บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม - รีสอร์ท - บังกาโล จังหวัดตรัง
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

รวมเว็ปที่พักจังหวัดตรัง
อมารีตรังบีช รีสอร์ท
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
โรงแรมวัฒนาพาร์ค
โรงแรมตรังพลาซ่า
เลตรัง รีสอร์ท
ลิบงบีช รีสอร์ท
เกาะไหง รีสอร์ท
แฟนตาเซีย รีสอร์ท
ปากเมง รีสอร์ท
เกาะมุก รีสอร์ท
เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท
สุกร คาบาน่า รีสอร์ท
Koh Kradan Paradise

อำเภอเมือง
เกาะไหง แคมปิ้ง ๗๐-๘๐ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๒๓๗๕-๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เกาะไหง ซีฟู้ด ๑๘/๑๐๓ ถ.เพลินพิทักษ์ อ.เมือง โทร.๐ ๑๓๖๗ ๘๔๙๗ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
โกเต็ง ๗๗-๗๙ ถ.พระราม ๖ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๒๒, ๐ ๗๕๒๑ ๘๑๔๘ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๐๐ บาท
ควีนส์ ๘๕-๘๙ ถ.วิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๒๙, ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๒๒, ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๒๒ โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๑๐๘๖ จำนวน ๘๓ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท
ตรัง ๑๓๔/๒-๕ ถ.วิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๙๔๔, ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๙๖, ๐ ๗๕๒๑ ๘๑๕๗ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๕๑ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๔๗๐-๑,๕๐๐ บาท
ตรัง พลาซ่า ๑๓๒ ถ.พัทลุง โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๖๙๐๒-๑๐ โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๖๙๐๑ จำนวน ๑๙๖ ห้อง ราคา ๑,๑๓๐-๒,๕๐๐ บาท
ทับวารินทร์ รีสอร์ท ๑๔๐/๒ ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๐๑๓๙, ๐ ๗๕๒๐ ๓๑๖๙ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๘๕๐ บาท
ธรรมรินทร์ ๙๙ ถ.สถานี โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๑๔ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๕๗ จำนวน ๑๑๗ ห้อง ราคา ๖๐๐ - ๑,๘๐๐ บาท
ธรรมรินทร์ ธนา ๖๙/๘ ถ.ห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๓๒๒๓, ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๑๑–๒๐ โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๓๒๘๘ จำนวน ๒๘๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท
พี.เจ เกสเฮาส์ ๒๕/๑๒ ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง โทร. ๐๗๕๒๑ ๗๕๐๐ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ – ๒๐๐ บาท
เพชรโฮเต็ล ๑๕๒ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๐๒, ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๑๑ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๐๐–๑๗๐ บาท
พลาซ่า โฮเต็ล (ฮอลิเดย์) ซ.๓ ๒/๒-๓ ถ.วิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๗๒๐ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๐๐ บาท
เมอร์เมด ๒๙๖/๒๔–๒๕ ซ.๑ ถ.เพลินพิทักษ์ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๙๒๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
วัฒนา ๑๒๗/๓-๔ ถ.พระราม ๖ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๑๘๔, ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๘๘ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๕๔ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๐๐ บาท
วัฒนา พาร์ค ๓๑๕/๗ ถ.ห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๖๒๑๖, ๐ ๗๕๒๑ ๗๒๑๗ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๖๑๑๑ E-mail: wattanaparkhotel@yahoo.com จำนวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๐๐๐ บาท
สเตชั่น อินน์ (สเตชั่น อพาร์ทเม้นท์) ๑๑๘ ถ.สถานี โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๓๓๙๓-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๓๓๙๐ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๒๙๐–๓๕๐ บาท
เอ็ม.พี.รีสอร์ท ๑๘๔ ถ.ตรัง-พัทลุง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๔๒๓๐-๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๔๒๐๐-๑, ๐ ๒๒๕๑ ๒๐๖๙–๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๕๘๖ จำนวน ๒๕๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐–๒,๙๔๓ บาท

อำเภอย่านตาขาว
วิมาน โฮเต็ล ม.๑ ถ.ท่าบันได โทร. ๐ ๗๕๒๘ ๑๔๓๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๐๐ บาท
ศรีลำดวน ๓๑ ถ.โยคประสาท จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐–๑๕๐ บาท

