บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
• ข้อมูลร้านอาหารจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมือง
ก๋วยเตี๋ยว ๒๒ ๘๗๐/๓๒ ถ.ชัยชนะ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๒๗๘ (เปิด ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น. ก๋วยเตี๋ยว)
เขียวเสวย ๒๓๙/๑๘–๑๙ ม.๓ ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน โทร. ๐ ๓๘๗๘ ๓๒๖๗
จันทรส ๖๗/๖ ถ.วชิรปราการ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๑๗๘
เจเทียนเป่า ถ.พระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๘๔๙๙
ชายหาด ๑๗/๑๗๕ ซ.โปษยานนท์ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๖๘๐
ชวาล ๘๘๘ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๐๐-๓ (อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง)
ซังฮี้ ๘๔๔/๓๑ จ (ตรงข้ามธนาคารไทยทนุ) ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๒๒๗ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารทะเล)
ตำหนักน้ำซีฟู้ด ถ.วชิรปราการ โทร. ๐ ๓๘๗๙ ๒๒๑๙
บ้านพระยา ๑๖๖/๘๑–๘๔ ถ.พระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๕๔๐๑-๓
นพรัตน์ ๑๗/๑๕ ซ.นพรัตน์ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๗๓๒๕ (อาหารไทย)
ภัตตาคารโง้วเส็งกี่ ๖๖/๓๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๒๗๖๘, ๐ ๓๘๒๘ ๒๗๖๘, ๐ ๓๘๒๘ ๘๑๒๕ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารไทย-จีน)
ภัตตาคารไต้ฮี้ ๖๘๘/๔ ซ.๙ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๒๔๐, ๐ ๓๘๒๘ ๖๖๙๑ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารทะเล ไทย จีน)
มุมอร่อย ถ.พระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๗๘ ๔๖๙๐
มุขประมง ๕๗ ถ.พระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๗๔ ๘๗๙๐ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
สวนอาหารบี ถ.พระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๗๙ ๑๘๕๗

บางแสน
กุ้งสดปูเป็น โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๘๓
โคโคนัท บางแสน สาย ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๐๙ (เปิด ๐๖.๓๐-๒๐.๐๐ น.)
ดีพร้อม ๗ ม.๑๓ ถ.เลียบชายหาด โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๒๒ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย-ทะเล)
ชมทะเล ในโรงแรมบางแสนบีชรีสอร์ท โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๗๕-๗, ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๒๘-๙ (อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง-ทะเล)
ชายทะเล ถ.สายอ่างศิลา-เขาสามมุข โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๗๗๙๑
บ้านบนเนิน ถ.บางแสน-อ่างศิลา โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๕๕๔๐
บ้านคุณย่า โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๐๒๗
บ้านทะเล ๓/๑ ต.อ่างศิลา โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๗๔๔๑ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารตามสั่ง)
ทะเลทอง ๙๔/๑ ม.๔ ต.อ่างศิลา โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๗๑๙๐ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
ท่าเรือซีฟู้ด ๑๐๓/๑ ม. ๔ ต.อ่างศิลา โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๗๓๖๕ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารทะเล)
ทิพย์ประมง ๓๕ ถ.รอบเขาสามมุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๓๕๘ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
ปะการัง ๑๗๘ ถ.บางแสน ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๓๓๑ (๐๙.๐๐-๒๔.๐๐ น. อาหารทะเล)
ปากน้ำ โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๗๗๕๐
วังศิลา ๒๕/๕ ม.๕ ต.อ่างศิลา-บางแสน โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๗๑๔๑ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. อาหารทะเล)
วังมุข ๖๕ ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๔๐๒๐-๑ (เปิด ๐๘.๓๐-๒๑.๓๐ น. อาหารทะเล)
แสนสุข ๑๒๘ ถ.เลียบชายหาด ต.แสนสุข (อาหารตามสั่ง)

