-๖ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
มารีน่า อินน์ พลาซ่า ๒๗๓/๑๓-๑๕ ซ.เย็นสบาย พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๓๑๔, ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๒ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
มารีน บีช ๑๓๑/๖๒ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๑๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๑๓๑ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
มารีน พลาซ่า ๒๐๐ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๑๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๖๗ จำนวน ๑๖๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เมาท์เทน บีช ๓๗๘/๑๖ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๕๐๒-๔, ๐ ๓๘๓๐ ๖๐๕๑-๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๘๐๕๐, ๐ ๒๒๒๑ ๘๔๔๙ www.mountainbeach.co.th จำนวน ๓๑๙ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๕,๓๐๐ บาท
แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ๒๑๘/๒-๔ ม.๑๐ ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๒๑๒๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๔๗๘ www.Marriott.com/PYXMC จำนวน ๒๙๓ ห้อง ราคา ๖,๖๐๐-๓๖,๐๐๐ บาท (ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประเภทห้องพักในเมือง จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๔๗)
เมอร์เคียว พัทยา ๔๘๔ ม.๑๐ ซ.๑๕ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ จำนวน ๒๔๕ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๔,๑๐๐ บาท
เมอร์เมดส์ บีช รีสอร์ท ๗๕/๑๐๒ ม.๑๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๒๑๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๐๘ จำนวน ๑๐๑ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เมอร์รี่ อินน์ ๓๖๓/๑๔-๑๕ ม.๑๐ ถ.พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๓๐๑, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๔๒๐ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๗๐๐ บาท
มิดทาวน์ อินน์ ๓๗๓/๑ ม.๑๐ พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๔, ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๔๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๙๙๗ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
มิสเตอร์ แม็ค ๑๔๖/๘๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๑๑๑-๒, ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๒๗-๘ www.pattayahotelmrmacs.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
มูนชายน์ เพลส ๗๕/๕๖ ม.๑๒ ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๕๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๔๐๐–๖๕๐ บาท
ไมค์ บีช รีสอร์ท ๑๒๔/๗ ม.๙ ซ.๔ ถ.เลียบชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๖๒๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๕๑ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๗๕๐-๓,๕๐๐ บาท
ไมค์ ออร์คิด รีสอร์ท ๒๓๙ ม.๙ ซ.๔ ถ.เลียบชายหาด โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๐๘๗, ๐ ๓๘๓๖ ๒๑๙๒ www.mikeorchidresort@hotmail.com จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ไมค์ โฮเต็ล ๓๓๙ ม.๑๐ พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๒๒๒-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๔๔ E-mail: mikehotelptty1@mikethailand.com จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๖๐๐ บาท
ยูโร สตาร์ จอมเทียน ๑๕๒ ม.๑๒ จอมเทียน ซ.๑ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๓๓๓๐-๑ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๓๐๐ บาท
รอยัล ๕๔๗/๒๙-๓๐ ม.๑๐ ซ.เจ บี พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๐๖๔ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
รอยัล เซ็นจูรี พัทยา ๑๒๙/๑๖ ม.๙ ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๘๐๐-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๔๔๗๗, ๐ ๒๒๔๘ ๘๔๗๔ www.sawadee.com จำนวน ๒๔๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐–๑๒,๐๐๐ บาท
รอยัล พาเลซ ๒๑๕-๒๒๓ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๒๖๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๙๓ ๘๕๖๓-๕ www.royalpalaceroyaltwin.com จำนวน ๓๕๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๗,๐๐๐ บาท
รสรินทร์ อินน์ ๒๖-๒๗ ม.๕ นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๑๓ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท
รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท ๓๕๓ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๒๑-๔๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๓๗-๔๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๖๔ www.royalcliff.com, E-mail: info@royalcliff.com จำนวน ๑,๐๕๒ ห้อง ราคา ๓,๘๐๐–๗๒,๔๐๐ บาท นวดตัว นวดหน้า ขัดตัว ขัดหน้า ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทที่พักตากอากาศ จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๔๕, ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทที่พักแบบโรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๔๗
รอยัล ทวิน พาเลซ ๒๑๕-๒๒๓ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๒๖๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๗-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๙๓ ๘๕๖๓–๕ www.royalpalaceroyaltwin.com จำนวน ๓๕๐ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๔,๘๐๐ บาท
รัตนสุข อินน์ ๑๑๕/๑ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๕๘๕, ๐ ๓๘๔๒ ๘๔๘๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๔๖ จำนวน ๑๐๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ริเวียร่า ๑๕๗/๑ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๓๐-๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ริเวียร่า บีช ๑๘๗/๗๐ ม.๑๐ ซ.ไปรษณีย์ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๒๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
รีสอร์ท อินน์ ๔๖๓/๕๑-๕๓ ม.๙ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๕๑๘-๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
รีเจนท์มารีน่า ๔๖๓/๓๑ พัทยาเหนือ ถ.ชายหาด โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๑๕, ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๙๘ จำนวน ๒๒๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๖๐๐ บาท
เรสซิเด้น การ์เด้น ๑๔๖/๑๐๗ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๓๑๔-๕ www.theresidencegarden.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
แรบบิท รีสอร์ท ๓๑๘/๘๔ ม.๑๒ ต.หนองปรือ ซอยสถานีตำรวจดงตาล จอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๓๐ ๓๓๐๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๙๙๙๐-๓ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ไรท์สปอร์ต อินน์ ๕๘๓ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๘๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๒๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
โรเม่ พัทยา ๑๗/๒๒ ซ.เอ อาร์ สนุกเกอร์ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๔๕๖ จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
โรเมโอ พาเลส ๕๐๐/๒๑-๒๒ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๘๖๕-๗, ๐ ๓๘๔๒ ๙๐๒๒ จำนวน ๗๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๕๐ บาท
โรส การ์เด้น ๕๖๑/๑ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๙๘, ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๙๙ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๓๒๐ บาท
รูม ๑๕๐ ๕๐๔/๑ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๕๘๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
ลอง บีช การ์เด้น ๔๙๙/๗ ม.๕ ซอยวงศ์อมาตย์ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๖๑๖-๒๖ E-mail: info@longbeachgardenhotel.com จำนวน ๕๙๔ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๒๙,๐๐๐ บาท
ลิตเติ้ลดั๊ก พัทยา รีสอร์ท ๓๓๖/๒๒ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๐๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๔๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๕๙๖๐ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ -๒,๕๐๐ บาท
ลิโด้ บีช ๒๓๖/๗-๑๕ ม.๑๐ ถ.ชายหาดพัทยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๘๕๘, ๐ ๓๘๔๒ ๒๙๕๙ จำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๖๕๐-๔,๐๐๐ บาท
ลิฟลี่ อินน์ ๑๗๕/๓๑ ซ.ไดมอน พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๕๐๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
ลีลาวดี ลากูน ๑๕๕ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๙๙๙ www.leelawadeeresort.com จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
โลมา โฮเต็ล ๑๙๓ ม.๕ ซ.วงศ์อมาตย์ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๕๘๗-๙, ๐ ๓๘๔๒ ๐๖๒๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๕๐๑ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐–๒,๕๐๐ บาท
เลวินสกี้ ๓๒๕/๒๒-๒๓ ม.๑๐ ซ.พัทยาแลนด์ ๑ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๘๒๒, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๔๔ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
