บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
• ข้อมูลที่พัก โรงแรมระยอง

อำเภอเมือง
การ์เด้นเฮาส์ ๗๐ ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๑๒๓๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
โกลเด้น ซิตี้ ระยอง ๕๓๐/๑ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๘๗๐๑-๑๕ โทรสาร ๐ ๓๘๘๖ ๑๑๙๑ จำนวน ๑๓๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
กิติมา ซิตี้ ๔๗/๑๒ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เชิงเนิน โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๙๔, ๐ ๓๘๘๐ ๗๘๒๖ โทรสาร ๐ ๓๘๘๐ ๗๘๒๖ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
คานารี่ เบย์ ๕๐ ม.๒ ถ.เลียบชายหาด ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๔๘๔๔, ๐ ๓๘๖๑ ๕๐๒๕ โทรสาร ๐ ๓๘๘๐ ๔๘๘๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๓๔๓๓, ๐ ๒๒๓๓ ๙๕๖๐ จำนวน ๑๕๑ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐–๕,๐๐๐ บาท www.kanarybay.com, E-mail: kanarygm@ksc.th.com (ประกอบอาหารได้)
ชลนครินทร์ รีสอร์ท ๒๒๒ ม.๒ ถ.เลียบชายหาด ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๔๙๙๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๘๐ ๔๙๙๗ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท บ้านพัก จำนวน ๕ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ชานเมือง ๐๒๔ ถ.ท่าบรรทุก โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๓๓๐ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
ดรีม ๓๖๕/๑ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๖๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๖๘๙๕ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๓๐๐ บาท
เดอะ พาราไดซ์ ๒ ม.๘ ซ.๙ ถ.หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด โทร. ๐ ๓๘๖๐ ๗๘๑๒, ๐ ๓๘๖๐ ๘๑๔๕ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท
ไดมอนด์ ๐๕๑/๒ ถ.ราษฎร์บำรุง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๓๒๘, ๐ ๓๘๖๑ ๔๕๗๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๔๕๗๗ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ตะวันออก ๐๕๒/๓ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๑๖๗ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
บูรพา รีสอร์ท ๒/๑ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๒๔๘๒-๓, ๐ ๓๘๖๑ ๗๐๗๙ โทรสาร ๐ ๓๘๖๒ ๒๙๔๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๕๐ บาท
บรุ๊คไซด์ วาเล่ย์ รีสอร์ท ๑๒๙ ม.๕ ต.สำนักทอง โทร. ๐ ๓๘๖๒ ๙๐๘๒, ๐ ๓๘๖๒ ๙๒๘๐, ๐ ๓๘๖๒ ๙๒๘๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๓ ๐๒๓๓ โทรสาร ๐ ๒๖๙๓ ๐๒๓๑ www.brookside.co.th จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐ บาท
บ้านไม้แต่ง ๑/๑๗ ถ.ราษฎร์บำรุง ซอย ๑๕ ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๘๗๓๙-๔๑ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
ประเสริฐ เกสต์เฮาส์ ๗/๑๒ ถ.บางพระ-ตราด ต.เชิงเนิน โทร. ๐ ๓๘๖๒ ๒๘๑๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๒ ๒๘๑๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
พี.เอ็ม.วาย วิลล่า ๘๙ ถ.เลียบชายหาด ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๓๐๐๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๐๐๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๒๑ ๘๘๗๖-๘ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๙,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พี.เอ็ม.วาย.บีช รีสอร์ท ๑๔๗/๓๙๔ ม.๒ ถ.เลียบชายหาด ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๘๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๔๘๘๗ www.pmyryc@loxinfo.co.th กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๒๑ ๘๘๗๕-๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๑ ๘๘๗๘ E-mail: pmybkk@loxinfo.co.th จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท
ไพน์เนอร์รี่ พาร์ค บีช รีสอร์ท ๑๕๘/๑ ม. ๔ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๐-๑ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๑ จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
มาบตาพุด ๑๕๐ ม.๑ ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๑๐๑๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๒๕๐ บาท
เมโลดี้ ๑๔๔/๑ ถ.ราษฎร์บำรุง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๕๙, ๐ ๓๘๖๑ ๖๕๖๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๑๒๕๙ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๓๕๐-๗๐๐ บาท
ระยอง ๐๖๕/๓ ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๐๗๓ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท
ระยอง ซิตี้ ๑๑ ซ.๔ ถ.ราษฎร์บำรุง ซอย ๔ ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๘๗๒, ๐ ๓๘๖๒ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๒ ๔๒๐๐ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ระยอง ซีวิว ๔๖ ถ.เลียบชายหาด ต.ปากน้ำใหม่ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๖๔, ๐ ๓๘๖๑ ๕๔๕๒, ๐ ๓๘๖๑ ๖๕๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๕๔๕๒ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-๘๐๐ บาท
ระยอง พาเลซ ๑๐๙ ถ.ราษฎร์บำรุง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๖๔๓๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๗๒๐๔ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
ระยอง เพรสซิเดนท์ ๑๖/๘ หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.พจนกร ต.ท่าประดู่ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๐๗, ๐ ๓๘๖๒ ๒๗๗๑-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๒๕๗๐ จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๕๕๐–๖๐๐ บาท
ระยอง วิลล่า ๙๙๖/๑ ม.๑ ต.เชิงเนิน โทร. ๐ ๓๘๖๒ ๒๗๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๒ ๐๓๔๔ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
ระยอง ออคิด ๐๑๑ ซ.ราษฎร์บำรุง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๓๔๐-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๔๗๘๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๐๑๔๓, ๐ ๒๓๙๒ ๑๘๙๕, ๐ ๒๓๘๑ ๓๙๘๕ โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๓๙๘๔ จำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ระยอง โอตานี ๐๖๙ ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ จำนวน ๑๑๗ ห้อง ราคา ๑๘๐-๗๐๐ บาท
เรือนไทยริมหาด ๒๐๖/๕ ม.๓ หาดดวงตะวัน บ้านเพ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๒๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๕๕๗๐-๔ ต่อ ๘๑๐๕ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท บ้านเรือนไทย จำนวน ๘ หลัง
เรือนขวัญ ๐๓๒ ถ.ท่าบรรทุก ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๘๗ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
โรแมนติค ๒/๑๙ ซ.สองพี่น้อง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๒๙๑๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
