บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม ราชบุรี

• ไพรเวทโฮม สวนผึ้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 111/3 ในเดือนล้อมคันทรีโฮม กม. 3 ถ.ชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง ต.ท่าเคย 70180
http://www.privatehomeresort.com

• อำเภอเมือง (รหัสทางไกล ๐๓๒)
กฤษณะโฮเต็ล ๑๑๘ ถ.คฑาธร โทร. ๓๓๗๒๖๒, ๓๒๖๕๖๐ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
โกลเด้น ซิตี้ (ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร) ๗๖/๑ หมู่ ๕ ถ.เพชรเกษม โทร. ๓๑๗๑๔๐-๔ โทรสาร ๓๑๗๑๔๕ จำนวน ๒๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๕๐ บาท
ครัวหลวงรีสอร์ท ๕๙ หมู่ ๒ ถ.เพชรเกษม โทร.๓๒๑๒๒๑, ๓๒๖๘๔๘, ๓๑๖๘๘๘ โทรสาร ๓๒๖๘๔๙ จำนวน ๔๐ หลัง ราคา ๗๒๐ บาท
นำสิน ๒–๑๖ ถ.ไกรเพชร โทร. ๓๓๗๕๕๑, ๓๒๖๒๓๘ โทรสาร ๓๓๗๖๓๓ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๒๐ บาท
ราชบุรีดี ๑ ๔๓/๑ ถ.อุดมสิริ โทร. ๓๓๘๕๔๒, ๓๓๘๓๐๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๖๐-๕๕๐ บาท
โรงแรมกวงฮั้ว ๒๐๐/๒๐๒ ถ.อัมรินทร์ โทร. ๓๓๗๑๑๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๑๒๐ บาท
ศาลาไทย ๖๕ ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง โทร. ๓๓๗๑๗๒ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
หงษ์ฟ้า ๑๓/๑๗ ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง โทร. ๓๓๗๔๘๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๒๓๐ บาท
อารยะ ๑๘๗/๑-๑๒ ถ.ไกรเพชร โทร. ๓๓๗๗๘๑-๒ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๘๐ บาท

• อำเภอดำเนินสะดวก
บ้านสุขโชครีสอร์ท ๑๐๓ หมู่ ๕ ต.ท่านัด โทร. ๒๕๔๓๐๑, ๒๕๔๙๘๒, ๓๔๕๗๙๘ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๖๐๐ บาท

• อำเภอบ้านโป่ง
เกษมสุข ๒/๙๘ ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง โทร ๒๑๑๓๘๔, ๒๒๑๐๒๗ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑๙๐–๔๒๕ บาท
ไทยนำริเวอร์ไซด์ ๑๙/๕๐ หมู่ ๔ ถ.แสงชูโต โทร. ๒๑๑๙๔๗-๘ โทรสาร ๒๒๑๑๕๔ จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๒๘๐-๑,๕๐๐ บาท
ไทยนำโฮเต็ล ๑๙/๑๙ ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๒๐๐ บาท โทร.๒๑๑๙๔๗-๘
ทิพย์โฮเต็ล ๑๐๕ ซ.กระจ่างวัฒนา โทร.๒๑๑๓๔๖ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๘๐ บาท
วิลล่าโฮเต็ล ๓๐/๒ ถ.แสงชูโต โทร.๒๒๑๓๑๒ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท

• อำเภอโพธาราม
แสนสุขโฮเต็ล ถ.โชคชัย จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท

• อำเภอจอมบึง
ราชบุรี คันทรี่ คลับ ๙๕ หมู่ ๑๐ ต.ปากช่อง โทร. ๒๖๑๒๒๓-๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท

• อำเภอสวนผึ้ง
เดือนล้อมคันทรีโฮม ๑๑๑/๑ หมู่ ๑๑ ต.ท่าเคย มีบ้านพัก จำนวน ๖ หลัง ราคา ๒,๖๐๐-๙,๐๐๐ บาท โทร. ๐๑-๒๖๙-๖๐๐๖, ๓๖๔๑๑๑, ๓๖๔๒๒๒
บ้านบัววัฒนา ๒๖/๑ หมู่ ๗ ต.สวนผึ้ง โทร ๓๙๕๐๘๑, ๓๙๕๐๘๓, ๓๙๕๒๐๑, ๒๒๑๑๘๙, ๐๑-๙๔๑-๘๒๙๔ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านห้วยน้ำใส ๑๗๓ หมู่ ๓ ต.สวนผึ้ง โทร. ๐๑-๒๑๐-๓๔๙๑ มีบ้านพัก ราคา ๙๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บ่อคลึงฮอทสปริง บ่อคลึง-สวนผึ้ง เลยอำเภอสวนผึ้งไป ๑๕ กิโลเมตร โทร.๓๒๙๐๒๔ กรุงเทพฯโทร. ๒๗๙-๘๑๖๙-๗๑, ๒๙๔-๓๓๐๐, ๒๙๔-๓๒๕๖ มีบ้าน ๓ หลังๆ ละ ๑๐-๒๐ คน ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท (มีเต็นท์ให้เช่า)
ภโวทัย (อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย) ๙๔ ถนนสวนป่าสิริกิติ์-สวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี สำนักงานในตัวเมืองราชบุรีโทร.๓๔๒๐๕๓, ๒๒๑๑๘๙, ๐๑- ๔๘๖-๙๘๐๔ อำเภอสวนผึ้งโทร ๓๙๕๑๙๒-๔ มีบ้านพัก ๖ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๔,๕๐๐ บาท
สวนนางพญา เลย อ.จอมบึง ไปประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางชัฏป่าหวาย-โป่งน้ำร้อน ทร. ๐๑-๒๑๕-๒๘๑๗ กรุงเทพฯโทร. ๕๓๙-๘๓๕๔-๕, ๙๓๒-๙๗๘๙ โทรสาร ๙๓๒-๙๑๙๒ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท มีบ้านพัก ๙ หลัง ราคา ๒,๕๐๐ บาท
สวนผึ้งแลนด์ ๑๐๗/๒ หมู่ ๕ ต.บ้านคา โทร.๓๙๕๒๑๘ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท
ไพรเวทโฮม สวนผึ้ง 111/3 ในเดือนล้อมคันทรีโฮม กม. 3 ถ.ชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง ต.ท่าเคย 70180

