สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่า• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส
• ข้อมูลโรงแรม ที่พัก

สถานที่พัก
อำเภอเมือง
เจ้าพระยารีสอร์ท ๑๕๔ ถ.สุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๒๔๗-๘, ๐ ๗๓๕๓ ๒๒๕๕ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
ตันหยง ๑๖/๑ ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๘๓๑-๓, ๐ ๗๓๕๑ ๑๔๗๗-๙ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑ ๑๘๓๔ จำนวน ๘๔ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ทิพวรรณ ๓๖/๑๖ ถ.เจริญพงศ์ ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๘๗๒ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
บ้านบุหรง ริเวอร์ไซด์ ๓๙๙ ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๒๗, ๐ ๑๙๕๙ ๓๐๔๖ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ปาหนัน รีสอร์ท ถ.นราธิวาส-ตากใบ โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๔๗๔๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
แปซิฟิก ๔๒/๑-๒ ถ.วรคาคามพิพิธ ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๗๖ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑ ๑๒๕๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
รอยัลปริ๊นเซส นราธิวาส ๒๒๘ ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๕๐๔๑-๕๐ E-mail: ppn@dusit.com จำนวน ๑๑๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท
เร็กซ์ ๖-๖/๑ ถ.จำรูญนรา ต.บางนาค โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๓๔, ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๙๐ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๓๐ บาท
อ่าวมะนาวรีสอร์ท ๑๗๒/๑ ต.กะลองเหนือ โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๓๖๔๐ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
อำเภอสุไหงโกลก
เกนติ้ง ๒๕๐ ถ.เอเซีย ๑๘ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๓๒๓๑-๔๐ โทรสาร ๐ ๗๓๖๑ ๑๒๕๙ จำนวน ๒๓๘ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท
แกรนด์การ์เด้น ๖๖ ซ. ๓ ถ.ประชาวิวัฒน์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๓๖๐๐-๕, ๐ ๗๓๖๑ ๓๕๐๑-๔ จำนวน ๑๑๗ ห้อง ราคา ๕๘๕-๑,๘๐๐ บาท
กรุงทองเฮ้าส์ สาขา 1 ๑๔๓ ถ.วิถีอุทก โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๕๑๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
กรุงทองเฮ้าส์ สาขา 2 ๑๕๒-๑๕๔ ถ.ประเวศชลธี โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๕๖๓๑, ๐ ๗๓๖๑ ๕๗๕๓ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
คำอิน ๙๖-๙๘ ถ.สฤษดิ์วงศ์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๑๘๗ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
โชนัน เฮ้าส์ ๓๔-๓๖ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๔๒๑ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ซาวอย ๓๔ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๙๓ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๑๗๐ บาท
ทักษิณ สาขา 1 ๓๒ ถ.ประชาสำราญ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๑๐, ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๘๓ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๑๖๐-๓๓๐ บาท
ทักษิณ สาขา 2 ๔ ถ.ประชาสำราญ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๘๕, ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๘๘ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๗๔๐ บาท