เลอ คาเฟ่ รอยัล ๓๒๕/๑๐๒–๑๐๕ ซ.พัทยาแลนด์ ๓ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๕๑๕, ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๐๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๗๙ E-mail: caferoyl@ptty.loxinfo.co.th จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๖๐๐ บาท
เล็ก โฮเต็ล ๒๔๘/๕ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๕๕๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๒๙ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เล็ก จอมเทียน ๗๕/๙๔ ม.๑๒ หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๗๕๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๕๔ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๗๐-๑,๒๐๐ บาท
เลิฟ ๑๙๙/๒๕-๒๘ ม.๙ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๕๖-๗ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ลักกี้ อินน์ ๓๖๑/๗ ม.๑ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๖๗ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๒๐ บาท
ลักกี้ เฮาส์ ๓๙๗/๒๐ ม.๑๐ ถ.พัทยากลาง สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๙๕๕-๖ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท
ไวท์ อินน์ ๑๗๕/๕ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
ไวท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ๗๕/๑๓๕–๑๔๑ ถ.เลียบหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๑๐๖-๗, ๐ ๓๘๒๓ ๒๙๙๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๑๓ จำนวน ๑๘๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท
ไวท์ โรส ๑ ๑๑๕/๙ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๗๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๕๐ บาท
ไวส์ โรส ๒ ๑๑๕/๑๐ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๐๗๑๙, ๐ ๓๘๔๒ ๔๙๔๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๗๔ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
วิลล่า โคโลเนีย ๕๘๑/๒๔-๒๕ ซ. ๑๓ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๒๙๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๒๑๖ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
วี ซี พัทยา โฮเต็ล ๔๙๒ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๙ จำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๙๕๐-๑,๕๕๐ บาท
วี เอส จอมเทียน อินน์ ๑๕๒ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๙๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๙๐๐ บาท
วีคเอนเดอร์ ๗๘/๒๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๒๐ จำนวน ๒๐๒ ห้อง ราคา ๕๐๐–๖๐๐ บาท
วินดี้ อินน์ ๒๘๐/๑ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๘๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๓๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๓๑ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๙๐๐ บาท
วิวทะเล วิลล่า ๔๐๔/๖๖ ม. ๑๒ ถ.ทัพพระยา ต. หนองปรือ โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๖๔๐-๗ E-mail: villas@loxinfo.co.th, www.pattayahotel.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๘,๒๕๐–๑๙,๘๐๐ บาท
วิคทอเรีย ๓๒๕/๖๒ ม.๑๐ ซ.พัทยาแลนด์ ๑ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๖๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท
เวลคัม อินน์ ๑๐๓/๑ ซ.๓ ถ.ชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๕๘๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๕๘๙ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
เวลคัม พลาซ่า ๒๑๒–๒๑๓ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๖๕-๗, ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๗๑–๘๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๖๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๑๙๕๒-๔ www.welcome.co.th จำนวน ๒๖๙ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
เวลคัม จอมเทียน บีช โฮเต็ล ๔๒๗ ม.๑๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๗๐๑-๑๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๗๑๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๑๙๕๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๑๙๕๑ จำนวน ๓๘๒ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๒,๒๐๐ บาท
เวอร์ลันด้า อินน์ ๑๗๕/๕ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๔๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
วู้ดแลนด์ รีสอร์ท ๑๖๔/๑ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๐๗, ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๖๑-๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๘๑ ๖๖๕๑, ๐ ๒๓๙๒ ๒๑๕๙ จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๘,๐๐๐ บาท
