บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

อำเภอเมือง
กิตติกร ๑/๑ ถ.สุรินทร์ ซอย 2 โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๐๐๖, ๐ ๗๖๒๑ ๒๕๐๖ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
๙๙๙ ๕๔/๒-๓ ถ.กระ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๙๖๙ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
คริสตัน เกสต์เฮ้าส์ ๔๑/๑๖ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๗๗๔-๕, ๐ ๗๖๒๒ ๖๒๔๕ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
ซัมเมอร์ ๑๐๒/๖ ถ.ปฎิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๗๗, ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๕๓, ๐ ๗๖๒๒ ๐๒๒๔ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๐๒๒๔ จำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
ซิลเวอร์ ๖๒/๓ ถ.กระ โทร.๐ ๗๖๒๒ ๐๒๐๙-๑๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๑๒๙๔ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ดิ เอวาซอน ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๐๐ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๐๑๐-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๐๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๔๗๗๕-๖ www.evasonphuket.com จำนวน ๒๘๕ ห้อง ราคา ๖,๕๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท
ดาวน์ทาวน์ อินน์ ๕๖/๑๙ ถ.ระนอง โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๘๘๔-๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ดำรง ๕๒ ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๗๐๔, ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๕๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ดูไบ แมนชั่น ๓/๓๗ ซ.ตลิ่งชัน ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ โทร.๐ ๗๖๒๒ ๓๖๐๕-๖, ๐ ๗๖๒๕ ๖๑๘๙-๙๐ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
แดง พลาซ่า ๕๗ ถ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๓๙๕๑, ๐ ๗๖๒๑ ๓๙๖๖, ๐ ๗๖๒๑ ๖๔๒๘ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๘๘๔ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๕๙๐-๑,๐๘๐ บาท
ต.ทรงแสง ๗๒/๕ ถ.เจ้าฟ้า โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ถลาง เกสเฮ้าส์ ๓๗ ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๔๒๒๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๕๘๙๒ www.talangguesthouse.com จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๒๐ บาท
ถาวร ๗๔ ถ.รัษฎา โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๓๓-๕, ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๓๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๕๕๕๙ จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๒๓๐-๕๕๐ บาท
ถาวร แกรนต์ พลาซ่า ๔๐/๕ ถ.ชนะเจริญ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๒๔๑-๕๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๒๒๘๔ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๔๗ ๕๑๕๐ www.phuket-thavorngrandplaza.com จำนวน ๒๓๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๓๕๐ บาท
ทวิน อินน์ ๗๔/๑๕-๒๐ ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ โทร. ๐ ๗๖๒๔๖๕๔๑-๓, ๐ ๕๘๘๘ ๑๒๓๙ จำนวน ๕๑ ห้อง ๔๗๐ บาท
นานาชาติ แมนชั่น ๔๑/๓๔ ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๐๐๔๑-๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
ไทยอินเตอร์ ๒๒ ถ.พูนผล ซอย ๓ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๕๒๘๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๕๒๘๗ จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
ธนาพร เกสต์เฮ้าส์ ๔๑/๗ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๕๐๔, ๐ ๗๖๒๑ ๖๘๑๙ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
ธารา ๑๔๘/๒๔ ถ.เทพกระษัตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๒๐๘ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๘๐ บาท
ปิ๊บ อิน ๓๘/๓ ถ.รัตนโกสินทร์ โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๐๒๑๕-๖, ๐ ๗๖๒๕ ๐๒๘๕ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
แปซิฟิค อินน์ ๓๒๘ ถ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๖๕๕๘-๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๕๐ บาท
พี.เจ อินน์ โฮเต็ล ๑๒/๑ ถ.สุรินทร์ ๑ ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๕๙๒๖, ๐ ๗๖๓๕ ๔๘๗๓ จำนวน ๓๒ ห้อง ๖๐๐ บาท
พี.เอส.เอ ๑๐/๑ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๗๑๔, ๐ ๗๖๒๑ ๘๔๑๔-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๗๒๗๒ www.prayat@samrts.com จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
พี.เอส อินน์ ๕๔/๑ ถ.อ๋องซิมผ่าย โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๖, ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๙๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๐๙๒๔ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๒๔๐-๓๕๐ บาท
เพิร์ล โฮเต็ล ภูเก็ต ๔๒ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๙๑๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๑๐๒๒-๖ www.pearlhotel.co.th จำนวน ๒๑๒ ห้อง ราคา ๑,๘๒๔ - ๘,๒๓๙ บาท
เพียว แมนชั่น ๓/๗ ถ.เจ้าฟ้า โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๗๐๙, ๐ ๗๖๒๒ ๐๒๒๕-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๙๕๖๖ จำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๔๗๐-๖๗๐ บาท
ภูเก็ต การ์เด้น ๔๐/๑๒ ถ.บางกอก โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๙๐๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๖๙๐๘ จำนวน ๑๒๕ ห้อง ราคา
๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ภูเก็ต คริสตัล อินน์ ๒/๑-๑๐ ซ.สุรินทร์ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๐๐๗๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๕๒๘ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
ภูเก็ต คันทรี ลอดจ์ ๕๕ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ โทร. ๐ ๗๖๓๗ ๗๕๗๔, ๐ ๗๖๓๗ ๗๕๗๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๔๖๐๑ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๕๐ บาท
ภูเก็ต ทาวอินน์ ๙/๑ ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๙๑๑-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๕๕๔ www.phuket-town-inn.com จำนวน ๑๖๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๖๐๐ บาท
ภูเก็ต มนตรี รีโซเทล ๑๒/๖ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๒๙๔, ๐ ๗๖๒๑ ๒๙๓๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๓ ๒๐๙๗ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๒๘๐-๕๕๐ บาท
ภูเก็ต เมอร์ลิน ๑๕๘/๑ ถ.เยาวราช โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๖๔๒๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๒๖๔๑-๒ หรือ www.merlinphuket.com จำนวน ๑๘๐ ห้อง ราคา ๑,๖๔๘-๔,๗๐๘ บาท
ภูเก็ต รีโซเทล ๒/๖ ถ.หลวงพ่อ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๐๙๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๕๕๕๓ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๕๐ บาท
ภูเก็ต อินน์ ๖๔/๑ ถ.กระ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๐๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๒๐๙๐ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๘๐-๓๘๐ บาท
ภูเก็ต ไอร์แลนด์ พาวิลเลี่ยม ๑๓๓ ถ.สตูล โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๐๔๔๔-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๐๔๕๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๑๓๒๐, ๐ ๒๒๔๗ ๑๓๔๘ จำนวน ๑๐๓ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท
ภูเก็ต ไอซ์แลนด์ ฮอปเปอร์ ๒๙/๑๒ ม.๑ ถ.เทพประทาน ต.รัษฏา โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๒๖๐๖-๘ www.phuket-islandhopper.com จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
ภูเก็ต ฮิลล์ พาเลซ ๒๔ ถ.แม่หลวน โทร ๐ ๗๖๒๒ ๐๙๙๒, ๐๗๖๒๑ ๕๐๗๕, ๐ ๗๖๒๓ ๔๗๗๑-๓ จำนวน ๑๙๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
มโนราห์ ๑๗/๔ ถ.โกมารภัจจ์ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๐๐๓, ๐ ๗๖๒๒ ๐๒๒๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๖๐๗๙ จำนวน
๗๒ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เมโทรโปล ภูเก็ต ๑ ซ.สุรินทร์ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๕๐๕๐, ๐ ๗๖๒๑ ๔๐๒๐-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๕๐๖๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๘๑๙๗ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๘๑๙๘ จำนวน ๒๔๘ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๑๔,๐๔๐ บาท
รุ่งระวี แมนชั่น ๒๒๒/๔ ซ.๓ ถ.เยาวราช โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๓๒๗๕, ๐ ๗๖๒๒ ๔๑๑๔, ๐ ๗๖๒๑ ๒๑๙๕ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
รัตนา แมนชั่น ๑๘ ถ.ชนะเจริญ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๖๐๐, ๐ ๗๖๒๒ ๒๖๐๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๗๔๑๘ จำนวน ๖๓ ห้อง ราคา ๕๕๐ บาท
รัษฎา โฮเต็ล ๕/๓ ถ.เทพกระษัตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๕๗๑๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท
โรม เพลส ๒๓/๘ ถ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๓๕๖๐-๓, ๐ ๗๖๒๑ ๓๔๒๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๕๖๖จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
โรแยล ภูเก็ต ซิตี้ ๑๕๔ ถ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๓๓๓๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๕๖๙๐-๓ จำนวน ๒๕๑ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๒๐๐ บาท
วาสนา เกสต์เฮ้าส์ ๑๕๙ ถ.ระนอง โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๗๕๔, ๐ ๗๖๒๑ ๓๓๘๕ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
แวร์ซาย ๑/๕ ซ.๒ ถ.สุรินทร์ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๕๘๑, ๐ ๗๖๒๒ ๕๖๓๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๘๑๒๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
สะปำ อินน์ ๑๑๒ ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว โทร. ๐ ๗๖๓๗ ๗๕๘๒ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
สินทวี ๘๙ ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ โทร.๐ ๗๖๒๑ ๑๑๘๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๐๐ จำนวน ๒๘๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๕๐๐ บาท
สิริ ๒๓๑ ถ.เยาวราช โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๐๗, ๐ ๗๖๒๑ ๕๘๑๙, ๐ ๗๖๒๑ ๕๘๑๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๕๓๔ จำนวน ๑๐๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
สุขสบาย ๘๒/๙ ถ.เทพกระษัตรี โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๗, ๐ ๗๖๒๑ ๖๐๘๙ จำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
สยาม ๑๓-๑๕ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๔๕๔๓ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๑๘๐ บาท
ออน ออน ๑๙ ถ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๒๑๑๑๕๔, ๐ ๗๖๒๒ ๕๗๔๐-๑ จำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๘๐ บาท
อิมพีเรียล ๑ ๕๑ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๓๑๑, ๐ ๗๖๒๑ ๗๔๓๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๙๔ www.imperialphuket.com จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๐๐ บาท
อิมพีเรียล ๒ ๑๗/๑๔ ถ.หลวงพ่อ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๖๘๓, ๐ ๗๖๒๑ ๓๑๕๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
เอส ที ๕/๖ ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๓๑๑๑-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๐๑๙๙ www.sthotel-phuket.com จำนวน ๒๓๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๘๐๐ บาท