อำเภอกันตัง
เจ.ที. ๑๓๑ ถ.รัษฎาอุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๗๕๕-๖ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๕๐ บาท
จุลภา เกสท์เฮ้าส์ ๔ ถ.คลองภาษี โทร. ๐ ๗๕๒๓ ๗๖๑๗, ๐ ๗๕๒๕ ๑๓๑๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๔๐๐ บาท
รับเบอร์ซี รีสอร์ท ๑๘๕ ม.๒ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๒๘๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ลิบง บีช รีสอร์ท ๑๘๘/๓ ม.๖ ต.บ้านควน อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๕๒๐๕, ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๔๓, ๐ ๑๔๗๗ ๘๖๐๙ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๒ ๕๒๐๕ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท
สวัสดี รีสอร์ท ๖๘ ถ.รัษฎา อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๖๓-๕, ๐ ๗๕๒๕ ๑๑๑๔, ๐ ๖๒๖๗ ๐๐๕๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ศิริชัย ๔๕๒-๓ ถ.สถลสถานพิทักษ์ โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๑๗๒ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๘๐ บาท
เอ็กซ์ ไซด์ ท่าเทียบเรือหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โทร.๐ ๗๕๒๐ ๗๕๑๘, ๐ ๑๗๐๒ ๐๔๑๒, ๐ ๒๙๓๘ ๑๐๖๑ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท

อำเภอห้วยยอด
เอเชีย ๑๒๕ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๔๔๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๒๐–๑๕๐ บาท
แฮปปี้ อินน์ โฮเต็ล ๑๒๓/๓ ม.๒ ต.เขาขาว โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๓๒๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท

อำเภอสิเกา
เลตรัง รีสอร์ท ๕๔/๒๒ ม.๔ ต.ไม้ฝาด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๒๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๒๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท

อำเภอปะเหลียน
เกาะศึกษาลำปลอก รีสอร์ท ฟิชชิ่งพาร์ท ๒๒ ม.๑๐ ต. ปะเหลียน โทร. ๐ ๑๘๗๕ ๑๐๗๗, ๐๑๖๕๗ ๖๑๑๑, ๐ ๑๖๖๖ ๒๕๒๔ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
เมฆี ๖/๑๙ ม.๑ โทร. ๐ ๗๕๒๘ ๙๒๒๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๒๐ บาท

ที่พักบนเกาะต่าง ๆ
เกาะกระดาน พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท บนเกาะกระดาน โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๓๙๑, ๐ ๗๕๒๑ ๖๕๘๐, ๐ ๗๕๒๑ ๑๓๑๖ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๓๙๑ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๙๐๐ บาท
เกาะมุก การ์เดนท์ ๑๖๔ ม.๔ อ.กันตัง โทร. ๐๗๕๒๑ ๑๓๗๒, ๐ ๑๗๔๘ ๓๘๙๔, ๐ ๙๘๗๒ ๓๔๑๒ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
เกาะมุก ชาลี บีช รีสอร์ท ๑๖๔ ม.๒ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๒๘๑-๒, ๐ ๗๕๒๐ ๓๒๘๓ (ในเมือง) ๐ ๗๕๒๑ ๗๖๗๑ โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๐๐๗๒ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เกาะมุก รีสอร์ท บนเกาะมุก โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๔๔๔๑ (ในเมือง) ๐ ๗๕๒๑ ๒๖๑๓ (บนเกาะ) จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๐๐ บาท
เกาะสุกร บีช บังกะโล สำนักงาน ๒๒ ถ.สถานี โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๔๕๗ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๗๐๖ E-mail:sukorn@cscoms.com Website: sukorn-island-trang.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐–๙๕๐ บาท
เกาะสุกร รีสอร์ท บนเกาะสุกร โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๖๗๙, ๐ ๗๕๒๑ ๑๔๖๐ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๑ ๕๖๔๘ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
เกาะสุกร อันดามัน บีช รีสอร์ท ต.เกาะลิบง อ.ปะเหลียน โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๙๙๐, ๐ ๗๕๒๑ ๐๖๐๒ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๙๙๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๖๕๐ บาท
เกาะไหง พาราไดซ์ เกาะไหง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๓๕, ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๖๐, ๐ ๗๕๒๑ ๖๔๒๐ (สำนักงาน) โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๒๔ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท เกาะไหง สำนักงาน โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๓๑๗, ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๔๕ บนเกาะ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๖๓๓๙ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒,๑๙๐-๒,๙๙๐ บาท
เกาะไหง รีสอร์ท เกาะไหง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๓๑๗, ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๔๕ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๘๐–๑,๙๙๐ บาท (มีห้องประชุม)
เกาะไหง วิลล่า เกาะไหง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๔๙๖, ๐ ๗๕๒๒ ๕๘๓๗, ๐ ๗๕๒๐ ๓๒๖๗ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
มุก เนเจอร์ บีช รีสอร์ท บนเกาะมุก โทร. ๐ ๗๕๒๖ ๗๑๓๓, ๐ ๑๓๙๗ ๖๖๘๙ โทรสาร ๐ ๗๕๒๖ ๗๑๓๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ลิบง เนเจอร์ บีช รีสอร์ท บนเกาะลิบง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๑๒, ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๓๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท
สุกร ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ๑๑๐ ม.๔ ต.ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสำราญ โทร. ๐ ๑๙๗๘ ๘๑๐๐ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๒๐๐ บาท