ศุภมิตร วิลล่า ๔๑๓/๑๒๐ ซ.บงกช พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๗๑-๒, ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๑๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๑๐ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ศรีนคร เกสต์เฮาส์ ๓๒๕/๑๑๘–๑๑๙ ม.๙ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๑๒๘ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
สวัสดี แอนด์ วรบุรี กรุ๊ป ๓๖๗ ม.๑๐ ซ.ไดอาน่า อินน์ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๖๗๒ ๐๕๖๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-๒ www.sawasdee-hotels.com, E-mail: info@sawasdee-hotels.com จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
สวัสดี แมนชั่น แอนด์ เกสต์เฮาส์ ๕๐๒/๑ ม.๑๐ ซ.ฮันนี่ อินน์ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๓๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๕๖๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-๒ www.sawasdee-hotels.com, E-mail: info@sawasdee-hotels.com จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๕๐ บาท
สวัสดี พัทยา แมนชั่น ๓๖๗ ม.๑๐ ซ.ไดน่าอินน์ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๐๕๖๓ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๒๖๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-๒ www.sawasdee-hotels.com, E-mail: info@sawasdee-hotels.com จำนวน ๑๑๑ ห้อง ราคา ๖๐๐–๙๐๐ บาท
สวัสดี เพลส ๒๗๒/๗๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๖๕๑, ๐ ๓๘๒๒ ๕๗๒๘ จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
สวัสดี ซีวิว (วิงบี) ๓๒๗/๑ ม.๑๐ ซ.๑๐ ถ.เลียบชายหาด โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๑๐๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-๒ www.sawasdee-hotels.com, E-mail: info@sawasdee-hotels.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๖๐๐ บาท
สวัสดี ซีวิว ๓๐๒/๑ ม.๑๐ ซ.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๑๐๗๘ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๒๖๑ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-๒ www.sawasdee-hotels.com, E-mail: info@sawasdee-hotels.com จำนวน ๘๘ ห้อง ราคา ๖๐๐–๒,๖๐๐ บาท
สกายรูม ๑๔๔/๑๓-๑๕ ถ.จอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๒๔๘-๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
สกาว บีช ๕๑๙/๙๗ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๐๘๐๒, ๐ ๓๘๔๑ ๐๘๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๐๘๐๓ จำนวน ๙๕ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
สยาม คันทรี คลับ ๕๐ ม.๙ ต.โป่ง ถ.พรประภานิมิตร โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๙๓๘๑-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๔ ๙๓๘๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๗๕-๑,๒๙๐ บาท
สยาม ซิตี้ ปาร์ค ๑๑๙/๑๐๒ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๖๗๘, ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๕๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๐๔ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท
สยามเบย์ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๑๐/๒ ม.๑๐ ถ.เลียบชายหาด พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๗๑-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๑๒๓ www.siambayview@siamhotels.com, E-mail: siambayview@siamhotels.com จำนวน ๒๖๐ บาท ราคา ๙๕–๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ มีนวดตัว นวดหน้า นวดเท้า นวดน้ำมัน ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว แบบโรงแรมในเมือง จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ป่ระจำปี ๒๕๔๕
สยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๕๕ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ ทางขึ้นเขาพระตำหนัก ริมหาดพัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๘–๘๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๑๒๓ www.siamhotels.com, E-mail: siambayshore@siamhotels.com จำนวน ๒๗๒ ห้อง ราคา ๙๐–๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
สยาม สวัสดี ๕๒๔/๒๖ ม.๑๐ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๐๓๒๙-๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-๒ www.sawasdee-hotels.com, E-mail: info@sawasdee-hotels.com จำนวน ๒๐๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐–๑,๕๐๐ บาท
สบาย รีสอร์ท ๗๘/๒๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๒๔๗๓ จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๔,๐๐๐ บาท
