บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ไอ้ไข่วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[Assam-1] ทัวร์อัสสัม ตามรอยคนไทยในอินเดีย หมู่บ้านคนไทผาเก
อัสสัม จอร์ฮัท สิพซาการ์ ดิบรูการ์ ไร่ชา ท่องซาฟารี อุทยานคาจิรังกา
(พักโรงแรมในอัสสัม 5 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมเส้นทาง ตามรอยคนไทในรัฐอัสสัม หมู่บ้านคนไทผาเก ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทไว้อย่างเหนียวแน่น สนุกสนานกับการท่องซาฟารี ชม แรดนอเดียว และสัตว์ป่านานาชนิดในแถวเทือกเขาหิมาลัยที่ อุทยานแห่งชาติคาจิรังกา มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: อุณหภูมิ
เช็คอุณหภูมิ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย คลิ๊กที่นี่
: เวลา
เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 150 รูปี)
• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 (ทริปพิเศษ ...... ราคาท่านละ 32,900.บาท)
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัลกัตต้า – จอร์ฮัท อัสสัม
04.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 – 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAY เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นครับ)
06.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W 065
07.55 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตต้า (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องเดินทางสู่ เมืองจอร์ฮัท รัฐอัสสัม
..... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองจอร์ฮัท รัฐอัสสัม โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W …..
..... น.
ถึง สนามบินเมืองจอร์ฮัท เมืองจอร์ฮัทเป็นประตูสู่รัฐ 7 พี่น้องของอินเดีย ประกอบด้วย อรุณาจัลประเทศ นาคาแลนด์ มณีปุระ มิโซรัม ตริปุระ และ เมฆาลัย มีชนเผ่ามากมายและหลากหลายธรรมชาติ อยู่ห่างจากเมืองกูฮาวาตี ซึ่งเป็นเมืองหลักของรัฐอัสสัมประมาณ 200 กิโลเมตร เมืองจอร์ฮัทเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของรัฐอัสสัมมากมาย อาทิ อุทยานคาซิรังกา อุทยามนัส หมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งหมู่บ้านไทผาเก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรมเมืองจอร์ฮัท)
วันที่สอง : จอร์ฮัท – สิพซาการ์ - พระราชวังรังคปุระ – ดิบรูการ์
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิพซาการ์ (Sibasagar) เมืองแห่งสระน้ำพระศิวะ นำท่านชมสระน้ำโบราณที่ขุดขึ้นในสมัยเสือต้านฟ้า รอบๆสระน้ำมีปราสาทของพระศิวะ พระวิษณุ และเทวี นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังโบราณ ของอาณาจักรไทอาหม ผู้ปกครองอัสสัมเมื่อ 500 ปีก่อน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ไทอาหม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังรังคปุระ พระราชวัง 7 ชั้นของกษัตริย์ไทอาหมที่ยิ่งใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินางสู่ เมืองดิบรูการ์ ชมวิวทิวทิศน์ของเส้นทางแห่งขุนเขา ไร่ชา ระหว่างเส้นทาง
ค่ำ

ถึง เมืองดิบรูก้าร์ นำท่านเข้าที่พักพร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมที่เมืองดิบรูการ์)

วันที่สาม : ดิบรูการ์ - หมู่บ้านคนไทผาเก - ดิบรูการ์
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคนไทน้ำผาเก ซึ่งเป็นชาวไทผาเก ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษาไท รวมทั้งมีวัดในพระพุทธศาสนาแบบสไตล์ล้านนา-พม่า นำท่านร่วมทำบุญกับ วัดไทผาเก เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทผาเก ที่ยังสื่อสารภาษาไทยได้บ้าง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่หมู่บ้านไทผาเก (มื้อที่ 6) หลังอาหารเยี่ยมชมบ้านคนไทในอินเดีย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับ เมืองดิบรูก้าร์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองดิบรูก้าร์
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมที่เมืองดิบรูการ์)
วันที่สี่ : ดิบรูการ์ – ไร่ชา – อุทยานคาจิรังกา (Kaziranga National Park)
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ไร่ชารัสอัสสัม ถ่ายรูปกับไร่ชา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอร์ฮัท
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางสู่ อุทยานคาจิรังกา (Kaziranga National Park) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ถึง อุทยานคาจิรังกา นำท่านเข้าที่พักในอุทยานฯ จากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเย็น
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 18) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมในอุทยาน)
วันที่ห้า : ท่องซาฟารี อุทยานกาจิรังคา Kaziranga National Park
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่าน นั่งรถจิ๊ปท่องซาฟารี เที่ยวชม ทางทิศตะวันออกของ อุทยานคาจิรังกา (Kaziranga National Park) มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมซาฟารีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งอนุรักษ์ แรดนอเดีย ช้างอินเดีย เสือ นก และสัตว์ป่านานาชนิดในแถวเทือกเขาหิมาลัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันในซาฟารี (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่าน นั่งรถจิ๊ปท่องซาฟารี เที่ยวชม ทางตะวันตกของ อุทยานคาจิรังกา (Kaziranga National Park)
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในอุทยาน)
วันที่หก : อุทยานกาจิรังคา – จอร์ฮัท – กัลกัตต้า
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังจากอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอร์ฮัท (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร) ถึง เมืองจอร์ฮัท นำท่านช้อปปิ่งของฝากกลับบ้าน จากนั้นบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจอร์ฮัท
..... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตต้า โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W …..
..... น.
ถึง เมืองกัลกัตต้า นำท่านช้อปปิ้งของฝากและบริการอาหารเย็นที่เมืองกัลกัตต้า (มื้อที่ 16)
วันที่เจ็ด : กัลกัตต้า – กรุงเทพฯ
01.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W 66
05.4 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมค่าทิปและค่าบริการต่างๆแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 36,900.-บาท
ท่านละ 36,900.-บาท
ท่านละ 35,900.-บาท
ท่านละ 34,900.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ สำหรับอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน JET AIRLINES ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีอินเดีย
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 6 วัน รวม 30 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 6 วัน รวม 300 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
• พาสปอร์ต : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
 
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
       
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางอัสสัม 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
       
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์