บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
• โรงแรม - ร้านอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

• เวบโรงแรมจังหวัดอุบลราชธานี
• โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
http://www.ubonburihotel.com
• โรงแรมศรีอิสาณ
http://www.sriisanhotel.com
• โรงแรมลายทอง
http://www.laithonghotel.net
• บ้านไม้งามบูติก รีสอร์ท
http://www.banmaingam.com
• โรงแรมเนวาด้าแกรนด์
http://www.nevadagrandhotel.com

• ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
http://www.tohsang.com
• บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท
http://www.baansuan.th.gs
• บ้านริมโขง รีสอร์ท
http://www.banrimkhongresort.com
• แก่งสะพือริเวอร์ไซด์โฮเตล
http://www.kaengsaphuehotel.com

• อำเภอเมือง
กรุงทอง ๑๕๒ ถ.ศรีณรงค์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๐๐, ๐ ๔๕๒๔ ๑๖๐๙, ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๐๘ จำนวน ๑๑๖ ห้อง ราคา ๒๘๐-๘๐๐ บาท
ฉัตรสุรีย์แมนชั่น ๗๐ ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๕๒๐ ๙๒๑๑-๓ โทรสาร ๐ ๔๕๒๐ ๙๒๑๔ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
โตเกียว ๓๖๐ ถ.อุปราช โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๗๓๙, ๐ ๔๕๒๔ ๑๒๖๒, ๐ ๔๕๒๖ ๓๑๔๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๑๒๖๒ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๘๐๐ บาท
ทอแสง ๒๕๑ ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๓๑-๙, ๐ ๔๕๒๔ ๑๙๒๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๘๑๔ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๙๕๐-๒,๔๗๕ บาท
นิวนครหลวง ๖๘ ถ.ยุทธภัณฑ์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๗๖๘-๙, ๐ ๔๕๒๕ ๔๖๑๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๒๐ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๗๐ บาท
เนวาด้า แกรนด์ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๘ ๐๙๙๙, ๐ ๖๘๗๗ ๓๓๓๒ โทรสาร๐ ๔๕๒๘ ๓๔๒๔ จำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
เนวาด้า อินน์ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๓๓๕๑-๘ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๕๕๐-๘๐๐ บาท
บดินทร์ ๓๒ ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๐๕๐๐, ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๐๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๐๓๘ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๓๘๐-๔๕๐ บาท
ปทุมรัตน์ ๓๓๗ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๐๑-๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๑๑ จำนวน ๑๗๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท
พีวี ทาวเวอร์ ถ.สุรศักดิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๗๐๓-๔ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๕๐๐ บาท
มอนทาน่า ๑๗๙/๑-๔ ถ.อุปราช โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๑๗๔๘-๔๙ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๑๗๕๐ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
ราชา ๑๙ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๒๙๓, ๐ ๔๕๒๕ ๔๑๕๕ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๐๐ บาท
ราชธานี ๒๙๗ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๓๘๘-๙๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๓๕๖๑ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๓๐-๘๕๐ บาท
เรืองรังษี แมนชั่น ปาร์ค ถ.ราชธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๗๔๖ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
ลายทอง ๕๐ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๔๒๗๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๔๒๗๐ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๙๙๐-๑,๓๐๐ บาท
ศรีกมล ๒๖ ถ.อุบลศักดิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๙๓, ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๓๖, ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๙๒ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
ศรีอีสาน ๑ ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๐๔, ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ศรีอีสาน ๒ ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๗๗, ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๑ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๐๑๑๕-๒๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๒๙๐๓ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๒๕๐ บาท
สุริยาตร์ ๓๐๒ ถ.สุริยาตร์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๔๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
อุบลโฮเต็ล (๙ ชั้น) ๒ ถ.อุบลกิจ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๐๔๕-๗, ๐ ๔๕๒๖ ๒๖๘๘-๙ จำนวน ๑๒๕ ห้อง ราคา ๒๘๐-๗๐๐ บาท

• อำเภอวารินชำราบ
เจริญสุข โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๖๙๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
อุบลบุรี รีสอร์ท ๑ ถ.ศรีมงคล โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๖๗๗๗ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐- ๑,๗๐๐ บาท

• อำเภอโขงเจียม
โขงเจียม มารีน่า รีสอร์ท ๗๗ ม. ๑ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๐๑๑โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๔๕ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ทอแสง-โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ๖๘ ม. ๗ บ้านห้วยหมากใต้ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๗๔-๖, ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๗๘ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๖๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๙,๕๐๐ บาท
บ้านริมโขง รีสอร์ท ๓๗ ถ.แกล้วประดิษฐ์ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๐๑ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
บ้านเคียงน้ำ ๘๒/๑ ม. ๑ ต.โขงเจียม ถ.แกล้วประดิษฐ์ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๗๔ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๗๕ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มงคล เกสต์เฮ้าส์ ๕๙๕ ถ.แกล้วประดิษฐ์ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๕๒, ๐ ๑๗๑๘ ๓๑๘๒, ๐ ๑๙๖๗ ๘๕๗๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
อารยา รีสอร์ท ถ.ภู่กำชัย โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๙๑ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีบ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๑,๗๐๐-๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๓ คน ๒๕๐ บาท ๖ คน ๕๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตู้ ปณ.๖ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๙๘๐๒ โทรสาร ๐ ๔๕๔๔ ๒๐๐๒
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีบ้านพัก ๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๐๐๐ บาท และสถานที่กางเต็นท์ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ปณ.๕ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๙๗๘๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๖๓๓๓
แอปเปิ้ล เกสต์เฮ้าส์ ๒๖๗ ถ.แกล้วประดิษฐ์ ตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอโขงเจียม โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