ไทยเอก ๔๓ ถ.วงศ์วิถี โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๕๒, ๐ ๗๓๖๑ ๓๑๓๖ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๒๐-
๓๒๐ บาท
ธานี ๔/๑ ถ.ชื่นมรรคา โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๒๔๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๓๐-๒๒๐ บาท
ธารารีเจนท์ ๒ ซ.๓ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๘๐๑-๒, ๐ ๗๓๖๑ ๑๔๐๑ จำนวน ๑๑๙ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
นำไทย สาขา 2 ๙๓-๙๕ ซ.๓ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๑๖๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๕๐ บาท
ปาร์คสัน ๓๐๑ ซ. ๓ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๗๘๙–๙๐ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๘๐–๕๔๐ บาท
พลาซ่า ๒ ถ.เทศปฐม (ข้างที่ทำการไปรษณีย์) โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๘๗๕-๖, ๐ ๗๓๖๑ ๓๔๐๔-๕ จำนวน ๙๔ ห้อง ราคา ๓๓๐-๘๔๐ บาท
พิมาน ๗๖/๔ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๐๖๕, ๐ ๗๓๖๑ ๑๔๖๔ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
มายเฮ้าส์ ๙๘/๓ ถ.สฤษดิ์วงศ์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๖๙, ๐ ๗๓๖๑ ๓๕๖๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๒๐ บาท
มารีน่า ๑๗๓ ซ.๓ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๓๘๘๑-๕ โทรสาร ๐ ๗๓๖๑ ๓๓๘๕ จำนวน ๑๗๖ ห้อง ราคา ๗๓๕-๑,๘๐๐ บาท
เมอลิน ๖๘ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๔๑๓, ๐ ๗๓๖๑ ๘๐๐๐, ๐ ๗๓๖๑ ๑๕๖๖ โทรสาร ๐ ๗๓๖๑ ๘๑๒๓ จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๓๙๐-๕๗๐ บาท
แมร์รี่ ๙๕ ถ.ประชาวิวัฒน์ ซอย ๓ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๓๙๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
ลี ๑๐๒/๑-๓ ถ.ประชาวิวัฒน์ ซอย ๓ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๓๖ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
วาเลนไทน์ ๒/๑ ถ.วามันอำนวย โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๒๒๙, ๐ ๗๓๖๑ ๒๒๙๙-๓๐๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๙๐-๒๕๐ บาท
เวนิส พาเลส ๒๒ ถ.ชื่นมรรคา โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๒๐๐, ๐ ๗๓๖๑ ๓๗๐๐-๙ โทรสาร ๐ ๗๓๖๑ ๒๔๑๘ จำนวน ๑๓๒ ห้อง ราคา ๔๑๕-๑,๐๒๕ บาท
อมรินทร์ ๑๘๕ ถ.ประชาวิวัฒน์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๑๐๘, ๐ ๗๓๖๑ ๓๖๙๖ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
อินเตอร์ทาวเวอร์ ๑๐๔ ถ.ประชาวิวัฒน์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๗๐๐-๔ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๙๙-๔๕๐ บาท
อิมเพรส ๒๘-๓๐ ถ.เจริญเขต ซ.๓ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๖๔๗-๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๘๐ บาท
เอเซีย ๑๘ ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๑๐๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
อำเภอตากใบ
ตาบาพลาซ่า ๗/๒๐ หมู่ ๑ ถ.ตาบา-ตากใบ ต.เจ๊ะเห โทร. ๐ ๗๓๕๘ ๑๒๓๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๗๐-๔๗๐ บาท
ตากใบลากูนรีสอร์ท ๓๑๑/๒ หมู่ ๗ ต.เจ๊ะเห จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
มัสยารีสอร์ท หมู่ ๑ ถ.ตาบาเมืองใหม่ ต.เจ๊ะเห โทร. ๐ ๗๓๕๘ ๑๑๒๕ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๒๐ บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร

อำเภอเมือง
ข้าวหน้าเป็ด(คุณบุญเลิศ) ๔๓๐/๑ ถ.ภูผาภักดี โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๓๔๔๓, ๐ ๗๓๕๒ ๒๓๘๕ เปิด ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.
