บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN 542] ทัวร์เขมร - เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน อุโมงค์กู่จี
พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน
(พักโรงแรมโฮจิมินห์ 1 คืน, พนมเปญ 1 คืน, เสียมเรียบ 2 คืน ระดับ 4 ดาว)
   โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนาม – กัมพูชา เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์และเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการสู้รบในสมัยสงครามเวียดนาม ที่ โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงกู่จี ชมดินแดนแห่งอารยะธรรมโบราณที่ นครวัด นครธม เที่ยวเมืองหลวงกัมพูชา กรุงพนมเปญ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: เอกสารสำคัญ
ให้นำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) นะครับ
: อุณหภูมิ
แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 3 วันครับ
: เวลา
เวลาในเวียดนามเท่ากับประเทศไทย
: ภาษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 550 ด็อง (ไปแลกที่สนามบินฮานอยได้เลยครับ) การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร์
: เครื่องคิดเลข
: ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
: น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• สำหรับทริปทัวร์ จะเลือกแบบนั่งรถเข้าแล้วนั่งเครื่องกลับก็ได้ครับ แต่ถ้านั่งเครื่องเข้าแล้วนั่งรถกลับแบบโปรแกรมนี้ ก็จะสะดวกตรงที่ได้ซื้อของได้เยอะ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักบนเครื่องหรือกังวลเกี่ยวกับสัมภาระครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ ...........
วันแรก : สนามบินดอนเมือง – โฮจิมินห์ซิตี้ พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเธอดัม ตลาดเบนถัน
05.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารชั้น 2 สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3720 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง มื้อที่ 1)
09.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ นำท่านชมบรรยากาศของโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2406 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติของโฮจิมินห์ รัฐบุรุษที่เป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม อีกทั้งมีการจัดแสดงเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพจากชาติตะวันตกและผู้รุกราน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองตลาดเก่าแก่ที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมาย เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา และของที่ระลึกสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 3) พร้อม ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน ชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝังลำน้ำไซง่อน หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี - พนมเปญ กัมพูชา
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตำบลกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย ร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดน เวียดนาม-กัมพูชา นำท่านผ่าน ด่าน MocBai ฝั่งเวียดนาม และ ด่าน Bo Wat ฝั่งกัมพูชา จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงพนมเปญ ถึง กรุงพนมเปญ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของกรุงพนมเปญ
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในกรุงพนมเปญ (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรมกรุงพนมเปญ ระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ วัดพนม – เสียมเรียบ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชมสถานที่คุมขังนักโทษในยุคเขมรแดงที่ ตุนแสลง จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเขมรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวพนมเปญ สักการะเจดีย์เงิน สัมผัสบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักที่ไหลผ่านหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวเขมรและชาวต่างชาติ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพนม วัดเก่าแก่กลางกรุงพนมเปญและเป็นที่มาของกรุงพนมเปญ ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมในยุคโคโรเนียลที่ยังคงหลงเหลือความงดงามให้เห็นมากมาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ถึง เมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารจตุมุก (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พัก KHEMARA ANGKOR HOTEL หรือ SMILE LING HOTEL ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)
วันที่สี่ : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด ระบำอัปสรา
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร และนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารโตนเลสาบ (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (มื้อที่ 12) พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า : พนมกุเลน ปอยเปต - กรุงเทพฯ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน นำท่านชม ศิวลึงค์ใต้น้ำจำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ ชม น้ำตกพนมกุเลน ต้นน้ำแห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ที่เป็นแหล่งหินสำหรับสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆในเมืองพระนคร
12.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ด่านปอยเปต ตามถนนหมายเลข 6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ ซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
16.30 น.
ถึง ด่านปอยเปต นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ผ่านด่านแบบวีไอพี จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.30 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน (บริเวณหน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามสวนลุม ถ.พระราม 4)
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 17,900.-บาท
ท่านละ 16,900.-บาท
ท่านละ 15,900.-บาท
ท่านละ 3,900.-บาท
• หมายเหตุ : ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.มัคคุเทศก์เวียดนาม-กัมพูชา (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ค่าทิปวันละ 50.-บาท 5 วันก็ 250.-บาท แบบว่าเป็นน้ำใจให้ครับ)
• ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน แอร์ ทีวี ตู้เย็นพร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครันครับ
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ : กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
3.หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า้)
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม-กัมพูชา เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 30 - 50 % นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
       
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยว นครวัด นครธม  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์