หาดป่าตอง
คลับ อันดามัน บีช ๒ ถ.หาดป่าตอง โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๓๐, ๐ ๗๖๓๔ ๑๙๖๐-๔, ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๖๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๓ ๓๒๔๕-๗ โทรสาร ๐ ๒๖๙๓ ๓๒๔๙ www.clubandaman.com จำนวน ๒๕๐ ห้อง ราคา ๒,๔๐๐-๓,๗๐๐ บาท
คาซา ซัมเมอร์ บรีซ ๑๗๑/๑๒ ซ.แสนสบาย โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๖๔ E-mail: bakless@loxinfo.co.th จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๖๕๐ บาท
เค โฮเต็ล ๑๘๐ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร.๐ ๗๖๓๔ ๐๘๓๒-๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๒๔ www.k-hotel.comจำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
โคโคนัท วิลเลจ รีสอร์ท ๒๐ ถ.ประชานุเคราะห์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๔๖-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๔๔ E-mail : coconut@phuket.asianet.co.th จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
จรัญญา เกสต์เฮ้าส์ ๙๒/๑-๑๐ ถ.ไสน้ำเย็น โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๑๓๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๔๔๗ จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๙๕๐ บาท
จินตนา ป่าตอง ๓๓ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๔๐๐๗-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๔๕๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ซันเซ็ท แมนชั่น ๒๘-๓๐ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๓๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๑๖ E-mail: info@sunsetmansion.com หรือ www.sunsetmansion.com จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๓๐๐ บาท
ซาฟารี บีช ๑๓๖ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๑๗๑-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๓๑ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๒,๒๐๐ บาท
ซีกัล คอทเทจ ๔๐ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๒๙ ๒๐๙๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๙ ๒๑๐๐ E-mail : seagull@phuket.ksc.co.th จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ซี เพิร์ล บีช โฮเต็ล ๔๒/๑ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๙๐๑-๑๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๑๒๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๗๕๒๖ โทรสาร ๐ ๒๙๕๐ ๗๖๙๓ www.seapearl-beach.com จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๔,๒๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
ซีวิว ป่าตอง ๒ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๓๐๐-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๐๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๙ ๙๙๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๓๑๔ ๗๙๗๒ E-mail: info@seaviewphuket.com จำนวน ๑๔๑ ห้อง ราคา ๓,๑๙๕-๙,๕๓๐ บาท
ซี แอนด์ เอ็น บังกะโล แอนด์ แมนชั่น ๑๕๑ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๔๕, ๐ ๗๖๓๔ ๑๘๙๒-๓ www.cnhotelpatong.com จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แซนด์ อินน์ ๑๗๑ ซ.แสนสบาย ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๗๕, ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๗๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๕๑๙ E-mail : sand_inn@samart.co.th จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
ดวงจิต รีสอร์ท ๑๘ ถ.ประชานุเคราะห์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๐๓, ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๗๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๘๘ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๙๓๓ ๐๖๕๓ โทรสาร ๐ ๒๙๓๓ ๐๖๕๔ www.duangjit.com จำนวน ๔๐๓ ห้อง ราคา ๒,๐๒๐-๔,๐๐๐ บาท
ภูเก็ต แกรนด์ ทรอปิคาน่า ๔๘ ถ.ร่วมใจ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๑๐-๒, ๐ ๗๖๓๔ ๔๑๖๐-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๐๙ จำนวน ๓๗๙ ห้อง ราคา ๒,๑๒๙-๑๗,๐๐๐ บาท
เดอะ รอยัล พาราไดซ์ ๑๓๕/๒๓ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๖๑-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๖๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๒๑๙๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๒๒๐๐ E-mail : ryphotel@phuket.ksc.co.th จำนวน ๓๕๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๑๑,๒๐๐ บาท
เดอะ เรสซิเดนท์ กะหลิม เบย์ ๓๐๒ ถ.พระบารมี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๒๑๑, ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๕๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๒๑๓ www.kalambay.com จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
เดอะ อันดามัน รีโซเทล ๑๗๑/๑๖-๒๐ ซ.แสนสบาย ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๒๙ ๔๐๖๕, ๐ ๗๖๓๔ ๑๕๑๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๙ ๔๐๖๔ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท
ไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท ๒๘๔ ถ.พระบารมี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๐๑-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๐๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๔๕๑๕ www.diamondcliff.com จำนวน ๓๓๓ ห้อง ราคา ๑๑,๕๐๐-๘๕,๐๐๐ บาท
ตะวันบีช เฮ้าส์ ๒๑/๔ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๕๖๒, ๐ ๗๘๙๒ ๒๓๑๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๐๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ถาวร บีช วิลเลจ ๖/๒ ม. ๖ นะคาเลย์ โทร ๐ ๗๖๒๙ ๐๓๓๔, ๐ ๗๖๓๔ ๒๑๒๒-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๘๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๕๑๕๐-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๐๑๘๙ จำนวน ๑๙๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
ทรอปิคา บังกะโล ๑๓๒ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๐๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๐๖ จำนวน ๘๙ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ธารา ป่าตอง บีช รีสอร์ท ๑๗๐ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๓๕, ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๒๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๔๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๒๒ ๖๖๕๒ โทรสาร ๐ ๒๗๒๒ ๖๗๘๕ www.tharapatong.com จำนวน ๑๗๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๒,๕๕๐ บาท
นอร์ดิก บังกะโล ๒๕/๑-๒ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
นิลลี่ส์ มารีน่า อินน์ ๒๒-๒๖ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๑๙๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๑๖ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
นิวตั้ม บังกะโล ๒ ม. ๒ บ้านมอญ ถ.พิสิทธิ์กรณีย์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๕๙ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๕๐ บาท
เนปจูน่า ๑๗๔,๑๗๖ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๘๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๒๗ www.phuket-neptuna.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท
เนินตอง รีสอร์ท ๖ ม.๕ ซ.พระบารมี ๗ หาดกะหลิม โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๗๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๓๘๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๓๐๐ บาท
บีบี คอทเทจ ๑๗๑/๒๑ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๙๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๗๓ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านมอญ อินน์ ๕๘-๖๐ ถ.พิสิทธิ์กรณีย์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๔๖๓, ๐ ๗๖๓๔ ๒๘๒๓ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
บ้านไทย บีช รีสอร์ท ๙๔ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐๗๖๓๔ ๐๓๒๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๓๐ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๗๘ ๒๑๘๕-๘ E-mail : banthai@phuket.ksc.co.th www.baanthaiphuket.com จำนวน ๒๙๑ ห้อง ราคา ๒,๓๕๔-๒,๙๔๓ บาท
บ้านสุโขทัย ๗๐ ถ.บางลา โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๙๕-๖, ๐ ๗๖๓๔ ๑๓๙๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๙๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๖๗, ๐ ๒๒๔๗ ๒๐๖๐-๒ www.phuket –baansukhothai.com จำนวน ๘๕ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๗,๑๒๐ บาท
บีช รีโซเทล ๓๗ ม. ๓ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๔๔, ๐ ๗๖๓๔ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๘๔๘ E-mail : thebeach_resortel@hotmail.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บูมเมอแรง อินน์ ๕/๓ ถ.หาดป่าตอง โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๑๘๒, ๐ ๗๖๒๙ ๐๓๙๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๘๖๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
โบริวาช ๕๔-๕๘ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๒๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๘๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ป่าตอง แกรนด์ คอนโดเทล ๖๓ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๐๔๓-๗, ๐ ๗๖๓๔ ๑๑๑๕-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๒๐๕ จำนวน ๑๔๓ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
ป่าตอง ซิตี้ โฮเต็ล ๒๕ ถ.ราชปาทานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๑๕๐-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๑๕๖ www.phuket-patongcity.com จำนวน ๑๑๖ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๙๐๐ บาท
ป่าตอง บีช บังกะโล ๓๙ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๑๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๑๓ www.patongbeachbungalow.com จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๘๐๐ บาท
ป่าตอง บีช โฮเต็ล ๑๒๔ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๔๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๒๙๘๖-๙ โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๒๙๘๔ E-mail : patong@sun.phuket.ksc.co.th จำนวน ๒๔๕ ห้อง ราคา ๓,๘๐๐-๗,๔๘๕ บาท
ป่าตอง เบย์ การ์เด้น รีสอร์ท ๓๓/๑ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๒๙๗-๘, ๐ ๗๖๒๙ ๒๙๑๔-๕ E-mail : INFO@PATONGGARDEN.COM หรือ www.patonggarden.com จำนวน ๖๓ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๕,๙๐๐ บาท ป่าตอง เบย์ชอร์ โฮเต็ล ๘๙ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๐๒-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๐๗ จำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๘๐๐ บาท
ป่าตอง พาเลซ ๓๙ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๙๙๘, ๐ ๗๖๒๙ ๐๔๔๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๙๙๙ E-mail : reservation@patongpalace.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๑,๙๐๐ บาท
ป่าตอง พาเลซ บังกะโล ๘๒/๑๙-๒๔ ซ.บางคลา โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๕๙ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท
ป่าตอง เพนท์เฮาส์ ๓๒/๑ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๕๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๔๙ E-mail : patongph@hotmail.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ป่าตอง มารีน ๔๔ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๐๓๗-๔๑, ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๑๐-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๙๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๒๕๓๖, ๐ ๒๒๕๓ ๒๖๔๑-๒ จำนวน ๓๘๖ ห้อง ราคา ๓,๐๘๒-๑๖,๐๐๐ บาท
ป่าตอง เมอร์ลิน ๔๔ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๐๓๗-๔๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๙๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๒๕๓๖, ๐ ๒๒๕๓ ๒๖๔๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๒๖๖๙ จำนวน ๓๘๖ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๔,๙๐๐ บาท
ป่าตอง รีสอร์ท ๒๐๘ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๕๑-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๘๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๙๐๔๐, ๐ ๒๒๓๔ ๒๔๐๖ โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๙๐๐๗ E-mail : info@patongresort.co.th จำนวน ๓๒๕ ห้อง ราคา ๑,๖๖๙-๑๐,๖๐๗ บาท
ป่าตอง ลอดจ์ ๒๘๔/๑ ถ.พระบารมี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๐๒๐-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๘๗ www.phuket-patonglodge.com จำนวน ๑๔๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ป่าตอง วิลล่า ๑๕๒/๑ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๓๒-๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๓๓ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๒,๒๐๐ บาท
ป่าตอง อินน์ ๑๒๘ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๘๗, ๐ ๗๖๒๙ ๒๕๔๕-๖ www.patong-inn.com จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๔๐๐ บาท
๘๘๘ อินน์ ๗๐/๒๓ ซ.๖ พาราไดซ์คอมเพล็กซ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๓๐๖ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
พี.เอส.๒ บังกะโล ๒๑ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๒๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๒๙ ๐๐๓๔ www.pshotel.com จำนวน ๑๓๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
พี.เอส.โฮเต็ล ๑๕๗ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๘๔, ๐ ๗๖๓๔ ๑๐๙๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๐๙๗, ๐ ๗๖๓๔ ๒๓๗๕ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๒๕๐ บาท
ภูเก็ต คาบาน่า รีสอร์ท ๔๑ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๓๘-๔๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๗๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๖๕๐๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๖๕๑๑ E-mail : cabana@samart.co.th หรือ www.impiana.com จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา๖,๕๐๐-๑๖,๗๐๐ บาท
ภูเก็ต พาเลซ รีสอร์ท ๔/๓ ถ.ศิริราช ต.ป่าตอง โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๔๑๕๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๓๑๒ จำนวน ๑๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
มอนติคาโร่ โฮเต็ล คาเฟ่ บาร์ ๑๓๕/๙-๑๑ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๘๑๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๘๑๔ E-mail : info@montecarlo.phuket.com หรือ www.montecarlo.th.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท
มัลลิกา แมนชั่น ๘๖ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๘๖๔, ๐ ๗๖๒๙ ๐๓๓๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๒๘๖๔จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท
รอยัล คราวน์ ๓๑ ถ.นาใน โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๒๗๔, ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๖๓, ๐ ๗๖๓๔ ๐๙๗๕-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๗๖ www.royalcrownphuket.com จำนวน ๑๕๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๑๐๐ บาท
วิเศษ ป่าตอง ๒๑ ซ.ไสน้ำเย็น โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๐๑๕-๗ จำนวน ๑๓๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
วิลล่า อัจฉรา ๔ ซ.พระบารมี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๐๐, ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๕๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๐๑ E-mail : atchara@loxinfo.co.th จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท
สกาย อินน์ ชั้น ๙ ป่าตองคอนโดเทล ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๔๘๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๗๖ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สวิส ปาล์ม บีช ๒ ถ.เฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๓๘๑-๓, ๐ ๗๖๓๔ ๒๐๙๙ โE-mail : rene@swisspalmbeach.com จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๒๐๐ บาท
อมารี คอรัล บีช รีสอร์ท ๒ ถ.หมื่นเงิน โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๐๖-๑๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๑๕ กรุงเทพฯ โทร.
๐ ๒๒๕๕ ๓๙๖๐ www.amari.com จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๑๓๘-๓๑๕ ดอลล่าร์สหรัฐ
อะโลฮา วิลล่า ๑๔๕/๒ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๕๗๓๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๕๗๔๓ E-mail : aloha@loxinfo.co.th จำนวน ๑๒๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๙๐๐ บาท
อันดามัน บีช สวีท ๖๐/๑๒ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๑๘๗๙-๘๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๘๙๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๓ ๓๒๔๕-๗ www.beachsuites.com จำนวน ๙๑ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
อันดามัน ออร์คิด ๓๒ ถ.ร่วมใจ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๙๐๒-๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๒๐ จำนวน ๙๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๘๐๐ บาท
อีเดน บังกะโล ๑ ซ.เฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๙๔๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๙ ๑๕๑๐ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
เอ็กซ์แพท โฮเต็ล ๑๖๓-๑๗ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๑๔๓, ๐ ๗๖๓๔ ๔๐๒๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๓๐๐ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๖๙๐-๑,๑๙๐ บาท
เอเชีย เกสต์เฮาส์ ๑๒๗/๑๙ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๙๖๒-๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท
โอดีนส์ เกสต์เฮาส์ ๗๘/๕๙ -๖๖ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๗๓๒ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา
๒๕๐-๓๕๐ บาท
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ๕๒ ถ.ทวีวงศ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๖๐๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๓๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๔๒๖๐-๑, ๐ ๒๒๕๒ ๖๐๗๗ www.holiday@sun.phuket.ksc.co.th จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๔,๒๐๐ บาท

