สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่า• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จังหวัดชุมพร

• ประวัติความเป็นมา
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองรับร่อฝั่งขวาในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่บางส่วนที่ราษฎรในท้องที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร พ.ศ.2531 สภาพป่าเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดอาศัยอยู่ มีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า
• ต่อมาเมื่อขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วมีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมเทอกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นไปโดยยากลำบาก สมควรยกเลิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ป่าคลองรับร่อฝั่งขวา) และกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นใหม่ 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในท้องที่ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ดินป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริเวณที่ดินป่าน้ำขาว ในท้องที่ตำบลปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชกฤฎีกา ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อที่ในจังหวัดระนอง ประมาณ 90,000 ไร่ หรือ ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร จังหวัดระนองประมาณ 106,875 ไร่ หรือประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร
• สถานที่ตั้งและอาณาเขต
   ทิศเหนือ จรด ประเทศเมียนมาร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   ทิศใต้ จรด ถนนเพชรเกษม นิคมสร้างตนเองปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง ทิศตะวันออก จรด บ้านหาดใน ตำบลรับร่อ บ้านในรักษ์ บ้านหินแก้ว อำเภอท่าแซะ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันตก จรด ประเทศเมียนมาร์
• ลักษณะภูมิประเทศ
• ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสายและเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งหลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด
• ลักษณะภูมิอากาศ
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ตอนบนภาคใต้ จึงมีสภาพภูมิอากาศ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน
• ชนิดป่าและพรรณไม้
• มีลักษณะป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียนชนิดต่าง ๆ ไม้ตะแบก ไม้ยูง ไม้ยาง ไม้จำปาป่า ไม้อินทนิล และไม้ไผ่เขียว
• ทรัพยากรสัตว์ป่า
• เนื่องจากมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ จึงมีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ชุกชุมทั้งสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ ช้างป่า กวาง วัวแดง กระทิง เก้ง กระจง หมูป่า ชะมด อีเห็น ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง ชะนี นกชนิดต่าง ๆ เช่น นกเงือก นกชนหิน นกตะขาบทุ่ง นกเปล้า ไก่ป่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลาน้ำจืด และพวกแมลงต่าง ๆ ชุกชุม
• จุดเด่นที่น่าสนใจ
• มีน้ำตกขนาดเล็ก คือ น้ำตกคลองทรายอ่อน และน้ำตกคลองกรัง
• เส้นทางคมนาคม
• เดินทางโดยรถยนต์ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ประมาณ 500 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 527 – 528 แยกทางขวา 400 เมตร ก็ถึงสำนักงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
• สถานที่ติดต่อ
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ด้านทิศใต้) ตู้ ปณ. 65 ปทจ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
• สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร (077) 503019

ชุมพร จังหวัดชุมพร โรงแรมชุมพร, ทัวร์ชุมพร
ประตูปักษ์ใต้  ไหว้เสด็จในกรม  ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร    
• ดำน้ำดูปะการังใต้ะเลชุมพร
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2561
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ดาลัด
• VN-541 : เวียดนามโรแมนติด ดาลัด หุบเขาแห่งความรัก โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายสีแดง อุโมงค์กู่จี (บินตรงดาลัด)
• วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561
• วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้า อุทยานหวงหลง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG 6 วัน)
• วันที่ 18 - 23, 19 - 24 ตุลาคม 2561
• วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2561
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
ทัวร์เลห์ลาดัก
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561
• วันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2562
ทัวร์ถ้ำอชันต้า

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์