บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ และทรงพบว่าพื้นป่าแห่งนี้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พร้อมกับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
• ดังนั้นในการพัฒนาอุทยานธรราชาติวิทยาแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า (2) สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งความรู้ (3) เผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนและประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไป และมีกรอบการดำเนินงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจำแนกเขตอุทยานธรรมชาติวิทยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ด้านวิชาการและงานวิจัย ด้านการบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ และด้านการอำนวยการและการประสานงาน
• อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี โดยทิศเหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดกับป่าสงวนป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ทิศตะวันออกติดกับแนวถนน รพช. บ้านบ่อหวี และบ้านตะโกปิดทอง และแนวตะวันตกติดกับสหภาพพม่า อุทยานธรรมชาติวิยามีพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 กลุ่มบ้านในตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี
• ปัจจุบันอุทยานธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ เปิดบริการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลายๆรูปแบบ อาทิ
    1.ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา เป็นที่รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลทางชีวภาพ ที่สำรวจพบในพื้นที่อุทยาน โดยจัดแสดงทั้งในรูปของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์ และมีห้องสมุดที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย
    2.เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ เช่น น้ำตก ธารน้ำร้อน พันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ประกอบด้วย เส้นทางเดิน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ใช้เวลาในการเดิน 1 ชั่วโมง และเส้นทางที่ 2 ใช้เวลาในการเดิน 3 ชั่วโมง
    3.ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถามศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ด้วย
    4.ที่พัก สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการและเยาวชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ขณะนี้เปิดให้บริการเป็นบ้านพัก ขนาด 3 ห้องนอน จำนวน 2 หลัง, บ้านพัก ขนาด 6 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง (สำหรับพักได้ 30 คน), เต็นท์ ขนาด 2 คน จำนวน 20 หลัง
    5.ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ เป็นร้านจำหน่ายสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นหนังสือ โปสการ์ดที่เกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยา     นอกจากนี้ยังจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริอีกด้วย
• สำนักโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 254 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0 3232 9016, 0 6172 4232
• สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0 2282 6511, 0 2281 3921 โทรสาร 0 2281 3923
ราชบุรี โรงแรมราชบุรี ตลาดน้ำ จังหวัดราชบุรี
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์