โจโจ้ เบเกอรี่ ๗๕ ถ.จาตุรงค์รัศมี โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๒๑๘๐ เปิด ๐๗.๓๐-๒๔.๐๐ น. (อาหารไทย)
มังกรทอง ๔๓๓ ถ.ภูผาภักดี โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๘๓๕, ๐ ๗๓๕๑ ๔๓๔๙ เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. (อาหารไทย, ทะเล)
ริมน้ำ ๔๕/๖ ถ.นราธิวาส-ตากใบ โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๕๕๙ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑ ๓๐๒๕ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง)
อำเภอตากใบ
นัดพบยูงทอง ๑๖๒ ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.เจ๊ะเห โทร. ๐ ๗๓๕๘ ๑๑๔๑ เปิด ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารไทย, ทะเล)
อำเภอสุไหงโกลก
เงาจันทร์ ๒๖๓ ถ.ประชาวิวัฒน์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๓๗๘๕ เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. (อาหารไทย)
โจโจ้ เบเกอรี่ ๒๓ ถ.ประชาสำราญ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๐๙๒ เปิด ๐๗.๓๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
บักมุ้ย ๒๑/๑๒ ซ.ภูธร ถ.เจริญเขต (หน้าสมาคมแต้จิ๋ว) โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๑๒๙ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.(อาหารไทย-จีน)
บะกุ๊ดเต๋ ๔๖/๒ ซ. 3 ถ.ประชาวิวัฒน์ ใกล้โรงแรมแกรนด์การ์เด้น โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๓๖ เปิด ๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. (อาหารจีน)
รสสยาม ๒-๔ ถ.ชื่นมรรคา โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๓๖๐ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย-จีน)
รอมลี ๗๓ ซ.ภูธร ถ.เจริญเขต โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๘๖๘ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. (อาหารอิสลาม)
ร่มไทร ๓๓/๑๙ ถ.ทรายทอง ๒ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๓๘๑๔ เปิด ๑๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
สีส้ม ๑ ถ.วรคามินทร์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๔๓๙๕, ๐ ๑๖๙๐ ๗๑๘๙ เปิด ๑๔.๐๐-๐๑.๐๐ น. (อาหารไทย)
หมากแดง ๘๔ ถ.วงศ์วิวัฒน์ โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๒๑๘ เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
อิบราฮิม ๓๓๖ ถ.บุษยพันธ์ (ตรงข้ามโรงแรมเวนิส) โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๖๘๖ เปิด ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. (อาหารอิสลาม)

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
เจเคบาติก (แวปาบาติก) บ้านยะกัง อ.เมือง หยุดวันศุกร์(ทำละหมาด) โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๒๔๕๒
เปิด ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.
อ่าวมะนาวบาติก บ้านอ่าวมะนาว อ.เมือง (ใกล้สำนักงาน ททท.ภาคใต้เขต ๓) เปิด ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
โยฮันบาติก ๒๓๐ ถ.ประชาวิวัฒน์ อ.สุไหงโกลก (ตามข้ามปั๊มน้ำมันคาร์ลเทค) โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๘๒๔๗เปิด ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.
ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองภาคใต้ ๖๘/๓ ถ.วรคามพิพิธ อ.เมือง โทร. ๐ ๗๓๕๒ ๒๓๙๙, ๐ ๑๘๙๗ ๐๘๗๒ จำหน่ายผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเส้นใย เปิด ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ๑๒๕ หมู่ ๒ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ โทร. ๐ ๗๓๖๗ ๑๔๘๒ จำหน่ายส้มแขกแก้วและผลิตภัณฑ์ส้มแขกแปรรูป เปิด ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๒๔, ๐ ๗๓๕๑ ๑๔๕๐
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๑๒
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๑๙๑, ๐ ๗๓๕๑ ๑๒๓๖
สำนักงานเทศบาลเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๔๘, ๐ ๗๓๕๑ ๓๑๓๐, ๐ ๗๓๕๑ ๒๔๓๑
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๙๓
สำนักงานบริการโทรศัพท์ โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๒๐๐๐
โรงพยาบาลเมืองนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๓๔๘๐
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๓ (นราธิวาส)
๑๐๒/๓ หมู่ ๒ ถนนนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๖๑๔๔ โทรสาร ๐ ๗๓๕๒ ๒๔๑๒
พื้นที่ความรับผิดชอบ: นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
E-mail : tatnara@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โรงแรมนราธิวาส
ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
•  ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เลห์ลาดัก
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ถูเขาสี่ดรุณี

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์