โรส อินน์ ๙๖๒/๑ ม.๑๐ ต.เชิงเนิน โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๒๕๒๒ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
เวียงวลี ๓๓ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๙๐๒๙-๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๘๐ ๘๔๘๗ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
วันเวย์ ๐๔๘/๑ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๙๐๔, ๐ ๓๘๖๑ ๓๔๙๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๔๙๗ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
เสม็ดวิล รีสอร์ท ๘๘/๑ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๘๑-๒, ๐ ๑๙๔๙ ๕๓๙๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๘๑ www.sametvilleresort.com,E-mail:questions@SametVilleResort.com, reserve@SametVilleResort.com บังกะโล จำนวน ๔๖ หลัง ราคา ๑,๓๐๐-๕,๐๐๐ บาท
สตาร์ โฮเต็ล ๑๐๙ ถ.ศูนย์การค้าสาย ๔ ต.ท่าประดู่ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๔๙๐๑-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๔๖๐๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๗ ๑๗๗๔ โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๖๖๑๑ จำนวน ๕๗๖ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท
สหยนต์ ๑๕๔ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๑๐๒, ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๒๕ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
หาดแสงจันทร์ ซีวิว ๗๘/๖ ม.๒ ถ.เลียบชายหาด ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๒ ๐๕๘๕, ๐ ๓๘๖๑ ๖๓๕๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๒ ๐๕๘๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
อาร์เอ็ม ๐๔๘/๕-๗ ถ.ราษฎร์บำรุง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๗๙๕, ๐ ๓๘๖๑ ๒๓๓๙ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๐๐ บาท
เอเชีย ๐๘๔ ซ.ข้างโรงหนังเทศบันเทิง ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๐๒๒ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๘๐ บาท
แอมเบอร์ ๑๙๐/๑-๒ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ โทร. ๐ ๓๘๖๒ ๐๘๗๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๒ ๐๘๗๐ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด บริเวณเขาแหลมหญ้า (บนฝั่ง) มีบริการบ้านพัก จำนวน ๓ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๙๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท/คน/คืน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ ราคา ๒๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๐๓๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

อำเภอบ้านฉาง
จ.คู่ ๖๐/๕๙ ม.๕ ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง โทร. ๐ ๓๘๖๐ ๒๐๑๒-๓, ๐ ๓๘๖๐ ๒๔๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๐ ๒๖๓๕ จำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ฉาง อินน์ ๙๐/๑๔๘ ม.๑ ต.พลา โทร. ๐ ๓๘๖๐ ๒๙๗๕ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เดอะ พาราไดซ์ เวล แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ๔๘/๑ หาดทรายทอง โทร. ๐ ๓๘๖๐ ๗๘๑๒, ๐ ๓๘๖๐ ๘๑๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๐ ๘๑๔๖ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
ทองรุ่งโรจน์ ๒๔๔/๑๒ ถ.บ้านฉาง-ยายร้า โทร. ๐ ๓๘๖๐ ๒๔๗๖ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๕๐ บาท
บ้านฉาง การ์เด้น ๑๔๘ ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง โทร. ๐ ๓๘๖๐ ๒๗๒๕, ๐ ๓๘๖๐ ๓๑๑๑ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
บ้านฉาง แกรนด์ โฮเต็ล ๓ ม.๑ ต.พลา โทร. ๐ ๓๘๘๘ ๒๓๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๘๘ ๒๓๐๒ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านฉาง พาเลซ โฮเต็ล ๒๙๓ ม.๓ ต.บ้านฉาง โทร. ๐ ๓๘๘๘ ๒๓๒๔, ๐ ๓๘๘๘ ๒๖๗๘-๘๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๐ ๒๖๙๕ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บ้านปรียาพัฒน์ ๓๙ ต.มาบตาพุต โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๕๘๔๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๓๗๑๒ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านพัก ลมทะเล หาดพลา ๑๐๙ ม.๕ ต.พลา โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๐๐๘๘ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐บาท
พลา รีสอร์ท หมู่บ้านพลา ๗๘/๑ ม.๒ ถ.สุขุมวิท กม.ที่ ๑๖ เข้าไปประมาณ ๖ กิโลเมตร โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๐๒๖๙, ๐ ๓๘๖๓ ๐๓๕๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๐๓๕๘ บังกะโล จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๕,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๔๑ ม.๖ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๐๓๔๑-๔๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๐๒๔๓ www.shiningstarhotel.com จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๒,๘๙๐-๗,๕๘๐ บาท
พยูน รีสอร์ท หาดพยูน ๒/๔ ถ.บ้านฉาง-พยูน โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๐๒๕๑-๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๓๐๔๑, ๐ ๒๔๓๖ ๕๔๙๓ บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๔,๕๐๐-๖,๕๐๐ บาท
ภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา ๓๔ ม.๔ ถ.พยูน-น้ำริน ต.น้ำริน โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๐๓๘๒-๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๐๓๘๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๖๙๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๒๓๙๑ ๖๘๒๙ www.purimas.com, E-mail: purimas@purimas.com จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๒,๓๐๐-๕,๐๐๐ บาท
มิลฟอร์ด บ้านฉาง บีช โฮเต็ล หาดพยูน ๑๖๙-๑๗๑ ถ.พยูน-หาดพลา ต.บ้านฉาง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๐๐๑๙-๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๐๐๒๔ www.naturalbeach4rayong.com, www.p4stour.com จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๔๐๐ บาท
วี.วี.บังกะโล ๑๗๔/๑๖-๓๒ ซ.สระน้ำ บังกะโล จำนวน ๑๖ หลัง ราคา ๑๕๐-๒๒๐ บาท
เอ็ม.พี.แกรนด์ ๑๒๕ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๑๓๔๖-๗, ๐ ๓๘๖๘ ๑๗๘๖, ๐ ๓๘๖๘ ๑๗๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๒๒๕๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท

หาดแม่รำพึง-บ้านก้นอ่าว
ก้นอ่าว เบย์ รีสอร์ท ๘๙/๑๙ ม.๑ ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๕๘, ๐ ๓๘๖๕ ๒๓๗๗ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
กิติมา ฮัท ๗๗/๑๙ ม.๑ ถ.หาดแม่รำพึง ตำบลเพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๕๖๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๔ ๑๔๕๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท
จันทร์ญารัตน์ ๑๘๖/๓ ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๐๕๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ฉัตรทอง บีช ๗๘/๓๗ ม.๑ บ้านก้นอ่าว โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๕๓ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ชนนิกานต์ ๗๗/๒ หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๒๔๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ชมตะวัน ๗๘/๔๗ ถ.หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๐๔๗-๘ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ซีวินด์ รีสอร์ท ๘๒/๕๙ ถ.หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๕๖๒, ๐ ๓๘๖๕ ๒๗๓๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๒๗๓๕ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๐๐ บาท
ซี แซนด์ ซัน ๑๘๒/๑๑๒ ถ.เลียบหาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมือง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๓๗๑, ๐ ๑๘๖๒ ๕๒๖๘ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ดี เอ รีสอร์ท ๑๐๙/๒๒ ถ.หาดแม่รำพึง-หินขาว ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๒๐๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๓๑๙๖, ๐ ๒๒๔๗ ๑๐๙๐ บังกะโล จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านก้นอ่าว ๗๘/๗๔ ม.๑ เขาแหลมหญ้า ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๐๕๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านเนียซีไซด์ ๑๔๔/๖ หาดแม่รำพึง ต.ตะพง จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๗๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านโนรี ๘๒/๑๒ ม.๑ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๔๘ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านผาสุข ๑๘๖/๒ ถ.หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๐๕๖ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านพร้อมพงษ์ ๗๗/๑๑ ม.๕ ถ.เลียบหาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๒๓๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๕๒๓๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๕๗๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๗๖ ๓๖๑๓ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๕,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านนานาชาติระยอง (บ้านก้นอ่าวระยอง) ๘๙/๔ ม.๑ ต.เพ ถ.หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๓๗๔, ๐ ๑๙๘๓ ๕๐๘๑ จำนวน ๗๕ เตียง ราคา ๑๕๐-๓,๐๐๐ บาท www.tyha.org, E-mail: ban-konaoetyha.org
บ้านศิลาชล ๑๔๔/๔ ถ.หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๘๖๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๘๙ ๘๖๐๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๑ ๙๙๘๕ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๗,๕๐๐ บาท
บ้านริมหาด ๗๘/๘๕-๘๖ ม.๑ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๑๓๓ บังกะโล จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านทะเล ๘๒/๕๘ ม.๑ ถ.เลียบหาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๕๗๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๖๐๐ บาท
บ้านปูลม ๘๑/๘๑ ม. ๑ ต. เพ โทร. ๐ ๑๘๒๑ ๗๒๐๐ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท
บ้านสบ๊าย สบาย ๖๐/๑๖ ถ.หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๓๕, ๐ ๓๘๘๙ ๙๘๑๑-๕, ๐ ๑๙๘๒ ๓๑๖๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๓๕ www.sabaihome.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕,๐๐๐-๖,๓๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านหินขาว ๑๔๖/๔ ม.๑ หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๔๗๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๕๑ ๙๓๘๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
เบย์ วิว รีสอร์ท หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๘๖๗๘ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ปรางค์ชนก ๘๙/๙ ม.๑ ถ.หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๙๗๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๒๘๔๒ บังกะโล จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ปลารินยา รีสอร์ท ๑๖๘ ม.๑๐ ถ.หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๓๕, ๐ ๑๗๘๒ ๙๓๑๕ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท บ้านพัก พักได้ ๑๕๐ คน ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท
เปรมวดีซีวิว ๑๐๕/๑ ม.๑ ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๔๐ จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พนาชล ๘๒/๒ ม.๑ ถ.หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๗๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พลอยไพลิน วิลเลจ ๗๘/๑๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๓๗๓-๔ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๕๐๐ บาท
พฤกษชาติ รีสอร์ท ๑๔๔/๓ ม.๕ ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๐๒๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๐๒๒๑ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พี.เอ็ม ๗๘/๓๑ ม.๑ บ้านก้นอ่าว โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๕๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๔ ๗๖๒๙ จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พี.เอ็ม.เอ็ม วิลล่า ๗๘/๗๒ ม.๑ ต.เพ ถ.เลียบหาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๒๔๑-๒, ๐ ๓๘๖๖ ๔๖๔๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๓๒๔๒ บังกะโล จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
มรกต คอนโดเทล ๘๑/๔ ม.๑ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๑๑๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๒๐๓๒ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
มาโนทย์เฮาส์ ๖๓/๘๒ ถ.เลียบชายหาด ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๘๖๒๖, ๐ ๑๘๖๒ ๕๔๖๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
มารีน โฮเต็ล ๗๙/๑ ม.๔ ถ.หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๐๑, ๐ ๓๘๖๖ ๔๐๖๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๖ ๔๐๖๘ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๐๐๐ บาท
ระยอง รีสอร์ท ๑๘๖ ม.๑ ต.เพ หาดแหลมตาล โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๐๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๐๐๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๒๓๙๒, ๐ ๒๒๕๔ ๗๗๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๒๓๙๑ www.rayongresort.com จำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๕,๐๐๐-๑๖,๓๐๐ บาท
ระยอง ชุมสาย ๗๗/๙ ม.๕ ถ.หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๑๖๔-๖ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐- ๑,๒๐๐ บาท
วังทอง รีสอร์ท ๗๗/๑๒-๑๔ หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๙๑, ๐ ๓๘๖๕ ๒๓๐๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๒๑๗๘ www.wangthong.tripod.com บังกะโล จำนวน ๓๕ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