อ่าวกะตะ
กะตะ การ์เด้น รีสอร์ท ๓๒ ถ.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๒๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๖๖ จำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๑,๑๑๘-๒,๒๓๐ บาท
กะตะ ดีไลท์ วิลล่า ๑๘๖/๑๕ ถ.ปฏัก ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๓๖, ๐ ๗๖๓๓ ๐๓๔๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒,๙๐๐-๔,๘๐๐ บาท
กะตะ ธานี บีช รีสอร์ท ๑๔ ถ.กะตะน้อย หาดกะตะน้อย โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๒๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๗ ๕๒๑๓-๔ จำนวน ๔๖๕ ห้อง ราคา ๒๒๐-๔๑๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
กะตะ บีช รีสอร์ท ๑ ถ.ปากบาง โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๓๐-๔, ๐ ๗๖๓๓ ๐๒๒๐-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๙ ๔๐๖๒-๔ จำนวน ๒๗๕ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๘,๐๐๐ บาท
กะตะ วิวพอยท์ รีสอร์ท ๑/๕ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๘๑๕, ๐๗๖๓๓ ๐๑๖๐ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
กะตะ ออนซี ๙๐/๖ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๙๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
กัลปังหา บังกะโล ๙/๗ ม. ๒ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๑๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
คลับ เมดิเตอร์เรเนียน ๓ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๕๖-๕๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๐๑๐๘ www.clubmed.com จำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๔,๘๐๐-๗,๗๐๐ บาท /คน / คืน
คูล บรีซ บังกะโล ๕/๑๐ ถ.โคกโตนด โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๗๘๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๗๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๙๐๐ บาท
โคสต์ ลายน์ บังกะโล ๕/๘ ม.๒ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๕๐ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ช.ทับแก้ว บังกะโล ๔/๑๓ ม. ๒ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๓๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
ซีบีส์ บังกะโล ๑๓/๒ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๐๙๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ซีริน รีสอร์ท ๑๗๕ ถ.โคกโตนด โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๔๘-๕๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๖๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๕๓ ๙๙๖๑ E-mail : info@sereneresort.com www.sereneresort.com จำนวน ๑๑๗ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๑,๗๐๐ บาท
เซ็นเตอร์ อินน์ ๑๑๒/๑๒ ถ.ท้ายนา โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๓๑, ๐ ๗๖๓๓ ๐๘๗๓-๔ E-mail : hci@loxinfo.co.th จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๔๐ บาท
โดม บังกะโล ๑๑๖/๕ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๒๐, ๐ ๗๖๓๓ ๐๒๗๐ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
โบแกน วิลเลีย เทอเรส เฮาส์ ๘๖ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๐๘๗, ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๓๙-๔๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๖๓ E-mail : bougain@villea.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๕,๕๐๐ บาท
เบล บังกะโล ๑/๒ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๑๑, ๐ ๗๖๓๓ ๐๘๕๘ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
พีช ฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๑๑๓/๑ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๐๓, ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๒๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๘๙๕ E-mail : info@peach-hill.com www.peach-hill.com จำนวน ๒๑๑ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ฟลามิงโก ๕/๑๙ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๗๗๖ โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๘๑๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เฟรนด์ชิป บังกะโล ๑๗๗/๗ ถ.โคกโตนด โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๙๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๖๖ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๐๐๐ บาท
มารีน่า ภูเก็ต รีสอร์ท ๔๗ ถ.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๒๕, ๐๗๖๓๓ ๐๔๙๓-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๑๖ www.marinaphuket.com จำนวน ๙๒ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๔๐๐ บาท
เมาเทน บีช รีสอร์ท ๔/๗ หาดกะตะน้อย โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๖๗ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
โรส อินน์ ๑๑๔/๒๔ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๓๕, ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๘๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๙๑ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ไวท์ เฮาส์ อินน์ ๑๑๔ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๐๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๘๙ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท
หม่อมตรี โบ๊ต เฮาส์ ๑๘/๒ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๐๑๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๖๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๘๗๒๕ E-mail : reservations@boathousephuket.com www.boathousephuket.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๔,๐๐๐-๙,๕๐๐ บาท
ออคิด เอเชีย ๒๑๐ ถ.โคกโตนด โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๘๑, ๐ ๗๖๒๘ ๔๑๔๖-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๗๙๔ E-mail : info@orchidacearesort.com จำนวน ๑๑๒ ห้อง ราคา ๒,๕๘๙-๔,๑๒๐ บาท

