บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[INDIA-901] รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา ประเทศอินเดีย
ชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม - ไบคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมแดง
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า ป้อมเมห์รานการห์ – อุไดร์ปูร์ เมืองพักผ่อน - เมืองพุชการ์ เมืองศักดิ์สิทธิ์
(พักชัยปุระ 2 คืน, ไบคาเนอร์ 1 คืน, จ๊อดปูร์ 2 คืน อุไดร์ปูร์ 1 คืน และ พุชการ์ 1 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ราชาสถาน เส้นทาง เมืองมหาราชา ณ ราชสถาน ชม เมืองชัยปุระ นครสีชมพู เมืองไบคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง เมืองจัยซัลแมร์ นครสีทอง เมืองแห่งฟ้าจรดทราย และชม เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน ครับ
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 130 รูปี)
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม
ทัวร์แชงกรีล่า
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ราชสถาน
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
บิคาเนอร์ จูนนาการ์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
เมห์รานการห์ฟอร์ท จ๊อดปูร์
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563 (ราคาท่านละ 45,995.-บาท...เปิดลงชื่อจองครับ)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ชัยปุระ
19.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
21.20 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชั่วโมง (ล็อกที่นั่งบนเครื่องและบริการอาหารบนเครื่อง)
00.20 น.   ถึง ท่าอากาศยานเมืองจัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระ (นครแห่งชัยชนะ) คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชาไสวชัยสิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เพราะในสมัยที่มหาราชารามสิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจัยปูร์ ซึ่งเวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์ มหาราชารามสิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพูอมส้ม ทั้งเมืองเพื่อถวายการต้อนรับ จนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัยมากและถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ เมืองจัยปูร์จึงได้ชื่อว่านครสีชมพูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม (พักโรงแรม FERN SESIDENCY ระดับ 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน)
วันที่สอง : เมืองชัยปุระ - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท – ซิตี้ พาเลซ - พระราชวังแห่งสายลม
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถจิ๊บ เดินทางไปชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นพระราชวังของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่า สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ซิตี้พาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) “พาเลซออฟวินด์” หรือ พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวชัยสิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง คำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองจัยปูร์ที่ ตลาด Chowk market อาทิ ผ้าปัก ย่าม ผ้าทอ งานศิลปะ กันตามอัธยาศัย
ค่ำ   บริการอาหารเย็นที่โรงแรมหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม FERN SESIDENCY ระดับ 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน)
วันที่สาม : เมืองชัยปุระ – บ่อน้ำโบราณแบบขั้นบันได – เวลคัมพาเลซ - เมืองไบคาเนอร์
เช้า   บริการอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม พานนา มีนา กา คุนด์ สเต็ปเวล (Panna Meena Ka Kund Step Wells) บ่อน้ำโบราณแบบขั้นบันได บ่อน้ำโบราณแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนอินเดียโบราณ ในการทำบันไดแคบๆ เป็นแนวทแยงซ้าย-ขวา จากปากบ่อลงไปด้านล่างของบ่อ นับเป็นสถาปัตยกรรมสวยงาม จากนั้นนำท่านชม เวลคัมพาเลซ (Welcome Palace) สร้างในปี ค.ศ.1899 เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมือง โดยตัวอาคารเป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อิสลาม และอังกฤษ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องแต่งกายของมหาราชาและมหาราชินีในแต่ละยุค
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิคาเนอร์ (Bikaner) สมัยอดีตบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mawar Land of the Dead พ่อค้าตามเส้นทางสายไหม ยังต้องใช้ผ่านไปมา จึงมีโจรหลายก๊กยึดครอง ต่อมาเจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) ได้นำกองกำลังทหารมาต่อสู้กับพวกโจรและได้สร้างเมืองเมืองบิคาเนอร์ขึ้นมา จึงทำให้พื้นที่แถบนี้สงบสุข (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลา 5.30 ชั่วโมง)
ค่ำ   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม LALLGARH PALACE หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สี่ : เมืองไบคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์ – เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองไบคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) วังมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 ถูกสร้างขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู้กับชนพื้นเมือง และเหล่าโจรผู้ร้าย จนสามารถตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองขึ้นมา แม้ว่าถูกการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้ง แต่ความกล้าหาญของนักรบและทะเลทรายที่อยู่รอบด้าน ช่วยให้เมืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางจากสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า เมืองจ๊อดปูร์ หรือ เมืองโยธะปุระ นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐราชสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor (ระยะ 250 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 ชั่วโมง)