สวนสโมสร ๑๗๘ ม.๖ ถ.หาดแม่รำพึง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๐๙๑, ๐ ๓๘๘๙ ๘๘๙๓ บังกะโล จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๔๕๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
หยกทะเล เฮ้าส์ ๗๘/๒๖-๒๙ ม.๑ บ้านก้นอ่าว ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๓๑๐๔, ๐ ๓๘๖๕ ๒๑๓๒ จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แหลมหญ้า รีสอร์ท ๗๘๑/๑ ม.๑ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๐๑, ๐ ๙๒๕๐ ๔๔๑๖, ๐ ๙๕๑๐ ๕๓๔๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๐๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๙ ๐๗๖๓ จำนวน ๑๖ หลัง ราคา ๓๐๐-๒,๕๐๐ บาท
แหลมหญ้า ซีวิว ๗๘/๖๓ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๒๒-๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เอ็ม.เอ็ม วิลล่า ๗๘/๕๘ ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ บ้านก้นอ่าว โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๕๕๙-๖๐ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
เอส.เอ็ม ๒๒๕ ม.๕ หาดแม่รำพึง ต.ตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๒๔๐, ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๗๒ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
•
หาดบ้านเพ-สวนสน-วังแก้ว
แก่นเสม็ด ๔๐ ม.๓ ท่าเรือแกลง ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๔๘-๕๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๐๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๘๙ ๑๖๖๕ โทรสาร ๐ ๒๓๘๙ ๑๖๖๖ จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๒,๘๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๒๔ หลัง ราคา ๕,๐๐๐-๖,๕๐๐ บาท
เกาะแก้ว บังกะโล ๒๙๙ ม.๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๘๑-๒ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ควีนส์ ๒๘๑/๑-๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๐๑๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
คุ้มแก้ว ๓๘/๕๓-๕๕ ม.๑ ต.แกลง จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
แคมป์ มะปราง ๒๑๒ ม.๖ ต.แกลง บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แคมป์สน ๑๔๖/๑ ม.๖ ถ.เพ-แกลง ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๑๓, ๐ ๓๘๖๔ ๘๕๗๕ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
แคมปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท ๑๕๕ ม.๓ ต.ซากพง ริมหาดบ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๗๒๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๗๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๒๘๙๐-๑ จำนวน ๑๐๐ คน ราคา ๘๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท
ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ๒๐๕/๒๑ ม.๓ ต.แกลง โทร. ๐ ๙๓๖๙ ๖๕๗๙, ๐ ๙๔๐๒ ๒๐๙๓ www.duangtawan.com, E-mail: ying@duangtawan.com บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๖๐๐ บาท
ไดมอนด์ เพ ๒๘๖/๑๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๒๖, ๐ ๓๘๖๕ ๒๔๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๕๗ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
เดอะ ปาร์ค รีสอร์ท ใกล้สถานีตำรวจทางหลวงสวนสน ๑๐๓/๒ ม. ๕ ต.สำนักทอง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๘๕๙๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๘๔๑๔-๕ www.theparkrayong.com, E-mail: reservation@theparkrayong.com บ้านพัก จำนวน ๓ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท
เดอะ บีช ปาร์ค รีสอร์ท ๑๒๒ ม. ๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต. ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๗๖๑-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๐๗๙๐, ๐ ๒๒๖๑ ๘๔๑๔-๕ www.theparkrayong.com, E-mail:reservation@theparkrayong.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑,๙๕๐-๒,๔๕๐ บาท (ริมทะเล)
ทะเลงาม รีสอร์ท ๒๐๕/๘ ม.๓ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๒๙-๓๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ทิวสน รีสอร์ท ๒๐๕/๑๑ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง สี่แยกท่าเรือแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๗๒๕๘, ๐ ๒๖๖๒ ๔๐๔๑ บังกะโล ๘ หลัง ราคา ๗๐๐-๔,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ที.เอ็น.เพลส ๒๘๖/๔-๕ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๒๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
โนโวเทล โคราเลีย ริมเพ ระยอง ๔/๕ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๐๘-๑๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๐๐๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๗ ๖๐๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๔๓๕๓ www.accorhotels.com/asia, E-mail: novotel@loxinfo.co.th จำนวน ๑๘๙ ห้อง ราคา ๒,๖๐๐-๘,๔๗๔ บาท
บังใบ รีสอร์ท ๔/๔ ม.๓ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๔๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๔๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๙๓๙๐, ๐ ๒๕๔๑ ๙๙๑๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๙๓๘๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
บ้านกฤษณี ๑๖๒/๔ ม.๔ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๗๒๕, ๐ ๑๙๘๗ ๕๕๓๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านทะเลคราม ท่าเรือแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๕๓๐, ๐ ๑๘๓๓ ๗๖๘๘ บังกะโล จำนวน ๒๐ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
บ้านพัก ชาวเล ๓๐/๑ ม.๓ ต.ซากพง อ.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๑๕๕, ๐ ๓๘๖๔ ๘๑๙๓ บังกะโล จำนวน ๑๘ หลัง ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านพักเพ-เสม็ด วิลล่า ๑๒๘-๑๒๙/๑ ม.๖ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๗๗ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๗,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านเพคาบาน่า ๒๐๖/๑-๒ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๘๙–๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๘๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๙ ๔๐๕๐-๓ www.geocities.com2bannpaecabana, E-mail: bannpaecabana@hotmail.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒,๕๘๙-๕,๕๓๒ บาท
