สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[TW-01] ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
ตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(พัก เมืองต้าหลี่ 1 คืน, เมืองลี่เจียง 2 คืน, แชงกรีล่า 1 คืน และ คุนหมิง 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวไต้หวัน ชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ชม ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กูกง โดยประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ และการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• คุณไผ่ โทร.086 702 1611 / E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
•
คุณโอม โทร.081 371 5558 / E-mail : ohmguide@live.com
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: อุณหภูมิ
แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 5 วันครับ
: เวลา
เวลาไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่นหมิ่นหนาน
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของไต้หวันคือ ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) อัตราแลกเปลี่ยน 110 บาท ได้ประมาณ 100 ดอลล่าไต้หวัน
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556 (ท่านละ 24,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ-ไต้หวัน
17.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน TRANSASIA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.25 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบิน TRANSASIA เที่ยวบินที่ GE 868
01.00 น.

ถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (เวลาในไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (FULLON HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว)

วันที่สอง : หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-ล่องเรือ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า เพื่อไปชมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมของชาวเผ่าต่างๆ ณ ลานแสดง เช่น ประเพณีการต้อนรับผู้มาเยือน ประเพณีการแต่งงาน ที่แต่ละเผ่าก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมีสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนรามาของทะเลสาบ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) อาหารพิเศษ สุกี้ ชาบู หลังอาหารนำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชี วิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม วัดเหวินอู่ ให้ท่านขอพร ขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ และนำท่าน ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆ

ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 200 ล้าน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงกันตามอัธยาศัย ( FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : ศูนย์ประการังแดง-ตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมายที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์ประการังแดง ชมอัญมณีที่ล้ำค่าของชาวไต้หวัน ศูนย์ปะการังแดงไต้หวัน เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) อาหารพิเศษ เนี้อย่างสไตล์เกาหลี หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101) จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย (พัก SANTOS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREE-กรุงเทพ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

15.20 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS เที่ยวบินที่ GE 867
16.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 24,900.-บาท
ท่านละ 24,900.-บาท
ท่านละ 22,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 6,500.-บาท
• หมายเหต ในกรณีลูกค้าไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีไต้หวัน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าไต้หวันคนละ 1,500.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• หมายเหตุ
1.ทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 150 NTD ต่อวันต่อท่าน รวม 600 NTD หรือประมาณ 650 บาท.
2.ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ประมาณ 500 บาทหรือ 450 NTD
3.สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 4 วัน 200.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• เอกสารทำวีซ่าไต้หวัน
1.หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมสำเนา
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป
3.หลักฐานการทำงาน
• หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท
• ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ
• นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน
4.สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่า (จำเป็นต้องมี)
5.สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสำเนาทะเบียนบ้าน
• ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า
1.ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2.ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3.ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ
ทัวร์ไต้หวัน
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
ทัวร์ไต้หวัน
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
ทัวร์ไต้หวัน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์ไต้หวัน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์ไต้หวัน
วัดกวนอู ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
วัดกวนอู ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ตัวเมืองไทเป ตึกไทเป 101
ทัวร์ไต้หวัน
วัดจงไถฉานซื่อ ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ช็อปปิ้งซีเหมินติง ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ช็อปปิ้งซีเหมินติง ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ร้านขนมเค้กสับปะรด
ทัวร์ไต้หวัน
ศูนย์ปะการังแดง
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน
• ไต้หวัน • ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ • เที่ยวไต้หวัน • ของฝากจากไต้หวัน
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา • อาหารไต้หวัน โรงแรมไต้หวัน • รถไฟหัวจรวดไต้หวัน • วีซ่าไต้หวัน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
"ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวจากททท. ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายนะครับ"บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์