ค่ำ   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกัน (พักโรงแรม PARK PLAZA หรือระดับเดียวกัน)
วันที่ห้า : เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า – ป้อมเมห์รานการห์ – พระราชวังอุเมด พาวัน – OLD TOWN
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด รวมทั้งยังเป็นจุดชมวิวชมเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด ไม่มีป้อมปราการแห่งไหนในรัฐราชสถานเด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort มหาปราการหินถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha) ว่าพระองค์ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์รานการห์นี้ ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม พระราชวัง อุเมด พาวัน (Umaid Bhawan Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1929 ตามพระประสงค์ของ Maharaja Umain Singh (มหาราชา อุเมด ซิงห์) ภายในมีห้องมากถึง 347 ห้อง สร้างจากหินทรายสีน้ำตาลอ่อน ใช้เวลาสร้างนานถึง 15 ปี ด้วยความที่พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคที่อินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สถาปนิกผู้ออกแบบพระราชวังแห่งนี้ จึงเป็นคนอังกฤษ 2 คน สถาปัตยกรรมของพระราชวังจึงเป็นการผสมผสานสไตล์ “อินโด – โคโลเนียล” ที่มีความเป็นอินเดียผสมอังกฤษอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Old Town ของเมืองจ๊อดปูร์ ชมวิถีชีวิตของผู้คนใน ย่านเมืองเก่า ตัวอาคารโบราณที่ฉาบสีฟ้า-น้ำเงิน สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม PARK PLAZA หรือระดับเดียวกัน)
วันที่หก : เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ - วัดอธินาถ – เมืองอุไดร์ปูร์ - ทะเลสาบพิโคลา - ตลาดบาราบาซาร์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองรานัคปูร์ (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) ถึง เมืองรานัคปูร์ นำท่านชม วัดอธินาถ เป็นวัด 1 ใน 5 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาเชน สร้างขึ้นโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อราว 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ เสาจำนวนถึง 1114 ต้น โดยเสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาเชนอย่างงดงามมาก
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่เมืองรานัคปูร์ หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองอุไดร์ปูร์ เมืองแห่งมนตราแห่งมหานที (ระยะทางประมาณ 90 กม. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) นำท่านชม ทะเลสาบพิโคลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบยามเย็น ภายในทะเลสาบมีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwas เป็นที่ตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดบาราบาซาร์ (Bara Bazaar) อาทิ ผ้าปัก สินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับเงิน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม GOLDEN TULIP หรือระดับเดียวกัน)
วันที่เจ็ด : เมืองอุไดร์ปูร์ - ซิตี้ พาเลซ – เมืองพุชการ์ เมืองศักดิ์สิทธิ์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือ พระราชวังฤดูหนาว มีส่วนหนึ่งจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับด้วยกระจกและแก้วหลากสี ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีค่า จากนั้นนำท่านชม ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ (Fateh Prakash Palace) ภายในเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการแกะสลักสวยงาม
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพุชการ์ (Pushkar) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในจังหวัดอัจเมอร์ (Ajmer) พุชการ์ เมืองแห่งพระพรหม 1 ใน 3 มหาเทพในศาสนาฮินดู ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองที่เกิดของพระพรหม (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลา 5.30 ชั่วโมง)
ค่ำ   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรม PUSHKAR PALACE หรือระดับเดียวกัน)
วันที่แปด : เมืองพุชการ์ – ทะเลสาบพุชการ์ – เมืองชัยปุระ
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เมืองพุชการ์ ถือเป็นสถานที่รวมจิตวิญญาณเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งจะเดินทางมาแสวงบุญที่ ทะเลสาบพุชการ์ เปรียบเหมือนการชำระล้างบาปที่แม่น้ำคงคา ตามตำนานเชื่อกันว่าเมืองพุชการ์เป็นจุดที่มหาเทพได้ทำดอกบัวร่วงลงมาบนพื้นโลก และกลายเป็นพระพรหมจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากในแบบหลากสีสันสวยงามและราคาถูก (เมืองนี้สินค้าราคาถูกมาก)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
ค่ำ   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ
วันที่เก้า : สนามบินดอนเมือง
00.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD
06.20 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมค่าทิปและค่าบริการต่างๆแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 45,995.-บาท
ท่านละ 44,995.-บาท
ท่านละ 43,995.-บาท
เพิ่มท่านละ 9,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• หมายเหตุ : สำหรับอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปต่างๆไว้ให้แล้วครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินสายการบินตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรม 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 8 วัน รวม 40 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 8 วัน รวม 400 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่าอินเดีย
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
• พาสปอร์ต : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย  
• เส้นทางรัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)