บ้านเพ วิลล์ ๑๒๒ ม.๓ ถ.ท่าเรือแกลง ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๑๕๒, ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๐๘ บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๓๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านสินสมุทร ๒๐๕/๒๑ ม.๓ ท่าเรือแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๓๗, ๐ ๙๒๑๙ ๐๖๐๑ บังกะโล จำนวน ๙ หลัง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านสวน-หาดสวย ๑๖๓ ม.๔ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๔๕๕, ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๒๑ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ปะการัง รีสอร์ท ๑๕๕/๒ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๑๒, ๐ ๑๙๔๕ ๔๙๘๐, ๐ ๑๙๔๕ ๑๗๖๗ www.travelthailand.com, www.tourism.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ไพนส์ บีช ๓๘/๖ ม.๑ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๓๖-๔๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๒๑๐๓ จำนวน ๑๑๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท
พี เอส แลนด์ ๑๙๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๓๖๗ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มารีน่า ฮัท ๑๖๒/๘-๙ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๐๖๖๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ยูงทอง วิลล่า ๑๖๒/๑๑-๑๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๓-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๖๕ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ระยอง ชาเล่ต์ ๔/๓๒ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๘๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๘๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๓๕๙๒-๙ www.hotelthailand.com, E-mail: rayongchalet@yahoo.com จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๔,๒๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๙ หลัง ราคา ๑,๓๐๐-๓,๙๐๐ บาท
รวีวรรณ ๑๑๑/๑ ม.๖ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๗๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
รุ่งนภา ลอดจ์ ๑๕๔ ม.๓ ถ.สวนสน-วังแก้ว โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๙๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๙๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๐๒๘๘, ๐ ๒๒๗๗ ๔๑๙๕ โทรสาร ๐ ๒๒๗๕ ๖๔๗๑ www.rungnaphalodge.com, E-mail: info@rungnaphalodge.com บังกะโล จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๘,๐๐๐ บาท
สวนสน วิลล่า ๔๐/๑๓ บ้านเพ ต.แกลง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๓๓ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สุขารมย์ บังกะโล ๑๕๗ ม.๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๑๖๕-๖ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๒๐๐ บาท
อมรพันธุ์ วิลล่า ๑๔๗ ม.๓ ถ.วังแก้ว-แหลมแม่พิมพ์ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๓๓๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๘๔๗๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๕๕๙๑-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๑๑ ๐๑๗๗ www.amornphanpvilla.com บังกะโล จำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๔,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๗๙๐-๑,๗๙๐ บาท)
อีสเทอร์น คาบาน่า ๑๒๒ ม.๓ ต.ซากพง บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เอส.แลนด์ ๑๙๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๓๖๗,๐ ๓๘๖๕ ๓๔๑๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)

อำเภอแกลง
•
วังแก้ว-แหลมแม่พิมพ์
กรีนเฮ้าส์ ถ.เมืองแกลง ต.ทางเกวียน โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๙๘๑-๒ จำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๒๘๐-๓๘๐ บาท
เกาะแก้ว การ์เด้นท์ ๔๘/๑ ม.๒ ถ.สุนทรภู่ ต.วังหว้า โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๒๔๓๑-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๗ ๒๔๓๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
แกลง พาเลส ๑๗๙ สามย่าน ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๗๕๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๗ ๑๕๗๘ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๙๐ บาท
กรีนวู้ด บีช รีสอร์ท ๒๓๗/๑ แหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๒๓ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๓๐๐- ๑,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
จีระ โฮเต็ล ๒๕๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๑๖-๗ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๖๐๐- ๑,๒๐๐ บาท
ชื่นวาริน รีสอร์ท ๖๔/๒ ม.๒ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๒๒, ๐ ๓๘๖๓ ๘๔๐๕, ๐ ๑๘๖๑ ๗๘๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๔๐๕ www.chuenwarinresort.com, E-mail:info@chuenwarinresort.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๔๐๐ บาท
ซีวิว ๒๐๘ ม.๓ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๔๖, ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๓๖ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๗๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ซิลเวอร์ บีช ๒๑๙ ม.๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๙๖-๗, ๐ ๓๘๖๓ ๘๔๖๓-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๔๖๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๓๒ ๔๔๕๖-๖๔ จำนวน ๑๙๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ดำรงชีพ อินน์ รีสอร์ท ๑๙ ต.วังหว้า โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๔๔๕๙ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ทับเสม็ด วิลเลจ ๑๖๔ ม.๑ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๘๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๘๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๑๓๑๔-๕, ๐ ๒๒๓๖ ๔๙๘๓ บังกะโล จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๑,๘๐๐-๔,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ธารธารินทร์ รีสอร์ท อ่าวไข่ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๗๓๓๙ จำนวน ๓๒ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
บ้านไกวัล ๑๕๖ ม.๑ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๓๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๖ ๐๕๔๓ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๔,๐๐๐-๕,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านทรายแก้ว ๒๖๖ ม.๒ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๕๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๘๑ ๙๒๗๑-๒ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑,๗๐๐-๖,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านบุญเพ็ชร ๒๓๕ ม.๑ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๒๖๖, ๐ ๑๔๕๐ ๙๕๐๗ จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๘๐๐- ๔,๕๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ ดูปะการัง)
บ้านพักชมคลื่น ๙๙/๙ ม.๓ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๗๕๗ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านสังข์ บีช รีสอร์ท ๖๔/๓ ม.๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๔๕๒, ๐ ๓๘๖๓ ๘๗๖๔ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๙๔๒ ๑๘๙๑, ๐ ๑๘๒๑ ๓๖๖๒ บังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