อำเภอศรีราชา

เกษมโภชนา ๒๔๖/๕ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๔๔๐ (เปิด ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น)
จั๊วหลี ๔๖/๒๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๒๔๔, ๐ ๓๘๓๒ ๑๒๖๓, ๐ ๓๘๗๗ ๐๖๑๓ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารไทย-จีน-ทะเล)
ชายทะเล ๓๒ ม.๑ บางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๙๖๔ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
ซีไซด์ ๙ ถ.เจิมจอมพล ๑๘ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๗, ๐ ๓๘๓๒ ๓๘๕๑ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
บางพระซีฟู้ด โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๖๗๔
ป้าหวาน ๒๐ ม.๑ อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๑๘๗๓, ๐ ๓๘๗๖ ๖๒๘๐-๑ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวทะเล, ผัดไทย)
ภัตตาคารไต้ฮี้ ๑๓ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๓๐๖, ๐ ๓๘๓๑ ๒๘๘๐ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทย-จีน-ทะเล)
มุมอร่อย ๑๖/๔ ถ.เจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๕๒๔ (เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
ศรีราชาซีฟู้ด ๑๖๐ ถ.ศรีรา ซ.๑ โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๐๘๑๘
ออร์คิด บางพระ ๑๑๗/๓๖ ม.๕ บ้านห้วยกุ่ม ต.บางพระ โทร. ๐ ๖๖๑๐ ๗๘๗๐ (ผัดเผ็ดปลา แกงเขียงหวานปลาเก๋า ยำผักกูดกุ้งสด ไส้กรอกปลา เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

อำเภอพนัสนิคม
ตองเตย ๑๙๑/๑ ถ.เมืองเก่า (อาหารตามสั่ง ทะเล)

อำเภอสัตหีบ
จ้อยรสดี ๒ บ้านอำเภอ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๘๖๓
ชเลซีฟู้ด ๒/๓ บางเสร่ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๒๓๕ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
ชมทะเลตังเก ๓๒๑/๖ ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๗๐, ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๐๔ (เปิด ๒๔ ชั่วโมง อาหารทะเล อีสาน)
ทะเลซีฟู้ด ๑ ๘๑ ม.๔ บ้านอำเภอ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๒๕๖ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ปรีชาโภชนา ๐๕๔๘/๓๓ ถ.ชายทะเล โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๗๗
ริมหาด บางเสร่ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๖๔๓
ลุงไสว ๓๑/๑ ม.๑ ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๙๘ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)

อำเภอบางละมุง
นายควร ติดสถานีตำรวจบางละมุง (ส้มตำปูม้าสด ผัดโต๋เต๋ โป๊ะแตกนึ่งมะนาว ก้ามปูอ่อนผัดผงกะหรี่)