อ่าวกะรน
กะรน เกสต์เฮาส์ ๒๙/๒ ถ.ปฏัก โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๘๖๐ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
กะรน คาเฟ่ แอนด์ โฮเต็ล ๓๓/๗๖ ม. ๑ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๑๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๗๔๕ E-mail : karoncafe@loxinfo.co.th จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
กะรน ซิลเวอร์ รีสอร์ท ๑๒๗/๙ ม. ๓ ซ.บางลา โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๘๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๘๗ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๒๐๐ บาท
กะรน ซีวิว บังกะโล ๓๖/๙ ถ.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๗๙๘-๙ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
กะรน เซาท์เทิร์น ๖๓/๑๐ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๒๖, ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๗๙ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
กะรน บีช รีสอร์ท ๑๒๐/๕ ม. ๔ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๐๐๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๒๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๙ ๔๐๖๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๙๓๙ ๔๐๖๕ E-mail : katagrp@loxinfo.co.th หรือ www.katagroup.com จำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๔,๙๘๕-๑๓,๐๕๗ บาท
กะรน วิว รีสอร์ท ๑๒๗/๒๑-๒๖ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๔๒-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๗๙ จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท
กะรน วิลเลจ บังกะโล ๖๒ ม. ๓ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๓๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๓๑ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา
๔๐๐-๘๐๐ บาท
คราวน์พลาซ่า กะรนบีชภูเก็ต ๕๐๙ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๓๙-๔๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๒๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๖ ๑๙๙๙, ๐ ๒๖๕๖ ๐๔๔๔ E-mail : phuket.crowneplaza@ichotelsgroup.com หรือ www.phuket.crowneplaza.com จำนวน ๓๓๒ ห้อง ราคา ๒,๐๖๐-๔,๑๒๐ บาท
ลิตเติ้ล เมอร์เมด ๖๔๓ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๘๐-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๘๔ E-mail : hotelmermaid@csloxinfo.com www.hotelmermaid.com จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๔๙๕-๕๙๕ บาท
คาซ่า บราซิล ๙ ถ.หลวงพ่อฉ้วน ต.กะรน โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๓๑๗ หรือ E-mail : casabrazil@hotmail.com จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๔๐๐ บาท
จอ เกสต์เฮาส์ ๑๐๒/๑๒ ม. ๓ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๔๖, ๐ ๗๖๒๘ ๖๒๕๖ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
เจ แอนด์ เจ อินน์ ๑๐๒/๑๒ ม. ๓ ถ.หาดกะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๙๓๕, ๐ ๗๖๒๘ ๖๓๓๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๕๘ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ซี เอส รีสอร์ท ๕๔๒/๑ ถ.ปฏัก ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๘๐๔๑-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๖๑๑๘ E-mail : info@csresort.com www.csresort.com จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๑,๐๕๐-๒,๗๐๐ บาท
เซ้าท์ ซี รีสอร์ท ๒๐๔ ถ.หาดกะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๖๑๑-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๖๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๑ ๑๔๔๒ www.southsearesorts.com จำนวน ๑๕๒ ห้อง ราคา ๓,๓๐๐-๑๑,๐๐๐ บาท
เซาท์ แลนด์ อินน์ ๕๒๖/๑๙-๒๐ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๖๑๓๑, ๐ ๗๖๓๙ ๖๘๖๗ E-mail : info@southland-phuket.com www.damariothai.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๓๐๐ บาท
เซ็นทรัล กะรน วิลเลจ ๘ /๒๑ ม. ๑ ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๖๓๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๖๓๑๖ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๙๓๗ ๒๒๒๒ www.centralhotelandresort.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๒,๘๐๐ บาท
เซ็นทรัล วอเตอร์ ฟร้อนท์ สวีท ภูเก็ต ๒๒๔/๒๑ ถ.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๗๖๗-๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๑๒๓๔ ต่อ ๔๔๔๔ www.centralhotelsresorts.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๖,๙๕๕ บาท
ถาวร ปาล์ม บีช รีสอร์ท ๑๒๘/๑๐ ม. ๓ กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๐๙๐-๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๕๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๕๑๕๐-๗ E-mail : info@thavornplambeach.com www.thavornpalmbeach.com จำนวน ๒๐๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๗๕ ดอลล่าร์สหรัฐ
บ้านกะรน ภูเก็ต ๒๑๓ ม. ๓ ถ.ปฏัก ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๖๒๑๕-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๖๒๑๙ www.phuketbaankaron.com จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๓,๓๐๐ บาท
แฟนตาซี ฮิลล์ บังกะโล ๘/๑ ถ.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๑๐๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๑๓ www.phukettoday.com/fantasyhillbungalow จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
ฟิลิกซ์ กะรน สวิส โซเทล ภูเก็ต ๕๖๘ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๖๖๖-๗๕, ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๔๓-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๘๕๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๗๙๔๙ E-mail : info@felixphuket.com www.felixphuket.com จำนวน ๑๑๙ ห้อง ราคา ๓,๒๐๐-๘,๕๐๐ บาท
ภูเก็ต กะรน คอนเนอร์ อินน์ ๓๕/๕ ม.๑ ซ.บางลา โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๓๐, ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๓๓, ๐ ๗๖๓๙ ๖๙๓๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๙๒๗ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ภูเก็ต โกลเด้น แซนด์ อินน์ ๘/๖ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๙๓-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๑๗ จำนวน ๘๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท ๑๒๘/๔ ถ.ปฏัก ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๑๙-๒๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๒๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๐ ๒๔๑๐-๑ E-mail : katagrp@loxinfo.co.th www.katagroup.com จำนวน ๕๒๕ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ภูเก็ต ไอร์แลนด์ วิว ๑๒๗/๑ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๕๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๖๓๒ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท
ภูเก็ต โอเชียน รีสอร์ท ๕๖๒ ม. ๑ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๗๖-๘, ๐ ๗๖๓๙ ๖๕๙๙-๖๐๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๓๒ ๐๖๐๘-๙ E-mail : info@phuket-ocean.com www.phuket-ocean.com จำนวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท
มายเฟรนด์ บังกะโล ๓๖/๖ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๓๔๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๖๑ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
มารีน่า คอทเทจ ๑๑๙ ม.๔ ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๒๕, ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๑๗, ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๙๓ E-mail : info@marina-cottage..com หรือ www.marina-cottage.com จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๕,๖๐๐ บาท
เมลอน กะรน ๓๓/๓๙ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๑๓-๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๐๔ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๓๐๐ บาท
รวมเทพ อินน์ ๑๒๐/๔ ม. ๔ ถ.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๒๘๑-๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
เลอเมอริเดียน ภูเก็ต ๘/๕ ม.๑ ต.กะรนน้อย โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๘๐-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๒๒๐๑-๗ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๒๒๐๘ จำนวน ๔๗๐ ห้อง ราคา ๒๙๐-๑,๒๕๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
ลูมี่ แอนด์ ใหญ่ บังกะโล ๗/๓ ม. ๑ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๓๘๒ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
แอน เฮาส์ ๔/๖ ม. ๑ ถ.ปฏัก ต.กะรน จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
อินน์ โลคัล โมชั่น ๓๓/๕๖-๕๗ ม. ๑ ถ.ปฏัก โทร./่โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๖๐๕๔ E-mail : innlocal@pkt.cscoms.com จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อินเตอร์ เฮาส์ ๑๓๖/๒๐ ม. ๒ ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๔๑๘๙ E-mail : phukettic@phuket.ksc.co.th จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๐๐ บาท
อันดามัน ซีวิว ๑๒๗/๓๕ ม. ๓ ถ.ปฏัก ต.กะรน โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๘๑๑๑, ๐ ๗๖๓๙ ๘๑๕๖-๖๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๙ ๙๙๑๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๘๑๗๗ E-mail : info@andamanphuket.com จำนวน ๑๖๑ ห้อง ราคา ๕,๖๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ วิลเลจ รีสอร์ท ๑๐๔/๙ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๙๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๙๘ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
ฮิวตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา ๗๘/๒ ม. ๓ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๐๓๘-๔๔, ๐ ๗๖๓๙ ๖๔๓๓-๔๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๖๑๓๖ E-mail : arcadia@phuket.ksc.co.th จำนวน ๖๘๕ ห้อง ราคา ๖,๓๕๖-๒๙,๔๒๕ บาท
แฮปปี้ อินน์ เกสท์เฮาส์ ๑๒๗ ม. ๓ ซ.บางลา โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๖๒๖๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
แฮปปี้ ฮัท บังกะโล ๑๒๑/๒ ม.๔ หาดกะรน โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๒๓๐ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท

หาดลายัน
ลายัน บีช รีสอร์ท & สปา วิลเลจ ๖๒ ม. ๖ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๓๔๑๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๑ ๓๔๑๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๒๔ ๔๘๑๘-๙ E-mail : inquiry@latanresort.com info@layanphuket หรือ www.layanphuket.com จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๕,๐๐๐-๖,๕๐๐ บาท

หาดบางเทา
เชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า บีช รีสอร์ท ๑๐ ม. ๔ ถ.ศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๐๑-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๐๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๗๓๘๓ ต่อ ๔๐๘ E-mail: sheraton_phuket@sheraton.com จำนวน ๓๓๘ ห้อง ราคา ๑๐,๐๐๐-๑๓,๑๐๔ บาท
ดุสิต ลากูน่า รีสอร์ท ๓๙๐ ถ.ศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๒๐-๓๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๗๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๖ ๓๓๓๓ E-mail : dlp@dusit.com www.dusit.com จำนวน ๒๒๖ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๑๐,๔๐๐ บาท
บันยันทรี ภูเก็ต ๓๓ ม. ๔ ถ.ศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๗๔, ๐ ๗๖๓๒ ๔๔๖๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๕๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๙ ๑๕๐๐ E-mail : sales-bangkok@banyantree.com www.banyantree.com จำนวน ๑๐๗ หลัง ราคา ๑๓,๓๓๘-๓๔,๓๙๘ บาท
บางเทา บีช ชาเล่ต์ ๗๓/๓ ม. ๓ ซ.อ่าวบางเทา ๒ ถ.อ่าวบางเทา โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๕๘๓๗-๘ E-mail : info@bangtaochalet-phuket.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔,๐๐๐ บาท
บางเทา ลากูน บังกะโล ๗๒/๓ ม. ๓ โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๒๖๐, ๐ ๗๖๓๒ ๔๔๘๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๖๘ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เบสเวสเทิร์นพรีเมียร์บางเบาบีชรีสอร์ทแอนด์สปา ๑๒๔/๒ ม.๓ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๐๖๘๐-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๐๖๗๙ E-mail : info@bangtaobeach.com www.bangtaobeach.com จำนวน ๒๓๙ ห้อง ราคา ๒,๙๙๔-๗,๖๙๓ บาท
แปซิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา ๓๑๐/๕๑ ม.๑ ถ.บ้านดอน-เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๕๐๐๒-๑๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๕๐๑๖ E-mail : res.phuket@pacificinthotels.com www.pacificinthotels.com จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๔,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ บาท
ริดเจ็ส บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ๓๒๒ ม. ๒ ถ.ศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๐๒๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๒๔๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๙๗ ๒๖๘๑-๖ E-mail : reservation@phuket-rydgesbeachresort.com จำนวน ๒๕๕ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ลากูน่า บีช รีสอร์ท ๓๒๓ ถ.ศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๕๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๕๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๕ ๐๑๑๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๕ ๐๑๑๙ E-mail : RSVN@LAGUNABEACH-RESORT.COM จำนวน ๒๕๒ ห้อง ราคา ๕,๖๐๐-๒๑,๔๐๐ บาท
อะลามันดา ภูเก็ต ๒๙ ม. ๔ ถ.ศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๕๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๖๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๕ ๐๗๔๖-๗ E-mail : phuket@allamanda.com จำนวน ๒๑๗ ห้อง ราคา ๒,๓๓๘-๙,๓๖๐ บาท

อ่าวฉลอง
บังกะโล อ่าวฉลอง ๙/๑ ม. ๙ อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๑๙๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๒๑๗๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
บ้านพักนานาชาติภูเก็ต ๗๓/๑๑ ม. ๗ ถ.เจ้าฟ้าฝั่งตะวันตก ต.ฉลอง ห่างจากอ่าวฉลอง ๑ กิโลเมตร โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๑๓๒๕, ๐ ๑๘๓๙ ๖๘๕๗ E-mail : hostthai@ksc.th.com www.tyha.org จำนวน ๒๔ ห้อง ๙๕ เตียง ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท/คน
บูมเมอแรง บังกะโล ๕๘/๑๖ ม. ๑๐ ถ.ปฏัก โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๑๐๖๘-๙, ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๙๐ โทรสาร ๐๗๖๒๘ ๑๐๗๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บิ๊ก เอ รีสอร์ท ๖๗/๑๘ ม. ๔ ซ.สุขสันต์ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๓๐๘๐, ๐ ๗๖๒๘ ๐๗๘๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๙๓๔
E-mail : bigasail@samart.co.th จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ฟาเธอร์ บังกะโล ๔๖/๑๖ ต.ฉลอง โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๑๒๘๒-๓, ๐ ๗๖๒๘ ๐๙๗๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๑๐๑๗ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ภูเก็ต ฟิชชิ่ง ลอดจ์ ๕๙/๒ ม. ๙ อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๑๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๒๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
มายส์ตาเซีย รีสอร์ท ๑ ม. ๑๐ ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๑๓๕๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๗๖๘ E-mail : info@phuketbungalow.com จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท
รุ่งนภา แมนชั่น ๑๐๗ ม. ๔ อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๐๙๘๖, ๐ ๗๖๓๘ ๑๘๑๒ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๐๙๙๐ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
วีซีไอ แอท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปาร์ค ๘๑/๓๖ ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๓๔๖๒, ๐ ๗๖๓๘ ๓๔๐๓-๔
โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๓๔๖๓ E-mail : vci.atlth@phuket.ksc.co.th จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔,๐๐๐ บาท
ศุจิระธานี ๙๗/๒ ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๒๑๑๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๘๕-๒๒๕ บาท
อ่าวฉลองวิลล่า ภูเก็ต ๕/๒๖ ม.๙ ซ.พรฉลอง ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๙๑-๒ ๐ ๗๖๒๘ ๒๔๖๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๒๕๖๕ E-mail : info@aochalongvilla.com www.aochalongvilla.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๙๐๐ บาท

หาดไม้ขาว
บลู แคนยอน คันทรี่ คลับ ๑๖๕ ม. ๑ ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๔๔๐-๗, ๐ ๗๖๓๒ ๘๐๘๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๗๔๔๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๑ ๘๑๓๑, ๐ ๑๕๓๗ ๕๘๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๓๑ ๘๑๓๕ E-mail : reservation@bluecanyonclub.com www.bluecanyonclub.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๖,๙๔๔-๑๕,๕๓๖ บาท
เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา ๒๓๑ ม.๓ หาดไม้ขาว โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๘๐๐๐, ๐ ๒๖๕๖ ๗๗๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๘๓๔๘ E-mail : guest@marriott.com www.marriott.com จำนวน ๒๖๕ ห้อง ราคา ๖,๓๑๘-๑๖,๘๔๘ บาท
ภูเก็ต แคมป์ กราวส์ ๑๙๔ ม. ๓ ต.ไม้ขาว โทร. ๐ ๑๖๗๖ ๔๓๑๘ E-mail: campground63@hotmail.com จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๓๐๐ บาท/๒ คน
ไม้ขาว บีช บังกะโล ๑๒๘ ม. ๓ ต.ไม้ขาว E-mail : bmaikhao_beach@hotmail.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท

แหลมกา
ดิ อีวาซอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๐๐ ถ.วิเศษ โทร ๐ ๗๖๓๘ ๑๐๑๐-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๐๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๔๗๗๕-๖ E-mail: info@evasonphuket.com www.evasonphuket.com จำนวน ๒๘๒ ห้อง ราคา ๖,๕๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท
แหลมกา บีช อินน์ ๑๕๙ ม. ๒ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๐๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๖๗๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๒๐๐ บาท