บ้านสังข์ รีสอร์ท ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ โทร. โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๑๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๓๘๘ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๖,๐๐๐ บาท
ปาล์มมาลี บีช ระยอง ๑๗๗ ม.๑ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ประมาณ ๑ กิโลเมตร โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๗๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๗๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๖๖๔๔ www.palmeraiebeachhotel.com จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๓,๒๐๐-๖,๗๐๐ บาท
ปาปาญ่า บีช เฮอร์ริเทจ ๒๓ ม.๓ ต.บ้านกร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๗๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
พรพิมพ์ ๑๗ ม.๓ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๒๗, ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๐๙ บังกะโล จำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๕๐๐- ๓,๕๐๐ บาท
พิมพ์บีช ๒๒๖/๑ ม.๑ หาดแหลมแม่พิมพ์ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๑๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๑๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๘๒ ๕๗๖๘, ๐ ๗๙๒๘ ๑๐๒๕ โทรสาร ๐ ๒๙๘๒ ๕๔๕๙ www.pimbeach.com จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๗๕๐-๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พัฒน์ ลอดจ์ ๙๗/๕ ม.๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง (อ่าวเจริญ) โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๐๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๔๓๘๒, ๐ ๒๓๑๘ ๔๖๘๗ บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๓๐๐-๔,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
พิมนิภา วิลล่า (อ่าวไข่ บีช) ๒๑๕/๓-๖ ซ.อ่าวไข่ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๗๔๕๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๔ ๖๕๗๖-๘, ๐ ๒๙๔๘ ๑๑๐๑-๓ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๐๐ บาท
เพ็ญภาษณ์ รีสอร์ท ๒๒๗ ม.๓ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๑๓๒๑ ๐๘๖๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
มรกต ๒๓๖ ม.๓ หาดแม่พิมพ์ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๐๕, ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๐๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
แม่พิมพ์ ชาเล่ต์ ๑๑๖/๒ ม.๔ หาดแม่พิมพ์ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๒๘, ๐ ๗๑๓๑ ๖๖๙๑ จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ริมทะเล ๒๐๘/๑ ม.๓ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๔๖ บังกะโล จำนวน ๔ หลัง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
ร็อค การ์เด้น บีช ๒๒๙ ซ.พระอภัยมณี (ข้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่) ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๗๒๔๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๗๑๙๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๔ ๗๐๐๐, ๐ ๒๙๓๔ ๗๑๗๑-๙ โทรสาร ๐ ๒๙๓๔ ๗๑๗๑ บังกะโล จำนวน ๑๑๐ หลัง ราคา ๒,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท
ลมทะเล รีสอร์ท ๑๒๙ ม.๓ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๕๖, ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๒๔-๕ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
วชิรา ๑๔๗ ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๐๖๒ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๐๐ บาท
วีระเจริญ ๑๕ ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๐๔๐ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๓๐-๑๘๐ บาท
วิลล่า บาหลี รีสอร์ท ๓๐๘ ม.๓ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๘๐, ๐ ๑๙๔๐ ๘๖๓๔ www.villa-bali.net, E-mail: seaside@villa-bali.net จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๙๕๐-๑,๕๐๐ บาท
ศิริโฮม ออน ซี ๑๕๑ ม.๓ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๕๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๙๐๓๑ บังกะโล จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
สวนวังแก้ว ๒๑๔ ม.๒ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๖๗-๘, ๐ ๓๘๖๓ ๘๔๓๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๖๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๔๑๕๐-๑, ๐ ๒๒๖๐ ๓๕๑๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๙ ๙๒๙๗ www.wangkaew.co.th, E-mail: sale@wangkaew.co.th จำนวน ๑๒๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท
สินสยาม รีสอร์ท ๒๓๕ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๓๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๕๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๙ ๑๓๘๕-๖, ๐ ๒๔๓๙ ๖๐๖๔-๕ จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท
หินสวยน้ำใส รีสอร์ท ๒๕๐ ม.๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ซากพง โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๒๖๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๓๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๙๕-๖, ๐ ๒๒๔๓ ๕๑๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๕๑๘๘ www.hinsuaynamsai.com จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๖,๕๐๐ บาท
แหลมแม่พิมพ์ บีช รีสอร์ท ๑๒๙ ม.๓ ต.กร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๓ ๘๓๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๓ ๘๑๒๖ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ออชาร์ด ปาร์ค (บ้านสวน รีสอร์ท) ๙๙/๑ ม.๗ ต.สองสลึง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๙๗, ๐ ๓๘๖๒ ๙๓๑๘-๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๘๑ ๒๔๗๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๓๙๑ ๒๕๓๙ www.orchardpark.co.th จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๖๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๗ หลัง ราคา ๓,๔๐๐-๕,๐๐๐ บาท (มีบริการขี่ม้า)

อำเภอเขาชะเมา
เขาชะเมา คันทรี่ รีสอร์ท ๑๗๕ ม.๕ ต.วังหว้า โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๒๒๖๑ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เขาชะเมา ชาเล่ต์ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ๘ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๒,๔๐๐ บาท
คุ้มริมชะเมา ๕๙ บ้านน้ำเป็น กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๔๔๓๙ บังกะโล จำนวน ๕ หลัง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ธารทิพย์ รีสอร์ท ๒๓๑/๑ ม.๑ (เขาจุก) ต.น้ำเป็น โทร. ๐ ๑๓๓๑ ๐๙๙๒ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บี เจ การ์เด้นท์ วิลล์ แอนด์ รีสอร์ท ๑๐๙/๑ ม.๗ ต.กองดิน แยกปากน้ำประแสร์ หลัก กม.ที่ ๒๗๘ โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๙๘๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๖๖ ๙๘๐๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๙๗๐๒ E-mail: bjgarden@hotmail.com จำนวน ๙๕ ห้อง ราคา ๑,๓๒๕-๔,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