เมืองพัทยา
ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน ๒๔๑/๖๖ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๑๑ (เปิด ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวผัด, ผัดไทย, หอยทอด, หมูสะเต๊ะ)
ครัวพีไอซี ๒๕๕ ม.๑๐ ซ.๕ พัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๘๗ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. อาหารไทย)
ครัวพรานปอ ๑ ๓๕๕/๒ ม.๙ ถ.สุขุมวิท พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๗๐, ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๑๑ (อาหารไทย-จีน-เวียดนาม-ทะเล)
ชาเล่ สวิส ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๕๕
ซีฟู้ดมาร์เก็ต แอนด์ เรสเตอรอง ๑๔๗/๑ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๘๑๓, ๐ ๓๘๗๑ ๐๙๘๔ (อาหารทะเล)
แดง-ดำ ๔๑๙/๙ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๙๐-๑ (ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา)
ดีพร้อม ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๙๗๓
ตาต้าสุกี้ ๓๕๖ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๔๑๕, ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๕ (เปิด ๑๒.๐๐-๒๔.๓๐ น. สุกี้, อาหารตามสั่ง)
ไทยเฮาส์ ๑๗๑/๑ ต.บางเกลือ ถ.พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๕๗๙ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง)
นางนวล ๑ ๒๑๔ ม.๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๗๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๐๘ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารทะเล)
นางนวล ๒ ๑๒๕/๒๔-๒๖ ม.๑๒ ถ.นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๕๔๘, ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๑๐ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๓๐ น. อาหารทะเล)
นโปเลียน ๒๓๖/๗ ลิโด้อาเขต ถ.ชายหาด
นริสา ในโรงแรมสยามเบย์วิว ถ.ชายหาด โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๗๑-๙ , ๐ ๓๘๗๑ ๐๕๑๓-๗ (อาหารจีน ทะเล)
โบ๊ตเบเกอรี่ ๑๙๔/๑๐-๑๔ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๓ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทย ฝรั่ง)
บาลีไฮ ในโรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๒๗๑-๔, ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๘-๘๑ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง บาร์บีคิว)
เบียร์คุทเช่อ ๑๒๗ ม.๑๐ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๓๓ (เปิด ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐ น. อาหารไทย เยอรมัน)
บาวาเรีย เฮาส์ ๒๑๖/๖๒ เซ็นทรัล ชอปปปิ้งอาเขต ถ.พัทยา สาย ๒
ปูเป็น ๖๒ ม.๑ ถ.นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๒๕, ๐ ๓๘๒๓ ๑๗๒๘ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารทะเล)
ปันปันซันโดเมนิโก้ ๓๑๓/๑ ม.๑๒ ถ.ทัพพระยา โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๘๗๔ (เปิด ๐๘.๓๐-๒๓.๐๐ น.อาหารอิตาเลียน)
ปลาทองซีฟู้ด ๒๔๔/๒ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๘๕ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล)
ฟ้าพัทยา ๒๕/๓-๔ ม.๑๐ ถ.พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๑๙๖ (เปิด ๑๓.๐๐-๐๒.๐๐ น. อาหารไทย-ตามสั่ง-ทะเล)
ฟู๊ดแฟร์ ๑๔๗/๑ ม.๑๐ ถ.เลียบชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๘๑๓ (อาหารไทย-ฝรั่ง-ทะเล-อิสลาม)
แม่ลาปลาเผา ถ.พรประภานิมิต โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๖๑๘๑
ยามาโต้ ๒๑๙/๕๑-๕๒ ซ.ยามาโต้ ถ.ชายหาด พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๖๑๘, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๘๕ (เปิด ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารญี่ปุ่น)
ร้านอาหารเกาหลี ๔๓๖/๗ ซ.๑ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๓๕ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
เรือนไทย ๔๘๕/๓ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๙๑๑ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. อาหารไทย-จีน-ยุโรป-ทะเล)
ลากริตต้า ในโรงแรมอมารีออร์คิดรีสอร์ท ถ.ชายหาด พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๖๑, ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๗๕ (อาหารอิตาเลียน)
เลือดหมูคุณศรี ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๓๙
ลิตเติ้ลอิตาลี ๒๑๕/๖๘ ถ.พัทยา สาย ๒ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๑๑
ศาลาอัลคาซาร์ สวนอาหารนายแกละ ๗๘/๑๔ ถ.พัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๑๓๙ (เปิด ๑๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. อาหารไทย-จีน-ทะเล-ข้าวต้ม)
สมศักดิ์ ๔๓๖/๑๐ ม.๙ ซ.๑ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๒๘๔, ๐ ๓๘๔๒ ๘๙๘๗, ๐ ๓๘๔๑ ๐๔๘๕-๖ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง)
เสวย ซีฟู้ด ๑๖๔ ม.๙ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๐-๑ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
เอ แอนด์ ดับบลิว ๑๘๓/๑ ถ.ชายหาด พัทยาใต้
อาลีบาบา ๑/๑๓-๑๔ ถ.พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๖๒
แอ๋วนัดพบ ๘๒ ม.๕ ถ.พัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๔๔๖ (อาหารไทย)
อกามอน ๔๖๔/๑๙ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๕๙๘, ๐ ๓๘๔๒ ๓๗๒๗
๑๓ เหรียญ ๒๑๕/๗๐ ม.๑๐ ถ.พัทยาสาย ๒ พัทยาใต้

เกาะล้าน
ไชน่า ทาวน์ เกาะล้าน หาดตาแหวน โทร. ๐ ๑๕๘๔ ๑๙๗๔, ๐ ๙๗๓๓ ๑๖๗๔ (เปิด ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารทะเล)

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โรงแรมชลบุรี โรงแรมพัทยา เกาะสีชัง
ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์