แหลมกมลา
กมลา โคโคฮัท ๑๑๒/๕ ม. ๓ ถ.กมลา-ป่าตอง (ตรงข้ามภูเก็ตแฟนตาซี) โทร. ๐ ๑๖๖๘ ๙๔๖๖, ๐ ๖๕๖๗ ๖๘๑๖, ๐ ๙๖๒๑ ๕๗๗๗ E-mail : pirayapower@hotmail.com www.kamalacocohut.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๓๐๐ บาท
กมลา เบย์ การ์เด้น รีสอร์ท ๑๐๐/๑๐ หาดกมลา โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๕๗๒๒-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๕๗๒๑ E-mail : kamalabg@phuket.loxinfo.co.th จำนวน ๑๘๐ ห้อง ราคา ๔,๗๐๓-๘,๐๐๙ บาท
กมลา บีช เอสเตท ๓๓/๖ ม. ๖ หาดกมลา โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๗๕๖-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๑๕ E-mail: kamala.beach@phuket.com จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๑๖,๘๐๐ บาท
กมลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๙๖/๔๒-๔๓ ม. ๓ ต.กมลา โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๕๘๐-๔ E-mail: info@kamalabeach.com จำนวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๗๕๐-๓,๙๐๐ บาท
นาคาวรรณา วิลล่า ๑๐/๒๐ ถ.กมลา-ป่าตอง โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๖๐๕ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๗๕๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
เนียร์วาน่า คลับ ๑๐/๑๕ ม. ๖ ต.กมลา โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๒๑๔-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๙๒๑๘ E-mail : nirvana/club/phuket@hotmail.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๗๐๐ บาท
ดิ อความารีน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า ๑๗/๓๘ ม.๖ หาดกมลา โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๐๖๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๑ ๐๖๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๓๑๙๐-๔ E-mail : info@aquamarineresort.com www.aquamarineresort.com จำนวน ๒๐๖ ห้อง ราคา ๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
เดอะ คลับ ๙๔/๑๒ ม. ๓ ต.กมลา โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๑๑๑, ๐ ๗๖๓๒ ๕๒๑๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๕๒๒๐ E-mail: theclub@phuket.-a-net.th จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
แตงไทย เกสเฮาส์ ๗๓/๙๘ ม.๓ ต.กมลา โทร.๐ ๗๖๓๘ ๕๒๕๖, ๐ ๑๘๙๑ ๙๘๗๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๙๖๖๓ E-mail : tangthai44@hotmail.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ไทยกมลา วิลเลจ ๙๓ ม. ๓ ถ.ริมหาด โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๗๙๕, ๐ ๑๘๙๑ ๘๐๘๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๙๗๙๗ E-mail : thaiexin@e-mail.in.th จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ปาป้า แครป ๙๓/๕ ม. ๓ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๕๓๑๕ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
พริ้นท์ กมลา รีสอร์ท ๗๔/๘ ม. ๓ ถ.ริมหาด โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๕๓๙๖-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๕๓๙๙ E-mail: prnitkamalaresort@hotmail.com หรือ www.travelthailand.com/printkamalaresort.com จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๙๕๐ บาท
มาลินี เฮาส์ ๗๕/๔ ม. ๓ ถ.ริมหาด โทร ๐ ๗๖๓๘ ๕๐๙๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๕๓๕๑ E-mail: malineehouse@hotmail.com จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ไอซ์ บังกะโล ๘๔/๑ ถ.ริมหาด ต.กมลา โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๙๐๘๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๔๓๗ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท

หาดมิตรภาพ
เฟรนด์ชิป บีช รีสอร์ท ๒๗/๑ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๒๘๑ E-mail: will@cybervillage2.com จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านราไวย์ บังกะโล ๒๑/๗-๑๑ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๕๗๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
วิจิตร บังกะโล ๑๖ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๔๒-๓ E-mail : info@vichitresort.com www.vichitresort.com จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑,๑๘๘-๓,๑๓๒ บาท

หาดในทอน
ตรีศรา ๖๐/๑ ม.๖ ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๐๑๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๑ ๑๙๙๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๗,๐๐๐-๔๑,๒๐๐ บาท
ในทอน บีช รีสอร์ท ๒๓/๒๘ ม.๔ ถ.หน้าหาดในทอน ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๕๓๗๙-๘๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๐ ๕๓๘๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๙๘ ๗๖๒๔ E-mail : naithonbeachresort@hotmail.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ในทอน บีช วิลล่า ๒๘/๕ ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๕๔๐๕-๗ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๑๒๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒,๓๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ภูเก็ต ในทอน รีสอร์ท ๒๔ ม. ๔ ถ.สาคู-ในทอน ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๕๒๓๓, ๐ ๗๖๒๐ ๕๐๓๐, ๐ ๗๖๒๐ ๕๒๑๔ E-mail: naithon@phuket.dir.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
อันดามัน ไวท์บีช รีสอร์ท ๒๘/๘ ม.๔ ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๖๓๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๑ ๖๓๙๙ E-mail : info@andamanwhitebeach.com www.andamanwhitebeach.com จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๑๒,๐๐๐-๔๘,๐๐๐ บาท

หาดในหาน
ซาบาน่า รีสอร์ท ๑๔/๕๓ ม.๑ หาดในหาน ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๙๓๒๗-๓๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๙๓๒๒
E-mail : resvn@sabana-resort.com www.sabana-resort.com จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
เดอะ แซนด์ ๒๓/๑๓ ม. ๑ หาดในหาน ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๓๖๖๗, ๐ ๗๖๓๘ ๓๓๖๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๙๑๘๔ www.phuket-sands.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๘,๕๐๐-๘,๙๐๐ บาท
บี.เอส.บังกะโล ๘๐/๑๐ ม. ๗ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๑๖๗๖ ๒๐๕๑ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
ในหาน บีช รีสอร์ท ๒๙/๑๔ ม. ๑ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๘๑๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๔๖๘๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ในหาน วิลล่า ๑๔/๒๙ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๙๕๙-๖๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๙๖๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๙๐๐-๔,๐๐๐ บาท
เลอ รอยัล เมอริเดียน ภูเก็ต ยอร์ช คลับ ๒๓/๓ ม.๑ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๐๒๐๐-๑๙, ๐ ๗๖๒๘ ๘๗๑๘-๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๒๒๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๒๒๐๘-๙ E-mail: pvcrsvn@meridien.co.th www.phuket-yachtclub.com จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๘๕-๑,๙๖๐ เหรียญสหรัฐ

อ่าวเสน
บ้านกระทิง จังเกิ้ล บีช รีสอร์ท ๑๑/๓ ม.๑ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๘๒๖๔, ๐ ๗๖๒๘ ๘๓๔๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๘ ๐๘๕๔, ๐ ๒๗๑๘ ๐๘๕๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๘ ๐๘๔๙ www.baankrating.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๓,๘๐๐ บาท
อ่าวเสน บังกะโล ๑๑/๑๒ ม.๑ อ่าวเสน ต.ราไวย์ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๘๓๐๖ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

หาดในยาง
การ์เด้น คอทเทจ ๕๓/๑ ม. ๑ หาดในยาง โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๙๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๙๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๖๐๐ บาท
กรีน เฟริ์น บังกะโล ๖๒/๘ ม. ๓ ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๘๓๒๗ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
คราวน์ ในยาง สวีท โฮเต็ล ๑๑๗ หาดในยาง โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๔๒๐-๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๗๓๒๒-๓ www.crown@samarts.com จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๓,๕๓๑-๑๐,๕๙๓ บาท
ในยาง บีช รีสอร์ท ๖๒/๒๓-๒๔ ม.๑ ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๘๓๐๐, ๐ ๗๖๓๒ ๘๔๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๘๓๓๓ E-mail: nai_yang@phuket.ksc.co.th จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๖๕๐-๒,๒๐๐ บาท
ในยาง เฮาส์ ๖/๑ หาดในยาง ถ.ในยาง-สาคู โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๔๘๘ โทรสาร ๐ ๗๖๒๐ ๕๐๖๑ E-mail : naiyanghouse@hotmail.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๔๐-๗๐๐ บาท
เดอะ โกลดิกเกอร์ รีสอร์ท ๗๔/๑๒ ม. ๕ ถ.โยธา โทร ๐ ๗๖๓๒ ๘๔๒๔, ๐ ๗๖๒๐ ๕๔๕๘ E-mail: hava2233@ksc.th.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านพักอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๘๒๒๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๗๑๕๒ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาท
เพิร์ล วิลเลจ โฮเต็ล ๑๑๖ ม.๑ ต.สาคู อ.ถลาง หาดในยาง โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๐๐๖, ๐ ๗๖๓๒ ๗๐๑๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๗๓๓๘-๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐-๑๐๒๒ E-mail: pearlvil@loxinfo.co.th www.pearlvillage.co.th จำนวน ๒๔๓ ห้อง ราคา ๔,๙๔๓-๒๔,๗๑๗ บาท
อลามัสรีสอร์ทแอนด์สปา ๙๒ ม.๓ หาดในยาง บ้านนาใต้ ต.สาคู โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๖๐๐๐, ๐ ๗๖๓๑ ๖๐๙๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๑ ๖๐๙๙ E-mail : info@arahmashotels.com www.pavilionhotels.com จำนวน ๙๑ ห้อง ราคา ๕,๒๖๕-๒๑,๐๐๐ บาท