สบาย ลอดจ์ ๓๘๐ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๓๖-๘ www.sabaicenter.com จำนวน ๑๘๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
สบาย อินน์ ๓๘๐/๕ ซ.๒ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๓๙-๔๒ E-mail: sabaiinn@ptty.loxinfo.co.th จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๖๕๐ บาท
สมอทอง ๒๑๐/๑๕ ม.๙ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง โทร.๐ ๓๘๔๒ ๓๗๖๐ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
สวอนส์ ๒๑๐/๓๑-๓๒ ซ.บัวขาว พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๒๑๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
สตาร์ บีช คอนโดเทล ๓๒๘/๑ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๙๓๘–๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๙๓๔ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๔๐๐ บาท
สแกนดิค โฮเต็ล ซอยสกาวบีช ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๒๘๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๕๐–๔๕๐ บาท
สุรีน่า เกสต์เฮาส์ ๑๘๓/๑๑ ซ.ไปรณีย์ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๑๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๙๖ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
สวอน บีช รีสอร์ท ๑๓๒/๓ ม.๑๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๔๖๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๖๖ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
อนันตยา รีสอร์ท ๓๐๑ ม.๑๒ ถ.หาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๖๔๔๑-๔๓ จำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๕,๐๐๐ บาท
อมารี ออร์คิด รีสอร์ท ๒๔๐ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๖๑, ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๒๑๖๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๓๗๖๗ www.amari.com, E-mail: orchid@amari.com จำนวน ๒๓๒ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท
ออนฮิล ลักชัวรี่ เฮาส์ ๑๔๔/๘๑ ม.๑๐ ถ.ทัพพระยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๘๔๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๘๔๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๕๐๐–๗๕๐ บาท
ออร์คิด อินน์ ๔๓/๕ ม.๑๐ ซ.ไวกิ้ง ถ.พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๑๖๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๙๖๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
ออร์คิด รีสอร์ท ๒๕๖/๒๔-๒๖ ม.๕ ซ.๒๐ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๓๒๐-๑ จำนวน ๘๙ ห้อง ราคา ๘๕๐ บาท
อะเดรียติก พาเลซ ๔๖๙ ม.๑๒ ถ.เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๔๓๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๖๑๐๒-๔ จำนวน ๔๐๒ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐–๒๔,๐๐๐ บาท
อาริกา ลอดจ์ ๑๙๘/๒๑-๒๓ ซ.ไดน่าอินน์ ถ.พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๐๒ www.arecalodge.com จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
อาร์ เอส ซี ไซด์ ๑๕๒/๑๙ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๖๗-๘ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๓๐๐ บาท
อินทาวน์ ฮอลิเดย์ ๕๐๑/๑๕๙ ซอย ๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๖๙๖–๗๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๐๖๘๑ จำนวน ๑๑๖ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
อีสตินี่ อินน์ ๔๔๑ ม.๑๐ ซ.๘ ถ.ชายหาด โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๑๐๑, ๐ ๓๘๓๖ ๑๖๘๘-๙ E-mail: eastinyinn@hotmail.com จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
อีสตินี่ เพลส โฮเต็ล ๓๑๕/๒-๓ พัทยา สาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๗๐๒-๕ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท
อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ ๙๙/๑ ม.๑๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๓ ๒๗๑๒-๗ E-mail: easterngrandpalace@hotel.com จำนวน ๓๕๐ บาท ราคา ๘๐๐-๒,๔๐๐ บาท
อุบล ลอดจ์ ๔๔/๑๓ ม.๙ ถ.สุขุมวิท จอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๑๑๔ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
อ๊อกฟอร์ด เชียร์ส เกสต์เฮาส์ ๑๙๔/๘ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๔๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
เอเชีย พัทยา ๓๒๕ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๐๑-๑๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๐๘๐๘ www.asiahotel.co.th จำนวน ๓๑๔ ห้อง ราคา ๒,๖๐๐-๑๐,๘๐๐ บาท (มีบริการนวดตัว นวดน้ำมัน)
