บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ และทรงพบว่าพื้นป่าแห่งนี้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พร้อมกับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
• ดังนั้นในการพัฒนาอุทยานธรราชาติวิทยาแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า (2) สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งความรู้ (3) เผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนและประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไป และมีกรอบการดำเนินงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจำแนกเขตอุทยานธรรมชาติวิทยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ด้านวิชาการและงานวิจัย ด้านการบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ และด้านการอำนวยการและการประสานงาน
• อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี โดยทิศเหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดกับป่าสงวนป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ทิศตะวันออกติดกับแนวถนน รพช. บ้านบ่อหวี และบ้านตะโกปิดทอง และแนวตะวันตกติดกับสหภาพพม่า อุทยานธรรมชาติวิยามีพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 กลุ่มบ้านในตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี
• ปัจจุบันอุทยานธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ เปิดบริการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลายๆรูปแบบ อาทิ
    1.ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา เป็นที่รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลทางชีวภาพ ที่สำรวจพบในพื้นที่อุทยาน โดยจัดแสดงทั้งในรูปของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์ และมีห้องสมุดที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย
    2.เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ เช่น น้ำตก ธารน้ำร้อน พันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ประกอบด้วย เส้นทางเดิน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ใช้เวลาในการเดิน 1 ชั่วโมง และเส้นทางที่ 2 ใช้เวลาในการเดิน 3 ชั่วโมง
    3.ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถามศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ด้วย
    4.ที่พัก สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการและเยาวชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ขณะนี้เปิดให้บริการเป็นบ้านพัก ขนาด 3 ห้องนอน จำนวน 2 หลัง, บ้านพัก ขนาด 6 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง (สำหรับพักได้ 30 คน), เต็นท์ ขนาด 2 คน จำนวน 20 หลัง
    5.ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ เป็นร้านจำหน่ายสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นหนังสือ โปสการ์ดที่เกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยา     นอกจากนี้ยังจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริอีกด้วย
• สำนักโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 254 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0 3232 9016, 0 6172 4232
• สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0 2282 6511, 0 2281 3921 โทรสาร 0 2281 3923
ราชบุรี โรงแรมราชบุรี ตลาดน้ำ จังหวัดราชบุรี
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562
• วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ฮาบิ้น
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 26 ธันวาคม - 2 มกราคม 2653
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2653
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
• TG-519 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวหลง โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563
• วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ราชสถาน
ทัวร์พม่า
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 1 - 8 เมษายน 2563
• วันที่ 11 - 18, 12 - 19 เมษายน 2563
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
       
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์