บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 2567 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[CGO-655D] : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี โชว์เส้นทางสายไหม
ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ บ้านกวนอู เมืองโบราณลั่วอี้
• Premium Trip (พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option )
• เที่ยว 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี ชมความงามของหินงอกหินย้อยคล้ายคริสตัลและหิมะสีขาว
• ชม สุสานทหารจิ๋นซี อันยิ่งใหญ่ และ ถ้ำผาหลงเหมิน มรดกโลก
• ชม วัดเส้าหลิน วัดพุทธนิกายมหายานอันโด่งดัง
• ขอพร สุสานกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และโชคลาภ
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม โชว์เส้นทางการค้าโบราณจากซีอานไปยังยุโรป
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อปร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่มีขาย Option เสริม ไม่เก็บเงินเพิ่มราคาทัวร์
ทัวร์ซีอาน
รายละเอียดโปรแกรม
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
ถ้ำผาหลงเหมิน ลั่วหยาง
ถ้ำผาหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง
ถ้ำผาหลงเหมิน ลั่วหยาง
ถ้ำผาหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง
วัดเส้าหลิน
วัดเส้าหลิน (วัดเสี้ยวลิ้มยี่)
ปรมาจารย์ตั๊กม้
ปรมาจารย์ตั๊กม้อ วัดเส้าหลิน
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองซีอาน
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองซีอาน
เที่ยวลั่วหยาง ศาลกวนอู
ศาลกวนอู เมืองลั่วหยาง
โชว์ราชวงศ์ถัง ซีอาน
โชว์ราชวงศ์ถัง ซีอาน
เที่ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง
เที่ยวซีอานชมโชว์ราชวงศ์ถัง
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมทัวร์ (Premium Trip – พัก 5 ดาว)
DAYS
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – เจิ้งโจว DD 3136 (16.35-22.05)
-/-/-
เจิ้งโจว 5 ดาว
2
เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน – เมืองโบราณลั่วอี้ – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน
B/L/D
ซีอาน 5 ดาว
3
วัดลามะกว่างเหริน เจดีย์ห่านป่าใหญ่– โชว์เส้นทางสายไหม - ตลาดมุสลิม
B/L/D
ซีอาน 5 ดาว
4
สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี - ยุนเฉิง บ้านเกิดกวนอู
B/L/D
ยุนเฉิง 5 ดาว
5
อุทยานหวินชิวซาน - หมู่บ้านถ่าร์เอ่อป๋อ – ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี - ซานเหมินเซีย
B/L/D
ซานเหมินเสีย 5 ดาว
6
ซานเหมินเสีย - ลั่วหยาง – ศาลเจ้ากวนอู – ถ้ำผาหลงเหมิน - สนามบินเจิ้งโจว – สนามบินดอนเมือง DD 3137 (23.05-02.20)
B/L/D
• วันเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
หมายเหตุ
26 - 31 กรกฎาคม 2567
38,995.-
37,995.-
7,500.-
กรุ๊ป 20 ท่าน ใช้รถบัส 38 ที่นั่ง
18 - 23 ตุลาคม 2567
39,995.-
38,995.-
7,500.-
กรุ๊ป 20 ท่าน ใช้รถบัส 38 ที่นั่ง
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท / สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ เดินทางได้ทุกวัน พุธ-ศุกร์-อาทิตย์
วันแรก : สนามบินดอนเมือง – เจิ้งโจว (16.35-22.05)
14.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารชั้น 3 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม)
16.35 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3136 (บริการอาหารบนเครื่อง)
22.05 น.   ถึง Zhengzhou Xinzheng Airport (CGO) เมืองเจิ้งโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนาน มีความสำคัญทางด้านคมนาคมในภาคกลางของจีนและเป็นศูนย์กลางแห่งการเดินทางท่องเที่ยวจีน มีแม่น้ำเหลือง (Yellow River) หรือแม่น้ำฮวงโห (Huang He) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีนไหลผ่าน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าที่พัก (พัก Novotel Airport Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน – เมืองโบราณลั่วอี้ – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง เที่ยวชม วัดเส้าหลิน เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน เมืองซานซี มณฑลเหอหนาน ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาและฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว ที่รู้จักกันในนาม “กังฟูเส้าหลิน” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานปฏิมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม (รวมรถกอลฟ์นำเที่ยว)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณลั่วอี้ เมืองโบราณอันเก่าแก่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าถึง 13 ราชวงศ์ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค สองข้างทางเรียงรายด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก อาหารพื้นเมือง และงานฝีมือ ชม ประตูเมืองโบราณ จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวน G3185 (17.10-18.45) เดินทางสู่ เมืองซีอาน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (3) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Swisstouches Hotel Xi'an หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : วัดลามะกว่างเหริน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - โชว์เส้นทางสายไหม - จัตุรัสหอกลอง – ตลาดมุสลิม
