สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[CODE : SIK 981] ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย
เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาชุง วัดรุมเต็ก ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมสัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกสิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย เส้นทางสายธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอินเดีย จนได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะและทุ่งดอกไม้ ดอกกุหลาบพันปีกว่า 36 สายพันธุ์ และวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานครับ
• สอบถามรายละเอียดทัวร์ที่ 02 969 3664, 02 949 5134 - 9
• คุณแจน โทร.089-891 1570 หรือ E-mail : jan_oceansmile@hotmail.com
• คุณเล็ก โทร.089 457 9494 / E-mail : oceansmile1@gmail.com
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• อุณหภูมิ
อากาศหนาว เตรียมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยครับ
• เวลา
เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
• ภาษา
ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา
สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี
โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 12 - 20 เมษายน 2557 (ทริปจอยทัวร์ เปิดจองแล้ว)
วันที่ 11 เม.ย. 57 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน Indigo Airlines เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นครับ)
วันที่ 12 เม.ย. 57 : กัลกัตต้า - บักโดกรา (สีลิกูรี) - กังต๊อก
01.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E78
02.20 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตต้า (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนที่โรงแรมกัลกัตต้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
10.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E503
11.45 น.
ถึง สนามบินเมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) หลังตรวจรับสัมภาระ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกังต๊อก โดยรถจิ๊ปออฟโรด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น
ถึง เมืองกังต็อก เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนและบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม DENZONG REGENCY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่ 13 เม.ย. 57 : จุดชมวิว ทะเลสาบฉางโก ตลาดเอ็ม.จี. มาร์จ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่ จุดชมวิวคเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิคเณศ เทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวหนุมานต็อก ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบฌางโก ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,774 เมตร และเป็นทะเลสาปที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชู ซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับกังต๊อก นำท่านช้อปปิ้ง ย่านตลาดเอ็ม.จี. มาร์จ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม DENZONG REGENCY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
หมายเหตุ : ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับใส่เสื้อผ้าไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 2 คืน จัดเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวไปด้วย อากาศหนาวครับ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก
วันที่ 14 เม.ย. 57 : เมืองกังต๊อก ตาชิวิวพอยท์ หมู่บ้านลาชุง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู น้ำตกทวิน น้ำตกบิมนาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจระหว่างเส้นทาง
เย็น
ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่ YARLAM RESORT ระดับ 5 ดาว)
วันที่ 15 เม.ย. 57 : หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” ส่วนเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารเที่ยวชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้งวัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เหมือนดินแดนในฝัน เที่ยวชม วัดลาชุง เป็นวัดแห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านลาชุง
เย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่YARLAM RESORT ระดับ 5 ดาว)
วันที่ 16 เม.ย. 57 : หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก เมืองกังต๊อก ช้อปปิ้งตลาดกังต๊อก
เช้า
บริการอาหารเช้ารีสอร์ท (มื้อที่ 13) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองนาม็อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านนาม็อก ชมวิถีชีวิตชนบทของชาวสิกขิม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันระหว่างทางที่ หมู่บ้านนาม็อก (มื้อที่ 14) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก ถึง เมืองกังต๊อก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อก หรือย่านสีลมของบ้านเราและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อก
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม DENZONG REGENCY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่ 17 เม.ย. 57 : เมืองกังต๊อก วัดรุมเต็ก พระสถูปโดดูร์ - เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเดินทางชม วัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU) ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น
ถึง เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม นำท่านเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม Cedar Inn หรือเทียบเท่า)
วันที่ 18 เม.ย. 57 : เมืองดาร์จีลิ่ง ไทเกอร์ฮิล TOY TRAIN สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ไร่ชา
05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิลจุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย จากนั้นนำท่านชม วัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชม บาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY TRAIN 360 องศา และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ (การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย แวะถ่ายรูป ไร่ชาดาร์จีลิ่ง ไร่ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองดาร์จีลิ่ง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 21) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม Cedar Inn หรือเทียบเท่า)
วันที่ 19 เม.ย. 57 : ดาร์จีลิ่ง - สิริกูรี – กัลกัตตา
เช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 22) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิริกูรี เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองกัลกัตตา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่เมืองสิริกูรี (มื้อที่ 23) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E504
17.50 น.