หาดสุรินทร์
เดอะ เชดี้ ภูเก็ต ๑๑๘ ม. ๓ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๐๑๗-๒๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๒๕๒ E-mail: hotel@chedi-phuket.com www.ghmhotels.com จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๑๖๐-๔๒๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
ทวินปาล์มภูเก็ต ๑๐๖/๔ ม.๓ ถ.หน้าหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๖๕๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๑ ๖๕๙๙ E-mail : somjai@twinpalms-phuket.com www.twinpalms-phuket.com จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๖,๘๐๐-๒๕,๒๐๐ บาท
เพ็ญ วิลล่า ๙/๑ ม. ๓ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๑๑๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๒๒๑ E-mail: penvilla@samart.co.th จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๙๐๐ บาท
ติ๋ว-ตู่ เกสต์เฮาส์ ๑๓/๔ ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๐๒๔๐-๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท
สบาย เกสต์เฮาส์ ๑๐๖/๑๗-๑๘ ม. ๓ หาดสุรินทร์ โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๕๕๙๗, ๐ ๑๖๗๖ ๘๕๑๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
สุรินทร์ ปาร์คบีชรีสอร์ท ๑๒๑/๑ ม.๓ ถ.ศรีโสธร ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๐ ๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๐๙๐๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๔ ๑๕๑๕ E-mail : surinparkbeach@thegrandhotelgroup.com www.thegrandhotelgroup.com จำนวน ๑๒๖ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๑๐,๖๐๐ บาท
สุรินทร์ บีช รีสอร์ท ๑๐๖/๒ ม.๓ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๕๐๐๐, ๐ ๗๖๓๒ ๕๘๖๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๕๘๘๖ E-mail : info@surinbeachresort.com www.surinbeachresort.com จำนวน ๒๕๖ ห้อง ราคา ๓,๙๐๐-๘,๕๐๐ บาท
สุรินทร์ เบย์ อินน์ ๑๐๖/๑ ม.๓ ถ.หน้าหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๑๖๐๑, ๐ ๗๖๓๒ ๕๘๑๕ E-mail : surbay@loxinfo.co.th จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
สุรินทร์ สวีท อพาร์ทเม้นท์ ๑๐๗/๘ ม. ๓ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๐๘๖๓-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๐๘๖๕ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
อมันปุรี รีสอร์ท ๑๑๘/๑ ม. ๓ ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๖ ๐๖๓๓ E-mail: amanpuri@loxinfo.co.th www.amanresort.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๒๕-๑,๒๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ

หาดยะนุ้ย
ในยะ บีช บังกะโล ๙๙ ม. ๖ ต.ราไวย์ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๘๘๑๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๖๕๐ บาท

แหลมพันวา
คอนราด ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา ๘๔ ม. ๘ ถ.ศักดิเดช โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๐๘๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๐๒๙๑-๕ www.panwaburi.com จำนวน ๑๐๗ ห้อง ราคา ๘,๒๕๐-๙,๗๕๐ บาท (จะเปิดประมาณกลางปี ๒๕๔๙)
เคป พันวา ๒๗ ม. ๘ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๒๓-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๙๕๖๐, ๐ ๒๒๓๓ ๓๔๓๓ E-mail : gm@capepanwa.com www.capepanwa.com จำนวน ๒๔๕ ห้อง ราคา ๗,๐๒๐-๒๙,๒๕๐ บาท
เดอะ เบย์ โฮเต็ล ๓๑/๑๑ ม. ๘ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๕๑๔, ๐ ๗๖๓๙ ๑๐๓๐ โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๑๒๐๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๙๕๖๐, ๐ ๒๒๓๓ ๓๔๓๓ www.bayhotel@capepanwa.com จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๒๐๐ บาท
พันวา เกสท์เฮาส์ ๑๒/๔ ม.๘ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต โทร. ๐ ๑๗๑๙ ๕๑๔๔ กรุงเทพฯ โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๕๒ ๑๒๖๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๘๐๐ บาท
พันวา บีช รีสอร์ท ๕/๓ ม.๘ อ่าวยนตร์ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๓๓๐๐-๑๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๗ ๐๘๑๐ จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๕,๘๕๐-๑๒,๒๘๕ บาท

เกาะมะพร้าว
เกาะมะพร้าว รีสอร์ท ๔๗ ม.๖ ต.เกาะแก้ว โทร. ๐ ๑๘๙๓ ๖๐๓๐, ๐ ๙๔๗๔ ๑๘๗๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
โคโคนัท ไอส์แลนด์ แอนด์ แบมบู ฮัท ๗๑/๒ ม. ๖ ต.เกาะแก้ว จำนวน ๕ หลัง ราคา ๓๐๐ บาท

หาดราไวย์
เดอะ แมงโกทีน รีสอร์ท แอนด์ สปา ๙๙/๔ ม.๗ หาดราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๙๓๙๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๘๘๐๘ E-mail : info@mangosteen-phuket.com www.mangosteen-phuket.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔,๕๐๐-๖,๕๐๐ บาท
โดม อันดามัน ๘/๑ ม. ๖ ถ.วิเศษ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๐๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านใสยวน ๑๒๐/๔ ม.๔ ซ.ใสยวน ต.ราไวย์ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๙๐๐๕ E-mail : baansaiyuan@yahoo.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๒๐๐ บาท
พรหมเทพ อพาร์ทเม้นท์ ๙๗/๓ ม. ๔ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๕๘๗-๘ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
พรศรี บังกะโล ๕๒/๘ ม. ๖ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๒๖๔ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
ราไวย์ คอนเนอร์ บังกะโล ๘/๑ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๘๒๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ราไวย์ เบย์ชอร์ ๑๘๒ ม.๒ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๒๗๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
ศาลาลอย รีสอร์ท ๕๒/๒ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๘ ๙๑๕๗ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
สยาม ภูเก็ต รีสอร์ท ๒๔/๒๔ ถ.วิเศษ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๔๖, ๐ ๗๖๒๘ ๘๗๙๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๔๗ E-mail : spresort@phuket.ksc.co.th www.siamphuketresort.com จำนวน ๕๐ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท

เกาะเฮ
คอรัล ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ๕๐/๔ ม.๕ ถ.วิเศษ อ่าวฉลอง ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๑๐๖๐-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๑๙๕๗ E-mail: resv@coralislandresort.com www.coralislandresort.com จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๔,๕๐๐ บาท

เกาะไม้ท่อน
ไม้ท่อน รีสอร์ท ๑๐๐ ม. ๗ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๔๙๕๔-๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๔๙๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๘๑ ๐๗๙๐-๑ E-mail: resv@maitonisland.com www.maitonisland.com จำนวน ๖๕ หลัง ราคา ๑๑,๔๘๘-๒๐,๑๐๓ บาท

เกาะโหลน
ครุยเซอร์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ๓๔/๒ ม.๓ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๓๒๑๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๘ ๓๒๑๑
E-mail: thitty@cruisermart.com www.cruisermart.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓,๕๔๐-๘,๔๙๖ บาท
บ้านไม้ คอทเทจ ๓๕/๑ ม. ๓ เกาะโหลน ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๓๐๙๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๐๙๖ E-mail: booking@baanma.com www.baanmai.com จำนวน ๙ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๒๗,๐๐๐ บาท

เกาะราชาใหญ่
จังเกิ้ล บังกะโล ๑๒/๕ ม. ๔ ต.ราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๘๕๕๐, ๐ ๑๘๙๑ ๓๗๖๔, ๐ ๑๓๙๖ ๐๘๘๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
บ้านรายา ๗/๒๖ ถ.รัษฎานุสรณ์ (สำนักงาน) โทร. ๐ ๗๖๓๕ ๔๖๘๒, ๐ ๑๒๒๙ ๒๘๒๗ โทรสาร ๐ ๗๖๓๕ ๔๖๘๒ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๒,๒๐๐ บาท
รายา ฟาเทอร์ รีสอร์ท ๒๗/๑ ม. ๑ ถ.เจ้าฟ้า โทร. ๐ ๑๘๙๓ ๔๔๓๐, ๐ ๑๘๙๓ ๘๖๐๓ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๗๐๐-๙๐๐ บาท

เกาะสิเหร่
ครัวอีสาน ซีฟู๊ด บังกะโล ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๓๒๐๙ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
ยิปซี บีช บังกะโล ๗๗ ม. ๔ เกาะสิเหร่ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๐๔๒ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๓๕๐-๕๕๐ บาท

เกาะยาวใหญ่
ยาวใหญ่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท ๘๐/๑ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
ฮาลาวี รีสอร์ท ๒/๙ ม.๓ ต.พรุใน อ.เกาะยาว โทร. ๐ ๑๖๐๗ ๓๖๔๘, ๐ ๗๘๘๑ ๑๒๓๘ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

แหลมทราย
แหลมทราย การ์เด้น บีช รีสอร์ท ๓๓/๙ ถ.เมืองใหม่-แหลมทราย กม.๓ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๐๘๗๔, ๐ ๗๖๒๑ ๐๑๙๓, ๐ ๑๘๙๓ ๒๒๑๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๔ ๑๐๑๑ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดภูเก็ต