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดราชบุรี

• อำเภอเมือง (รหัสทางไกล ๐๓๒)
ก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี ๒๐๙ ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง โทร.๓๑๙๖๕๗, ๓๓๘๘๐๒ (ก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ไข่ต้ม)
โกเซี้ยง ถ.ท้าวอู่ทอง
เรากันเอง ถ.มนตรีสุริยวงค์
ครัวหลวงรีสอร์ท ถ.เพชรเกษม
จันทร์เพ็ญ ๒๔๑/๓๒ ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง โทร. ๓๓๗๑๓๘ (เต้าหู้น้ำแดง ปลายี่สก อาหารตามสั่ง)
ลอยแก้ว ถ.เพชรเกษม โทร. ๓๓๗๑๐๒, ๓๒๒๔๔๗ (อาหารจีน รับจัดโต๊ะจีน)
อาหารไทยราชบุรี ถ.คฑาธร โทร ๓๓๗๒๕๙(หมูชะมวง ปลาร้าสับ แกงเลียง)
เนื้อต้มบ้านสิงห์ (ใกล้โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี) ถ.คฑาธร
เนื้อลวกบางเลน ถ.เพชรเกษม
บ้านคุณหญิง ถ.สมบูรณ์กุล
เป็ดย่างน้ำผึ้ง ถ.แม้นรำลึก โทร.๓๓๘๗๔๐
รื่นรส ๓๕๖-๘ ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง โทร. ๓๓๗๑๑๘ (อาหารจีน,รับจัดโต๊ะจีน)
เรือนแพ ๑๒๑ หมู่ ๑ ถ.เพชรเกษม (เชิงสะพานศิริลักษณ์) โทร.๓๒๑๘๗๗ (อาหารไทย,จีน)
แพแม่น้ำ (เชิงสะพานสิริลักขณ์ ฝั่งท่าเสา)ถ.เพชรเกษม
แพกุ้ง (ทางไปอำเภอวัดเพลง) ๓๐๐/๑ ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ซ.๑๓ ต.หน้าเมือง โทร. ๓๑๘๓๔๘ (อาหารไทยตามสั่ง)
สายฝน ถ.มนตรีสุริยวงศ์ โทร. ๓๓๗๐๗๙, ๓๓๘๕๔๑
ฮวดข้าวมันไก่ (หน้าสถานีรถทัวร์ราชบุรี-กทม.) ถ.ไกรเพชร

• อำเภอดำเนินสะดวก
ก๋วยเตี๋ยวชาวสวน ใกล้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทร. ๒๕๔๑๐๕

• อำเภอบ้านโป่ง
บ้านโป่งโบวล์ ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา โทร. ๒๑๑๓๙๖, ๒๒๑๑๖๗
แพแม่น้ำ ถ.แสงชูโต
แพริมน้ำ ถ.ริมน้ำ
แพเสน่ห์ชายน้ำ ถ.เบิกไพรริมน้ำแม่กลอง
มธุรส ๓๐ ม. ๓ ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา โทร ๒๒๑๒๐๙ (หมี่กรอบ ไก่ไทยผัดซีอิ๊ว)
วันดี ถ.เขางู-เบิกไพร

• อำเภอโพธาราม
เจ๊อ่อน ๓๔ ถ. โชคชัย ต.โพธาราม โทร.๒๓๑๖๗๘ (ก๋วยเตี๋ยวไก่, หมู, หมูสะเต๊ะ)
หอยทอดนายตี๋ (หน้าวัดโพธาราม)

• อำเภอจอมบึง
ปั๋งหงาย (ไข่ตุ๋น) ต.จอมบึง โทร.๒๖๑๒๘๙
ลมโชย ถ.ราชบุรี-จอมบึง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ ๕ กิโลเมตร โทร. ๒๖๑๐๐๙

• อำเภอสวนผึ้ง
ครัวกะเหรี่ยง ๑๙๖ ต.สวนผึ้ง โทร.๓๙๕๑๖๖
เจ๊พยอม ถ.บางแพ-โพหัก
ป้าห่อ (หน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง)
พุทรา ๑/๓ หมู่ ๑ ถ.ราชบุรี-ผาปก ต.ท่าเคย โทร ๓๖๔๒๒๙
ภโวทัย (อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย) ๙๔ ถนนสวนป่าสิริกิติ์-สวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี สำนักงานในตัวเมืองราชบุรี โทร.๓๔๒๐๕๓, ๒๒๑๑๘๙, ๐๑- ๔๘๖-๙๘๐๔ อำเภอสวนผึ้ง โทร ๓๙๕๑๙๒-๔

ราชบุรี โรงแรมราชบุรี ตลาดน้ำ จังหวัดราชบุรี
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์