เอเอ พัทยา ๑๘๒ ถ.ชายหาดพัทยา ซ.๑๓ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๐๕๖๕, ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๙๔, ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๕๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๐๕๗ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๒๐๐ บาท
เอเอ เกสต์เฮาส์ ๗๕/๕๔ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๑๒-๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
เอวัน เดอะ รอยัล ครูส ๔๙๙ ซ.๒ ถ.ชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๕๕๕, ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๗๔-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๒๔๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๕๕๖๐-๒, ๐ ๒๗๑๘ ๑๐๓๐-๔๓ โทรสาร ๐ ๒๓๑๙ ๘๒๓๐จำนวน ๔๖๕ ห้อง ราคา ๒,๖๐๐-๑๓,๐๐๐ บาท (มีบริการนวดตัว)
เอเพ็ค ๒๑๖/๒ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๘๑-๒, ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๘๔ จำนวน ๑๐๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
เอส วี โฮเต็ล ๓๓๐/๖ ม.๑๐ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๙๕ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๕๐ บาท
เอส เอส พัทยา โฮเต็ล ๑๙๔/๒๒ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๔๓๓-๔, ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๗๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๔๑๔๐ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๐๐ บาท
แอนแซด ๓๒๕/๒๒-๒๓ ม.๑๐ ซ.พัทยาแลนด์ ๑ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๘๒๒, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๔๔ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๐๙๗ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
แอมเบียนส์ ๓๒๕/๘๙ ม.๑๐ ซ.พัทยาแลนด์ ๓ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๐๙๙, ๐ ๓๘๔๒ ๕๑๔๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๖๒๖ www.ambiance-pattaya.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๖๐๐ บาท
แอล เค พาวิลเลี่ยน ๑๒๔/๑๑ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๔๐๐๐-๔ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท
แอสโทเรีย รีสอร์ท ๓๘/๑๕ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๖๑-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๕๙๘ www.astoria.ogolf.com จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๓,๕๐๐ บาท
โอแคลร์ เดอ ลูน ๒๘๐/๑๐ ถ.ชายหาดพัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๒๔-๖, ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๓๐ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
โอปอ เฮาส์ ๗๕/๑๘๒ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๔๓, ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๕๖, ๐ ๓๘๒๓ ๒๒๔๔ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
โอ ดี โบล์ว โฮเต็ล ๕๖๒ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๑๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๐๗๑๐ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ไอคอน บูติค ๑๔๖/๘ ถ.ทัพพระยา พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๓๐๐, ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๓๘ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐ บาท
ไอร์แลนด์ วิว ๔๐๑ ม.๑๒ ถ.ราชวรรณ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๘๙๔๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๘๙๔๓ E-mail: island_01@loxinfo.co.th จำนวน ๑๕๐ บาท ราคา ๑,๒๕๐-๕,๓๐๐ บาท
ไอศวรรย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๔๔๕/๓ ม.๕ ซ.วงศ์อมาตย์ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๙๔๐-๘ www.aisawan@aisawan.com จำนวน ๓๗๔ ห้อง ราคา ๔,๕๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ คาซ่า ๘/๔-๖ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๗๓๘-๙, ๐ ๓๘๔๒ ๘๘๓๗ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ ทาวเวอร์ บีช รีสอร์ท ๒๙/๓๙ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๖๕๔ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท พัทยา ๓๐๕ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ ต.หนองปรือ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๖๓๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๖๓๘ www.hillsideresortpattaya.com, E-mai: hillsideresort@hotmail.com จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑๘,๐๐๐ บาท
ฮาร์ด ร็อค โฮเต็ล ๔๒๙ ม.๙ ถ.เลียบชายหาด พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๕-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๖๗๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๐๔๑-๓ www.hardrockhotels.net จำนวน ๓๖๐ ห้อง ราคา ๔,๓๐๐–๔๐,๗๘๓ บาท