แพทองวารี ม. ๑ ต.น้ำเป็น โทร. ๐ ๑๔๓๙ ๓๙๕๔๓ ราคา ๑,๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
แพรุ่งนภา ม.๑ ต.น้ำเป็น ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
แพเรือนไทย ๒๓๗ ม.๑ ต.น้ำเป็น โทร. ๐ ๑๒๑๓ ๓๖๗๐, ๐ ๑๔๘๑ ๒๘๔๐ ราคา ๑,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๔-๖ คน ราคา ๗๐๐- ๑,๖๐๐ บาท และเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๓-๖ คน ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่ คนละ ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๔๓๗๘ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

เกาะมันกลาง
ระย้าไอร์แลนด์ รีสอร์ท โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๗๒๒๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๖ ๖๗๑๗, ๐ ๒๗๔๐ ๒๖๔๗ โทรสาร ๐ ๒๗๔๐ ๒๖๔๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ๑ คืน ๒ วัน ราคา ๑,๔๐๐ บาท และ ๒ คืน ๓ วัน ราคา ๒,๕๐๐ บาท
เกาะมันนอก
เกาะมันนอก รีสอร์ท โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๘๐๐๒, ๐ ๑๖๔๐ ๕๕๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๖๐ ๓๐๒๕-๗ โทรสาร ๐ ๒๘๖๐ ๓๐๒๘ www.munnorkislandresort.com บังกะโล จำนวน ๒๔ หลัง ๑ คืน ๒ วัน ราคา ๒,๙๙๐ บาท และ ๒ คืน ๓ วัน ราคา ๕,๒๙๐ บาท

สถานที่พักบนเกาะเสม็ด
•
อ่าวน้อยหน่า
บ้านพลอยเสม็ด ๕๑/๑ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๘๘-๙, ๐ ๑๗๗๒ ๙๑๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๘๙ www.ploytalayresort.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๘,๐๐๐ บาท
เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท ๑๐๐ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๔๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๕ ๐๘๐๐, ๐ ๒๖๓๕ ๐๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๖๓๕ ๐๘๐๙ บังกะโล จำนวน ๒๓ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เสม็ด รีสอร์ท ๑๕ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๔๗๘ บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
เสม็ด อินน์ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง โทร. ๐ ๒๖๗๘ ๒๗๔๕, ๐ ๑๘๑๘ ๓๐๕๑ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๒,๔๐๐ บาท
เสม็ด ฮัท ๒๕ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๖๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๘ ๔๖๔๕ www.samethut.com บังกะโล จำนวน ๒๑ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท
หมู่บ้านทะเล ๑/๘ ม.๔ บ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๖๗๘๘, ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๕๑, ๐ ๑๘๓๘ ๘๖๘๒, ๐ ๙๘๙๖ ๗๑๗๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๖๗๘๘ www.moobanthalays.com จำนวน ๒๔ หลัง ราคา ๓,๙๐๐-๕,๘๐๐ บาท
•
อ่าวกลาง
ประกายแก้ว บังกะโล ๔๕ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ บังกะโล จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
•
อ่าวลูกโยน
ไพน์แอ๊ปเปิ้ล (สับปะรด) ๑๙/๒๘ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๑๒๑๘ ๘๒๖๕, ๐ ๗๐๑๗ ๘๕๘๘ บังกะโล จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท และมีเต็นท์ให้เช่า ขนาด ๒-๓ คน ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
อ่าวสับปะรด
ดิ อัมเบรลล่า ๙๗/๕ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๒๒ www.theumbrella.net จำนวน ๘ คน ราคา ๓๕๐ บาท
•
หาดทรายแก้ว
ฉันคอย บีช เฮาส์ ๘๑/๑ ม.๔ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๘๙, ๐ ๑๗๗๐ ๙๘๒๗ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๘๙ www.chancoy.com พักได้ ๒-๔ คน จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท ๘/๑ ม.๔ ต. เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๓๕, ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๙๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๙๗๗๑-๒ www.aopraoresort.com จำนวน ๘๗ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๑๐,๘๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ)
ทรายแก้ว วิลล่า ๕๘-๕๙ ม.๔ ตำบลเพ บ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๕๓๕, ๐ ๓๘๖๔ ๑๔๔๕ บนเกาะ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๕๘๕๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๗๙๔๗-๘ www.saikaew.com, E-mail: samet@saikaew.com จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๗๐๐-๓,๕๐๐ บาท
พลอย (นวลทิพย์) เกาะเสม็ด ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๙๕๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท
พลอยทะเล ๘๒ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๑๒-๓ www.ploytalayresort.com จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๙๐๐- ๔,๐๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ)
ไวท์ แซนด์ รีสอร์ท ๕๖ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๐๔ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๓,๐๐๐ บาท
สินสมุทร ๙๑ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๖๘๕๘, ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๓๔, ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๗๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๐๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ ดูปะการัง)
เสม็ดขาว เกาะเสม็ด ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๕๘๕๒-๓ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
เสม็ด แกรนด์ วิว รีสอร์ท ๙๕/๒ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๒๐, ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๖๑ www.grandviewthai.com จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
แหลมใหญ่ ๘/๑ ม.๔ เกาะเสม็ด ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๙๕๖, ๐ ๑๑๒๗ ๑๑๖๙ บังกะโล จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐–๘๐๐ บาท
•
อ่าวไผ่
เจี๊ยบ บังกะโล (อยู่ระหว่างหาดทรายแก้วกับอ่าวไผ่) ๑๐๖ ม. ๔ ต.บ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๑๒-๓, ๐ ๑๖๒๒ ๑๑๙๑, ๐ ๑๘๕๓ ๓๑๒๑ www.jepbungalow.com จำนวน ๘๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐–๒,๖๐๐ บาท
ซีบรีซ บังกะโล ๒๓ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๒๔-๕, ๐ ๑๒๑๘ ๖๓๙๗ บังกะโล จำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ซิลเวอร์แซนด์ ๙๒ ม.๔ เกาะเสม็ด โทร. ๐ ๑๙๙๖ ๕๗๒๐ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
ตู ตู บังกะโล ๘๙/๑ ต.บ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๑๓, ๐ ๑๖๒๒ ๑๑๙๑, ๐ ๑๘๕๓ ๓๑๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๑๒ www.tutubungalow.com จำนวน ๓๕ หลัง ราคา ๓๐๐–๓,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