ที่พักชายฝั่ง
โกเก้า รีสอร์ท ๕๔/๑ ม.๖ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๓๓ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท
ฉางหลาง รีสอร์ท หาดฉางหลาง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๓๓๖๙, ๐ ๗๕๒๑ ๓๖๐๘ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท
ตรัง เนเจอร์ ฟาร์ม รีสอร์ท ตู้ ปณ.๘ (หาดยาว) อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๑๒, ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๓๔, ๐ ๑๘๙๔ ๖๙๓๖ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๕๒๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ทรายทอง รีสอร์ท แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์ ๒๐๓ ม.๔ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา โทร.๐ ๗๕๒๗ ๔๑๙๔-๕, ๐ ๙๗๒๔ ๘๓๔๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๙๐ บาท
ปากเมง รีสอร์ท หาดปากเมง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๓๒๑, ๐ ๗๕๒๗ ๔๑๑๑ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๙๐๐ บาท
แมกไม้ รีสอร์ท ๑๘๙ ม.๔ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๒๓๔, ๐ ๙๗๒๕ ๔๓๖๙, ๐ ๙๗๒๗ ๐๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๒๓๔ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๕๐ บาท
มดตะนอย รีสอร์ท ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๒๙๙๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เลตรัง รีสอร์ท ๕๔/๒๒ ม.๔ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๒๒๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๒๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๕,๐๐๐ บาท
สินชัย เจ้าไหม รีสอร์ท ๖๓/๑ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โทร. ๐ ๑๓๙๖ ๔๘๓๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
หาดยาว เนเจอร์ รีสอร์ท ตู้ ปณ.๘ (หาดยาว) อ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๑๒, ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๓๔ ,๐ ๑๘๙๔ ๖๙๓๖ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๕๒๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๓๒๖๐ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๑ ๓๒๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท

กิ่งอำเภอหาดสำราญ
ตะเสะ บีช รีสอร์ท กิ่งอำเภอหาดสำราญ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๗๑๗ โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๗๗๑๖ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๓๐ บาท

ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดตรัง

ร้านอาหาร
   อาหารที่ขึ้นชื่อของตรัง คือหมูย่างสูตรเมืองตรัง เป็นหมูย่างที่มีหนังกรอบ ออกรสหวาน ชาวตรังนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า พร้อมน้ำชา กาแฟ รวมทั้งขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า ซึ่งจะหารับประทานได้ทั่วเมืองตรัง ตลาดโต้รุ่งในเมืองตรังอยู่แถวสถานีรถไฟ มีอาหารให้เลือกรับประทานหลายชนิด รสชาติดี สำหรับขนม นอกจากจะมีขนมเค้กลำภูราที่ขึ้นชื่อแล้ว ยังมีขนมโค ซึ่งมักจะพบได้ทางภาคใต้ ลักษณะคล้ายขนมต้ม แต่จะลูกเล็กกว่าข้างในจะมีไส้เป็นเป็นน้ำตาลปี๊บ เวลารับประทานจะได้กลิ่นหอมของใบเตย