ฮันนี่ อินน์ ๕๒๙/๒ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๕๔๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๙๔๖ จำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๓๕๐–๔๕๐ บาท
ฮันนี่ ลอดจ์ ๕๙๗/๘ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๓๓, ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๑๖ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๘๕ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ฮันนี่ เฮาส์ ๕๒๙/๒ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๓๙๗ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท
ฮันเซ ซอร์ฟ ร็อค ๑๘๓/๗๘ ซ.ไปรษณีย์ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๐๘ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท เฮาส์ บรีซ ๕๐๑/๑๕-๒๑ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๐๙ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
เฮิร์บ การ์เด้น รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๘๓/๒-๓ ม.๑๒ ถ.สุขุมวิท นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๕๕, ๐ ๓๘๗๕ ๖๗๐๘ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๕๖๐ บาท
ไฮไฟฟ์ ๒๑๗/๘ ซอย ๘ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๑๕-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๑๙ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

• บังกะโล ในเขตเมืองพัทยา
ครัวอุษา ๑๓๐ ม.๑ ถ.หาดจอมเทียน จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
คลาสสิค อินน์ ๒๙๓/๒๗–๒๘ ม.๑๐ พัทยาใต้ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๘๐-๑,๔๘๐ บาท
จอยลี่ อินน์ ๒๑๐/๑๙–๒๐ ซ.บัวขาว พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๓๓๕ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๔๐ บาท
จอมเทียน ชาเล่ต์ ๕๗/๑-๒ ม.๑ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๐๕-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๐๙ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๒๐๐ บาท
จอมเทียน ฮิลล์ รีสอร์ท ๓๘๔/๓๖ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๒๗-๙ โทรสาร ๐ ๓๙๒๓ ๑๕๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๙๔ www.jomtienhill.com จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท
จอมเทียน พาเลซ ๔๐๓/๑๑๕ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๑๔๙, ๐ ๓๘๒๕ ๑๑๗๓ จำนวน ๑๔๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๒๐๐ บาท
จอมเทียน การ์เด้นท์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๓๑/๗๑ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๒๓–๓๖ จำนวน ๑๙๒ ห้อง ราคา ๑,๒๖๐-๔,๑๐๐ บาท
ชมทะเล ตังเก ๓๒๑/๖ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๗๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๐๔ E-mail: nit_seaview@yahoo.com มีบังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท บ้านพัก ๓ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
ชูการ์ ฮัท ๓๙๑/๑๘ ม.๑๐ ถ.ทัพพระยา โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๘๖-๘ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๘,๔๓๐-๑๔,๑๒๐ บาท
ซี ลอดจ์ ๑๗๐/๑ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๑๒๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๑๒๙ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๙๐๐ บาท
ดงตาล วิลล่า ๔๐๕ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
เดอะ คอทเทจ ๗๘/๓๖ ม.๙ พัทยาสาย ๒ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๐, ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๐ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
เดอะ รีสอร์ท เฮ้าส์ ๓๙๖/๑ ม.๑๒ ถ.พระตำหนัก โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๗๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๐ ๖๑๘๗ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ไดนาสตี้ รีสอร์ท พัทยา ๓๗๘/๓๑๑ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๓๖๖, ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๒๑-๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๗๒ www.dynastyinn.com จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๒๐๐ บาท และมีบังกะโล จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
ทาซาน ฮัท รีสอร์ท ๕๙/๑ ซ.นาจอมเทียน ๔ สุดหาดนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๑๓-๔ มีบังกะโล จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒,๔๐๐-๓,๒๐๐ บาท
นิภา เฮาส์ ๒๑๙/๓๓ ซ.ยามาโมโต้ พัทยาใต้ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท
บ้านวังหิน ๒๓๑/๙ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๙๐ มีบังกะโล ๔ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๘๐๐ บาท
พัทยา ลอดจ์ ๓๓๔ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ ซอย ๑๒ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๔๖๔, ๐ ๓๘๒๒ ๕๕๓๘ มีบังกะโล จำนวน ๓๔ หลัง ราคา ๒,๗๐๐-๓,๘๐๐ บาท
พนารักษ์ ปาร์ค ๗๓/๑ ม.๒ ถ.พรประภานิมิตร โทร. ๐ ๓๘๕๒ ๑๑๖๖ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท
มาเมซอง ๓๘๖/๙ พัทยาใต้ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๖,๕๐๐ บาท
มูนไลท์ ออนซี ๒๐๗/๒๑๔ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ ซ.๑๒ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๕๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๕๓ จำนวน ๔๒ หลัง ราคา ๘๐๐-๗,๒๐๐ บาท
โรบินฮู้ด วิลล่า ๓๒๗/๕๙ ม.๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท
รอยัล ไนท์ ๓๖๒ ม.๙ ซ.๕ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๓๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๓๕ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ลักกี้ เฮาส์ ๓๙๗/๒๐ ม.๑๐ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๙๕๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท
วิลล่า นาวิน ๓๕๐ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๖๖-๗, ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๓๖-๗ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒,๗๐๐-๓,๘๐๐ บาท
ศาลาจอมเทียน ๓๑๕ ม.๑๒ ถ.ชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๗๔-๕ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๓๐๐ บาท
สะอิ้ง การ์เด้น ๑๒/๑ ม.๖ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๙๒๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
แสงแก้ว ๑๔๗ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๓๖๙-๗๑, ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๘๕ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
โอเชียน มาริน่า ยอร์ช คลับ หาดนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๑๐–๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๒๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๖๘๐๐ ต่อ ๓๐๑-๔ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๔,๗๐๐–๑๓,๖๐๐ บาท
อีส ซี รีสอร์ท ๑๗๐/๒ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๒๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๒๕ จำนวน ๗๔ ห้อง บังกะโล จำนวน ๒๕ ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท
เอ เอ วิลล่า ๒๒๘ ม.๕ ซ.๑๒ ถ.พัทยา-นาเกลือ หาดวงพระจันทร์ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๕๑๕-๘ บังกะโล จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๗,๕๐๐ บาท
ฮิลล์ บีช รีสอร์ท ๓๖๖ ม.๑๐ ถ.พระตำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๐๐๙-๑๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๐๐๙ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๓ หลัง ราคา ๒,๐๐๐ บาท

• สถานที่พักบนเกาะล้าน
เกาะล้าน รีสอร์ท หาดนวล โทร. ๐ ๑๙๙๖ ๓๙๔๒ www.welcome.to/kohlarn จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ๑,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๑,๙๐๐ บาท
ชมทะเล รีสอร์ท หาดแสม เกาะล้านติดต่อ ตู้ ป. ๑๔๑ เมืองพัทยา ชลบุรี ๒๐๒๖๐ โทร. ๐ ๑๘๐๓ ๔๕๕๕, ๐ ๖๑๕๑ ๐๐๖๒ มีบังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๕๐๐–๘๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๓๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าน้ำจืด ราคา ๓๐ บาท
บีช คลับ หาดตาหวาน โทร. ๐ ๕๐๙๔ ๔๑๔๗ มีบังกะโล จำนวน ๒ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๘๐๐ บาท
บ้านพี่จวน ทางขึ้นเขาตาแหวน โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๔๑๔๗, ๐ ๑๗๕๓ ๖๑๐๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
หาดเทียน รีสอร์ท หาดเทียน เกาะล้านติดต่อ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๓๗๕, ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๐๐, ๐ ๑๒๑๘ ๒๕๙๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
แหลมทอง รีสอร์ท เกาะล้านติดต่อ ตู้ป ณ.๑๔๑ เมืองพัทยา ชลบุรี ๒๐๒๖๐ หาดแสม โทร. ๐ ๙๘๑๔ ๗๔๐๒บังกะโล ๔ หลัง ราคา ๖๐๐–๘๐๐ บาท

• สถานที่พักบนเกาะสาก
เกาะสาก บังกะโล โทร. ๐ ๑๔๕๔ ๕๙๙๕, ๐ ๑๙๓๐ ๓๐๙๓ มีบ้านพัก พักได้ ๔-๕ คน จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๘๐๐ บาท พักได้ ๘ คน จำนวน ๒ หลัง ราคา ๑,๔๐๐ บาท

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โรงแรมชลบุรี โรงแรมพัทยา เกาะสีชัง
ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์