ถึง เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 24) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Fortune Park หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่ 20 เม.ย. 57 : กัลกัตตา พิพิธภัณฑ์อินเดีย อนุสาวรีย์วิคตอเรีย - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 25) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อินเดีย หรือ “จาดูการ์” (Indian Museum) ของเมืองกัลกัตตา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี 1814 มีห้องจัดแสดงทั้งหมด ๓๖ ห้อง รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุไว้มากมาย จากนั้นชม วัดเจ้าแม่กาลี (Dakshineswar Kali Temple) วัดฮินดูที่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำฮูกรี (Hooghly River) วัดที่เป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองกัลกัตตา โดยวัดถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1855 โดยรานี ราชโมนี สตรีหม้ายที่ร่ำรวย และมีศรัทธาในศาสนา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่เมืองสิริกูรี (มื้อที่ 26) หลังอาหารท่านชมความงามของ อนุสาวรีย์วิคตอเรีย เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของอังกฤษ เป็นอาคารขนาดใหญ่ ทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดเมืองกัลกัตตา
17.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 27) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา
20.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E77
00.55 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรมเที่ยวทัวร์สิกขิม เป็นโปรแกรมเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ รถที่ใช้เป็นรถออฟโร้ด นั่งคันละ 4 - 5 คน มีการนั่งรถกันเยอะหน่อยครับ เรื่องเวลาอาหาร ก็มีการคลาดเคลื่อนกันบ้าง เพราะข้อจำกัดด้วยถนนหนทางและเส้นทางด้วยครับ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 47,900.-บาท
ท่านละ 47,900.-บาท
ท่านละ 46,900.-บาท
ท่านละ 44,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 500.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์กับคนขับรถ)
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Indigo Airlines ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีอินเดีย
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8 .ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม 
• ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 5 เหรียญ 9 วัน 45 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 450 บาทต่อท่าน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) และนำไปในวันเดินทางอีก 8 รูป เพื่อทำวีซ่าเข้าเขตพิเศษในเมืองสิกขิม
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
 
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนเไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวทัวร์สิกขิม
1.การท่องเที่ยวสิกขิม ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย แต่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม
2.การเที่ยวสิกขิม เป็นทัวร์ธรรมชาติและกึ่งทัวร์วัฒนธรรม ต้องเตรียมกล้องถ่ายรูปให้พร้อม เพราะมุมถ่ายรูปมีเยอะมาก
3.ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงฤดูหนาว ตามยอดเขาและระหว่างทางมีหิมะขาวโพลนปกคลุมสวยงาม
4.ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตามเส้นทางและหุบเขาก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันสวยงาม
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เข
า รถที่ใช้เดินทางเป็นรถจิ๊ปครับ
6.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานของเมืองครับ ก็น่ารักแบบสิกขิมครับ
7.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบแขกสักหน่อย โดยจะเน้นจำพวกแป้งและผักครับ
8.การใช้จ่ายในสิกขิม ใช้เงินรูปีอินเดียหรือใช้ดอลล่า ก็ได้ครับ
ทัวร์สิกขิม
เที่ยวสิกขิม
ทัวร์สิกขิม
รถจิ๊บเที่ยวสิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก
ทัวร์สิกขิม
เส้นทางสู่หุบเขายุมถัง
ทัวร์สิกขิม
ไทเกอร์ฮิลล์ ดาร์จีลิ่ง
ทัวร์สิกขิม
วิวทิวทัศน์หุบเขายุมถัง
ทัวร์สิกขิม
หุบเขายุมถัง หุบเขาหิมะ
ทัวร์สิกขิม
ยอดเขาคันชังจุงก้า กังต๊อก
ทัวร์สิกขิม
จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ศูนย์แสดงดอกไม้เมืองกังต๊อก
ทัวร์สิกขิม
สถาบันนัมเยล สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
บาตาเซีย ดาร์จีลิ่ง
ทัวร์สิกขิม
วัดรุมเต็ก สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
หนุมานต็อก ทัวร์สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ตลาดกังต๊อก สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
โรงแรมสิกขิม
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสิกขิม ประเทศอินเดีย  
ทัวร์โปรโมชั่น
• ซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้โดนโกง...
•
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทฯและใบอนุญาตนำเที่ยว ว่ามีการจัดตั้งบริษัทฯและจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่
•
ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีชื่อ-นามสกุล มีรูปหน้าตาเจ้าของบริษัท หุ้นส่วนและพนักงานที่ทำงานหรือไม่
•
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทฯ จำนวนพนักงานของบริษัท ทุนจดทะเบียน รวมทั้งเป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวไทย เช่น สมาชิก TTAA, สนท. สทน.
• บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัททัวร์ของกรมการท่องเที่ยว
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์โปรโมชั่นบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์