ทรายเงิน บังกะโล ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๑๓๒๑ ๐๑๙๕ บังกะโล จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
นากะ บังกะโล ๓๖ ม.๔ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๓๕, ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๖๔, ๐ ๑๒๑๘ ๕๗๓๒ E-mail: apinyputsorn@hotmail.com บังกะโล จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๒๐๐–๗๐๐ บาท
ลิตเติ้ล ฮัท ๑๖/๑ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๗๒, ๐ ๑๒๑๘ ๕๑๙๕ บังกะโล จำนวน ๓๕ หลัง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
เสม็ด วิลล่า ๘๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๙๓ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๙๔ บังกะโล จำนวน ๓๑ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
อ่าวไผ่ ฮัท รีสอร์ท ๗๑ ม. ๔ เกาะเสม็ด ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๗๕, ๐ ๑๓๕๓ ๒๖๔๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๗๖ บังกะโล จำนวน ๖๕ หลัง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
•
อ่าวทับทิม
ทับทิม บังกะโล ๑๓/๑๕ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๒๕-๙, ๐ ๑๒๑๘ ๗๗๕๙ www.tubtimresort.com บังกะโล จำนวน ๗๐ หลัง ราคา ๕๐๐-๒,๔๐๐ บาท
อ่าวพุทรา บังกะโล อ่าวพุทรา เกาะเสม็ด ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๓๐, ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๖๐, ๐ ๑๒๓๙ ๕๖๘๐ บังกะโล จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
•
อ่าวนวล
อ่าวนวล บังกะโล ๖๑/๑ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
•
อ่าวช่อ
ธารตะวัน รีสอร์ท และอ่าวช่อ เกสต์เฮาส์ ๔๔ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๗๐, ๐ ๓๘๖๕ ๓๐๕๕-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๒๕๓๕ www.geocitic.com/ao-cho บังกะโล จำนวน ๔๕ หลัง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท เต็นท์ พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ)
วัลเดอร์แลนด์ ลุงหวัง ๑๓/๙ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๖๒, ๐ ๑๙๙๖ ๘๔๗๗ บังกะโล จำนวน ๖๕ หลัง ราคา ๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
•
อ่าววงเดือน
ซีฮอร์ส ๑๓/๑๐ ม.๔ ต.เพ บนฝั่ง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๗๔๐ บนเกาะ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๒๐๙ บังกะโล จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ฑารีบุเร ต.บ้านเพ โทร.๐ ๑๖๒ ๓๕๔๘, ๐ ๑๘๖๓ ๙๘๖๘ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๔๐๐ บาท
ใบเฟิร์น รีสอร์ท ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๙๕๖, ๐ ๖๑๓๘ ๙๔๒๕ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
มาลิบู การ์เด้น รีสอร์ท ๗๗ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๒๐, ๐ ๑๒๑๓ ๘๐๐๙ www.malibu-samet.com บังกะโล จำนวน ๗๔ หลัง ราคา ๑,๔๐๐-๓,๕๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ, มีเรือบริการเที่ยวรอบเกาะ)
เสม็ด คาบาน่า ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๘๒๘๗-๘, ๐ ๓๘๖๔ ๘๕๐๐-๒, ๐ ๑๘๓๘ ๔๘๕๓ บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
วงเดือน รีสอร์ท ๒๒/๒ ม.๔ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๗๗, ๐ ๓๘๖๕ ๒๔๐๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๑๙, ๐ ๑๔๔๖ ๑๙๔๔ บังกะโล จำนวน ๕๔ หลัง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
วงเดือน วิลล่า ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๓๐๐, ๐ ๑๘๖๓ ๙๘๖๘ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๔๑ บังกะโล จำนวน ๓๑ หลัง ราคา ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท
•
อ่าวเทียน
บังกะโลลุงดำ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๘๑๐, ๐ ๑๔๕๒ ๙๔๗๒ บังกะโล จำนวน ๓๘ หลัง ราคา ๔๐๐-๓,๐๐๐ บาท
แสงเทียน บีช ๘๘ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๑๒๙๕ ๙๕๖๗, ๐ ๑๙๙๖ ๙๗๙๓ บังกะโล จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๕๐๐- ๓,๕๐๐ บาท
•
อ่าวหวาย
เสม็ด วิลล์ ๒๒๙ ม.๒ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๖๘๑-๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๔๘, ๐ ๒๒๔๗ ๑๐๙๐, ๐ ๑๒๑๐ ๓๕๘๐ www.sametvilleresort.com บังกะโล จำนวน ๖๖ หลัง ราคา ๙๐๐-๓,๐๐๐ บาท (มีบริการดำน้ำ)
•
อ่าวกิ่ว
อ่าวกิ่ว คอรัล บีช ตู้ ปณ.๑๙ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๕๖๑, ๐ ๑๒๑๘ ๖๒๓๑, ๐ ๑๘๑๒ ๒๐๔๖ บังกะโล จำนวน ๒๗ หลัง ราคา ๖๐๐-๓,๔๐๐ บาท (มีบริการเช่าเต็นท์หลังละ ๑๐๐ บาท/คืน)
•
อ่าวปะการัง
นิมมานรดี รีสอร์ท ตู้ ปณ. ๗๖ ปณ. เพ ต.เพ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๒๔๙๔, ๐ ๑๔๓๗ ๘๕๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๒๔๙๕, ที่อ่าว โทร. ๐ ๑๘๖๒ ๘๕๘๖, ๐ ๙๑๗๒ ๑๓๙๙ บังกะโล จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๒,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท WWW.NIMMANNORADEE.COM (มีบริการดำน้ำ)
•
อ่าวพร้าว
เลอ วิมาน คอทเทล ๖๐ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๐๔-๗ บ้านเพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๑๓๔-๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๙๗๗๑-๒ www.aopraoresort.com จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๖,๙๙๕-๑๓,๐๐๐ บาท (มีบริการสปา ดำน้ำ)
ลิมา โคโค ๖๘/๖ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๓๗๗, ๐ ๙๙๘๒ ๘๘๓๓ www.limacoco.com, E-mail: info@limacoco.com บังกะโล จำนวน ๒๖ หลัง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๐๐๐ บาท
อ่าวพร้าว รีสอร์ท ๖๐ ม.๔ ต.เพ โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๔๑๐๐-๓ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๔๓๘ ๙๗๗๑-๒ www.aopraoresort.com, E-mail: rsv@aopraoresort.com บังกะโล จำนวน ๕๔ หลัง ราคา ๓,๓๐๐–๑๖,๐๐๐ บาท
     นอกจากนั้นทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกะเสม็ด (ทางทะเล) มีพื้นที่กางเต็นท์บริเวณอ่าวลูกโยน หาดทรายแก้ว อ่าววงเดือน อ่าวปะการัง อ่าวพร้าว โดยทางอุทยานฯ มีเต็นท์ให้เช่า ราคาหลังละ ๓๐๐ บาท และในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ ๒๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกะเสม็ด บ้านก้นอ่าว ต.เพ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๓๐๓๔ หรือที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th
•
หน้าทางเข้าที่ทำการอุทยาน
กมล วิลล่า เกาะเสม็ด ต.เพ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
•
โฮมสเตย์
สวนปาหนัน ม.๓ ต.ตะพง อ.เมือง อัตราค่าที่พัก ราคา ๓๕๐ บาท/คน/คืน พร้อมอาหาร ๒ มื้อ, บ้านพัก พักได้ ๒๕ คน ราคา ๑,๕๐๐ บาท/คืน (ไม่รวมอาหาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๔๗๗, ๐ ๑๓๐๐ ๙๐๑๘

ระยอง โรงแรมระยอง เที่ยวระยอง จังหวัดระยอง
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดระยอง  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์