อำเภอเมือง
กระจกสี ๒๖ ถ.ตะกั่วป่า โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๗๙๐๓
ครัวเอ็นซี ถ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๔๖๖๘
ครัวจำนงค์ ซ.อ่าวเก โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๐๐๒๑
เซียงเซียน ถ.นิมิต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๕๙๒๘
ตายายนายยาว ๕๔/๑๒ ซ.ตลิ่งชัน โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๖๔๙๗
ทุ่งคา-กาแฟ ถ.คอซิมบี้ เขารัง โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๕๐๐ (อาหารไทย)
นายยาว ถ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๗๑๙
ภูเก็ต วิว เขารัง ถ.คอซิมบี้ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๘๖๕
ระย้า ถ.ดีบุกตัดใหม่ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๑๕๕ (อาหารไทย)
ร้านวัฒนะพล ถ.ปฏิพัทธิ์ (สี่แยกจุ้ยตุ่ย) โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๒๙
ไล่อันเหลา ถ.รัษฎา โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๔๕
แหลมทอง ถ.ชนะเจริญ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๔๓๔๙

ที่อื่น ๆ
กันเอง ๑ ห้าแยกฉลอง ถ.วิเศษ อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๖๑ (อาหารทะเล)
กันเอง ๒ ๙/๓ ถ.เจ้าฟ้า อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๓๒๓
ครัวไพลิน น้ำตกกระทู้ โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๓๙๕
คนไท ๒ ทางไปเกาะสิเหร่ โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๕๐๙
ครัวทุ่งทอง เยื้องสนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๕๔๖
ไชโย ซีฟู้ด ถ.พัฒนาท้องถิ่น ทางไปเขาขาด
โตโภชนา สี่แยกอำเภอถลาง โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๑๓๘๘
ทะเลภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า โทร. ๐ ๗๖๒๖ ๓๙๕๖
ทัศนีย์ ซีฟู๊ด อ่าวฉลอง
ทับอวน ซ.ป่าหล่าย โทร. ๐ ๑๒๗๑ ๑๓๔๔
ไทนาน สี่แยกถนนบายพาส โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๖๑๖๔
บ่อปลาตากแดด ทางไปหาดป่าตอง โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๒๓๐๖
ป่าหลาย ซีฟู๊ด ซ.ป่าหล่าย โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๒๑๗๔
พรานทะเล ซ.ป่าหล่าย โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๓๒๔๓
แม่คล่อง ซีฟู๊ด หาดราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๒๙๙
ยามเย็น แหลมพันวา โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๐๓
เลียบครัวสะปำ บ้านสะปำ ถ.เทพกระษัตรี โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๘๑๙๖
วังกุ้ง เกาะสิเหร่ (อาหารทะเล)
ศาลาลอย หาดราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๒๙๗
สวนสน ซีฟู๊ด หาดราไวย์ โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๘๐๒๘
หมอมูดง ซ.ป่าหล่าย โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๒๓๐๒
แหลมทราย ซีฟู๊ด แหลมทราย โทร. ๐ ๑๙๕๘ ๗๕๘๒
อ่าวฉลอง ซีฟู๊ด อ่าวฉลอง
อ่าวป่าหล่าย ซีฟู๊ด ซ.ป่าหล่าย โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๙๐๗

เรือบริการภูเก็ต-เกาะพีพี
ซีทราน ทราเวล ๖๔/๔๒๓ ม. ๗ ท่าเรือรัษฎา โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๓๕๑๐, ๐ ๗๖๒๑ ๑๘๐๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๙๒๒
พาราไดซ์ ครุยส์ ๒๐ ซ.๕ ถ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๐๘๔๗, ๐ ๗๖๒๑ ๙๕๔๖
พีพี ครุยเซอร์ ๓๕/๒๙ ถ.วิชิตสงคราม โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๒๕๓, ๐ ๗๖๒๒ ๒๘๒๔ โทรสาร ๐ ๗๖๒๔ ๘๐๖๒
พีพี แฟมิลี่ ท่าเรือรัษฎา โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๕๘๓๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๕๘๓๒
พีพี มารีน ๗๔/๓๘ ถ.พูนผล โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๔๙๑๔, ๐ ๗๖๒๒ ๓๕๓๒ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๔๙๔๒
เฟรนด์ชิป ทราเวล ๓๖ ซ.๔ ถ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๕๓๔๗, ๐ ๗๖๒๓ ๐๐๓๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๓ ๐๐๓๗
รอยัล เฟิร์น ๔๘/๑๑ ถ.สุทัศน์ โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๒๒๔๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๓ ๒๒๔๑
อันดามัน เวฟ มาสเตอร์ ๒๓/๔ ถ.หลวงพ่อ โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๒๐๙๕ โทรสาร ๐ ๗๖๒๓ ๒๐๙๖

สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟ บันยันทรี คลับ ๓๙๓ ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๓๕๐, ๐ ๗๖๒๗ ๐๙๙๑-๒
สนามกอล์ฟ บลู แคนยอน คันทรี คลับ ๑๖๕ ม. ๑ ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๔๔๐-๗
โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๗๔๔๙
สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ ๘๐/๑ ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๐๓๘-๔๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๑๗๒๑
สนามกอล์ฟ ล๊อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ ๓๘ ม. ๕ ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๙๒๙, ๐ ๗๖๓๒ ๐๙๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๗๖๓๒ ๑๙๒๘

ตกปลา
ภูเก็ต สปอร์ต ฟิชชิ่ง เซ็นเตอร์ หาดป่าตอง โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๔๗๑๓, ๐ ๑๔๖๔ ๑๓๓๘ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๘๐
สุขใจ ฟิชชิ่ง อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๑๗๓

ขี่ม้า
คอบร้า ไรดิ้ง คลับ ๙๕ ซ.วิเศษ ถ.อ่าวฉลอง-ราไวย์
ภูเก็ต ลากูน่า ไรดิ้ง คลับ ๓๙๔ ม. ๑ หาดบางเทา ต.เชิงทะเล โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๔๑๙๙, ๐ ๗๖๓๒ ๔๐๙๙

เรือ
คอบร้า วินเซิร์ฟ-ซี สปอร์ต ๑/๑๑-๑๒ ถ.วิเศษ อ่าวฉลอง โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๐๖๕
เซาท์อีส เอเชีย ยอร์ช ชาร์เตอร์ ตู้ ป.ณ.๑๕ หาดป่าตอง ต.กะทู้ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๐๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๘๖
ยอร์ช ชาร์เตอร์ ทราเวล เซอร์วิส ๕/๓ ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก อ.เมือง โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๐๓๕๐-๒, ๐ ๗๖๒๑ ๖๔๒๓
โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๖๕๕๖
ภูเก็ต ซับมารีน ท่าเรือรัษฏา ๘๔/๔๒๓ ม. ๗ ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฏา โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๓๒๑๑-๕ บริการเรือดำน้ำดูปะการัง
ภูเก็ต ยอร์ช เซอร์วิส ๕๙/๓๓ ถ.บางกอก อ.เมือง โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๔๙๙๙, ๐ ๗๖๒๑ ๐๗๘๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๐๙๑๕
เอเชีย โวยาจเจส ๖๐/๖-๗ พาราไดซ์คอมเพล็กซ์ หาดป่าตอง ถ.ราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๙๑๒, ๐ ๗๖๓๔ ๑๙๘๗, ๐ ๗๖๓๔ ๑๒๐๙ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๑๑๘๘

กีฬาอื่น ๆ
ทาร์ซาน จังเกิ้ล บันจี้ จั๊มพ์ ๖๑/๓ ถ.วิชิตสงคราม โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๓๕๑
ท๊อปกัน เพนท์บอล โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๖๗
ป่าตอง โกคาร์ท สปีด เวย์ ตั้งอยู่ทางขึ้นเขาไปหาดป่าตอง เปิดบริการทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๙๔๙
ไดโน ปาร์ค อยู่ข้างโรงแรมมารีน่า คอทเทจ หาดกะรน เป็นมินิกอล์ฟ ขนาด ๑๘ หลุม ในบรรยากาศโลกล้านปี ผจญภัยกับไดโนเสาร์และภูเขาไฟระเบิด ด้วยเทคนิคแสงสีเสียงครบครัน เปิดบริการทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๖๒๕

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๖๖
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๔๔๒๑-๙
โรงพยาบาลวชิระ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๗๒๙๔-๘
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๓๘๖
โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๕๗๘, ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๕๐
โรงพยาบาลสิริโรจน์ โทร. ๐ ๗๖๒๔ ๙๔๐๐
สถานีตำรวจ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๑๑๕
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๙๕๑
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๖๒๕ ๔๖๙๓
ตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๑๐๘
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
ด่านศุลกากร โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๑๐๕, ๐ ๗๖๒๑ ๑๑๐๖
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail : infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๔
๗๓-๗๕ ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑, ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๕๘๒
พื้นที่ความรับผิดชอบ – ภูเก็ต พังงา กระบี่
E-mail : tatphket@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต โรงแรมภูเก็ต
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
• อุทยานแห่งชาติสินีนาถ
• เกาะรายา เกาะสวรรค์แห่งทะเลภูเก็ต
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)