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารนำท่านชม วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะพระพุทธศาสนาแบบทิเบตเพียงแห่งเดียวในซีอานสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งคังซีฮ่องเต้ เสด็จเยือนนครซีอานและมีความเห็นว่าควรสร้างที่พักสำหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่ต้องเดินทางผ่านเมืองซีอานเพื่อเข้าวังหลวงปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่านชม โชว์เส้นทางสายไหม โชว์ที่บอกเล่าเรื่องราวเส้นทางการค้าโบราณจากนครฉางอาน (ซีอาน) ไปยังอินเดีย เปอร์เซีย ยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ สัมผัสกับความอลังการตื่นตาตื่นใจและระบบแสงสีเสียงภายในโรงละครที่ยิ่งใหญ่ นำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่และให้ท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดมุสลิม ซึ่งมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารเดินทางเข้าที่พัก (พัก Swisstouches Hotel Xi'an หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สี่ : สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี – ยุนเฉิง บ้านเกิดกวนอู - ศาลเจ้ากวนอู
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารนำท่านเข้าชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1979 (รวมรถกอล์ฟ)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองยุนเฉิง บ้านเกิดของกวนอู (ใช้เลาประมาณ 2.40 ชม.) มีรูปปั้นกวนอูยืนเด่นสง่า นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้ากวนอู ถือเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งแรกเป็นบ้านเกิดของกวนอู เล่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ได้สร้างโดยญาติพี่น้องของกวนอูได้สร้างขึ้นภายในศาลเจ้าแห่งนี้จะประกอบด้วยศาลเจ้า 3 ส่วนด้วยกัน ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าภรรยากวนอู่ และศาลเจ้าต้นตระกูลกวนอูศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีต้นสนโบราณอายุกว่า 1,000 ปี ได้แก่ต้นสนมังกรและต้นสนเสือ
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Novotel Yunhceng Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่ห้า : อุทยานหวินชิวซาน - หมู่บ้านโบราฌถ่าร์เอ่อป๋อ - ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี – เมืองซานเหมินเสีย
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหวินชิวซาน นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราฌถ่าร์เอ่อป๋อ หมู่บ้านโบราณเล็กๆ ในภูเขาหวินชิวซาน ที่ได้อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี ชม การแสดงประเพณีพื้นบ้าน ที่จัดแสดงให้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ถ่ายรูปกับหมู่บ้านโบราณและวิวทิวทัศน์สวยๆ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในหมู่บ้าน (11) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ชมความงามของหินงอกหินย้อยเกาะผนังถ้ำคล้ายคริสตัลและหิมะสีขาวสวยงามราวอัญมณีสวยงามมาก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานเหมินเซีย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (12) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Swan Inter Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่หก : ซานเหมินเสีย - ลั่วหยาง – ศาลเจ้ากวนอู –ถ้ำผาหลงเหมิน - สนามบินเจิ้งโจว (23.05-02.20)
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง นำท่านเที่ยวชม สุสานกวนอู เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และโชคลาภ เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้ากวนอูที่คนจีนนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุด
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (14) นำท่านเดินทางชม ถ้ำผาหลงเหมิน (ถ้ำหินประตูมังกร) เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา อยู่ห่างจากเมืองลั่วหยาง 12 กิโลเมตร มีภูเขาเซียงซานทางทิศตะวันออกและภูเขาหลงเหมิน ทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูเสมือนประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงได้ชื่อว่า หลงเหมิน คือ ประตูมังกร จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยเว่ยเหนือ จนถึงยุคราชวงค์ถังและซ่ง ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา มีพระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 ซ.ม. ถ้ำผาหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2543 (รวมรถกอลฟ์นำเที่ยว)
18.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจิ้งโจว
23.05 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3137
02.20 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถไฟความเร็วสูง / รถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
8.หัวหน้าทัวร์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าทิปไกด์จีน พนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 1,500.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 15,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาส – เบอร์โทรติดต่อ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน - ลั่วหยาง
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 ส.ค. - 8 ก.ย., 6 – 15, 13 - 22 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 10 - 19, 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
• MOL659-SL : มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ระบำมองโกเลีย ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (6 วัน 5 คืน - SL)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ และ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม, 9 – 14 สิงหาคม, 11 – 16 ตุลาคม 2567 : ราคา 47,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 38,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)