อำเภอเมือง
กนก ภัตตาคาร ถ.วิเศษกุล อ.เมือง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๐๘-๙ อาหารจีน
กาแฟเขาช่อง ถ.พัทลุง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๗๕๙
โกชัย ปลาเผา ถ.รัษฎา โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๐๐๔๗ อาหารทะเลเผา
โกข้อย ๔๖ ถ.รักษ์จันทร์ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๙๑๑ อาหารจีน
โกยาว ถ.วิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๗๓๓ อาหารพื้นเมือง
โกหลั่น ถ.ห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๒๙๒๕ หมูย่างตรัง
แกงส้ม ถ.ห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๓๘๓ อาหารปักษ์ใต้
ข้าวต้มพุ้ย ถ.พระราม ๖ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๑๒๗
ครัวบางรัก ถ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๙๒๓ อาหารไทย
เงาไม้ชายเขา ถ.ท่ากลาง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๖๓๒๖
ตรอกปลา ซีฟู้ด ถ.พระราม ๖ ซ. ๒ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๐๒๕ อาหารทะเล
ธรรมนูญ ถ.เวียนกระพัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๓๓๔, ๐ ๗๕๒๑ ๐๔๙๐ อาหารไทย
พฤกษาตรัง สี่แยกต้นสมอ ต.โคกหล่อ โทร. ๐ ๑๘๙๔ ๙๑๔๓, ๐๙๖๔๕ ๓๐๖๑ อาหารไทย
บ้านสุวิมล ๑๑๓/๓ ถ.เวียนกระพัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๕๓ อาหารไทย
นำมุ่ย ถ.พระราม ๖ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๐๔ อาหารพื้นเมือง
แม่จำเนียร ๒๙๘ ถ.กันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๒๖๖๔ อาหารไทย
ร้านชะเงา ถ.เพลินพิทักษ์ โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๒๔๖๙ อาหารตามสั่ง
เรือนกัทลี ๗๔/๕ ถ.รัษฎา โทร. ๐ ๑๔๘๖ ๖๕๒๓, ๐๑๖๗๖ ๗๑๒๓ อาหารไทย
เรือนแพ ริเวอร์ ไซด์ ถ.ตรัง-สิเกา โทร. ๐ ๗๕๒๓ ๐๓๘๗ อาหารทะเล
วังมังกร ฟิชชิ่ง ปาร์ค ๕๐/๙ ถ.เวียนกระพัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๒๐๐๖

อำเภอกันตัง
ริมน้ำ ถ.รัษฎา โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๓๒๗
โกเกี๊ย ถ.สถลสถานพิทักษ์ โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๓๙๓
หาดยาว ซีฟู้ด ๕๔ ม. ๖ ต.เกาะลิบง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๓๐ อาหารไทย อาหารทะเล

อำเภอห้วยยอด
ร้านจีนดำ โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๒๓๘
หม่านเซ่งหลุ่ง ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๑๐๕ บะหมี่เกี๊ยว ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
เปิด ๗.๓๐–๑๔.๐๐ น.

อำเภอสิเกา
เลตรัง บริเวณท่าเรือปากเมง ต.ปากเมง โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๒๗-๙, ๐ ๑๙๐๔ ๘๑๘๕ ครูกิจ หาดปากเมง อาหารทะเล
ยกยอ หาดปากเมง อาหารทะเล
สุวรรณี หาดปากเมง อาหารทะเล

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๓๒
สำนักงานจังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๑๖, ๐ ๗๕๒๑ ๘๙๖๐
โรงพยาบาลตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๒๒๔๑-๓, ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๑๘
สถานีตำรวจ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๑๙, ๐ ๗๕๒๑ ๑๓๑๑
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๒๑, ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๑, ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๒๑
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจน้ำตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๑๓๐
ตรวจคนเข้าเมืองตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๐๓๐
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลองข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๒
สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๗
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง
E-mail : tatnksri@tat.or.th

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ถนนรื่นรมย์ (ใต้อาคารสาธารณสุขเดิม) ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๕๘๖๗ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๕๘๖๘
E-mail: tattrang@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

ตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน ถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดตรัง  
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดตรัง
• เกาะเชือก เกาะม้า : สุดยอดปะการังทะเลตรัง
• ถ้ำมรกต Unseen Thailand
• เกาะกระดาน : เกาะสวรรค์แห่งนักดำน้ำ
• เกาะมุก : เกาะมหัศจรรย์ของทะเลตรัง
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ประการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)