• อำเภอพิบูลมังสาหาร
พิบูลกิจ ๑ โทร. ๐ ๔๕๔๔ ๑๒๐๑, ๐ ๔๕๒๐ ๔๘๗๒ โทรสาร ๐ ๔๕๔๔ ๑๐๔๑ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๘๐ บาท
สนามชัยเกสท์เฮาส์ โทร. ๐ ๔๕๔๔ ๑๒๘๙ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

• อำเภอบุณฑริก
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย มีบ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐
ส่วนเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมไปเอง หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย บ้านแก้งเรือง
ม. ๓ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๘๐

• อำเภอเดชอุดม
ธัชสุดา รีสอร์ท โทร. ๐ ๔๕๓๖ ๑๔๙๑ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท

• ร้านอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

• อำเภอเมือง
กอล์ฟเฟอร์ เฮาส์ ๔๕๗-๔๕๙ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๑๑๙๖
กุ้ยหลิน ในโรงแรมทอแสง ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๓๑-๙
ขนมนมเนย ถ.อุปลีสาน โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๓๑๘๓
ขายดี ๓๖๐ ถ.สรรพสิทธิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๐๑๗, ๐ ๔๕๒๕ ๔๓๕๐-๑
ข้าวต้มสันติ ๙-๑๓ ถ.ชวาลานอก โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๒๕๓๓
ครัวอิ่มเอม ๒๙ ถ.ผาแดง โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๓๐๒๕
คุณเต่ ถ.นครบาล หลังโรงเรียนอนุบาลอุบล โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๗๘
เจียวกี่ ถ.เขื่อนธานี ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๐๑๗, ๐ ๔๕๒๕ ๖๒๔๒
แชมป์ ๑๖๘ ถ.เทพโยธี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๓๔๗
ทวีผล (ขาหมูมีชื่อ) ๔๗๘/๑-๒ ถ.พรหมราช โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๐๐๐-๓
ปลาทอง ๑๔๒/๑-๔ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๙๔
เพลิน ในโรงแรมปทุมรัตน์ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๐๑ ต่อ ๓๐๐
โพนยางคำ ถ.ชยางกูร ซอยโรงเรียนเทคโนโลยีบ้านดอนกลาง โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๒๕๖๑
ราชธานี ๒๙๗ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๕๘๔
ลาบเป็ดบ้านเฮา ถ.แจ้งสนิท โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๔๒๑๔
เลี่ยงฮวดเฮง ๑ ๒๖๐ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๗๙
เลี่ยงฮวดเฮง ๒ ๒๕๕/๑ ถ.ศรีณรงค์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๐๖๓
สาคร ถ.ผาแดง โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๐๑
สามชัยกาแฟ ๕๖-๕๘ ถ.ผาแดง (หน้าศาลจังหวัดอุบลฯ) โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๐๒๔๑
หงษ์ฟ้า ๔๔๘ ถ.เทพโยธี โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๓๕๔๖
หมื่นทิพย์ ๙๑ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๔๘๘
อินโดจีน (อาหารเวียดนาม) ถ.สรรพสิทธิ์ ข้างวัดแจ้ง โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๘๕
เอส.พี.เฮาส์ ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๗๘, ๐ ๔๕๒๖ ๑๑๒๑

• อำเภอพิบูลมังสาหาร
วันทนีย์โภชนา ๖๕/๑-๓ ถ.พิบูล เขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร

• อำเภอโขงเจียม
แม่น้ำสองสี ๓๔๖ ม.๑ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๐๗๐
เรือนแพอาหารน้ำปูน ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๑๑
อารยา ถ.ริมโขง อำเภอโขงเจียม โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๐๑๕, ๐ ๙๖๒๔ ๔๐๐๔

• อำเภอวารินชำราบ
กกขาม ๑ ม.๔ ถ.สายเลี่ยงเมือง โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๘๒๑๔
เขื่อนสิรินธร ๓๐ ม.๑๑ ต.นิคมลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร โทร. ๐ ๔๕๓๖ ๖๐๘๕

อุบลราชธานี
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ผาแต้ม
• อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาแต้ม มีความเชื่อว่า “ผาแต้มเป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไปมักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้”
น้ำตกลงรู
• น้ำตกลงรู Unseen Thailand น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรูหนึ่งเดียวในเมืองไทย น้ำตกแสงจันทร์เป็นน้ำตกที่มีลักษณะพิเศษคือสายน้ำตกจะไหลตกลงมาผ่านหน้าผาที่เป็นปล่องหินคล้ายรู
น้ำตกสร้อยสวรรค์
• น้ำตกสร้อยสวรรคเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ไหลตกจากยอดเขามาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย และใกล้ๆน้ำตกมีทุ่งดอกไม้ป่า ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ดอกไม้ป่าบานอวดโฉมอยู่เต็มท้องทุ่ง
ภูจอง-นายอย
• ภูจอง-นายอย ภูหินด่าง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย มีน้ำตกห้วยหลวง ไหลตกจากหน้าผาสูง 45 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด สูงที่สุด และงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่าง
สามพันโบก
• สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้งและบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง
ดงนาทาม
• ดงนาทาม ป่าดงนาทาม เป็นป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพราะมีพืชพรรณและไม้ดอกสวยงามแปลกตาหลายชนิด
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)